Referat - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Referat - Danske Patienter

Møde i: Brugerpanelet vedr. siddende patientbefordring

Dato: Mandag den 25. februar 2013

Kl.: 10-12

Sted: Falck, Kongebakken 1, Smørum

Deltagere:

Lis Videbæk (Danske Patienter),

Kaj Bang (Regionsældrerådet),

Philip Rendtorff, (Danske Handicaporganisationer),

Bente Juul Röttig (Danske Patienter),

Jørgen Mieritz (Regionsdirektør, Falck),

Anders Boesgaard (Driftschef, Falck),

Lasse Bederslev (Redningschef, Falck),

Helga Tolbøll (Kontraktdirektør, Falck),

Jette Sylow Rasmussen (Region Hovedstaden),

Jakob Asschenfeldt (Region Hovedstaden),

Lis Myrup Kristensen (Region Hovedstaden).

Afbud

Axel Mossin (Regionsældrerådet),

1. Velkomst

Jette Sylow Rasmussen bød velkommen og der var præsentationsrunde.

2. Rundvisning på Falcks vagtcentral

Der var en introduktion til Falck ved regionsdirektør Jørgen Mieritz efterfulgt af rundvisning

på Falcks vagtcentral, Region Øst, ved driftschef Anders Boesgaard.

3. Godkendelse af referat

Lis Videbæk påpegede, at det i referatet vedrørende problemstillingen omkring medtagelse

af store mængder bagage til Sclerosehospitalet Haslev ikke fremgår tydeligt, at

der er tale om nødvendig bagage i forhold til genoptræningsopholdet.

4. Status for kørslen

a. Rettidighed

Kørselsstatistik for uge 1-7 blev omdelt og kort gennemgået. Af statistikken fremgår

det, at andelen af kørsler med dokumenteret forsinkelse i de første tre uger lå på ca. 30

%. Herefter har andelen af forsinkede kørsler været nedadgående til i gennemsnit 16

Opgang Blok A

Afsnit

1. sal

Koncern Økonomi

Økonomisk Planlægning

Kongens Vænge 2

DK - 3400 Hillerød

Telefon 38 66 50 00

Direkte 38 66 59 41

Fax 38 66 69 94

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

EAN-nr: 5798001685016

CVR/SE-nr: 30113721

Journal nr.: 08002056

Ref.: limykr

Dato: 6. marts 2013


% i uge 7. Falck oplyste at ca. halvdelen af de forsinkede kørsler er under 10 minutter

forsinkede.

Falck orienterede om opstartsfasen og de vanskeligheder der har været i perioden i

forhold til overholdelse af rettidigheden. Forsinkelserne vurderes i væsentlig grad at

være forårsaget af it-problemstillinger, dels i regionens og Falcks it-systemer, og dels i

udvekslingen mellem de to systemer.

Falck har valgt at tage et nyt it-system i brug til disponering af kørslerne fra kontraktstart

og har oplevet problemer ved at få det til at fungere optimalt. Der er tale om et

fuldautomatiseret system, som er afhængig af at alle kørselsforudsætninger er digitaliseret

og lagt ind i systemet. Falck oplyste, at systemet nu begyndt at drage erfaringer

fra det almindeligt forekommende kørselsmønster baseret på de hidtil kørte kørsler,

hvilket forventes at bidrage til en mere realistisk disponering.

Derudover har Falck foretaget en opnormering i antal reddere samt investeret i 20 nye

vogne til varetagelse af den siddende patientbefordring. Mange af de nye reddere er

startet og de sidste forventes at være en del af driften fra ca. en uge inde i marts. Generelt

har Falck store forventninger til den fremtidige kørsel og sikringen af rettidighed.

Det blev fra brugerpanelet tilkendegivet, at de første par måneder efter kontraktstart

har været slemme hvad angår forsinkelser, men der blev ligeledes udtrykt tilfredshed

med den positive udvikling.

Lis Videbæk påpegede, at det er hendes oplevelse er at der særligt har været problemer

i forbindelse med dialysekørslerne.

Jakob Asschenfeldt oplyste, at regionen i uge et opdagede en fejl i køretidsberegningen,

der bidrog til forsinkelse af dialysehjemkørsler. Fejlen er efterfølgende rettet. I

forlængelse heraf blev det nævnt at der foreligger en kontraktlig forudsætning omkring

forudbestilling af dialysekørsler i forbindelse med de særlige servicevinduer.

Falck påpegede, at det på nuværende tidspunkt er langt fra alle dialysekørsler der forudbestilles,

hvilket er problematisk i forhold til disponering heraf.

Lis Videbæk tilkendegav, at kun ville tage opfordringen om forudbestilling med hjem

til baglandet.

Der blev fra brugerpanelet spurgt ind til, hvorvidt hospitalspersonalet er informeret

omkring krav til bestillingsprocedure.

Jakob Asschenfeldt oplyste, at der i forbindelse med overgang til ny kontrakt er udarbejdet

og udsendt materiale der blandt andet forklarer procedurer for bestilling samt en

manual til bestillingssystemet. Der er dog løbende en opgave med at oplyse personalet

Side 2


omkring procedurer for bestilling samt de muligheder der ligger i systemet fx i forhold

til at følge en kørsel ”live” mens den finder sted.

Der blev fra brugerpanelet spurgt ind til hvor lang tid der skal gå inden personalet må

rekvirere en taxi.

Hertil blev svaret, at der ikke foreligger en aftale om hvornår der må rekvireres en taxi.

I startfasen har der været en større forbrug af taxaer, men forventningen er at brug

af taxakørsel skal ned på et minimum.

Der blev fra brugerpanelet udtrykt generel tilfredshed med serviceniveau fra redderne.

Der er stor ros til redderne fra hospitalsafdelingerne.

Lis Videbæk spurgte inde til, hvornår SMS-funktionen sættes i anvendelse.

Jakob Asschenfeldt oplyste, at SMS-funktionen er under udarbejdelse og forventes i

drift indenfor kort tid. Derudover er regionen og Falck i dialog omkring indførelse af

opkald til patienterne inden opsamling i hjemmet. En ydelse som Falck ligeledes tilbyder

deres abonnementskunder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en teknisk

løsning heraf. Etablering af opkaldsfunktionen har høj prioritet.

Der var enighed om, at indførelse af opkald forud for opsamling vil kunne opleves

som en serviceforbedring for patienterne.

b. Samkørsel af patienter

Der blev spurgte ind til hvorvidt Falck disponerer med fire patienter i de små biler.

Falck oplyste, at de er opmærksomme på patienternes komfort, og at de generelt helst

ikke ser, at der er mere end tre i bilen. Falck havde i øvrigt undersøgt omfanget heraf

og kunne oplyse, at det sker i meget få tilfælde.

Der blev fra brugerpanelet spurgt ind til disponering i forhold til samkørsel af patienter,

da der enkelte steder opleves, at der ofte kun sidder én patient i hver bil.

Falck tilkendegav, at trafikale problemer samt tidsmæssige krav til den enkelte patients

kørsel kan gøre det svært at sikre en høj grad af samkørsel.

c. Medtagelse af bagage/hjælpemidler

Problemstillingen vedrørende medtagelse af store mængder bagage til Sclerosehospitalet

Haslev blev kort drøftet. Regionen, Sclerosehospitalet og Falck er i dialog omkring

problemstillingen.

5. Eventuelt

Bente Röttig spurgte ind til muligheden for at befordre bornholmske patienter der

medbringer el-scootere gennem Skåne frem for at befordre dem med fly og hvad det

Side 3


evt. vil koste. Baggrunden for spørgsmålet er, at mange el-scootere er for tunge til at

flyselskabet DAT vil tage dem med.

Jette Sylow oplyste at denne løsning er omkostningstung, da der skal mange arbejdstimer

til, da vognen skal både frem og tilbage. Regionen ser på spørgsmålet, men kan

ikke love at kunne tilbyde ydelsen.

6. Næste møde

Det blev aftalt at regionen fremsender en ny kørselsstatistik til Brugerpanelet ultimo

april 2013. På baggrund af statistikken tages stilling til behovet for et nyt møde.

Bente Röttig tilbød at næste møde kunne afholdes på Sclerosehospitalet Haslev.

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines