Juni, Juli og august 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke

hasseris.kirke.dk

Juni, Juli og august 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke

Juni, Juli og august 2013 . Årgang 57

Hasseris Sogneblad


Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg

Kirken er åben mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00,

lørdag kl. 8.00 - 12.00.

Kirkens kontor: Tlf. 96 34 65 00

kontoret er åbent mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00,

torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00.

Lørdag telefonisk kl. 10.00 - 11.00.

Kordegne: Helle Aaen Jensen

og Ide Bylin Bundgaard

tlf.: 96 34 65 00, fax: 98 34 36 60

E-mail: Hasseris.sogn@km.dk

Kirkens hjemmeside:

www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink (Kbf)

Følvænget 6

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

tlf.: 98 13 53 54

E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal

Mester Eriksvej 32

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

tlf. 98 18 01 37

E-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Jens Dammeyer

Renal Baches Vej 9

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. mandag.

tlf. 41 90 59 80

E-mail: dammeyer@hasseriskirke.dk

Sognepræst Mikael Byrial Jensen

Træffes på telefon 25 21 19 56

undt. mandag og fredag.

E-mail: mibj@km.dk

Organister:

Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26

E-mail: moje@hasseriskirke.dk

Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44

E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:

Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61

Hans Jørgen Ottesen, tlf.: 22 78 19 72

Søren Ohlsen, tlf.: 20 88 61 79

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand:

Ulla Kürstein Jensen

tlf.: 98 79 08 04 E-mail: vikur@stofanet.dk

Kirkeværge:

Arne Sloth Kristoffersen

tlf.: 98 18 35 95 E-mail: askr@stofanet.dk

2

Praktiske oplysninger

Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret

i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives

navn og adresser på 2 – 5 faddere. Der træffes

derefter aftale med præsten om en samtale.

Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret

i god tid før den ønskede dato. Prøvelsesattest

skal indhentes på borgmesterkontoret, dog tidligst

4 måneder før vielsen. Der træffes derefter aftale

med præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt

er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,

med præsten.

Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive

begravet/bisat fra deres sognekirke.

Ændringer ved gudstjenester og andet,

kan ses på kirkens hjemmeside.

Hør en prædiken

via computeren

På www.hasseriskirke.dk (på forsiden til

højre) kan man downloade prædikener og

musik fra Hasseris Kirke.

Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer 4 gange årligt

i 5300 eksemplarer.

Udgives af Hasseris menighedsråd.

Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende

redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer.

Materiale til sognebladet skal sendes til kirkekontoret.

Redaktionen forbeholder sig ret til

at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte

billeder.

Næste sogneblad udkommer i uge 35.

Deadline for tekst/fotos er 15. juli 2013.

Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:

Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 80 20 70 30

Sognebladet kan også læses på kirkens

hjemmeside: www.hasseriskirke.dk


Kristen

intolerance?

Af

Arne Sloth

Kristoffersen

Medlem af Hasseris

menighedsråd og

kirkeværge

Kristeligt Dagblad har gennem

flere artikler påvist, at kristne,

der er imod homoseksuelle vielser,

på forskellig vis bliver chikaneret

over alt i Europa. Dette

skete også i et tidligere nummer

af Sognebladet i dr. theol. Ole

Jensens artikel, ”Kristen sharia?”,

hvor han sammenlignede

modstand mod homoseksuelle

vielser med en slags sharia.

Ole Jensen forsøgte med omvendt

bevisførelse at påvise, at

modstanden mod homoseksuelle

vielser ikke holder teologisk;

men så gør han selv kristendommen

til en lovreligion, hvad den

jo ikke er. Samtidig langer han ud

efter tidehvervsfolk, “de missionske

og et par biskopper”, og

han kunne også have taget verdens

største, kristne kirke, den

katolske med, for hvem ægteskabet

mellem mand og kvinde er et

sakramente.

Som bekendt er kristendommen

modsat islam ikke en lovreligion,

og enhver bør, som Frederik den

Store af Preussen sagde, “være

salig i sin tro”. Hvad er da det,

som Ole Jensen sammenligner

modstanden mod homoseksuelle

vielser med? Ifølge islamisterne

er sharia Guds åbenbarede lov

til menneskene, som den står i

Koranen, og den skal følges. Den

iransk-norske kvinde, Lily Bandehy,

har i den store norske avis,

Verdens Gang, skrevet om sine

personlige oplevelser med sharia

i Iran (Persien), og hendes indlæg

tåler at blive gengivet.

Hvad flygtede jeg fra

-”Iran fik sin første grundlov i

1907, og få år efter fik kvinder

stemmeret! Folkeskolen blev

obligatorisk for alle børn. Så kom

Reza Shah til magten. Det første,

han gjorde for at få kvinder ind i

skolerne og ud i arbejde, var at

løsne dem fra sløret. I løbet af

vældig kort tid var iranske kvinder

aktive i alle dele af samfundslivet.

Under Anden Verdenskrig gik

Reza Shah i eksil, og hans søn på

18 år blev konge. Han fortsatte

sin fars arbejde med at vestliggøre

Iran, men vi borgere kunne

ikke stille spørgsmål ved det

monarkiske enevælde. Vi havde

nok af mad, endda kønsligestilling,

men vi manglede demokratiet.

Revolution og sharia

Dette førte til revolutionen i

1979. Khomeini kom tilbage til

Iran og tog alt fra os. Han satte

domstolene ud af spil, og

den måde blev folket lammet og

forsvarsløst. Han organiserede og

bevæbnede de religiøse analfabeter

fra landsbyerne, “sortskjorterne”,

mod studenterne og

oplyste folk. Den iranske grundlov

blev afløst af sharialoven.

Med tvang og brutal magt fik han

kvinderne til at bruge hijab (helt

tildækkende tørklæde). Formen

og farven blev bestemt af ham

og Vogternes Råd (præstestyrets

øverste organ), og hijaben blev

uniformen for islamister verden

over.

På en nat mistede jeg og alle

iranske kvinder alle vore rettigheder.

Også retten til vore

børn. Kvinderne blev reduceret

til mandens eje, og flerkoneri

blev lovligt. Sharialoven fra for

1400 år siden blev genoplivet.

Kvinde med hijab

Min verden blev reduceret til 60

kameler - halvdelen af hvad en

mand er værd.

Jeg undslap. Jeg flygtede fra

landet, hvor Allah støtter stening

af kvinder, brænding af homoseksuelle,

drab på konvertitter,

slaveri og tilsløring af piger og

kvinder, og hvor piger betragtes

som seksuelle objekter fra

7-årsalderen og derfor skal bære

hijab.

Jeg ville selv vælge min påklædning,

min kæreste, mine bøger,

musikken, arbejdet og min seksualitet.

Jeg ville hellere være

en uærbar kvinde i Vesten end

være en ærbar kvinde i et land

med sharia som grundlov.

Ole Jensen relativerede i sin

artikel begrebet sharia. Lad os

blive fri for kristen intolerance

mellem dem, der har forskellig

tilgang til kristendommen.

I den danske folkekirke er det

derfor helt nødvendigt, at der

er plads til forskellighed, og

til forskelligt syn på vielser af

homoseksuelle, og det bør gælde

for såvel menighederne som for

præsterne.

3


Sankt Hans

Dagene omkring årets længste

dag og især aftenen før den 23.

juni er i mange kristne lande

blevet fejret siden de ældste

tider. Den Sankt Hans, der refereres

til er Johannes Døberen,

der ifølge Lukas evangeliet er

født seks måneder før Jesus.

Det var om Jesus, Johannes

sagde ”Han bør vokse, men jeg

4

Af

sognepræst

Agnete

Brink

blive mindre”. Og dagene efter

Johannes Døbers fødselsdag

bliver da også kortere og kortere

medens de efter Jesu fødsel

bliver længere og længere.

På denne tid af året glæder alle

sig over højsommertiden, skønt

alle formentlig også føler et

lille stænk af vemod over, at nu

vender lyset.

For Sankt Hans aften holder

vi når lyset vender, og denne

aften giver med sine mange bål

over det ganske land anledning

til at gøre nogle overvejelser

over forholdet mellem mørkets

og lysets kræfter.

Som danskere forbinder vi vist

alle denne aften med midsommervise,

bål og fædrelands-

sange, mere dansk end Sankt

Hans aften bliver det simpelthen

ikke.

Men hvad er det så ved det

danske, kunne man spørge,

som vi holder så meget af og

gerne vil værne om, hvad er

det i vores kultur som vi mener

er så værdifuldt at vi gerne vil

beskytte, bevare og besynge

det?

Mange gange kan man bedst få

øje på det når andre beskriver

det. Og er der noget, der er

blevet beskrevet udefra, beundret

og æret, så var det,

det danske folks indsats under

2. verdenskrig i forhold til at

redde de danske jøder fra tyskernes

overgreb.


Mange satte livet på spil for at

gemme og hjælpe de danske

jøder til Sverige, og man kunne

spørge, hvor kom den vilje til at

hjælpe fra. Den kom naturligvis

fra en dyb medfølelse med de

forfulgte og fra et dybt had til

tyskerne.

Men den kom også fra – og det

tror jeg er vigtigt – en fælles

følelse af ære, af stolthed og

medmenneskelighed. Danskerne

kunne ikke bare stiltiende se

til, at den blev krænket. Derfor

hjalp danskerne høj som lav,

rig som fattig, bybo og landbo

hinanden med at beskytte de

danske jøder så godt som de

kunne.

I de senere år, hvor så mange

forfulgte, krænkede og fattige

mennesker har søgt og søger

tilflugt i vort land kan det nok

være væsentligt at minde hinanden

om.

Ikke mindst fordi billedet er så

meget mere grumset for ikke at

sig beskidt end det var under

krigen. At der kommer mennesker

udefra til os som har

brug for medmenneskelighed,

omsorg og tryghed er der ingen

tvivl om. Men vi ser og

har jo også set de senere år,

hvordan små grupper af fremmede

gerne vil have de danske

privilegier, men ikke kan eller

vil leve op til de forpligtelser

der følger med. Af det er der

så kommet en forståelig mistro

og modstand og afsky for dem,

der krænker vores menneskeforståelse,

vores opfattelse af

demokratiet og vores kultur og

religion.

Men når vi som Sankt Hans aften

står mellem lysets og mørkets

kræfter, tror jeg alligevel,

at det er vigtigt at fastholde,

ikke naivt og unuanceret, men

som en grundholdning i det at

være dansk, at det er vigtigt,

at vi altid vil vedkende os den

nedarvede pligt til at tage sig

af mennesker i nød. For går det

tabt, går et adelsmærke ved at

være dansk tabt.

I den forstand foregår der i ethvert

menneske, i ethvert land

og i ethvert folk en kamp mellem

lysets og mørkets kræfter

hele tiden. Midsommervisen,

som vi altid synger Sankt Aften,

handler om hekse og trolde,

handler om, at det onde findes

overalt og i os alle. Vi bærer

alle en heks eller en trold i os.

Men det sker overalt og alle

vegne, at vi udpeger en heks

eller en trold, og siger at ham

eller hende er årsagen til alt

dårligdommen, til det der gik

skidt og det der gik galt og

står man jo så herligt skyldfri

selv. Den trafik med at finde

syndebukke sker både privat

og i offentlige og kulturelle

sammenhænge og det klæder

ingen af os, hverken som privatpersoner

eller som offentlige

personer.

For nogle år siden kom der en

bog om Nelson Mandela. (Mandelas

Sejr, John Carlin, 2009).

En mand som på alle måder kan

tjene som forbillede ikke bare

for sit eget folk men for os alle.

Hadet, foragtet og fængslet

på grund af sin hudfarve og

kampen mod Apartheit. Han

havde modet, formatet og æren

i behold, så at alle dem der

havde forfulgt ham og bevirket

uendelige lidelse og ydmygelse

af ham og hans folk aldrig blev

udnævnt til trolde og hekse,

men tværtimod blev inddraget

i en forsoningsproces, hvis

grundlag var, at had, mistro og

hævngerrighed kun fører til

mere had og vold.

Han kaldet simpelthen det

bedste frem i folk, både i dem,

der hadede ham og i dem der

beundrede ham og elskede

ham, fordi han ikke lagde nogen

for had.

Som den danske indsats under

besættelse var modig, heroisk

og enestående, sådan har Mandelas

været det ikke bare for

Sydafrika, men for hele verden.

Han forstod nemlig, at det

er væsentligt for et folk og

dets ånd, dets fællesskab, at

hjerterne holdes varme og

glade og ikke forskanser sig og

udpeger trolde og hekse som

bærer af det onde, som vi alle

bærer i os.

Når vi Sankt Hans aften tænder

bål er det et symbolsk forsøg på

at holde onde borte.

Vi holder os det onde fra livet

ved at tænde glædesblus og

vi håber, at vi sammen kan

holde hjerterne varme og glade

og sammen værne om det,

som er så dyrebart for os og

vort folk: nemlig at der findes

grundlæggende menneskelige

rettigheder, som ethvert menneske

har krav på og vi vil ikke

bare se stiltiende til når de

bliver krænket. Hverken af os

selv eller andre.

5


6

Gudstjenesteliste

Lørdag den 1. juni

Kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste*

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 2. juni

1. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 9. juni

2. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 16. juni

3. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 23. juni

4. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 30. juni

5. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 7. juli

6. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 14. juli

7. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 21. juli

8. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 28. juli

9. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 4. august

10. s.e. trin

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 11. august

11. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 18. august

12. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 25. august

13. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 1. september

14. s.e. trin.

Kl. 10.00 Højmesse

v/ Agnete Brink

Lørdag den 7. september

Kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste*

v/ Agnete Brink

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Søndag 10. marts var der

indsamling i Hasseris Sogn til

fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Desværre var vejret meget

koldt og blæsende, hvilket

bevirkede, at vi ikke fik det

samme antal indsamlere som

tidligere år.

Indsamlingsresultatet var derfor

knapt halvt så stort, som

de foregående år – 33.603 kr.,

hvilket trods alt rakte til en

andenplads i Aalborg.

Som indsamlingsleder vil jeg

gerne benytte lejligheden til

på Folkekirkens Nødhjælps

vegne at takke alle frivillige

indsamlere og optællere.

Ole Lerup


Kontaktklubben

holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30. Alle er velkomne.

5. juni

Halvdags sommerudflugt

til Bangsbo i Frederikshavn

Vi kører fra kirken kl. 12.30 til

Bangsbo museet, hvor vi får en

kort introduktion, derefter

kan vi frit gå rundt og se museerne.

Kaffe/the med kage indtages

i den nærliggende restaurant

”Møllehuset”, hvorefter vi skal

rundt i den smukke botaniske

have, rosenhaven og stenhaven.

På hjemturen kører vi til Bangsbo

Fortet for at nyde den flotte

udsigt.

Vi forventer at være hjemme ca.

kl.18.00.

I juli og august måned er der sommerferie.

4. september

Bangsbo Museum

Bangsbo Fortet

Den forhenværende sognepræst ved Vesterkær Kirke i

Aalborg, Villy Mølgaard, kan meget mere og andet end

blot velsigne og bede fadevor

Kom og vær med til en spændende eftermiddag med foredrag fra en af hans mange rejser og måske lidt

trylleri.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

7


8

Lille Idas

Vi er børnekorene fra Hasseris

og Bælum kirker. Vi har lavet

en musical om H.C. Andersens

eventyr. Vi optrådte i Bælum

Kirke og i Hasseris Kirke. Vi sang,

dansede, spillede skuespil, men

inden vi skulle alt det, skulle vi

lige ha noget at spise efter at ha

øvet så meget. Da vi var færdige

fik vi pizza.

De bedste sange var helt sikkert

”Den grimme ælling” og ”Lille

Idas blomster”. Det var rigtig

sjovt at være med, det kildede

helt ned i maven, når man var

på vej ind. Det bedste var at ha

en solo, når alle kigger på en, og

man kan se, de synes, det lyder

godt. Det var dejligt, der var

nogle voksne, der spillede, så

vi ikke følte, det hele var vores

ansvar. Da vi var færdige, var

jeg rigtig glad for, at det hele gik

godt.

Skrevet af:

Ellen Have Quirinus, 11 år

Jeg har sunget i Hasseris Kirkes

børnekor i 2 år.


lomster

9


Årets minikonfirmander

fra Stolpedalsskolen

Efter påske begyndte et nyt hold

minikonfirmander fra Stolpedalsskolen.

Cirka halvdelen af eleverne

i de to klasser på tredje

årgang tilmeldte sig tilbuddet

om at lære lidt mere om kristendommen,

Hasseris Kirke og os,

der arbejder her. Seks torsdage

efter skole blev børnene hentet

af musikalsk medarbejder Lene

Forup og undertegnede, og vi

gik sammen hen til kirken. Her

indledte vi med lystænding,

sang, bibelfortælling, fadervor

og trosbekendelse. Nedenunder

i krypten hyggede vi os med

10

en bolle eller et stykke frugt,

saftevand og masser af snak. Så

var det tid til dagens aktivitet,

der havde med dagens emne at

gøre, og efter den fælles afslutning

blev børnene fulgt tilbage

til DUS’en. Emnerne i forløbet

var: kirkerummet, påsken, dåben,

tårn, klokke og våbenhus,

nadveren og pinsen. Ud over de

seks almindelige gange tog vi en

aften ud at spise og bowle, hvor

minikonfirmandernes familier

også var velkomne. Det var en

rigtig hyggelig aften. Vi afsluttede

forløbet torsdag før pinse

med en familiegudstjeneste,

hvor minikonfirmanderne havde

bagt alterbrødet, sang ”minikonfirmandsangen”

og læste ind- og

udgangsbønnen. Årets minikonfirmandforløb

fra Stolpedalsskolen

var alt i alt et rigtig godt forløb

med nogle fantastisk søde og

videbegærlige børn. Lene og jeg

glæder os allerede til næste år!

Med venlig hilsen

Mikael Byrial Jensen

sognepræst


Aktiviteter i Hasseris Kirke

Babysalmesang

Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.

ved Lene Forup

Legestuesalmesang

Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.

ved Lene Forup

Spirekor (3. kl.):

Mandage: 14.00-15.15, 1. gang 26./8.

Børnekor (4. og 5. kl.):

Torsdage: 14.30-16.00, 1. gang 22./8.

Ungdomskor (fra 6. kl.):

Torsdage: 17.15-19.15, 1. gang 15./8.

(optagelsesprøver afholdes i uge 33)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

FDF Hasseris

Kontakt Anita Lambertsen tlf. 98 12 46 07

eller Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne, Knuden

Kontakt Søren Korsgaard, tlf. 98 18 99 52

Menighedsrådsmøder: Se kirkens hjemmeside.

“Kristen Sharia”

Ved en beklagelig fejltagelse fremgik det

af sidste sogneblad, at Agnete Brink var

forfatter til artiklen “Kristen Sharia”.

Det er ikke tilfældet. Agnete Brink introducerede

artiklen, som er skrevet af

tidligere professor, domprovst og rektor,

dr.theol. Ole Jensen.

Vi har forstået, at det har afstedkommet

tale om at, der skulle være samarbejdsproblemer

imellem os, det er ikke tilfældet,

vi er blot uenige i denne sag.

Med venlig hilsen

Jens Dammeyer og Agnete Brink

”Kom og syng med”

Vi holder sommerferie i

juni, juli og august.

For yderligere oplysning kontakt:

Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94

eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Sct- Nicolai Tjenesten

- et folkekirkeligt tilbud om en anonym

telefonsamtale.

Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00

Tlf. 70 120 110

Kirkebil

Gangbesværede, som gerne vil i kirke,

kan benytte kirkebilsordningen.

Tilbudet gælder for sognets beboere til

gudstjenester og øvrige arrangementer.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 96 34 65 00

senest fredagen før søndagens højmesse,

ellers dagen før arrangementet.

Hasseris Kirkes menighedsråd

Salg af lys til fordel for

Danmission

I våbenhuset er der hver dag mulighed for

at købe stearinlys i flere farver. Lysene

sælges til fordel for Danmissions arbejde.

Har du problemer med at læse

artiklerne i sognebladet?

Alle bladets artikler kan fåes som ren

tekst i sort/hvid ved henvendelse på kirkens

kontor.

11


Kom til midsommerfest

12

- Sct. Hans aften den 23. juni fra kl. 19.00

på Johannesmindevej 45 i Mølholm.

På Rugbybanen tæt ved kridtgraven

og ved FDF huset.

Tag hele familien med!

- aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

- lav dit eget snobrød.

- besøg det spændende Pumpehus.

- sang og musik, tale og forfriskninger.

- det store bål tændes kl. 20.00.

Arrangør:

FDF

Hasseris

More magazines by this user
Similar magazines