29.07.2013 Views

Fjj.ls@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af

Fjj.ls@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af

Fjj.ls@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Copenhagen Business School<br />

Rektor Finn Junge-Jensen<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

<strong>Fjj</strong>.<strong>ls@cbs</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>cbs@cbs</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>Akkreditering</strong> <strong>og</strong> go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> ny kandidatuddannelse i økonomi<br />

Kandidatuddannelsen i økonomi go<strong>dk</strong>endes hermed i henhold til bekendtgørelse<br />

nr. 338 <strong>af</strong> 6. maj 2004 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser ved universiteterne<br />

(uddannelsesbekendtgørelsen), herunder § 36.<br />

<strong>Akkreditering</strong>srådet har på rådsmøde den 7. november 2008 behandlet Copenhagen<br />

Business School s anmodning om akkreditering <strong>og</strong> go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> den ansøgte<br />

kandidatuddannelse i økonomi.<br />

Uddannelsen i økonomi (Advanced Economics and Finance) er en videregående<br />

analytisk uddannelse på kandidatniveau med fokus på teoretiske sammenhænge<br />

<strong>og</strong> empiriske anvendelser. Uddannelsen bygger videre på de studerendes solide<br />

kvantitative færdigheder i økonomi, finansiering <strong>og</strong> statistik. De studerende lærer<br />

at arbejde selvstændigt med økonomiske <strong>og</strong> finansielle problemstillinger <strong>og</strong> kvalificerer<br />

sig dermed til stillinger med stærkt analytisk indhold især i den finansielle<br />

sektor men generelt overalt i erhvervslivet, hvor der er behov for stærke, kvantitative<br />

finansielle <strong>og</strong> økonomiske kompetencer.<br />

<strong>Akkreditering</strong>srådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 9 i Lov nr. 294<br />

<strong>af</strong> 27. marts 2007 om <strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund <strong>af</strong> vedlagte akkrediteringsrapport,<br />

udarbejdet <strong>af</strong> Det Faglige Sekretariat.<br />

Det er <strong>Akkreditering</strong>srådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans <strong>og</strong> kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen <strong>af</strong> uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet <strong>og</strong> relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 <strong>af</strong> 22. august 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> om sagsgangen ved<br />

go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

Vejledning til ansøgning om akkreditering <strong>og</strong> go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> nye universitetsuddannelser<br />

.<br />

<strong>Akkreditering</strong>srådet har truffet <strong>af</strong>gørelse om akkreditering på baggrund <strong>af</strong> ovennævnte<br />

akkrediteringsrapport. Efter <strong>af</strong>gørelsen har <strong>Akkreditering</strong>srådet den 11.<br />

november 2008 indsendt indstilling til Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen om<br />

nedenstående forhold.<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen har truffet <strong>af</strong>gørelse om<br />

<strong>Akkreditering</strong>srådet<br />

9. februar 2009<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

acedenmark@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Netsted www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Trine Jensen<br />

Telefon 3392 6909<br />

E-post trj@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Sagsnr. 08-042466<br />

Dok nr. 776020<br />

Side 1/4


1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. uddannelsens normerede studietid,<br />

3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev <strong>af</strong> 5. februar 2009 fra Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen til ACE Denmark<br />

med kopi til Copenhagen Business School.<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen har truffet følgende <strong>af</strong>gørelser, jf. ovennævnte<br />

notat:<br />

Titel<br />

Dansk: Cand.oecon.<br />

Engelsk: Master of Science in Economics<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 5707.<br />

Evt. fastsættelse <strong>af</strong> maksimumrammer<br />

Der er maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen på 25 studerende pr. optag.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for økonomi.<br />

Go<strong>dk</strong>endelse<br />

På baggrund <strong>af</strong> <strong>Akkreditering</strong>srådets positive akkreditering <strong>og</strong> Universitets- <strong>og</strong><br />

Bygningsstyrelsens <strong>af</strong>gørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter go<strong>dk</strong>endes<br />

kandidatuddannelsen i økonomi jf. <strong>Akkreditering</strong>slovens § 10, med opstart i<br />

september 2009.<br />

<strong>Akkreditering</strong>en er gældende til <strong>og</strong> med december 2013, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 9, stk. 3.<br />

Adgangskrav<br />

Optagelse på kandidatuddannelsen kræver en bestået bachelorgrad i økonomi fra<br />

fx Københavns Universitet eller Aarhus Universitet eller en erhvervsøkonomimatematik<br />

HA(mat.) fra CBS eller en tilsvarende økonomisk bacheloruddannelse.<br />

Da uddannelsen foregår på engelsk kræves engelsk på Niveau A. Alternativt kan<br />

engelskkravet opfyldes ved en minimum score på TOEFL-testen på 577 eller<br />

tilsvarende.<br />

Udvælgelseskriterier<br />

Uddannelsens udvælgelseskriterier <strong>af</strong>tales mellem Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen<br />

<strong>og</strong> universitetet.<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen<br />

Side 2/4


Forudsætning for go<strong>dk</strong>endelsen<br />

Uddannelsen <strong>og</strong> dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 338 <strong>af</strong> 6. maj 2004 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsen er engelskspr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> udbydes <strong>og</strong>så på Københavns Universitet,<br />

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet <strong>og</strong> Aarhus Universitet.<br />

Tekst til uddannelsesguiden.<strong>dk</strong><br />

Elite MSc in Economics / Cand.oecon<br />

Advanced Economics and Finance<br />

Master of Science in Economics (Advanced Economics and Finance) M.Sc.<br />

(cand.oecon.) is an analytically based pr<strong>og</strong>ram at the master s level with a focus<br />

on theoretical relationships and empirical applications. The pr<strong>og</strong>ram is one of<br />

only twelve elite pr<strong>og</strong>rams approved by Ministry of Science, Technol<strong>og</strong>y and Innovation<br />

in 2008 in all areas of science.<br />

The pr<strong>og</strong>ram is designed for B.SC.s who have demonstrated particular skills and<br />

interests in analytical and quantitative economics and finance. Prospective students<br />

shall seek to further deepen their scientific understanding and at the same<br />

time learn how to apply state-of-the-art-methods to actual business.<br />

Only 25-30 students will be admitted each year and they will be recruited from<br />

the best Danish and international B.Sc. pr<strong>og</strong>rammes. All courses will be in English<br />

and will be taught by professors with particularly strong research records and<br />

experiences in the application of recent theoretical developments in practice. Students<br />

will be assigned a local mentor among the professors. The applied relevance<br />

and academic level of the pr<strong>og</strong>ram will be continuously developed in collaboration<br />

with the pr<strong>og</strong>ramme s business and academic advisory boards.<br />

The pr<strong>og</strong>ram consists of a structured first year with eight advanced courses in<br />

economics and finance; you get a deep insight into the underlying theories and<br />

methods and you are trained to use these on specific cases and data sets. The<br />

third semester consists of electives and shall ideally be taken at one of the leading<br />

international business schools with which the pr<strong>og</strong>ram collaborates. The fourth<br />

semester completes the pr<strong>og</strong>ram through a traditional master s thesis or a combination<br />

of a business project and a shorter master thesis paper.<br />

Students learn to work independently with economic and financial problems and<br />

thus obtain qualifications to work as key analysts in financial institutions and<br />

consultancy as well the business community in general wherever strong, quantitative<br />

financial and economic skills are needed. Some of the candidates may<br />

choose to continue in Ph.D. pr<strong>og</strong>rams.<br />

Structure<br />

Structure of the M.Sc. pr<strong>og</strong>ram of Advanced Economics and Finance<br />

1 st semester 2 nd semester 3 rd semester 4 th semester<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen<br />

Side 3/4


Contract, Agency and<br />

Game Theory (7,5<br />

ECTS)<br />

Asset Pricing Theory<br />

(7,5 ECTS)<br />

Corporate Finance (7,5<br />

ECTS)<br />

Micro-econometrics<br />

(7,5 ECTS)<br />

Advanced IO (7,5<br />

ECTS)<br />

Derivatives and Risk<br />

Management (7,5<br />

ECTS)<br />

Corporate Governance<br />

(7,5 ECTS)<br />

The Global Firm (7,5<br />

ECTS)<br />

Pr<strong>og</strong>ression elective 1<br />

(7,5 ECTS)<br />

Pr<strong>og</strong>ression elective 2<br />

(7,5 ECTS)<br />

Master thesis (30<br />

ECTS)<br />

Elective 3 (7,5 ECTS) Business Project and<br />

Elective 4 (7,5 ECTS) Short Master Thesis<br />

Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på e-mail:<br />

jef@acedenmark.<strong>dk</strong> eller telefon: 40 75 19 97, såfremt der er spørgsmål eller behov<br />

for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen<br />

Formand Direktør<br />

<strong>Akkreditering</strong>srådet ACE Denmark<br />

<strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen<br />

Bilag:<br />

Kopi <strong>af</strong> akkrediteringsrapport<br />

Kopi <strong>af</strong> dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet til orientering samt<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen.<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen<br />

Side 4/4


<strong>Akkreditering</strong>srapport ny uddannelse<br />

<strong>Akkreditering</strong>srapporten er udarbejdet på baggrund <strong>af</strong> det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse<br />

med anmodning om akkreditering <strong>og</strong> go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

Den faglige vurdering <strong>af</strong> uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 <strong>af</strong> 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> om sagsgangen ved go<strong>dk</strong>endelse <strong>af</strong> universitetsuddannelser<br />

(akkrediteringsbekendtgørelsen).<br />

<strong>Akkreditering</strong>srapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar<br />

den 14. oktober 2008. CBS høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier.<br />

Efter indstilling fra <strong>Akkreditering</strong>srådet træffer Videnskabsministeren jf. § 10, stk. 2 i lov nr. 294 <strong>af</strong> 27.<br />

marts 2007 om <strong>Akkreditering</strong>sinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), <strong>af</strong>gørelse<br />

om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav<br />

for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen<br />

til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget <strong>af</strong> de nødvendige<br />

oplysninger fremgår <strong>af</strong> <strong>af</strong>snittet Oplysninger <strong>og</strong> anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold .<br />

Universitet Copenhagen Business School<br />

Ansøgt titel, dansk Cand.oecon.<br />

Ansøgt titel, engelsk Master of Science in Economics (Advanced Economics and Finance)<br />

Niveau Kandidatuddannelse<br />

Ansøgt hovedområde Samfundsvidenskab<br />

Uddannelsens formål Uddannelsen i Advanced Economics and Finance er en videregående analytisk<br />

uddannelse på kandidatniveau med fokus på teoretiske sammenhænge<br />

<strong>og</strong> empiriske anvendelser. Uddannelsen bygger videre på de studerendes<br />

solide kvantitative færdigheder i økonomi, finansiering <strong>og</strong> statistik. De<br />

studerende lærer at arbejde selvstændigt med økonomiske <strong>og</strong> finansielle<br />

problemstillinger <strong>og</strong> kvalificerer sig dermed til stillinger med stærkt analytisk<br />

indhold især i den finansielle sektor men generelt overalt i erhvervslivet,<br />

hvor der er behov for stærke, kvantitative finansielle <strong>og</strong> økonomiske<br />

kompetencer.<br />

Rapport sendt i høring 6. oktober 2008<br />

1


Sagsbehandling <strong>af</strong>sluttet 23. oktober 2008<br />

Særlige bemærkninger Modtaget supplerende oplysninger den 17. september 2008 om:<br />

Hvilke funktioner dimittenderne forventes at udføre.<br />

Udvælgelseskriterier<br />

Modtaget supplerende oplysninger den 29. september 2008 om:<br />

Uddannelsens adgangskrav <strong>og</strong> udvælgelseskriterier.<br />

Modtaget supplerende oplysninger den 6. oktober 2008 om:<br />

Udannelsens specialemodul<br />

Begrundelse for spr<strong>og</strong><br />

Modtaget supplerende oplysninger den 11. oktober 2008 om:<br />

Uddannelsens engelske titel.<br />

2


Uddannelsen indstilles til<br />

positiv akkreditering<br />

<strong>af</strong>slag på akkreditering<br />

Indstilling<br />

Begrundelse<br />

Samlet vurderes kandidatuddannelsen i økonomi at opfylde akkrediteringskriterierne tilfredsstillende.<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Faglig vurdering <strong>af</strong> uddannelsen<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at CBS har identificeret relevante <strong>af</strong>tagere. CBS forventer således, at dimittenderne vil<br />

finde ansættelse hos banker, realkreditinstitutioner, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsbanker,<br />

<strong>og</strong> Nationalbanken; hos store internationale konsulentvirksomheder, skandinaviske konsulenthuse,<br />

hos ministerier <strong>og</strong> institutioner, samt i internationale organisationer. CBS har indhentet<br />

<strong>af</strong>tagertilkendegivelser fra potentielle <strong>af</strong>tagere inden for disse grupper. Af disse udtalelser fremgår det,<br />

at <strong>af</strong>tagerne vurderer, at der er et behov for kandidatuddannelsen <strong>og</strong> de færdige dimittender. Det er<br />

d<strong>og</strong> uklart, på hvilken baggrund tilkendegivelserne er givet, herunder hvilket kendskab <strong>af</strong>tagerne har til<br />

uddannelsens indhold. Det vurderes samlet set, at CBS har sandsynliggjort, at der er et arbejdsmarkedsbehov<br />

for de færdige kandidater.<br />

CBS vil nedsætte et advisory board til uddannelsen. CBS anfører desuden, at det er vigtigt at have kontakt<br />

til erhvervslivet både gennem personlige netværk, CBS Career Center <strong>og</strong> eksterne undervisere, da<br />

CBS prioriterer, at uddannelsen er anvendelsesorienteret. På den baggrund vurderes det sandsynliggjort,<br />

at CBS vil være i løbende dial<strong>og</strong> med <strong>af</strong>tagere om uddannelsen ved nedsættelse <strong>af</strong> et advisory<br />

board for uddannelsen med potentielle <strong>af</strong>tagere <strong>af</strong> dimittenderne. Det fremgår d<strong>og</strong> ikke direkte <strong>af</strong> ansøgningen,<br />

hvordan potentielle <strong>af</strong>tagere har været involveret i udviklingen <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

CBS anfører, at uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser ved at have et stærkt fokus på<br />

den finansielle sektor samtidig med, at den har et økonomisk fokus. Sammenholdt med <strong>af</strong>tagernes<br />

udtalelser <strong>og</strong> beskæftigelsessituationen for dimittender med tilsvarende uddannelser jf. kriterium 2,<br />

vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsen kan imødekomme en konkret efterspørgsel, som ikke<br />

3


imødekommes <strong>af</strong> beslægtede uddannelser.<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at beskæftigelsen for kandidatuddannelsens dimittender vil være<br />

høj, da beskæftigelsen er høj for beslægtede uddannelsers dimittender.<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at CBS har sandsynliggjort, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer vil<br />

basere sig på forskning. CBS skriver således, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer vil<br />

basere sig på forskning, da de obligatoriske fag ledes <strong>og</strong> undervises <strong>af</strong> aktive forskere, der med to undtagelser<br />

alle er professorer. Desuden skriver CBS, at forskerne kommer fra meget aktive institutter,<br />

som har markeret sig i de senere år, <strong>og</strong> at studielederen er en aktiv forsker. Endelig sikrer CBS inddragelse<br />

<strong>af</strong> nye forskningsresultater ved, at fagenes fagansvarlige konsulterer en international forsker vedrørende<br />

fagenes læseplaner, inden læseplanerne go<strong>dk</strong>endes i studienævnet.<br />

CBS beskriver uddannelsens læringsmål, <strong>og</strong> det vurderes derigennem sandsynliggjort, at de studerende<br />

vil opnå fagspecifikke <strong>og</strong> almene akademiske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer. Endvidere vurderes det<br />

på baggrund <strong>af</strong> uddannelsens læringsmål sandsynliggjort, at uddannelsen vil give de studerende viden<br />

om <strong>og</strong> erfaring med videnskabelige teorier.<br />

Det fremgår ikke direkte <strong>af</strong> CBS besvarelse <strong>af</strong> dette kriterium, hvordan uddannelsens forskning <strong>og</strong><br />

praksis interagerer. Det fremgår d<strong>og</strong> <strong>af</strong> kriterium 1, at uddannelsens forskere samarbejder med erhvervslivet<br />

<strong>og</strong> den offentlige sektor ved at være involveret i en række udrednings- <strong>og</strong> konsulentopgaver.<br />

Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at uddannelsens forskning interagerer med praksis.<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

4


tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er VIP, da CBS<br />

skriver, at alle uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er VIP. Det vurderes desuden at være sandsynliggjort,<br />

at tilrettelæggerne <strong>og</strong> undervisernes forskningsområder er relateret til uddannelsens fagområder,<br />

<strong>og</strong> at tilrettelæggerne <strong>og</strong> underviserne er tilknyttet de for uddannelsen relevante fagområder, da<br />

dette fremgår <strong>af</strong> de vedlagte CV er <strong>og</strong> <strong>af</strong> listen over, hvem der underviser på de forskellige fag.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten <strong>og</strong> styrken <strong>af</strong> det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen har et højt niveau. Kandidatuddannelsen<br />

forankres i forskningsmiljøet på Økonomisk Institut <strong>og</strong> Institut for Finansiering, som er<br />

aktive forskningsmiljøer, der publicerer.<br />

Det vurderes desuden sandsynliggjort, at forskningsmiljøet deltager i internationalt samarbejde, da<br />

institutterne vil invitere deres internationale samarbejdspartnere til at undervise på institutionen. Derudover<br />

vil de studerendes miljø ifølge CBS være internationalt, da CBS forventer, at de studerende<br />

tager på udveksling på 3. semester. CBS vil desuden forsøge <strong>af</strong> lave double-degree <strong>af</strong>taler med udenlandske<br />

institutioner.<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte<br />

<strong>og</strong> målene for uddannelsens enkelte fagelementer <strong>og</strong> moduler. Denne vurdering bygger<br />

på studieordningens fagbeskrivelser sammenholdt med uddannelsens mål for læringsudbytte jf. kriterium<br />

3.<br />

5


Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er pr<strong>og</strong>ression mellem uddannelsens 1. <strong>og</strong> 2. semester, da<br />

fagene på 2. semester bygger videre på fagene på 1. semester. Ligeledes er der et krav om, at 2 <strong>af</strong> valgfagene<br />

på 3. semester skal have pr<strong>og</strong>ression i forhold til uddannelsens 1. år.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er sammenhæng <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>ression mellem uddannelsens<br />

indhold <strong>og</strong> adgangskrav. Det kræves, at de studerende skal have h<strong>af</strong>t økonomifag svarende til 60 ECTS<br />

<strong>og</strong> fag i kvantitative metoder svarende til 30 ECTS. Dette krav skyldes, at uddannelsens indhold ifølge<br />

CBS forudsætter, at de studerende har fået en grundig indføring i økonomi, matematik <strong>og</strong> statistik på<br />

deres bacheloruddannelse.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen tilgodeser de studerende på uddannelsen, der<br />

måtte ønske at læse i udlandet. Således fremgår det <strong>af</strong> kriterium 5, at CBS forventer, at uddannelsens 3.<br />

semester læses i udlandet. Derudover vil CBS arbejde for at lave double-degree <strong>af</strong>taler med udenlandske<br />

universiteter <strong>og</strong> invitere udenlandske forelæsere til at undervise på uddannelsens 1. år.<br />

Ifølge CBS vil uddannelsen have kontakt til praksisfeltet på 4. semester. Således kan de studerende<br />

skrive kandidat<strong>af</strong>handling i samarbejde med en virksomhed. Det vurderes på den baggrund at være<br />

sandsynliggjort, at uddannelsen vil interagere med praksisfeltet.<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse <strong>og</strong> undervisernes kvalifikationer<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at CBS har redegjort for, hvordan de påtænkte pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske metoder understøtter<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte. Denne vurdering bygger på, at CBS ønsker at anvende<br />

forelæsninger <strong>og</strong> øvelser med den begrundelse, at det er velegnet til at træne evnen til at tænke abstrakt<br />

<strong>og</strong> l<strong>og</strong>isk, hvilket kvantitativ økonomi <strong>og</strong> finansiering ifølge CBS kræver. Samtidig anvender uddannelsen<br />

casebaserede øvelser <strong>og</strong> workshops, hvilket knytter sig til ønsket om, at uddannelsen skal være<br />

anvendelsesorienteret. Denne målsætning <strong>af</strong>spejler sig <strong>og</strong>så i uddannelsens mål for læringsudbytte.<br />

Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at underviserne har pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer,<br />

<strong>og</strong> at nye undervisere tænkes ind i CBS strategi for udvikling <strong>af</strong> undervisernes pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer<br />

<strong>og</strong> kompetencer. Således anfører CBS, at alle underviserne på uddannelse har undervist i<br />

deres fag på alle niveauer, samtidig med at uddannelsens fag ligger tæt på undervisernes forskningsinteresser.<br />

I tilfælde <strong>af</strong> udskiftninger i uddannelsens undervisere vil nye undervisere blive fulgt tæt <strong>og</strong> eventuelt<br />

tilbudt undervisning eller vejledning fra CBS. CBS har planer om, at mentorrollen skal udvikles i<br />

samarbejde med studerende, studienævnet <strong>og</strong> advisory board, da denne rolle er ny for underviserne.<br />

Det vurderes i n<strong>og</strong>en grad sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske tilrettelæggelse kan tænkes ind i<br />

institutionens eksisterende infrastruktur. Det fremgår ikke, om uddannelsen har særlige behov for<br />

øvelseslokaler <strong>og</strong> computerlokaler, men blot at uddannelsen forventes at kunne gennemføre i overensstemmelse<br />

med CBS undervisningsmiljøvurdering.<br />

6


Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring <strong>af</strong> uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i CBS kvalitetssikringssystem. CBS har<br />

beskrevet sit kvalitetssikringssystem <strong>og</strong> har anført, at det vil blive implementeret på uddannelsen. CBS<br />

vil nedsætte et advisory board med deltagere, som vurderes at være relevante <strong>af</strong>tagere <strong>af</strong> uddannelsens<br />

dimittender, <strong>og</strong> CBS forventer, at advisory board skal indgå i udvikling <strong>af</strong> uddannelsens indhold <strong>og</strong><br />

opbygning. CBS vil foretage undervisningsevalueringer, hvilket er en del <strong>af</strong> det centrale kvalitetssikringssystem.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at CBS har etableret procedurer for opfølgning på den indsamlede<br />

viden. Denne vurdering bygger på, at der er etableret procedurer for, hvordan evalueringerne skal<br />

behandles, <strong>og</strong> at disse vil blive implementeret på uddannelsen. Ved negative evalueringer kan en underviser<br />

tilbydes pædag<strong>og</strong>isk support <strong>af</strong> CBS Learning Lab. Samtidig påtænker CBS, at dial<strong>og</strong>en med<br />

<strong>af</strong>tagere skal føre til yderligere udvikling <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Begrundelse<br />

Der vurderes at være overensstemmelse mellem uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 36 vedrørende kandidatuddannelsen i økonomi. Således vurderes det at være sandsynliggjort,<br />

at uddannelsen beskæftiger sig med samfunds- <strong>og</strong> erhvervsøkonomiske problemstillinger, som en<br />

cand.oecon.-uddannelse ifølge § 36 skal.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens indhold <strong>og</strong><br />

kvalifikationsrammens beskrivelse <strong>af</strong> kandidatuddannelser. Denne vurdering bygger på, at de studerende<br />

vil have en økonomisk baggrund, som udbygges på kandidatuddannelsen. Desuden lægger CBS<br />

vægt på, at de studerende får viden baseret på højeste internationale forskning, <strong>og</strong> at de studerende vil<br />

få færdigheder i at mestre fagområdets videnskabelige metoder <strong>og</strong> redskaber. Endelig fremhæver CBS,<br />

at der er tale om en eliteuddannelse, hvilket stiller ekstra krav til uddannelsens eget ambitionsniveau <strong>og</strong><br />

giver de studerende et læringsudbytte, der lever op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse.<br />

7


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Uddannelsens erhvervssigte<br />

Hvilke relevante brancher eller typer <strong>af</strong> virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne<br />

at finde ansættelse indenfor?<br />

Uddannelsen retter sig i særdeleshed mod et udækket behov for kandidater med såvel stærke<br />

erhvervsøkonomiske <strong>og</strong> kvantitative kompetencer hos banker, realkreditinstitutioner, pensionsselskaber,<br />

forsikringsselskaber, investeringsbanker, <strong>og</strong> Nationalbanken; hos store internationale konsulentvirksomheder<br />

som Simcorp, SAS Institute, McKinsey & Co, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers<br />

såvel som skandinaviske konsulenthuse som Cowi, Econ-Pöyry <strong>og</strong> Copenhagen<br />

Economics; hos ministerier <strong>og</strong> institutioner som Finans- <strong>og</strong> Økonomi- <strong>og</strong> Erhvervsministerierne <strong>og</strong><br />

ATP, samt i internationale organisationer som OECD, Verdensbanken <strong>og</strong> IMF. Endelig må man forvente,<br />

at en del <strong>af</strong> de studerende efter endt uddannelse vil starte en forskerkarriere ved at søge et ph.d.stipendium<br />

i Danmark eller i udlandet. (Ansøgning, s. 3)<br />

Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre <strong>og</strong> hvordan forventes deres kompetencer<br />

at kunne anvendes?<br />

Supplerende oplysninger:<br />

Hvad angår jobfunktioner i de to primære brancher, konsulentbranchen <strong>og</strong> den finansielle sektor, kan<br />

vi nævne:<br />

Typiske arbejdsopgaver for kandidater som ansættes i konsulentbranchen<br />

Market analyses<br />

Monitoring systems and performance evaluation<br />

Public sector reforms<br />

Strategy and business development<br />

Enterprise restructuring, privatisation, corporatisation, operational reviews, financial viability<br />

assessments and valuation.<br />

Urban and regional development, transport planning , tariff and willingness to pay studies etc<br />

Competition, Antitrust, Damage Claims<br />

Mergers and Acquisition<br />

Typiske arbejdsopgaver for kandidater som ansættes i den finansielle sektor<br />

Risk management (market risk, credit risk, operational risk, compliance)<br />

Asset/liability management<br />

Securities trading<br />

Portfolio management<br />

9


Design of financial products (structured finance)<br />

Equity research<br />

Fixed income research<br />

Derivatives research<br />

Macroeconomic research<br />

Supervision of financial institutions<br />

Corporate solutions (capital structure management)<br />

Investment banking activities (e.g. mergers and acquisitions, Initial Public Offering etc) (Supplerende<br />

oplysninger den 17. September 2008)<br />

Hvordan har relevante <strong>af</strong>tagere <strong>og</strong> <strong>af</strong>tagerpaneler været involveret i udviklingen <strong>af</strong> uddannelsen?<br />

Ifølge CBS vil uddannelsen være i løbende dial<strong>og</strong> med <strong>af</strong>tagere på følgende måder:<br />

De involverede forskeres faglige <strong>og</strong> professionelle netværk. Dial<strong>og</strong>en sker her i forbindelse<br />

med formidlingsaktiviteter <strong>og</strong> forskernes involvering i udrednings- <strong>og</strong> konsulentopgaver.<br />

Den tætte kobling med erhvervslivet <strong>og</strong> den offentlig sektor m.v. er meget vigtig for at sikre, at<br />

uddannelsens indhold hele tiden balancerer det snævert faglige <strong>og</strong> det mere anvendelsesorienterede<br />

sigte. Det er i den forbindelse vigtigt, at de involverede forskere ikke alene har et<br />

omfattende samarbejde med erhvervslivet <strong>og</strong> den offentlige sektor, men <strong>og</strong>så at dette samarbejde<br />

er bygget på forskernes høje faglighed. (Ansøgning, s. 5)<br />

Økonomisk Institut <strong>og</strong> Institut for Finansiering har siden 1998 samarbejdet om den engelskspr<strong>og</strong>ede<br />

cand.merc-linie Applied Economics and Finance, AEF, <strong>og</strong> indstiftede i 2004 en<br />

alumne-forening Applied Economics and Finance Association (http://www.aefa.<strong>dk</strong>) hvis formål<br />

er at knytte bånd mellem tidligere <strong>og</strong> nuværende studerende på studiet. Institutternes forskere<br />

har herigennem mulighed for at holde sig i dial<strong>og</strong> med <strong>af</strong>tagerne <strong>af</strong> AEF-kandidaterne, ligesom<br />

de tidligere studerende i kr<strong>af</strong>t <strong>af</strong> deres ansættelser i betydende danske <strong>og</strong> internationale<br />

virksomheder udgør et vigtigt bidrag til fortsat udvikling <strong>og</strong> kvalitetssikring <strong>af</strong> AEFuddannelsen.<br />

(Ansøgning, s. 5)<br />

der vil blive etableret et Advisory Board i tilknytning til Advanced Economics and Finance.<br />

Det vil blive søgt sammensat med repræsentanter for et realkreditinstitut, en investeringsforening,<br />

en bank, ATP eller LD <strong>og</strong> mindst et konsulenthus, samt flere udenlandske akademiske<br />

institutioner, jf. <strong>og</strong>så kriterium 8 nedenfor, <strong>og</strong> opgaven vil være at understøtte det erhvervsmæssige<br />

fokus, at kvalitetssikre det faglige niveau <strong>og</strong> at rådgive om den løbende inddragelse<br />

<strong>af</strong> nye teoretiske resultater mv. (Ansøgning, s. 5)<br />

Institutternes ledelser <strong>og</strong> forskere er desuden i løbende kontakt med CBS Career Center, der<br />

har en tæt dial<strong>og</strong> med de studerende under studiet, <strong>og</strong> i forbindelse med deres dimission. (Ansøgning,<br />

s. 5)<br />

Eksterne undervisere, som er ansat i virksomheder, institutioner, myndigheder eller organisationer,<br />

der omfatter økonomiske <strong>og</strong> finansielle områder. Institutternes ledelser, studieledere <strong>og</strong><br />

fagansvarlige er i løbende dial<strong>og</strong> med disse undervisere i forbindelse med ansættelser, lærermøder<br />

<strong>og</strong> indtil 2007, <strong>og</strong>så i forbindelse med de faste studenterevalueringer. Institutterne modtager<br />

herigennem værdifuld indsigt i omverdens opfattelse <strong>af</strong> indholdet <strong>og</strong> kvaliteten <strong>af</strong> CBS uddannelser.<br />

Selvom det er planen at gennemføre Advanced Economics and Finance pr<strong>og</strong>rammet<br />

med faste lærere, primært end<strong>og</strong> fra professorgruppen, jvf nedenfor, giver samspillet med<br />

de mange eksterne lærere på de andre studier således underviserne på Advanced Economics<br />

and Finance en særlig mulighed for kontakt med erhvervslivet. (Ansøgning, s. 5)<br />

10


CBS har indhentet tilkendegivelser fra forskellige <strong>af</strong>tagere i forbindelse med udviklingen <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

Følgende 9 tilkendegivelser er indhentet:<br />

Finansrådet: Samlet er den finansielle sektor altså i en situation, hvor man dels er begyndt at<br />

rekruttere flere akademikere, primært økonomer, dels mangler specialister <strong>og</strong> endelig står overfor<br />

et omfattende generationsskifte. Det betyder, at der er Finansrådets klare opfattelse, at der<br />

vil være efterspørgsel efter kandidater med en specialisering indenfor økonomi <strong>og</strong> finansiering<br />

på fremtidens finansielle arbejdsmarked. (Bilag 2)<br />

Rick Antle fra Yale School of Management: I am extremely impressed by this pr<strong>og</strong>ram. It is<br />

both challenging academically and practically relevant. (Bilag 2)<br />

Torsten Sløk, Director Global Economics, Deutsche Bank Securities: Alt i alt vil eliteuddannelsen<br />

i Advanced Economics & Finance på CBS forberede kandidater på en karriere i den finansielle<br />

sektor ikke kun i Danmark, men <strong>og</strong>så i London <strong>og</strong> New York. (bilag 2).<br />

Berit Tennbakk fra Econ: Særlig syns jeg det er positivt at det legges vekt på å arbeide med å<br />

løse konkrete problemstilling <strong>og</strong> at kandidaterne skal levere skriftlige arbeider både underveis i<br />

studiet <strong>og</strong> i tillegg i en avsluttende opgave. (Bilag 2)<br />

Stig Christensen, udviklingsdirektør, COWI: På den baggrund er det min opfattelse, at der i<br />

fremtiden vil være et stort behov <strong>og</strong> efterspørgsel efter denne type kandidater, herunder inden<br />

for konsulentbranchen, såvel i Danmark som internationalt. (Bilag 2)<br />

Peter Engberg Jensen, Koncernchef, Nykredit: Eliteuddannelsen vil derfor være med til at tiltrække<br />

endnu flere talenter til finanssektoren, ligesom Nykredit <strong>og</strong> de mange finansielle virksomheder<br />

vil være interesserede i at ansætte de studerende efter endt uddannelse. (Bilag 2)<br />

Helge Leiro Baastad, Konsernsjef, Gjensidige Forsikring: Vi håper derfor å kunne nyttigjøre<br />

oss studiet når det er operativt, enten ved å ha studenter der, eller ved å rekruttere medarbejidere<br />

som har fullført pr<strong>og</strong>rammet. (Bilag 2)<br />

Claus Kastberg Nielsen fra Copenhagen Economics: Jeg kan se et stort marked for højt kvalificerede<br />

analytisk orienterede kandidater med en stærk træning i kvantitative metoder <strong>og</strong> evne<br />

til at forstå, bruge <strong>og</strong> fremstille denne viden i en konkret virksomheds- eller branchekontekst.<br />

(Bilag 2)<br />

Jan Kondrup, Direktør, Lokale Pengeinstitutter: Med den ballast i bagagen vil jeg gætte på, at<br />

de bliver stor rift om dem, når de bliver kandidater om et par år. (Bilag 2)<br />

Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse, <strong>og</strong> hvordan understøttes det <strong>af</strong> ovenstående?<br />

Se <strong>af</strong>tagerudtalelserne ovenfor.<br />

CBS skriver følgende: Uddannelsen i Advanced Economics and Finance er en videregående analytisk<br />

uddannelse på kandidatniveau med fokus på teoretiske sammenhænge <strong>og</strong> empiriske anvendelser. Uddannelsen<br />

bygger videre på de studerendes solide kvantitative færdigheder i økonomi, finansiering <strong>og</strong><br />

statistik. De studerende lærer at arbejde selvstændigt med økonomiske <strong>og</strong> finansielle problemstillinger<br />

<strong>og</strong> kvalificerer sig dermed til stillinger med stærkt analytisk indhold især i den finansielle sektor men<br />

generelt overalt i erhvervslivet, hvor der er behov for stærke, kvantitative finansielle <strong>og</strong> økonomiske<br />

kompetencer. (Ansøgning, s. 3)<br />

Behovet fremgår <strong>og</strong>så <strong>af</strong>, at kandidater med mindre målrettede specialer fra fx scient.oecon.uddannelserne<br />

fra Aarhus Universitet <strong>og</strong> Københavns Universitet, matematik-økonomi-uddannelsen<br />

på CBS samt på et lavere teknisk niveau cand.merc.-linjen Applied Economics and Finance finder<br />

11


umiddelbar ansættelse i højtlønnede stillinger i finansielle virksomheder i Danmark <strong>og</strong> i udlandet, ligesom<br />

de er efterspurgte medarbejdere i konsulentvirksomheder <strong>og</strong> større virksomheder <strong>og</strong> institutioner<br />

i almindelighed. (Ansøgning, s. 3)<br />

CBS har en forventning om, at der vil være studenterinteresse for uddannelsen. Denne forventning<br />

bygger dels på søgningen til beslægtede uddannelser, <strong>og</strong> dels på de henvendelser CBS allerede har fået<br />

vedrørende uddannelsen (Ansøgning, s. 4).<br />

Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser<br />

Hvordan adskiller uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> mål for læringsudbytte sig fra beslægtede<br />

uddannelsers faglige profil <strong>og</strong> mål for læringsudbytte?<br />

Beslægtede uddannelser er:<br />

scient.oecon.-uddannelserne fra Aarhus Universitet <strong>og</strong> Københavns Universitet<br />

matematik-økonomi-uddannelsen på CBS<br />

samt på et lavere teknisk niveau cand.merc.-linjen Applied Economics and Finance<br />

Sammenlignet med de traditionelle cand.oecon.- <strong>og</strong> polit.-studier vil Advanced Economics and Finance<br />

især være kendetegnet ved den mere målrettede fokus på det private erhvervsliv <strong>og</strong> den finansielle<br />

sektor i særdeleshed. Dette fremgår bl.a. <strong>af</strong> de obligatoriske fag på første år, som indeholder hele<br />

tre specialiserede finansieringsfag (asset pricing, corporate finance, derivatives and risk management).<br />

Studiet adskiller sig desuden ved den særlige mulighed for at hæve det faglige niveau, som følger <strong>af</strong> at<br />

arbejde i elite-regiet.<br />

I forhold til scient.oecon. <strong>og</strong> merc.mat. studierne vil uddannelsen desuden være kendetegnet ved et<br />

mere økonomisk indhold; sigtet er at supplere de stærke tekniske færdigheder, som <strong>og</strong>så trænes på<br />

disse studier, med en dybere forståelse for de økonomiske discipliner, end disse studier har kunnet<br />

bibringe de studerende. Fokus i studiet er således ikke på rent matematiske <strong>og</strong> statistiske fag, men derimod<br />

på økonomiske fag med et højt indhold <strong>af</strong> disse discipliner (som fx de nævnte finansieringsfag).<br />

Advanced Economics and Finance adskiller sig desuden fra alle de nævnte studier ved den klarere internationale<br />

profil. Der forventes en stor andel internationale studenter, jf. nedenfor, der undervises<br />

alene på engelsk, <strong>og</strong> electives på tredje semester søges gennemført ved ledende internationale business<br />

schools. (Ansøgning, s. 4)<br />

Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes<br />

<strong>af</strong> beslægtede uddannelser?<br />

Se ovenfor.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at CBS har identificeret relevante <strong>af</strong>tagere. CBS forventer, at dimittenderne vil finde<br />

ansættelse hos banker, realkreditinstitutioner, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsbanker,<br />

<strong>og</strong> Nationalbanken; hos store internationale konsulentvirksomheder, skandinaviske konsulenthuse,<br />

hos ministerier <strong>og</strong> institutioner, samt i internationale organisationer. CBS har indhentet <strong>af</strong>tagertilkendegivelser<br />

fra potentielle <strong>af</strong>tagere inden for disse grupper. Af disse udtalelser fremgår det, at <strong>af</strong>ta-<br />

12


gerne vurderer, at der er et behov for kandidatuddannelsen <strong>og</strong> de færdige dimittender. Det er d<strong>og</strong><br />

uklart, på hvilken baggrund tilkendegivelserne er givet herunder, hvilket kendskab <strong>af</strong>tagerne har til<br />

uddannelsens indhold. Det vurderes samlet set, at CBS har sandsynliggjort, at der er et arbejdsmarkedsbehov<br />

for de færdige kandidater.<br />

CBS vil nedsætte et advisory board til uddannelsen. CBS anfører desuden, at det er vigtigt at have kontakt<br />

til erhvervslivet både gennem personlige netværk, CBS Career Center <strong>og</strong> eksterne undervisere, da<br />

CBS prioriterer, at uddannelsen er anvendelsesorienteret. På den baggrund vurderes det sandsynliggjort,<br />

at CBS vil være i løbende dial<strong>og</strong> med <strong>af</strong>tagere om uddannelsen ved nedsættelse <strong>af</strong> et advisory<br />

board for uddannelsen med potentielle <strong>af</strong>tagere <strong>af</strong> dimittenderne. Det fremgår d<strong>og</strong> ikke direkte, hvordan<br />

potentielle <strong>af</strong>tagere har været involveret i udviklingen <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

CBS anfører, at uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser ved at have et stærkt fokus på<br />

den finansielle sektor samtidig med, at den har et økonomisk fokus. Sammenholdt med <strong>af</strong>tagernes<br />

udtalelser <strong>og</strong> beskæftigelsessituationen for dimittender med tilsvarende uddannelser jf. kriterium 2,<br />

vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsen kan imødekomme en konkret efterspørgsel, som ikke<br />

imødekommes <strong>af</strong> beslægtede uddannelser.<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 1 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Dokumentation<br />

Hvordan er arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser?<br />

Tal fra UBST viser, at beskæftigelsen i gennemsnit for 2004-2005 for cand.merc.-uddannede var på 87<br />

%, <strong>og</strong> at den for økonomi var på 93 % (Ansøgning, s. 6f). Beskæftigelsen på det samfundsvidenskabelige<br />

hovedområde var i den tilsvarende periode på 87,5 %.<br />

CBS skriver om ledighedstallene: Medlemmer <strong>af</strong> Akademikernes Arbejdsløshedskasser, der på et eller<br />

andet tidspunkt har været berørt <strong>af</strong> ledighed er faldet fra ca. 8 % i 2005 til 2,7 % i 2008 for<br />

cand.merc ernes ve<strong>dk</strong>ommende, <strong>og</strong> fra 3 % til 1,1 % for de cand.oecon-uddannede. For<br />

cand.scient.oecon- området er niveauet endnu lavere med i gennemsnit kun 0.3 % ledighedsberørte.<br />

På baggrund <strong>af</strong> ovenstående opgørelser finder CBS det sandsynliggjort, at de generelle arbejdsmarkedsudsigter<br />

er positive for økonomområdet som sådan, <strong>og</strong> at der alene derfor vil være en stærk<br />

efterspørgsel efter kandidater fra CBS eliteuddannelsespr<strong>og</strong>ram. Når dertil lægges den særlige interesse<br />

der vil være for disse kandidater givet deres markant højere faglige niveau <strong>og</strong> det lave optagelsesantal,<br />

er det indlysende, at der vil være overordentligt gode beskæftigelsesudsigter for kandidater fra Advanced<br />

Economics and Finance. (Ansøgning, s. 8)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at beskæftigelsen for kandidatuddannelsens dimittender vil være<br />

13


høj, da beskæftigelsen er høj for beslægtede uddannelsers dimittender.<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

14


Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Dokumentation<br />

Hvordan påtænker uddannelsen at sikre, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer<br />

er baseret på forskning inden for uddannelsens fagområder?<br />

Den bedste sikring <strong>af</strong> uddannelsens reelle forskningsbasering er den høje faglighed hos de involverede<br />

forskere <strong>og</strong> de miljøer, som de indgår i.<br />

Alle de obligatoriske fag ledes <strong>og</strong> undervises <strong>af</strong> særdeles aktive forskere, der med to enkelte undtagelser<br />

alle er professorer, som har engageret sig i denne uddannelse, netop fordi de har mulighed for en nærmere<br />

kobling mellem deres egen forskning <strong>og</strong> den undervisning, som leveres. I gruppen <strong>af</strong> undervisere<br />

findes <strong>og</strong>så betydelige erfaringer med ph.d.- vejledning, hvilket understreger interessen for den forskningstunge<br />

undervisning.<br />

Den bedste sikring <strong>af</strong>, at denne klare kobling mellem forskning <strong>og</strong> undervisningen kan opretholdes, er<br />

de meget aktive institutter, som forskerne kommer fra. Økonomisk Institut <strong>og</strong> Institut for Finansiering<br />

har en lang tradition for høj faglighed <strong>og</strong> har de senere år yderligere markeret sig i denne retning. Dette<br />

understreges bl.a. <strong>af</strong> de store forskningsrådsbevillinger, som fx Økonomisk Institut de senere år har<br />

erhvervet. I 2006 modt<strong>og</strong> instituttet således 50 % <strong>af</strong> alle uddelinger fra Forskningsrådet for Samfund<br />

<strong>og</strong> Erhverv. Andre indikatorer på miljøernes faglighed er, at Morten Bennedsen i 2008 som den første<br />

økonom blev tildelt Eliteforskerprisen, <strong>og</strong> internt på CBS blev begge institutter i 2008 udpeget til såkaldte<br />

world class research environments, dvs. miljøer med særlige markante positioner i international<br />

forskning. Institutterne har i den forbindelse fået tildelt ekstra forskningsmidler i perioden 2008-2013<br />

<strong>og</strong> har lagt ambitiøse planer for at hæve forskningens niveau <strong>og</strong> gøre forskningsmiljøerne endnu stærkere<br />

kvantitativt <strong>og</strong> kvalitativt.<br />

I forlængelse her<strong>af</strong> anses det <strong>og</strong>så for vigtigt for studiets forskningsforankring, at studielederen selv er<br />

en aktiv <strong>og</strong> velrenommeret forsker, som de øvrige undervisere kan arbejde sammen med i gensidig<br />

faglig respekt. I første omgang er som studieleder udpeget Professor Peter B<strong>og</strong>etoft fra Økonomisk<br />

Institut. (Ansøgning, s. 8)<br />

En yderligere sikring <strong>af</strong> den forsatte inddragelse <strong>af</strong> de nyeste forskningsresultater er indlagt i studiets<br />

plan for fortsat udvikling . Hvert år skal fagenes læseplaner således ikke alene go<strong>dk</strong>endes <strong>af</strong><br />

studienævnet. Inden fremsendelsen til nævnet skal den fagansvarlige have konsulteret en ledende<br />

international forsker for at sikre <strong>og</strong> dokumentere, at læseplanerne udvikles efter de bedst mulige udvalg<br />

<strong>af</strong> områder, resultater <strong>og</strong> undervisningsmetoder. (Ansøgning, s. 9)<br />

Uddannelsen er bygget op <strong>af</strong> fagområder, som hver især har stærke faglige traditioner <strong>og</strong> klare normer<br />

for, hvad der er god <strong>og</strong> mindre god forskning. Det drejer bl.a. om at bygge på modelbaserede analyser<br />

med klare præmisser <strong>og</strong> muligheder for formel argumentation <strong>og</strong> udledning <strong>af</strong> forudsigelser, <strong>og</strong> det<br />

drejer sig om brug <strong>af</strong> statistiske metoder til vurdering <strong>af</strong> alternative modeller <strong>og</strong> resultater. Fagene er<br />

bundet sammen <strong>af</strong> den fælles <strong>og</strong> overvejende neoklassiske økonomiske videnskabstradition, herunder<br />

15


en tradition for at modellere agenters adfærd som resultat <strong>af</strong> målsøgende adfærd under hensyntagen til<br />

informationsmæssige begrænsninger.<br />

I forhold til mange andre <strong>af</strong> CBS uddannelser er der således lagt op til en uddannelse med en n<strong>og</strong>et<br />

mere snæver faglighed. Det betyder imidlertid ikke, at de anvendelsesorienterede aspekter er nedtonet,<br />

som det vil fremgå <strong>af</strong> bl.a. læringsmålene <strong>og</strong> de i studiet indlagte business cases etc., men det betyder,<br />

at anvendelsesaspektet hele tiden vil være koblet med den modelorienterede fagtilgang, således at løsningsforslag<br />

skal have et klart ophæng i anerkendte modeller <strong>og</strong> teorier. (Ansøgning, s. 9)<br />

Uddannelsens undervisningsformer er traditionelle forelæsninger <strong>og</strong> øvelser suppleret med studenterworkshops<br />

<strong>og</strong> caseanalyser jf. kriterium 7. Da undervisningen indebærer et betydeligt arbejdspres på<br />

de studerende, vil de alle få tildelt en mentor i form <strong>af</strong> en underviser på uddannelsen. Hver underviser<br />

vil således være mentor for 2-3 studerende. Mentorens rolle er at vejlede <strong>og</strong> støttet de studerendes<br />

læreprocesser. (Ansøgning, s. 10)<br />

Angivelse <strong>af</strong> de studerendes forventede erhvervelse <strong>af</strong>:<br />

- Fagspecifikke <strong>og</strong> almene akademiske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer.<br />

- Viden om videnskabelig teori.<br />

- Erfaring med at vurdere <strong>og</strong> anvende videnskabelige metoder.<br />

CBS skriver følgende om uddannelsens læringsmål: Vi skal i den forbindelse fremhæve, at uddannelsen<br />

sætter de studerende i stand til at foretage dybdeborende analyser <strong>af</strong> økonomiske <strong>og</strong> finansielle<br />

udfordringer <strong>og</strong> at implementere adækvate svar på disse udfordringer. Specifikt er det målet, at de studerende<br />

skal kunne:<br />

- analysere sammenhængen mellem struktur, adfærd <strong>og</strong> profitabilitet på forskellige markeder,<br />

herunder interaktionen mellem virksomheden, dens kunder, leverandører, konkurrenter <strong>og</strong> offentlige<br />

myndigheder;<br />

- strukturere <strong>og</strong> løse strategiske problemstillinger;<br />

- forstå <strong>og</strong> analysere sammenhængen mellem risiko <strong>og</strong> forventet <strong>af</strong>kast på risikable investeringer<br />

i de finansielle markeder;<br />

- indgå i centrale funktioner i den finansielle sektor med henblik på udformning <strong>af</strong> hensigtsmæssige<br />

investerings- <strong>og</strong> risikostyringsstrategier for individer <strong>og</strong> selskaber;<br />

- forstå <strong>og</strong> analysere hvordan selskaber mest hensigtsmæssigt finansierer sig med henholdsvis<br />

egen -<strong>og</strong> fremme<strong>dk</strong>apital <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> blandt andet selskabets investeringsaktiviteter;<br />

- beregne, hvordan selskaber mest hensigtsmæssigt udlodder indtjeningen til aktionærerne <strong>og</strong><br />

andre med interesse i virksomheden;<br />

- beherske mikroøkonometriske begreber, modeller, metoder <strong>og</strong> værktøjer, så de selv kan udføre<br />

en mikroøkonometrisk analyse <strong>af</strong> en relevant økonomisk eller finansiel problemstilling i praksis;<br />

- læse, forstå <strong>og</strong> vurdere internationale forskningsartikler, der benytter mikroøkonometriske metoder;<br />

- redegøre for de fundamentale problemer <strong>og</strong> <strong>af</strong>vejninger som opstår, når produktion delegeres<br />

fra en principal til en agent under asymmetrisk information;<br />

- designe optimale koordinations- <strong>og</strong> motivations mekanismer <strong>og</strong> analyse <strong>og</strong> foreslå forbedringer<br />

i faktiske kontrakter;<br />

- prisfastsætte <strong>af</strong>ledte instrumenter såsom optioner <strong>og</strong> futures samt forstå anvendelsen <strong>af</strong> sådanne<br />

finansielle aktiver i forbindelse med styring <strong>af</strong> finansiel <strong>og</strong> anden økonomisk risiko;<br />

- arbejde med avancerede rentestyringsmodeller <strong>og</strong> moderne kreditmodeller, som i markant <strong>og</strong><br />

16


stigende grad anvendes i den internationale finansverden;<br />

- redegøre for principperne for god selskabsledelse (corporate governance), analysere effekterne<br />

<strong>af</strong> sub-optimal selskabsledelse samt foreslå <strong>og</strong> implementere forbedringer i selskabsledelse i<br />

praksis;<br />

- rådgive virksomheder om hvilke muligheder de har for at komme ind på udenlandske markeder,<br />

samt finde frem til den optimale entry-strategi;<br />

- rådgive om <strong>og</strong> redegøre for hvilke politikker regeringer kan anvende for at tiltrække fremmede<br />

direkte investeringer <strong>og</strong> hvilke problemer, der kan være forbundet med dem; <strong>og</strong><br />

- skrive en konsulentrapport <strong>og</strong>/eller en samlet analyse <strong>af</strong> en konkret økonomisk <strong>og</strong>/eller finansiel<br />

problemstilling. (Ansøgning, s. 10)<br />

Interaktion mellem forskning <strong>og</strong> praksis<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvordan vil undervisningen <strong>og</strong> de studerendes forventede<br />

viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer basere sig på interaktion mellem forskning <strong>og</strong> praksis?<br />

Det fremgår ikke direkte <strong>af</strong> ansøgningen. I kriterium 1 skriver CBS, at forskerne tilknyttet uddannelsen<br />

er involveret i en række udrednings- <strong>og</strong> konsulentopgaver. CBS skriver endvidere, at samarbejdet bygger<br />

på forskernes faglighed, således at det forskerne rådgiver om, er indenfor deres forskningsområde:<br />

Når Professor David Lando fx rådgiver om risiko, er det baseret på egne risikomodeller, når professor<br />

Peter Møllgaard rådgiver om konkurrenceøkonomi er det baseret på egne industriøkonomiske arbejder<br />

<strong>og</strong> når professor Peter B<strong>og</strong>etoft rådgiver om design <strong>af</strong> regulerings- <strong>og</strong> benchmarking systemer<br />

bygger det bl.a. på hans arbejde med udvikling <strong>af</strong> disse modeller <strong>og</strong> teknikker. (Ansøgning, s. 5)<br />

Hvis ikke det vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at CBS har sandsynliggjort, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer vil<br />

basere sig på forskning. CBS skriver således, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer vil<br />

basere sig på forskning, da de obligatoriske fag ledes <strong>og</strong> undervises <strong>af</strong> aktive forskere, der med to undtagelser<br />

alle er professorer. Desuden skriver CBS, at forskerne kommer fra meget aktive institutter,<br />

som har markeret sig i de senere år, <strong>og</strong> at studielederen er en aktiv forsker. Endelig sikrer CBS inddragelse<br />

<strong>af</strong> nye forskningsresultater ved, at fagenes fagansvarlige konsulterer en international forsker vedrørende<br />

fagenes læseplaner, inden læseplanerne go<strong>dk</strong>endes i studienævnet.<br />

CBS beskriver uddannelsens læringsmål, <strong>og</strong> det vurderes derigennem sandsynliggjort, at de studerende<br />

vil opnå fagspecifikke <strong>og</strong> almene akademiske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer. Endvidere vurderes det<br />

på baggrund <strong>af</strong> uddannelsens læringsmål sandsynliggjort, at uddannelsen vil give de studerende viden<br />

om <strong>og</strong> erfaring med videnskabelige teorier.<br />

Det fremgår ikke direkte <strong>af</strong> CBS besvarelse <strong>af</strong> dette kriterium, hvordan uddannelsens forskning <strong>og</strong><br />

praksis interagerer. Det fremgår d<strong>og</strong> <strong>af</strong> kriterium 1, at uddannelsens forskere samarbejder med erhvervslivet<br />

<strong>og</strong> den offentlige sektor ved at være involveret i en række udrednings- <strong>og</strong> konsulentopgaver.<br />

Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at uddannelsens forskning interagerer med praksis.<br />

17


Samlet set vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvor stor en andel <strong>af</strong> uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er fastansat videnskabeligt<br />

personale (VIP), der forsker inden for uddannelsens centrale fagområder?<br />

Advanced Economics and Finance er udelukkende tilrettelagt <strong>af</strong> professorer <strong>og</strong> lektorer, som er fastansat<br />

på CBS. Indspark fra andre akademiske institutioner i Danmark <strong>og</strong> (især) i udlandet foregår via<br />

Advisory Boards jf. ovenfor. Uddannelsen tænkes undervist med en fastlærerdækning på 100 % (med<br />

forbehold for eventuel <strong>af</strong>gang <strong>af</strong> akademiske medarbejdere). Alle fastlærere, der underviser på uddannelsen,<br />

er særdeles aktive forskere , så problemet med at sikre en nødvendig forskningsbasering er<br />

ikke-eksisterende på denne uddannelse Fastlærerdækningen er solid på alle fag, jf. at der på stort set<br />

alle fag er tilforordnet mere end én professor. D<strong>og</strong> kræves en ekstra medarbejder på faget Microeconometrics.<br />

Økonomisk Institut planlægger at opslå et adjunktur inden for dette felt omkring årsskiftet<br />

2008/2009. Der er ikke behov for nye tiltag med henblik på at danne forskergrupper, da forskerne<br />

allerede har et stærkt forsknings- <strong>og</strong> undervisningssamarbejde.<br />

Holdet bag uddannelsen består <strong>af</strong>:<br />

Prof. Peter Møllgaard, lektor Anette Boom: Advanced Industrial Organization<br />

Prof. David Lando, prof. Carsten Sørensen, prof. Jesper Rangvid: Asset Pricing Theory<br />

Prof. Carsten Sørensen, prof. Ken Bechmann, lektor Claus Parum: Corporate Finance<br />

Lektor Lisbeth la Cour: Microeconometrics<br />

Prof. Peter B<strong>og</strong>etoft, prof. Søren Bo Nielsen: Contract and Agency and Game Theory<br />

Prof. David Lando, prof. Carsten Sørensen: Derivatives and Risk Management<br />

Prof. Morten Bennedsen: Corporate Governance<br />

Prof. Jan Rose Skaksen, prof. Pascalis Raimondos-Møller, prof. Anders Sørensen: The Global<br />

Firm (Ansøgning, s. 11)<br />

Der er vedlagt publikationslister <strong>og</strong> CV i bilag 5.<br />

Hvordan forventer institutionen at sikre en nødvendig forskningsbasering på de kurser, hvor<br />

undervisningen ikke varetages <strong>af</strong> fastansat videnskabeligt personale (VIP)?<br />

Det er ikke relevant, da alle uddannelsens kurser varetages <strong>af</strong> VIP er.<br />

Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi <strong>og</strong> hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Ikke relevant.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

18


Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er VIP, da CBS<br />

skriver, at alle uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er VIP. Det vurderes desuden at være sandsynliggjort,<br />

at tilrettelæggerne <strong>og</strong> undervisernes forskningsområder er relateret til uddannelsens fagområder,<br />

<strong>og</strong> at tilrettelæggerne <strong>og</strong> underviserne er tilknyttet de for uddannelsen relevante fagområder, da<br />

dette fremgår <strong>af</strong> de vedlagte CV er <strong>og</strong> <strong>af</strong> listen over, hvem der underviser på de forskellige fag.<br />

Samlet set vurderes kriterium 4 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten <strong>og</strong> styrken <strong>af</strong> det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvori består kvaliteten <strong>af</strong> forskningsmiljøet bag uddannelsen?<br />

Kandidatuddannelsen Advanced Economics and Finance forankres i forskningsmiljøet på CBS på<br />

Økonomisk Institut <strong>og</strong> Institut for Finansiering. Begge institutter er i international topklasse, stærk<br />

publicerende i de bedste internationale tidsskrifter inden for økonomi (fx American Economic Review,<br />

Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Econometrica), finansiering (fx Journal<br />

of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Banking and Finance, Journal of Futures<br />

Markets) <strong>og</strong> tilstødende fagområder (fx Management Science).<br />

Internt på CBS er finansieringsgruppen bag Advanced Economics and Finance blevet udpeget til<br />

verdensklassemiljø inden for Financial Risk Management , mens økonomiholdet har et verdensklassemiljø<br />

inden for Design and Governance of Economic Institutions . Sammen har holdet produceret<br />

en ansøgning til VTU om UNIK-midler.<br />

Institutterne har en meget lang tradition for samarbejde vedrørende forskning samt undervisning på<br />

alle niveauer (HD, HA, cand.merc., MBA, PhD). Bl.a. har de to institutter i ti år i fællesskab kørt<br />

cand.merc.-linjen Applied Economics and Finance, ligesom de i en længere årrække har h<strong>af</strong>t fælles<br />

undervisning på Executive MBA <strong>og</strong> Full-Time MBA-uddannelserne. De to institutters forsknings- <strong>og</strong><br />

formidlingsproduktion for 2005-2007 er anskueliggjort i tal nedenfor. (Ansøgning, s. 12)<br />

Forskningsproduktion 2005-2007<br />

CBS<br />

Institut for Finansiering<br />

2005<br />

Antal publikationer<br />

2006<br />

Antal publikationer<br />

2007<br />

Antal publikationer<br />

50 58 30<br />

Økonomisk Institut 51 45 54<br />

19


Kilde: Ansøgning, s. 12<br />

Forskningsformidling 2005-2007<br />

CBS<br />

Institut for Finansie-<br />

ring<br />

2005<br />

Antal publikationer<br />

2006<br />

Antal publikationer<br />

2007<br />

Antal publikationer<br />

14 30 23<br />

Økonomisk Institut 23 12 81<br />

Kilde: Ansøgning, s. 12<br />

Hvilket omfang har det internationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans<br />

for uddannelsen?<br />

Institut for Finansiering <strong>og</strong> Økonomisk Institut ved CBS har stærke samarbejdsrelationer med en<br />

række gode internationale miljøer. Det drejer sig i øjeblikket både om forskningssamarbejder <strong>og</strong> om<br />

udveksling <strong>af</strong> ph.d.-studerende. Det vil indgå i udviklingen <strong>af</strong> uddannelsens internationale element at<br />

træffe konkrete <strong>af</strong>taler med flere <strong>af</strong> disse miljøer med henblik på udveksling <strong>af</strong> elitestuderende, som vil<br />

tillade 3.-semesterstuderende ved Advanced Economics and Finance at tage valgfag svarende til 30<br />

ECTS ved disse institutioner.<br />

De nævnte forsknings- <strong>og</strong> uddannelsesmiljøer er:<br />

Department of Economics, University of Chicago<br />

Kell<strong>og</strong>g School of Management, Northwestern University<br />

Department of Finance at NYU Stern School of Business<br />

Finance & Economics Division, Columbia Business School<br />

Stanford Graduate School of Business<br />

Udover disse har forskerne bag uddannelsen samarbejde med en lang række europæiske (herunder<br />

britiske) universiteter, som <strong>og</strong>så kunne udvikles til egentlige udvekslings<strong>af</strong>taler.<br />

Ud over at sikre plads for vores elite-studerende via en udvekslingsordning, vil vi på sigt arbejde på at<br />

få double-degree ordninger med udvalgte internationale universiteter, så kandidatgradens internationale<br />

genkendelighed <strong>og</strong> anerkendelse øges. Endvidere vil vi invitere vores samarbejdspartnere ved disse<br />

højt estimerede institutioner til at undervise fagene på de første tre semestre, helt eller delvist.<br />

Kandidatuddannelsen Advanced Economics and Finance har altså internationalt islæt på flere niveauer:<br />

Al undervisning er forankret i den bedste internationale litteratur.<br />

Det forventes at de studerende tager på udveksling i 3. semester.<br />

Double-degree <strong>af</strong>taler med eliteinstitutioner i udlandet<br />

Udveksling <strong>af</strong> undervisere med eliteinstitutioner i udlandet. (Ansøgning, s. 12)<br />

Hvordan forventes uddannelsen at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionen?<br />

Se ovenfor.<br />

20


Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi <strong>og</strong> hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Ikke relevant.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen har et højt niveau. Kandidatuddannelsen<br />

forankres i forskningsmiljøet på Økonomisk Institut <strong>og</strong> Institut for Finansiering, som er<br />

aktive forskningsmiljøer, der publicerer.<br />

Det vurderes desuden sandsynliggjort, at forskningsmiljøet deltager i internationalt samarbejde, da<br />

institutterne vil invitere deres internationale samarbejdspartnere til at undervise på institutionen. Derudover<br />

vil de studerendes miljø ifølge CBS være internationalt, da CBS forventer, at de studerende<br />

tager på udveksling på 3. semester. CBS vil desuden forsøge <strong>af</strong> lave double-degree <strong>af</strong>taler med udenlandske<br />

institutioner.<br />

Samlet set vurderes kriterium 5 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

21


Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering <strong>og</strong> tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Dokumentation<br />

Hvordan er uddannelsen struktureret? Herunder:<br />

- Hvilke moduler <strong>og</strong> fagelementer består uddannelsen <strong>af</strong>?<br />

- Hvad er deres indhold <strong>og</strong> ECTS-vægt?<br />

- Hvordan er de placeret på uddannelsen?<br />

Kandidatuddannelsen i Advanced Economics and Finance er en to-årig, engelskspr<strong>og</strong>et uddannelse<br />

med et struktureret første år med 8 videregående fag inden for finansiering (porteføljeteori, corporate<br />

finance, risikostyring) <strong>og</strong> økonomi (industriøkonomi <strong>og</strong> spilteori, corporate governance, erhvervsøkonomi<br />

<strong>og</strong> international økonomi) samt redskabsfaget økonometri. (Ansøgning, s. 13)<br />

Uddannelsen har følgende indhold:<br />

1 st semester 2 nd semester 3 rd semester 4 th semester<br />

Contract, Agency and Advanced IO (7,5 Pr<strong>og</strong>ression elective 1 Master thesis (30<br />

Game Theory (7,5<br />

ECTS)<br />

ECTS)<br />

(7,5 ECTS)<br />

ECTS)<br />

Asset Pricing Theory Derivatives and Risk Pr<strong>og</strong>ression elective 2<br />

(7,5 ECTS)<br />

Management (7,5<br />

ECTS)<br />

(7,5 ECTS)<br />

Corporate Finance (7,5 Corporate Governance Elective 3 (7,5 ECTS) Business Project and<br />

ECTS)<br />

(7,5 ECTS)<br />

Micro-econometrics The Global Firm (7,5 Elective 4 (7,5 ECTS) Short Master Thesis<br />

(7,5 ECTS)<br />

Ansøgning, s. 10<br />

ECTS)<br />

På første semester undervises der i videregående erhvervsøkonomi (contract, agency and game theory),<br />

i porteføljeteori (asset pricing theory), i corporate finance samt i redskabsfaget mikroøkonometri<br />

(microeconometrics).<br />

På andet semester bygger videregående industriøkonomi (advanced industrial organization) videre på<br />

contract, agency and game theory. Prissætning <strong>af</strong> derivater <strong>og</strong> risikostyring (derivatives and risk management)<br />

bygger videre på både asset pricing theory <strong>og</strong> corporate finance. Selskabsstyring (corporate<br />

governance) bygger videre på contract, agency and game theory, corporate finance samt microeconometrics.<br />

International økonomi (the global firm) bygger generelt videre på generel økonomisk <strong>og</strong> finansiel<br />

viden.<br />

På tredje semester forudsættes det, at de studerende tager valgfag ved gode partneruniversiteter i udlandet<br />

(specielt i USA), <strong>og</strong> det forudsættes, at disse valgfag go<strong>dk</strong>endes som liggende inden for udannelsens<br />

område <strong>af</strong> kvantitative økonomiske eller finansielle fag. Konkret kræves, at mindst to ud <strong>af</strong> fire<br />

7.5 ECTS valgfag har en direkte pr<strong>og</strong>ression i forhold til fagene på uddannelsens strukturerede første<br />

22


år. Derudover udbyder holdet bag uddannelsen Topics -fag, med en faglig pr<strong>og</strong>ression i forhold til<br />

fagene på første semester, som kan tages <strong>af</strong> studerende på udveksling fra partner-institutionerne. Eksempler<br />

på pr<strong>og</strong>ressionsvalgfag, som vi kan udbyde, er Finansiel økonometri samt Behavioural<br />

economics and finance .<br />

Fjerde semester <strong>af</strong>sættes til business project <strong>og</strong>/eller kandidat<strong>af</strong>handling. Den studerende kan vælge at<br />

skrive en traditionel kandidat<strong>af</strong>handling på 80 sider, som eventuelt løser et problem for en virksomhed.<br />

Alternativt kan den studerende vælge at skrive et business project på max 30 sider, som løser et<br />

konkret problem for en virksomhed, samt en kort kandidat<strong>af</strong>handling (20-25 sider), som skrives som<br />

en videnskabelig artikel, dvs. den løser et konkret, videnskabeligt problem. (Ansøgning, s. 14)<br />

CBS har indsendt supplerende oplysninger den 6. oktober 2008 om, hvordan muligheden for at skrive<br />

et business project <strong>og</strong> en videnskabelig artikel lever op til uddannelsesbekendtgørelsens § 21. Ifølge<br />

CBS <strong>af</strong>viger dette fra en traditionel kandidat<strong>af</strong>handling primært ved tilknytning <strong>af</strong> en ekstra business<br />

project vejleder <strong>og</strong> <strong>af</strong>rapporteringsformen. Der gælder de samme regler for det alternative kandidatspeciale<br />

med hensyn til problem<strong>af</strong>grænsning <strong>og</strong> gennemførelse <strong>af</strong> forløbet, som for et normalt kandidatspeciale.<br />

Desuden gives en samlet bedømmelse for business project <strong>og</strong> den videnskabelige artikel.<br />

Business project vejlederen spiller ikke n<strong>og</strong>en formel rolle i denne evaluering (Supplerende oplysninger<br />

den 6. oktober 2008.)<br />

Kandidatuddannelsen Advanced Economics and Finance vil sikre, at undervisningen er praksisnær <strong>og</strong><br />

anvendelig via øvelser, studenterworkshops, <strong>af</strong>leveringsopgaver <strong>og</strong> gæsteforelæsninger. Endvidere<br />

tilstræbes det, at mindst én underviser på hvert <strong>af</strong> de obligatoriske fag har erfaring fra praksis, fx via<br />

konsulentopgaver, anvendt forskning, deltagelse i bestyrelses- eller udvalgsarbejde <strong>og</strong> lignende. (Ansøgning,<br />

s. 14)<br />

Hvordan supplerer uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer hinanden, <strong>og</strong> hvordan er deres<br />

indbyrdes pr<strong>og</strong>ression?<br />

Se ovenfor. Det fremgår <strong>af</strong> ovenstående, at to <strong>af</strong> valgfagene på 3. semester skal have en direkte pr<strong>og</strong>ression<br />

i forhold til fagene på uddannelsens strukturerende første år. Ligeledes fremgår det, at fagene<br />

på 2. semester bygger videre på fagene på 1. semester.<br />

Hvordan er uddannelsens struktur <strong>og</strong> indhold <strong>af</strong>passet uddannelsens adgangsforudsætninger?<br />

Uddannelsens struktur <strong>og</strong> indhold forudsætter, at de studerende har fået en grundig indføring i økonomi,<br />

matematik <strong>og</strong> statistik på deres bachelor-uddannelse. Derfor vil der heller ikke være umiddelbar<br />

adgang for CBS HA-studerende. I stedet kræves, at de studerende har fået en træning i disse fag, der<br />

mindst er på niveau med en bachelor fra polit-studiet eller oecon-studiet. Konkret forventes den studerende<br />

at have h<strong>af</strong>t økonomifag svarende til mindst 60 ECTS (principles of economics, makroøkonomi,<br />

mikroøkonomi, erhvervsøkonomi, vækst <strong>og</strong> international økonomi) samt kvantitative metoder<br />

(matematik <strong>og</strong> statistik) svarende til 30 ECTS. Det kan være en fordel at have h<strong>af</strong>t (matematisk) finansiering<br />

på indledende niveau.<br />

I kombination med høje krav til karakterer på bacheloruddannelsen kan der derfor på cand.oecon.-<br />

uddannelsen i Advanced Economics and Finance fra start undervises på et internationalt højt niveau i<br />

de økonomiske, finansielle <strong>og</strong> økonometriske fag. (Ansøgning, s. 15)<br />

Endvidere er niveauet baseret på, at de studerende allerede på bachelorniveau har specialiseret sig i<br />

23


(hard-core) økonomi <strong>og</strong> finansiering samt at de har de nødvendige matematiske, statistiske <strong>og</strong> økonometriske<br />

redskabsfag. Dette gælder ikke den typiske HA Almen. (Ansøgning, s. 15)<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens strategi for at sikre de studerende mulighed<br />

for at deltage i internationalt studiemiljø?<br />

Se kriterium 5.<br />

Samarbejde med praksisfeltet<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvilke <strong>af</strong> uddannelsens fagområder forventes at samarbejde<br />

med praksisfeltet?<br />

Praksisorientering sikres via øvelser, gæsteforelæsninger, business projects <strong>og</strong>/ eller praksisnære kandidat<strong>af</strong>handlinger<br />

samt at der på alle fag optræder undervisere med erfaring fra praksis. (Ansøgning, s.<br />

16)<br />

På uddannelsens sidste semester er det en option, at den studerende skriver et business project. I et<br />

business project tildeles den studerende en opgave <strong>af</strong> en erhvervsvirksomhed <strong>og</strong> skal så over et 8 uger<br />

langt forløb løse denne opgave <strong>og</strong> <strong>af</strong>rapportere via en rapport på max 30 sider. Fra cand.merc.-linjen<br />

applied economics and finance har vi en mangeårig tradition for at udføre denne type opgaver for en<br />

lang række virksomheder. (Ansøgning, s. 14)<br />

Kandidatuddannelsen Advanced Economics and Finance vil her bygge på et stærkt eksisterende netværk<br />

<strong>af</strong> virksomhedskontakter. Dette gælder <strong>og</strong>så, hvis den studerende på 4. semester vælger at skrive<br />

en traditionel, lang kandidat<strong>af</strong>handling med <strong>af</strong>sæt i en problemstilling, som er udstukket <strong>af</strong>, eller udarbejdet<br />

i fællesskab med, en virksomhed. (Ansøgning, s. 14)<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Har uddannelsen h<strong>af</strong>t været i kontakt med eller har fået<br />

forpligtigende tilkendegivelser om fremtidigt samarbejde fra praksisfeltet samt samarbejdets<br />

praksisnærhed?<br />

Fremgår ikke.<br />

Hvis det ikke vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Fremgår ikke.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte<br />

<strong>og</strong> målene for uddannelsens enkelte fagelementer <strong>og</strong> moduler. Denne vurdering bygger<br />

på studieordningens fagbeskrivelser sammenholdt med uddannelsens mål for læringsudbytte jf. kriterium<br />

3.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er pr<strong>og</strong>ression mellem uddannelsens 1. <strong>og</strong> 2. semester, da<br />

fagene på 2. semester bygger videre på fagene på 1. semester. Ligeledes er der et krav om, at 2 <strong>af</strong> valgfagene<br />

på 3. semester skal have pr<strong>og</strong>ression i forhold til uddannelsens 1. år.<br />

24


Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er sammenhæng <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>ression mellem uddannelsens<br />

indhold <strong>og</strong> adgangskrav. Det kræves, at de studerende skal have h<strong>af</strong>t økonomifag svarende til 60 ECTS<br />

<strong>og</strong> fag i kvantitative metoder svarende til 30 ECTS. Dette krav skyldes, at uddannelsens indhold ifølge<br />

CBS forudsætter, at de studerende har fået en grundig indføring i økonomi, matematik <strong>og</strong> statistik på<br />

deres bacheloruddannelse.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen tilgodeser de studerende på uddannelsen, der<br />

måtte ønske at læse i udlandet. Således fremgår det <strong>af</strong> kriterium 5, at CBS forventer, at uddannelsens 3.<br />

semester læses i udlandet. Derudover vil CBS arbejde for at lave double-degree <strong>af</strong>taler med udenlandske<br />

universiteter <strong>og</strong> invitere udenlandske forelæsere til at undervise på uddannelsens 1. år.<br />

Ifølge CBS vil uddannelsen have kontakt til praksisfeltet på 4. semester. Således kan de studerende<br />

skrive kandidat<strong>af</strong>handling i samarbejde med en virksomhed. Det vurderes på den baggrund at være<br />

sandsynliggjort, at uddannelsen vil interagere med praksisfeltet.<br />

Samlet set vurderes kriterium 6 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse <strong>og</strong> undervisernes kvalifikationer<br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes uddannelsens indhold samt de påtænkte pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske metoder<br />

i uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer at understøtte realiseringen <strong>af</strong> uddannelsens<br />

mål for de studerendes læringsudbytte?<br />

"Kvantitativ økonomi <strong>og</strong> finansiering kræver, at evnen til abstrakt <strong>og</strong> l<strong>og</strong>isk tænkning trænes systematisk.<br />

Forelæsningerne skal understøtte denne proces. I sammenligning med den undervisning, som<br />

studerende ved cand.merc.-linjer i finansiering modtager, vil der være behov for langt flere øvelser <strong>og</strong><br />

forelæsninger på eliteuddannelsen.<br />

På fagene lægges der op til en lang række undervisningsformer. Traditionelle forelæsninger <strong>og</strong> øvelser<br />

er gennemgående for alle fag.<br />

I faget Advanced Industrial Organization vil der derudover blive arrangeret studenterworkshops, hvor<br />

de studerende i grupper arbejder sig gennem en problemstilling, hvorefter de skal præsentere problemstillingen<br />

<strong>og</strong> dens løsninger pædag<strong>og</strong>isk for plenum. I Asset Pricing Theory skal de studerende <strong>af</strong>levere<br />

to større skriftlige arbejder, før de må gå til eksamen. I Corporate Finance skal de studerende præsentere<br />

udvalgte artikler i plenum samt arbejde med praktiske cases. I Microeconometrics lægges der op til<br />

intensive computerbaserede øvelser.<br />

Faget Contract, Agency and Game Theory samt især i Corporate Governance lægger <strong>og</strong>så op til krævende<br />

case-analyser. I Corporate Governance skal de studerende således forberede seks cases via<br />

internetbaserede workshop-sessioner <strong>og</strong> præsentere mindst én gang for plenum.<br />

25


I the Global Firm skal de studerende udarbejde fire skriftlige arbejder parallelt med undervisningen.<br />

Disse skriftlige arbejder vejledes <strong>af</strong> forelæseren, som <strong>og</strong>så giver dem karakter. De skriftlige arbejder<br />

tæller tilsammen 40 procent <strong>af</strong> den samlede karakter på faget.<br />

Da undervisningen indebærer et betydeligt arbejdspres på de studerende, vil de alle få tildelt en mentor<br />

i form <strong>af</strong> en underviser på uddannelsen. Hver underviser vil således være mentor for 2-3 studerende.<br />

(Ansøgning, s. 15)<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens krav til eller strategi for udviklingen <strong>af</strong> undervisernes<br />

pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer?<br />

Holdet bag cand.oecon.-uddannelsen Advanced Economics and Finance er særdeles veltestet <strong>og</strong> har<br />

fremragende pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer. Alle underviserne har været på CBS <strong>og</strong> andre<br />

uddannelsesinstitutioner i en årrække, så grundforudsætningerne for god undervisning <strong>og</strong> rammerne<br />

for læringsaktiviteter er til stede. Alle underviserne har undervist i deres fag på alle niveauer fra bachelor<br />

til phdniveau <strong>og</strong> fagene ligger tæt på deres forskningsinteresser. Såfremt der måtte ske udskiftninger<br />

på holdet, vil ny-tilkomne på holdet blive fulgt tæt <strong>og</strong> om nødvendigt blive tilbudt undervisning<br />

eller vejledning fra CBS Learning Lab .<br />

Den eneste pædag<strong>og</strong>iske opgave, som vil være ny for holdet, er mentor-rollen. Denne skal udvikles i<br />

fællesskab med de studerende, studienævnet <strong>og</strong> Advisory Boards. Alle forskerne bag uddannelsen er<br />

imidlertid erfarne vejledere på alle niveauer (bachelor, kandidat <strong>og</strong> phd) <strong>og</strong> dermed vant til at udfylde<br />

denne individuelle rådgivning. (Ansøgning, s. 16)<br />

Hvordan kan uddannelsen gennemføres i forhold til dimensionering, undervisnings- <strong>og</strong> arbejdsformer<br />

samt servicefaciliteter?<br />

Uddannelse kan gennemføres i overensstemmelse med CBS undervisningsmiljøvurdering (Ansøgning,<br />

s. 16)<br />

Undervisningsmiljøvurderingen er vedlagt i bilag 7:<br />

Delkonklusion fysiske temaer<br />

På basis <strong>af</strong> ovenstående gennemgang <strong>af</strong> de fysiske temaer, kan følgende konkluderes:<br />

De studerende oplever en del praktiske problemer forbundet med <strong>af</strong>standen mellem de forskellige<br />

CBS lokaliteter<br />

Overbefolkning skaber dårlig psykisk studiemiljø for de studerende<br />

Med hensyn til SP er der ifølge respondenterne en klar sammenhæng mellem bygningens fysiske/æstetiske<br />

udtryk <strong>og</strong> det image, CBS ønsker sig nemlig det businessagtige <strong>og</strong> strømlinede<br />

. Dalgas Have opleves i højere grad som stemningsfuld <strong>og</strong> venlig<br />

Det meste <strong>af</strong> arbejdstiden bevæger studerende <strong>og</strong> undervisere sig i hvert sit miljø pga. bygningernes<br />

indretning, <strong>og</strong> den væsentligste faglige <strong>og</strong> sociale koblingspunkt er undervisningssituationen<br />

Der opleves dels en dårlig overensstemmelse mellem læringsmål <strong>og</strong> lokaletilbud, dels dårlig<br />

overensstemmelse mellem CBS ambitioner om at skabe det levende studiemiljø <strong>og</strong> de tilstedeværende<br />

fysiske rammer<br />

Mangler ved de fysiske rammer accepteres i stor udstrækning som et grundvilkår <strong>af</strong> både undervisere<br />

<strong>og</strong> studerende. Mange respondenter er uvidende om, hvorvidt <strong>og</strong> hvordan man øver<br />

26


indflydelse på udviklingen <strong>af</strong> de fysiske rammer ved CBS. (Bilag 7, s. 48)<br />

Høringssvar fra universitetet den 14. oktober 2008<br />

Der er flere steder i rapporterne henvisning til, hvad man ikke har anført i ansøgningerne. Såfremt<br />

man skulle have meldt specifikt ind for alle punkter i alle ansøgninger kommer vi til at se ansøgninger<br />

med en detaljeringsgrad, som ingen kan have interesse i.<br />

Derfor er der i ansøgninger fra CBS vedlagt materiale <strong>af</strong> generel karakter, som beskriver CBS institutionelle<br />

setup i forskellige sammenhænge som fx læringsmiljø, fysiske rammer, kvalitetssikringssystem<br />

osv. Hvis ikke andet er anført vil disse institutionelle ressourcer/betingelser naturligvis være<br />

gældende for den pågældende uddannelse.<br />

Alligevel bliver der flere steder kommenteret på, at der ikke er redegjort specifikt for den aktuelle<br />

uddannelse. Eksempelvis står der i rapporten for cand.oecoen. uddannelsen: Det fremgår ikke, om<br />

uddannelsen har særlig behov for øvelseslokaler <strong>og</strong> computerlokaler, men blot at uddannelsen forventes<br />

at kunne gennemføres i overensstemmelse med CBS undervisningsmiljøvurdering . Når det<br />

ikke er fremført, at pågældende uddannelse har behov for særlige forhold, er det vores forventning,<br />

at det opfattes som om, at der ikke er n<strong>og</strong>et særligt behov. (Høringssvar den 14. oktober 2008)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at CBS har redegjort for, hvordan de påtænkte pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske metoder understøtter<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte. Denne vurdering bygger på, at CBS ønsker at anvende<br />

forelæsninger <strong>og</strong> øvelser med den begrundelse, at det er velegnet til at træne evnen til at tænke abstrakt<br />

<strong>og</strong> l<strong>og</strong>isk, hvilket kvantitativ økonomi <strong>og</strong> finansiering ifølge CBS kræver. Samtidig anvender uddannelsen<br />

casebaserede øvelser <strong>og</strong> workshops, hvilket knytter sig til ønsket om, at uddannelsen skal være<br />

anvendelsesorienteret. Denne målsætning <strong>af</strong>spejler sig <strong>og</strong>så i uddannelsens mål for læringsudbytte.<br />

Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at underviserne har pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer,<br />

<strong>og</strong> at nye undervisere tænkes ind i CBS strategi for udvikling <strong>af</strong> undervisernes pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer<br />

<strong>og</strong> kompetencer. Således anfører CBS, at alle underviserne på uddannelse har undervist i<br />

deres fag på alle niveauer, samtidig med at uddannelsens fag ligger tæt på undervisernes forskningsinteresser.<br />

I tilfælde <strong>af</strong> udskiftninger i uddannelsens undervisere vil nye undervisere blive fulgt tæt <strong>og</strong> eventuelt<br />

tilbudt undervisning eller vejledning fra CBS. CBS har planer om, at mentorrollen skal udvikles i<br />

samarbejde med studerende, studienævnet <strong>og</strong> advisory board, da denne rolle er ny for underviserne.<br />

Det vurderes i n<strong>og</strong>en grad sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske tilrettelæggelse kan tænkes ind i<br />

institutionens eksisterende infrastruktur. Det fremgår ikke, om uddannelsen har særlige behov for<br />

øvelseslokaler <strong>og</strong> computerlokaler, men blot at uddannelsen forventes at kunne gennemføre i overensstemmelse<br />

med CBS undervisningsmiljøvurdering.<br />

På baggrund <strong>af</strong> universitetets høringssvar slettes bemærkningen om, at det ikke fremgår, om uddannelsen har særlige<br />

behov for øvelseslokaler <strong>og</strong> computerlokaler. Det vurderes således sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske tilrettelæggelse<br />

kan tænkes ind i institutionens eksisterende infrastruktur.<br />

Samlet set vurderes kriteriet at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

27


Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring <strong>af</strong> uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes institutionens system for kvalitetssikring (jf. de europæiske standarder) at<br />

bidrage til den fremadrettede udvikling <strong>og</strong> kvalitetssikring <strong>af</strong> uddannelsen?<br />

Studienævnet har ansvaret for at sikre praksisorientering <strong>og</strong> <strong>af</strong>tagerfokus. Til støtte for denne proces<br />

kan studienævnet trække på et Advisory Board fx med deltagelse <strong>af</strong><br />

Et realkreditinstitut<br />

En investeringsforening<br />

En bank<br />

ATP eller LD<br />

Et konsulenthus, samt<br />

Flere udenlandske akademiske institutioner.<br />

Det er en del <strong>af</strong> udviklingen <strong>af</strong> uddannelsen at sammensætte et advisory board <strong>af</strong> høj kvalitet. Advisory<br />

Board skal give råd om vægtningen <strong>af</strong> teori, empiri, cases <strong>og</strong> øvelser på de enkelte fag. Endvidere skal<br />

Advisory Board kommentere på fagsammensætningen i lyset <strong>af</strong> faglige <strong>og</strong> forretningsmæssige udviklinger.<br />

Studienævnet kan endvidere trække på CBS kvalitetssikringsinstitutioner, som fx CBS Learning Lab,<br />

Evalueringsenheden, censorinstitutionen, erfaring fra tidligere akkrediteringsprocesser m.v. Alle disse<br />

kilder vil blive brugt aktivt til at kvalitetssikre uddannelsen på følgende parametre:<br />

Høje faglige standarder<br />

Høj grad <strong>af</strong> praksisorientering<br />

Overensstemmelse mellem planlagte <strong>og</strong> realiserede kompetencer<br />

Effektiv struktur <strong>og</strong> dynamik på uddannelsen.<br />

Undervisningsmateriale <strong>og</strong> læringsressourcer vil bestandigt <strong>af</strong>spejler den nyeste pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske<br />

forskning. Dette sikres ved til stadighed at sammenligne <strong>og</strong> diskuterer undervisningen med de<br />

internationale samarbejdspartner.<br />

Uddannelsen <strong>og</strong> de enkelte fag evalueres løbende i forhold til disse <strong>og</strong> en række andre parametre, jf.<br />

dokumentet Continued development and evaluation of Elite Pr<strong>og</strong>ram in Advanced Economics and<br />

Finance . (Ansøgning, s. 16f)<br />

Beskrivelse <strong>af</strong> institutionens kvalitetssikringssystem. Herunder:<br />

- Hvad er kvalitetssikringssystemets formål <strong>og</strong> indhold?<br />

- Hvilke dele består kvalitetssikringssystemet <strong>af</strong>?<br />

- Hvordan er samspillet mellem kvalitetssikringssystemets enkelte dele?<br />

- Hvordan er institutionens procedurer for, hvordan den indhentede viden omsættes i kvalitetsforbedringer?<br />

28


Sammenfatning<br />

Formålet med CBS kvalitetssikringssystem udmøntes i to policy statements:<br />

- Uddannelses- <strong>og</strong> undervisningskvalitet er flerdimensionelt med forskellige betydninger for<br />

forskellige interessenter. En hjørnesten i CBS kvalitetsarbejde er at skabe rum for dial<strong>og</strong> indenfor<br />

<strong>og</strong> mellem primære interessentgrupper: studerende, undervisere, <strong>af</strong>tagere, censorer, dimittender,<br />

studieadministration, ledelse, diverse support funktioner <strong>og</strong> eksterne partnere.<br />

- CBS vil som lærende universitet tilskynde til <strong>og</strong> understøtte uddannelses- <strong>og</strong> undervisningsmæssig<br />

innovation <strong>og</strong> nytænkning. For at sikre læring <strong>og</strong> spredning <strong>af</strong> gode uddannelses- <strong>og</strong><br />

undervisningsmæssige praksiser indbefatter dette <strong>og</strong>så evaluering <strong>og</strong> dokumentation <strong>af</strong> uddannelses-<br />

<strong>og</strong> undervisningsmæssige effekter. (Bilag 16)<br />

CBS kvalitetsmodel består <strong>af</strong> følgende elementer:<br />

1. Strategisk uddannelsesledelse: Institutionelle strategier <strong>og</strong> politikker:<br />

CBS delstrategi skitserer de overordnede pejlemærke for uddannelsesområdet på CBS. CBS strategioplæg<br />

indeholder flere indsatsområder: Eliteuddannelser, studieeffektivitet, udvikling <strong>af</strong> kandidatuddannelserne,<br />

grænseløse uddannelser samt ledelse, personlig udvikling <strong>og</strong> entrepreneuship.<br />

CBS udviklingskontrakt.<br />

CBS læringsstrategi tager udgangspunkt i CBS forståelse <strong>af</strong> læring, CBS dannelsesideal <strong>og</strong> principper<br />

for udformning <strong>af</strong> studier <strong>og</strong> studieaktiviteter på CBS.<br />

CBS strategi for pædag<strong>og</strong>isk kompetenceudvikling skitserer de overordnede pejlemærker for uddannelse<br />

<strong>og</strong> udvikling <strong>af</strong> underviseres, undervisningslederes pædag<strong>og</strong>iske kompetencer. (Bilag 16)<br />

2. Uddannelsesledelse: Kvalitetsarbejde på uddannelsesniveau. Studienævnet er overordnet ansvarlig<br />

for uddannelsens faglige <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>iske tilrettelæggelse (Bilag 16), herunder at forholde sig til ovennævnte<br />

CBS strategier.<br />

Studieordningen<br />

Undervisning <strong>og</strong> eksaminer løbende kvalitetssikring <strong>af</strong> uddannelsen.<br />

Undervisningsledelse: Fagansvarlig/fagleder er ansvarlig for fagets formål, læringsmål, indhold,<br />

litteratur, pædag<strong>og</strong>ik, struktur <strong>og</strong> prøveformer i en fagbeskrivelse, som go<strong>dk</strong>endes <strong>af</strong> studienævnet.<br />

Undervisning <strong>og</strong> eksamination<br />

Studielederberetning: Den løbende kvalitetsdial<strong>og</strong> i studienævnet gennem året gøres i en årlig<br />

studielederberetning til genstand for dels opsamlende refleksion <strong>og</strong> dels fremadrettet indsats. Studielederberetningen<br />

forholder sig til opfyldelsen <strong>af</strong> målsætninger i de institutionelle strategier <strong>og</strong><br />

politikker, identificerer studierelevante udfordringer <strong>og</strong> peger på mulige indsatsområder. I det omfang<br />

studienævnets viden fra studerende, <strong>af</strong>tagere, dimittender, censorer <strong>og</strong> datapakkerne nøgletal<br />

giver anledning til det, kommenteres dette i studielederberetningen. (Bilag 16)<br />

Studieleder/dekan møde: Et evalueringsmøde mellem dekan <strong>og</strong> studieleder på baggrund <strong>af</strong> studielederberetningen.<br />

3. Fora for dial<strong>og</strong><br />

Fora for dial<strong>og</strong> om strategisk uddannelsesledelse: bestyrelse, direktion, akademisk råd<br />

Fora for dial<strong>og</strong> om uddannelsesledelse<br />

4. Business Intelligence<br />

Studerende: Indgår som leverandører <strong>af</strong> viden om kvalitet gennem studienævn <strong>og</strong> evalueringer.<br />

Evalueringer <strong>af</strong> sammenhængende studieår med henblik på vurdering <strong>af</strong> pr<strong>og</strong>ression. Studienævnet<br />

29


modtager evalueringen.<br />

Evalueringer <strong>af</strong> fag <strong>og</strong> undervisere med henblik på vurdering <strong>af</strong> de enkelte studieelementers kvalitet.<br />

Undervisere, fagansvarlige, studienævn <strong>og</strong> undervisernes institutleder modtager evalueringen.<br />

5. Eksterne observatører<br />

CBS har siden 1992 været underlagt statslig evaluering.<br />

CBS er auditeret i regi <strong>af</strong> den europæiske rektorforsamling (CRE, nu EUA).<br />

CBS har i 2000 været EQUIS akkrediteret <strong>og</strong> i 2005 re-akkrediteret.<br />

CBS blev i 2007 AMBA akkrediteret.<br />

(Bilag 16)<br />

Advanced Economics and Finance vil benytte CBS generelle kvalitetssikringssystem som bygger på<br />

systematiske, spørgeskemabaserede evalueringer <strong>af</strong> enkelt-fag samt <strong>af</strong> hele uddannelsesforløb. Dette<br />

arbejde finder sted i regi <strong>af</strong> CBS Learning Lab. Derudover vil uddannelsen basere sig på et aktivt<br />

studienævn med studenterrepræsentation, på både et akademisk <strong>og</strong> et erhvervsmæssigt advisory board,<br />

jf. <strong>og</strong>så ovenfor.<br />

Den løbende evalueringer foretages systematisk med elektroniske evalueringsskemaer, som sendes til<br />

de studerende pr. e-mail med et rykkersystem som opbakning. Typisk foretages evalueringen omkring<br />

<strong>af</strong>slutningen <strong>af</strong> et semester. Studienævnet modtager evalueringerne <strong>og</strong> reagerer på dem i forhold til<br />

relevante institutledere, hvis der er behov for det. Institutlederne reagerer over for undervisere, som<br />

har behov for pædag<strong>og</strong>isk support. Denne support gives <strong>af</strong> CBS Learning Lab. (Det skal bemærkes, at<br />

holdet bag Advanced Economics and Finance består <strong>af</strong> særdeles erfarne undervisere, med gode evalueringer).<br />

Studienævnet sparrer med de akademiske <strong>og</strong> erhvervsmæssige advisory boards med henblik på faglig<br />

<strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk fornyelse samt fastholdelse <strong>af</strong> den praksisnære undervisning. (Ansøgning, s. 16)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i CBS kvalitetssikringssystem. CBS har<br />

beskrevet sit kvalitetssikringssystem <strong>og</strong> har anført, at det vil blive implementeret på uddannelsen. CBS<br />

vil nedsætte et advisory board med deltagere, som vurderes at være relevante <strong>af</strong>tagere <strong>af</strong> uddannelsens<br />

dimittender, <strong>og</strong> CBS forventer, at advisory board skal indgå i udvikling <strong>af</strong> uddannelsens indhold <strong>og</strong><br />

opbygning. CBS vil foretage undervisningsevalueringer, hvilket er en del <strong>af</strong> det centrale kvalitetssikringssystem.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at CBS har etableret procedurer for opfølgning på den indsamlede<br />

viden. Denne vurdering bygger på, at der er etableret procedurer for, hvordan evalueringerne skal<br />

behandles, <strong>og</strong> at disse vil blive implementeret på uddannelsen. Ved negative evalueringer kan en underviser<br />

tilbydes pædag<strong>og</strong>isk support <strong>af</strong> CBS Learning Lab. Samtidig påtænker CBS, at dial<strong>og</strong>en med<br />

<strong>af</strong>tagere skal føre til yderligere udvikling <strong>af</strong> uddannelsen..<br />

Samlet set vurderes kriteriet at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

30


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Dokumentation<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige profil overens med <strong>og</strong> lever op til den relevante bekendtgørelses<br />

bestemmelser for uddannelsens titel/betegnelse?<br />

Uddannelsens faglige profil stemmer godt overens med uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser<br />

for uddannelsens titel/betegnelse. Kandidatuddannelsen i økonomi har til formål at kvalificere den<br />

studerende til at identificere, formulere <strong>og</strong> løse komplekse samfunds- <strong>og</strong> erhvervsøkonomiske problemstillinger,<br />

gennem tilegnelse <strong>af</strong> faglige, teoretiske <strong>og</strong> metodiske kvalifikationer. Kandidatuddannelsen<br />

indeholder moduler inden for fagene økonomisk teori <strong>og</strong> metode <strong>og</strong> disses anvendelser samt moduler,<br />

der sætter den studerende i stand til at beskæftige sig med for økonomer relevante emner fra<br />

andre fagområder.<br />

Cand.oecon.-graden i Advanced Economics and Finance er på samme måde som SDUs<br />

cand.oecon.linjer i hhv. Økonomisk teori <strong>og</strong> metode samt Økonomisk policy-analyse <strong>og</strong> projektledelse<br />

en specialisering, som ligger i umiddelbar fortsættelse <strong>af</strong> bekendtgørelsen.<br />

Kandidatuddannelsen i Advanced Economics and Finance giver ret til betegnelsen cand.oecon. Den<br />

engelskspr<strong>og</strong>ede betegnelse er Master of Science in Economics. (Ansøgning, s. 17)<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige profil overens med <strong>og</strong> lever op til kravene til uddannelsens<br />

mål for læringsudbytte, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme for videregående<br />

uddannelse?<br />

Uddannelsens indhold <strong>og</strong> tilrettelæggelse sigter mod et læringsudbytte som er helt i overensstemmelse<br />

med det læringsudbytte, som kræves <strong>af</strong> en kandidatgrad i henhold til den danske kvalifikationsramme<br />

for videregående uddannelse. Kandidaterne vi således have opnået en så tilstrækkelig viden, at<br />

de indenfor mikroøkonomi <strong>og</strong> finansiering har viden baseret på højeste internationale forskning <strong>og</strong><br />

kan identificere, forstå <strong>og</strong> forholde sig kritisk til fagområdets videnskabelige problemstillinger. De vil<br />

samtidigt have fået færdigheder så de mestrer fagområdets videnskabelige metoder <strong>og</strong> redskaber, mestrer<br />

de generelle færdigheder, der knytter sig til arbejdet med disse områder, kan vurdere <strong>og</strong> vælge<br />

relevante metoder <strong>og</strong> redskaber, kan opstille nye analyse- <strong>og</strong> løsningsmodeller, <strong>og</strong> kan indgå i seriøse<br />

drøftelser <strong>af</strong> disse forhold med såvel fagfæller <strong>og</strong> som ikkespecialister. Endeligt vil kandidaterne have<br />

opnået de for en kandidatgrad nødvendige kompetencer, så de kan styre arbejds- <strong>og</strong> udviklingssituationer,<br />

der er komplekse, uforudsigelige <strong>og</strong> forudsætter nye løsningsmodeller, selvstændigt kan igangsætte<br />

<strong>og</strong> gennemføre fagligt <strong>og</strong> tværfagligt samarbejde <strong>og</strong> påtage sig professionelt ansvar, ligesom de kan<br />

tage ansvar for egen faglig udvikling <strong>og</strong> specialisering. Sigtet med denne uddannelse i elite-regi er præcis,<br />

at denne viden, disse færdigheder <strong>og</strong> disse kompetencer skal være endnu mere udbyggede ved endt<br />

uddannelse end vi normal ser det for en kandidatuddannelse. Sigtet er ikke bare at uddanne dygtige<br />

teknikere men <strong>og</strong>så mere reflekterende kandidater som kan være mere kreative i udvikling <strong>af</strong> nye metoder<br />

<strong>og</strong> tilgange pga. deres faglige overskud, <strong>og</strong> som kan være mere kritiske <strong>og</strong> reflekterede i valget <strong>af</strong><br />

31


metode <strong>og</strong> teori, fordi de forstår disse dybere <strong>og</strong> bredere end det normalt er muligt på en kandidatuddannelse.<br />

(Ansøgning, s. 17f)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Der vurderes at være overensstemmelse mellem uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 36 vedrørende kandidatuddannelsen i økonomi. Således vurderes det at være sandsynliggjort,<br />

at uddannelsen beskæftiger sig med samfunds- <strong>og</strong> erhvervsøkonomiske problemstillinger, som en<br />

cand.oecon.-uddannelse ifølge § 36 skal.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens indhold <strong>og</strong><br />

kvalifikationsrammens beskrivelse <strong>af</strong> kandidatuddannelser. Denne vurdering bygger på, at de studerende<br />

vil have en økonomisk baggrund, som udbygges på kandidatuddannelsen. Desuden lægger CBS<br />

vægt på, at de studerende får viden baseret på højeste internationale forskning, <strong>og</strong> at de studerende vil<br />

få færdigheder i at mestre fagområdets videnskabelige metoder <strong>og</strong> redskaber. Endelig fremhæver CBS,<br />

at der er tale om en eliteuddannelse, hvilket stiller ekstra krav til uddannelsens eget ambitionsniveau <strong>og</strong><br />

giver de studerende et læringsudbytte, der lever op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse.<br />

Samlet set vurderes kriterium 9 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

32


Oplysninger <strong>og</strong> anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Hvilken bekendtgørelse <strong>og</strong> hvilken § heri ønsker institutionen uddannelsen go<strong>dk</strong>endt i henhold<br />

til?<br />

Uddannelsen falder inden for Bekendtgørelse 2004-05-06 nr. 338 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (se §36 om cand.polit./ cand.oecon). (Ansøgning, s. 18)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsen vurderes at være omfattet <strong>af</strong> uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Erstatter uddannelsen helt eller delvist et allerede eksisterende uddannelsesudbud?<br />

Uddannelsen erstatter hverken helt eller delvist et allerede eksisterende uddannelsesudbud (Supplerende<br />

oplysninger den 17. september 2008).<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Titel/betegnelse<br />

Dansk titel/betegnelse, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Cand.oecon. (Ansøgning, s. 18)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsens indhold vurderes at svare til uddannelsesbekendtgørelsens § 36 om cand.oecon.<br />

Engelsk titel/betegnelse, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Master of Science in Economics (Supplerende oplysninger modtaget den 11. oktober 2008)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at den engelske titel er i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens § 36 om<br />

cand.oecon.<br />

33


Hovedområde, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Uddannelsen er placeret under det samfundsvidenskabelige hovedområde.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Der vurderes at være tale om en samfundsvidenskabelig uddannelse.<br />

(Ansøgning, s. 18)<br />

Hvis uddannelsen er tværfaglig: Hvilke faglige områder vægter tungest i uddannelsen?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. (Ansøgning, s. 18)<br />

Hvis uddannelsen <strong>af</strong>viger fra normalen: Hvorfor er dette tilfældet?<br />

Ikke relevant.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Takstindplacering<br />

Uddannelsens takstmæssige indplacering, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Uddannelsen indplaceres til takst 1. Der kan ansøges om udvidet elitetaxameter.<br />

Evt. institutionens begrundelse herfor<br />

Ikke relevant.<br />

(Ansøgning, s. 18)<br />

34


Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens adgangskrav, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Optagelse på kandidatuddannelsen kræver en bestået bachelorgrad i økonomi (BSc. Polit eller BSc.<br />

Oecon) eller matematik-økonomi (HA(mat.)). Ansøgere med udenlandske bachelorgrader eller med<br />

andre danske samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser kan komme i betragtning hvis det demonstreres<br />

at de studerende har opnået tilsvarende kompetencer. Ansøgerne skal kunne dokumentere, at<br />

have h<strong>af</strong>t økonomifag i bacheloruddannelsen svarende til mindst 60 ECTS (for eksempel i generel<br />

økonomisk metode, makroøkonomi, mikroøkonomi, erhvervsøkonomi, international økonomi, finansieringsteori)<br />

samt kvantitative metoder (matematik, statistik <strong>og</strong> økonometri) svarende til 30 ECTS.<br />

Et karaktergennemsnit fra bacheloruddannelsen på minimum 9 er en nødvendig forudsætning for at<br />

være kvalificeret. (Supplerende oplysninger den 17. september 2008)<br />

Da uddannelsen foregår på engelsk kræves engelsk på Niveau A. Alternativt kan<br />

engelskkravet opfyldes ved en minimum score på TOEFL-testen på 577 eller<br />

tilsvarende (se Bilag 3: U<strong>dk</strong>ast til studieordning). (Supplerende oplysninger den 17. september 2008)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

For bacheloruddannelser<br />

Under hvilket hovedområde i adgangsbekendtgørelsens bilag 1, ønskes uddannelsen placeret?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver uddannelsen adgang til (der skal angives minimum to)?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

35


For kandidatuddannelser<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende (der skal angives minimum en)?<br />

Økonomiuddannelserne fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet <strong>og</strong> HA(mat.) (Ansøgning,<br />

s. 18)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

De adgangsgivende bacheloruddannelser vurderes at være relevante for kandidatuddannelsen.<br />

For masteruddannelser<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende (der skal som minimum angives enten<br />

en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående<br />

uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb)?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvilke adgangsgivende bacheloruddannelser anses som relevante?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvilke krav der stilles til ansøgers erhvervserfaring for, at den anses som relevant?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Dimensionering<br />

Hvornår ønskes uddannelsen udbudt første gang?<br />

Uddannelsen ønskes udbudt d. 1. september 2009. (Ansøgning, s. 18)<br />

36


Evt. krav til minimumsoptag for uddannelsen, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Ikke relevant.<br />

Evt. adgangsbegrænsning for uddannelsen, som indstillet <strong>af</strong> institutionen<br />

Adgangen er begrænset til max 25 studerende (Supplerende oplysninger d. 17. september 2008)<br />

Hvis der er fastsat adgangsbegrænsning for uddannelsen<br />

Maksimumramme/adgangsbegrænsning for tilgangen til uddannelsen, som indstillet <strong>af</strong> universitetet<br />

Adgangen er begrænset til max 25 studerende (Supplerende oplysninger d. 17. september 2008)<br />

For kandidat- <strong>og</strong> masteruddannelser: Udvælgelseskriterierne for uddannelsen, som indstillet<br />

<strong>af</strong> institutionen<br />

Udvalg blandt kvalificerede<br />

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, tildeles pladserne på<br />

uddannelsen efter følgende kriterier:<br />

1. Der udtages efter karakter på den adgangsgivende bacheloruddannelse 35 ansøgere til en nærmere<br />

udvælgelsesprocedure. Hvis der ikke er 35 kvalificerede reduceres antallet tilsvarende.<br />

2. De udtagne ansøgere indsender et motiverende essay på engelsk, hvor de på 2-3 sider beskriver<br />

1) hvilke teoretiske <strong>og</strong> anvendelsesorienterede aspekter ved økonomi der i særligt grad interesserer<br />

dem, 2) hvad de forventer at få ud <strong>af</strong> uddannelsen, 3) hvad de forventer at kunne bidrage<br />

med på uddannelsen, <strong>og</strong> 4) hvordan de forholder sig til team-work.<br />

3. Der <strong>af</strong>holdes korte 15-20 minutters interviews med ansøgerne enten på CBS eller som telefoninterview.<br />

Ved vurderingen <strong>af</strong> motivational essay <strong>og</strong> interview lægges der i særlig grad vægt på<br />

den studerendes modenhed, faglige nysgerrighed, evne til at præsentere sig selv <strong>og</strong> motivation.<br />

4. Blandt de udtagne kvalificerede ansøgere sker den endelige tildeling <strong>af</strong> studieplads ud fra en<br />

samlet vurdering <strong>af</strong> gennemsnitskarakteren på den adgangsgivende bacheloruddannelse, essay<br />

<strong>og</strong> interview, samt karakteren på bachelorprojekt. (Supplerende oplysninger d. 17. september<br />

2008)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Udvælgelseskriterier skal være faglige, målbare, objektive <strong>og</strong> gennemskuelige. Uddannelsens udvælgelseskriterier<br />

vurderes ikke at leve op til dette.<br />

Censorkorps<br />

Hvilket censorkorps ønsker institutionen tilknyttet uddannelsen (kun ét)?<br />

Der anvendes samme censorkorps som ved cand.oecon-uddanelserne i AU, KU <strong>og</strong> SDU (Ansøg-<br />

37


ning, s. 18).<br />

Hvordan er der sammenhæng mellem censorkorpstilknytningen <strong>og</strong> uddannelsens kernefaglighed?<br />

Fremgår ikke. Der vurderes at være sammenhæng, da den ansøgte kandidatuddannelse er en<br />

cand.oecon.-uddannelse, <strong>og</strong> vil bruge samme censorkorps som cand.oecon.-uddannelserne.<br />

Hvilket spr<strong>og</strong> udbydes uddannelsen på?<br />

Uddannelsen udbydes på engelsk.<br />

Udbydes uddannelsen på andre institutioner?<br />

Tekst til uddannelsesguiden.<strong>dk</strong><br />

Der udbydes cand.oecon.-uddannelser på andre institutioner, men uddannelsen på CBS er en specialisering<br />

indenfor Advanced Economics and Finance.<br />

For bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

Tekst til brug for uddannelsesguiden.<strong>dk</strong><br />

Elite MSc in Economics / Cand.oecon<br />

Advanced Economics and Finance<br />

Master of Science in Economics (Advanced Economics and Finance) M.Sc. (cand.oecon.) is an analytically<br />

based pr<strong>og</strong>ram at the master s level with a focus on theoretical relationships and empirical<br />

applications. The pr<strong>og</strong>ram is one of only twelve elite pr<strong>og</strong>rams approved by Ministry of Science, Technol<strong>og</strong>y<br />

and Innovation in 2008 in all areas of science.<br />

The pr<strong>og</strong>ram is designed for B.SC.s who have demonstrated particular skills and interests in analytical<br />

and quantitative economics and finance. Prospective students shall seek to further deepen their scientific<br />

understanding and at the same time learn how to apply state-of-the-art-methods to actual business.<br />

Only 25-30 students will be admitted each year and they will be recruited from the best Danish and<br />

international B.Sc. pr<strong>og</strong>rammes. All courses will be in English and will be taught by professors with<br />

particularly strong research records and experiences in the application of recent theoretical developments<br />

in practice. Students will be assigned a local mentor among the professors. The applied relevance<br />

and academic level of the pr<strong>og</strong>ram will be continuously developed in collaboration with the pr<strong>og</strong>ramme<br />

s business and academic advisory boards.<br />

The pr<strong>og</strong>ram consists of a structured first year with eight advanced courses in economics and finance;<br />

you get a deep insight into the underlying theories and methods and you are trained to use these on<br />

38


specific cases and data sets. The third semester consists of electives and shall ideally be taken at one of<br />

the leading international business schools with which the pr<strong>og</strong>ram collaborates. The fourth semester<br />

completes the pr<strong>og</strong>ram through a traditional master s thesis or a combination of a business project and<br />

a shorter master thesis paper.<br />

Students learn to work independently with economic and financial problems and thus obtain qualifications<br />

to work as key analysts in financial institutions and consultancy as well the business community<br />

in general wherever strong, quantitative financial and economic skills are needed. Some of the candidates<br />

may choose to continue in Ph.D. pr<strong>og</strong>rams.<br />

Structure<br />

Structure of the M.Sc. pr<strong>og</strong>ram of Advanced Economics and Finance<br />

1 st semester 2 nd semester 3 rd semester 4 th semester<br />

Contract, Agency and<br />

Game Theory (7,5<br />

ECTS)<br />

Asset Pricing Theory<br />

(7,5 ECTS)<br />

Corporate Finance (7,5<br />

ECTS)<br />

Micro-econometrics<br />

(7,5 ECTS)<br />

Advanced IO (7,5<br />

ECTS)<br />

Derivatives and Risk<br />

Management (7,5<br />

ECTS)<br />

Corporate Governance<br />

(7,5 ECTS)<br />

The Global Firm (7,5<br />

ECTS)<br />

Pr<strong>og</strong>ression elective 1<br />

(7,5 ECTS)<br />

Pr<strong>og</strong>ression elective 2<br />

(7,5 ECTS)<br />

Master thesis (30<br />

ECTS)<br />

Elective 3 (7,5 ECTS) Business Project and<br />

Elective 4 (7,5 ECTS) Short Master Thesis<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!