Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

2. Pesticidkontrollen

Det overordnede formål med pesticidkontrollen

er at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for

sundhedsmæssig risiko ved at spise fødevarer

med uacceptable mængder af pesticidrester.

Dette sikres bl.a. ved at kontrollere, at gældende

bestemmelser om maksimalgrænseværdier

overholdes, dvs. at der ikke er større mængder

pesticidrester i fødevarerne end tilladt ifølge

dansk lovgivning.

8

De danske maksimalgrænseværdier for prøver

udtaget i sidste halvdel af 1999, var fastsat i

1999 pesticidbekendtgørelsen [2] suppleret

med 1988 bekendtgørelsen [4]. For prøver

udtaget inden 1. juli var 1997 bekendtgørelsen

[3] stadig gældende, igen suppleret med 1988

bekendtgørelsen [4]. I bilag 7 findes en oversigt

over de ændringer, der var relevante for de

påviste afgrøde/pesticid kombinationer. Se

desuden Boks 1.

For dansk producerede fødevarer kontrolleres

BOKS 1

Maksimalgrænseværdier

Maksimalgrænseværdier angiver hvor stor en mængde pesticidrester der højst må være i den pågældende

fødevare. De danske maksimalgrænseværdier var for prøver udtaget i 1999 fastsat i ” Bekendtgørelse

om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidmidler i fødevarer og foderstoffer, Fødevaredirektoratets

bekendtgørelse, nr. 465 af 15. juni 1999” [2] og ”Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier

for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler, Veterinær- og Fødevaredirektoratets

bekendtgørelse nr. 659 af 14. august 1997” [3] suppleret med ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler, Levnedsmiddelstyrelsens

bekendtgørelse af 9. maj 1988” [4].

Pesticider uden dansk maksimalgrænseværdi

Ved påvisning af pesticidrester, hvor der ikke er fastsat en dansk maksimalgrænseværdi, foretager

Instituttet for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet, i hvert enkelt tilfælde en

sundhedsmæssig bedømmelse af hvorvidt det fundne restindhold kan tolereres. Dette gøres i henhold

til §7 i lov nr. 471: "Lov om fødevarer m.m. af 1. juli 1998” [9], hvori der står:

"Fødevarer må ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde antages at kunne overføre

eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis fødevarerne på grund af sygelig

forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden grund må anses for at være

utjenelige til menneskeføde".

Ikke godkendt brug af pesticider

Som en del af undersøgelsen blev dansk producerede afgrøder analyseret for pesticidrester, der ikke

må anvendes på de pågældende afgrøder i Danmark. Når en dansk tilladelse ikke er givet, kan det

udover sundhedsmæssige årsager skyldes hensyn til miljø eller arbejdsmiljø, eller at producenten ikke

har ansøgt om godkendelse af pesticidet til en given afgrøde. Mange pesticider der ikke er godkendt

til brug i Danmark, anvendes lovligt i andre lande. Disse pesticider har ofte danske maksimalgrænseværdier,

og restindhold i udenlandske afgrøder bedømmes på grundlag heraf. Det skal dog anføres at

Miljøstyrelsen er myndighed vedrørende anvendelsesregler og varetager sagsopfølgning hvis en

dansk afgrøde indholder rester af pesticider der ikke må anvendes i Danmark.

Forkert anprisning

Som en del af undersøgelsen blev det ligeledes kontrolleret, om varerne var mærket med forkert anprisning.

Det kunne f.eks. være citrusfrugter, der var mærket med ”ikke overfladebehandlet”, og som

alligevel var overfladebehandlet [6].

More magazines by this user
Similar magazines