2012-2 Forsikring - DFL

dfl.dk

2012-2 Forsikring - DFL

2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overenskomst 2012 • overens-

ret til deltid

Med tre års anciennitet har man nu ret til at gå på deltid i en

periode på op til ét år. Der gælder, at man skal arbejde mindst

50 pct. af normal, fuld tid, og at det kun kan ske én gang i ansættelsesperioden.

Der er virkelig tale om en ret, men selskabet

kan dog give afslag, hvis der gælder særlige forhold omkring

en afdelings størrelse eller geografi. Ved afslag til medlemmer af

DFL, skal personaleforeningen inddrages i sagen.

forhøjelse af arbejdstid i en afdeling

Hvor et selskab længe har kunnet varsle generel opnormering

af arbejdstiden fra 1865,5 til 1924 timer, kan dette nu også ske

for dele af et selskab. Hvis arbejdstiden forøges, skal lønningerne

samtidig hæves med en aftalt sats på 2,8 pct.

Med ”dele af et selskab” skal forstås organisatoriske

afgrænsede enheder, f.eks. afdelinger med egen

leder, men derimod ikke et team af medarbejdere

i en afdeling, også selv om teamet har egen

leder.

inden selskabet sætter en enhed op

til 1924 timer, skal det drøftes med

personaleforeningen, om det er en

organisatorisk afgrænset enhed.

Den øgede arbejdstid skal gælde for

mindst 24 måneder, hvorefter selskabet

kan beslutte om arbejdstiden igen

skal reduceres til 1865,5 timer.

Nyt lønsystem skudt til hjørne

Billige B-dage til børnefamilierne

sjældent har noget givet anledning til så stor diskussion blandt

medlemmerne, som den nye overenskomsts mulighed for op til fem

B-dage – børnesygedage – mod hidtil to. Der har været spørgsmål

fra medlemmer om, hvorfor noget af lønrammen er brugt til gavn

for børnefamilierne, fremfor f.eks. til en ekstra omsorgsdag for alle?

På baggrund af overenskomst-medlemsundersøgelsen var det

åbenlyst, at mange medlemmer ønskede at få større fleksibilitet i

forbindelse med pasning af syge børn. B-dagene har været billige

at få hjem, hvor en ekstra omsorgsdag ville have kostet 12 gange så

meget, og dermed være alt for kostbar til at få med i denne overenskomst

– selv hvis vi havde droppet samtlige andre krav.

For forældre til mindreårige børn er B-dagene en ret til at passe

sine syge børn, og de gør situationen for børnefamilier mindre

stresset. Men det er ikke alle og slet ikke hver gang, at det vil være

nødvendigt at bruge alle fem dage. Erfaringer viser, at det samlede

fravær ikke ændrer sig meget ved flere B-dage, da de typisk medfører

en reduktion i antallet af sygedage hos forældre, som ingen

anden mulighed har haft for at få passet deres syge barn.

For at kunne bruge de tre ekstra B-dage har medarbejderen pligt

til at begrunde over for arbejdsgiveren, hvorfor der ikke er andre

pasningsmuligheder. Medarbejderen skal selv overveje muligheden

for at få familie eller andre til at passe barnet, men arbejdsgiver har

i øvrigt ikke ret til at gøre indsigelse mod beslutningen om at passe

det syge barn.

”Hver gang vi laver en overenskomst prøver vi at tilgodese alle

grupper af medlemmer. Ved overenskomsten i 2008 fik seniorerne et

stort løft, tidligere har visse grupper fået mere i pension og de unge/

eleverne har fået flere fridage. Denne gang så vi muligheden for at få

børnefamiliernes ønske igennem,” forklarer Mette Bergmann.

Hvis der var noget, som arbejdsgiverne havde ønsket sig ved denne overenskomst, så var det et opgør med det eksisterende anciennitetsbaserede

lønsystem til fordel for et nyt system, som vil muliggøre en mere individuel fordeling af lønstigninger blandt medarbejderne.

DFL er gået konstruktivt ind i arbejdet, da vi kan se, at der er nogle fordele i et lønsystem, som i større grad bygger på sammenhængen mellem

den enkeltes løn, ansvar, kompetence og jobindhold.

grundprincippet i et kommende lønsystem, som er døbt ’Forsikringsløn’, er et minimallønsystem, hvor det aftales at en del af den centrale

ramme lægges ud til lokal forhandling. Det skal dog ske således, at der altid vil være en centralt aftalt lønstigning til alle, og at ingen

vil gå ned i løn ved overgangen til nyt lønsystem.

Forsikringsløn var et af de store emner ved dette års overenskomst, og parterne kom meget langt i arbejdet, der dog til sidst strandede på

uenighed om økonomien. Aftalen er nu, at DFL og FA nedsætter en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med rammerne for Forsikringsløn.

og så vil det komme på banen igen ved næste overenskomstforhandling i 2014.

forenkling af genebetaling

Hvor der hidtil har været forskellige regler for genebetaling for telekoncepter, lørdagsarbejde, forskudt

tid og holddrift, samles de nu i et fælles system for alle overenskomstgrupper, dog undtaget

alarmcentraler.

Med det nye system udløser arbejde udenfor normal arbejdstid, som er fra 7 til 18, et tillæg som

afhænger af situationen. Arbejde på hverdage mellem 18 og 22 udløser +45 pct., mellem 22 og 06 på

+75 pct. og mellem 06 og 07 på +75 pct. Arbejde i weekender giver +100 pct. og på helligdage og

overenskomstbestemte fridage giver det +100 pct. samt erstatningsfri.

De nye regler vil i nogle situationer give næsten den dobbelte udbetaling i forhold til den tidligere

overenskomst.

Andre elementer i Overenskomst

Blandt nyheder i overenskomsten er større frihed til at placere forældreorlov, at gruppelivsforsikringen

hæves og udvides med dækning for børns kritiske sygdom, samt en præciseringer af, at selvstændig

arbejdstilrettelæggelse betyder at selskabet ikke systematisk kan kræve bestemte komme- og gåtider.

Der er også sket præciseringer omkring inddragelse af tillidsrepræsentanter ved afskedigelser og

sygesamtaler, samt i aftalen mellem DFL og FA om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

godtgørelse ved afskedigelse

Det er altid ulykkeligt at blive afskediget, men med den

nye overenskomst kan situationen lettes lidt. Tidspunktet

for mulighed for genansættelse eller godtgørelse rykkes

fra 12 til nu 9 måneder efter uafbrudt ansættelse i selskabet.

Hvis man afskediges efter mindst 12 års ansættelse i

selskabet vil man nu fra det fyldte 40. år få en særlig fratrædelsesgodtgørelse

på én måneds løn. når man er fyldt

45 år bliver godtgørelsen på to måneders løn. overenskomstens

nuværende regel om fire måneders godtgørelse

ved 50 år gælder fortsat.

reglerne for særlig

fratrædelsesgodtgørelse

gælder nu frem til

man går på pension

eller når folkepensionsalderen,

hvor

det før var til

man fyldte 62 år.

Pension til de unge

overenskomst 2012 giver

de unge mellem 18 og 21 år

pension. selskaberne har ikke

mange medarbejdere i denne

aldersgruppe, men det er positivt

at også elever og unge medarbejdere

nu kommer godt i gang

med pensionsopsparingen fra

starten af deres karriere.

ret til orlov

Hvor du tidligere havde ret til op

til 6 måneders orlov uden løn og

pension efter 5 års ansættelse,

har du med den nye overenskomst

ret til ét års orlov allerede

efter tre års ansættelse.

urafstemning

Ved redaktionens slutning var

urafstemningen om overenskomst

2012 stadig i fuld gang,

så derfor må vi henvise til DFL’s

hjemmeside for information

om resultatet. For første gang i

DFL’s historie er benyttet elektronisk

afstemning. Det giver

en markant forenkling, idet der

ikke skal produceres, uddeles,

indsamles og optælles stemmesedler.

Af samme årsag forligger

resultatet af afstemningen kort

tid efter at afstemningen slutter

den 16. marts kl. 12.

Har du spørgsmål til

overenskomsten?

Med de nye begreber som

timebank og ensartet genebetaling

vil der uden tvivl være

nogle, som har spørgsmål til

de praktiske konsekvenser af

overenskomsten. For at give

mulighed for at få svar på disse

spørgsmål har DFL oprettet en

overenskomst-blog, som man

finder her på nettet:

overenskomst2012.wordpress.com

Her er der allerede svar på

mange spørgsmål omkring timebank,

B-dage, lønregulering mv.,

og som medlem af DFL kan man

fortsat sende sine spørgsmål til

overenskomst@dfl.dk, hvis man

ikke finder svar på bloggen.

Bemærk, at man skal angive

fuldt navn, selskab samt helst

også medlemsnummer, når

man sender spørgsmål. svaret

vil blive lagt på bloggen.

6 | Forsikring nr. 2 2012 www.dfl.dk | 7

More magazines by this user
Similar magazines