Sorgplan - Holeby 2010 - Holeby Skole

holeby.skole.dk

Sorgplan - Holeby 2010 - Holeby Skole

Telefonnumre.

Alarmcentral: 112

Skole: 5460 6051

Sundhedsplejerske: 2530 3999

Lægevagt: 7015 0700

Sygehus/skadestue: 5488 5488

Skolepsykolog: 5467 6125

Falcks krisehjælp: 7010 2012

Politi: 5492 1448

Præsten i Holeby: 5460 6033

Præsten i Errindlev: 5460 0009

Præsten i Fuglse: 5460 6361

SFO-leder

Nete Hansen: 2966 0794

Afdelingsskoleleder

Ole Rommelhoff: 20585635

Sorgplan

For

Søndre Skole Holeby afd

Handleplan for skole/sfo/juniorklub


Dødsfald i elevs nærmeste familie.

Det er vigtigt, at skolen umiddelbart efter dødsfaldet kontakter hjemmet for

på den måde at gøre opmærksom på, at skolen er rede til at hjælpe barnet i

den efterfølgende tid.

Det er så vidt muligt klasselæreren, der tager kontakt til hjemmet. Hvis dette

ikke kan lade sig gøre, påhviler det skolens ledelse at påse, at hjemmet kontaktes.

I tiden efter dødsfaldet er det vigtigt, at skolen er opmærksom på, hvordan

barnet takler situationen og sørger for, at barnet har kontakt til personer, det

har tillid til – evt. med inddragelse af skolepsykolog.

Elevs dødsfald.

Det er så vidt muligt klasselæreren eller en anden af klassens lærere, der så

hurtigt som muligt efter dødsfaldet informerer klassen og i tiden derefter bearbejder

det med klassen.

Alle andre elever på skolen bliver hurtigst muligt informeret. Dette skal så

vidt muligt ske samtidigt og helst af klasselærerne – eller andre med tilknytning

til de enkelte klasser.

Klasselærer og/eller skolens ledelse kontakter så hurtigt som muligt elevens

forældre.

Klassens/årgangens forældrekreds informeres via brev fra skolen.

I forbindelse med begravelse/bisættelse skal de efterladtes ønsker så vidt muligt

respekteres, og det er skolen, der retter henvendelse desangående.

I den efterfølgende tid er det vigtigt, at klassens lærere lytter til klassekammeraters

signaler og bearbejder deres sorg på passende måde – f.eks. ved

besøg på elevens gravsted.

Ved dødsfald i ferieperioder afholdes så hurtigt som muligt en kort mindestund,

og ovennævnte retningslinjer følges.

Har eleven søskende på skolen, er det vigtigt, at der også tages hånd om dem

og deres klassekammerater.

Alvorlig sygdom hos elev.

Hjemmet kontaktes af så vidt muligt klasselærer – eller en anden af elevens

lærere – så man ved, hvad sygdommen består i. Herefter er det vigtigt at holde

kontakt med eleven og hjemmet. Dette kan indebære besøg i hjemmet

og/eller på hospital. Ligeledes er det vigtigt at holde eleven ajour med klassens

arbejde, så eleven føler tilhørsforhold og får nemmere ved at vende tilbage

til klassen.

Alvorlig sygdom hos nærmeste familie.

Skolen/klasselærer tager kontakt til hjemmet, og der skal i sygdomsperioden

være opmærksomhed omkring elevens situation og behov for hjælp, samtaler

og støtte.

Ulykker i skoletiden.

Den ansvarlige lærer skal yde førstehjælp efter bedste evne, hvorefter der

ringes 112. Når de eller de tilskadekomne er kørt på sygehus, kontaktes skolen.

Redningsmandskabets anvisninger følges, og hvis det er muligt, tager en lærer

med den/de tilskadekomne på sygehus – eller eventuelt ledsager en kammerat.

Dog skal det påses, at andre elever ikke lades alene tilbage på et ulykkessted.

Hurtigst muligt kontaktes pårørende til den/de tilskadekomne. Det påhviler

skolens ledelse, at dette sker, ligesom ledelsen foranlediger, at den berørte

forældrekreds orienteres ved brev, så omstændighederne ved ulykken bliver

belyst.

Generelt.

I forbindelse med ovenstående skal det oplyses, at Holeby kommune har tegnet

forsikring, som giver mulighed for gratis krisehjælp fra Falck’s krisepsykologer.

Denne hjælp kan gives til enkeltelever eller grupper af elever, som har været

ude for traumatiserende oplevelser.

Se i øvrigt vigtige telefonnumre på bagsiden.

More magazines by this user
Similar magazines