Marts 2009 - Ørsted Kirke

xn..rstedkirke.zcb.dk

Marts 2009 - Ørsted Kirke

Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,

som vil os Himmerig give,

du tog vor skyld og bar vor skam,

vor sjæl at holde i live;

for os du døde og opstod,

du købte os med dit dyre blod,

vor salighed est du alene.

Græsk 2. årh. C.J. Brandt 1888.

Læs om

Sogneaften – hvad vil

vi med vore kirker? .... s. 3

Familiegudstjeneste ... s. 4

Liturgisk langfredagsgudstjeneste................

s. 4

Sogneudflugt .............. s. 5

Friluftsgudstjeneste ... s. 6

Om at være

forundringsparat...... . s. 7

Koncert ....................... s. 8

Salmestafet ................ s. 9

Sogneaftener ............ s. 10

Ny organist............... s. 11

Sogneindsamling ..... s. 12

Kirke og mission ...... s. 13

Kirkebladet

Ørsted • Holbæk • Udby • Voer • Estruplund

marts, april og maj 2009 / Nr. 2 / 38. årgang


Gudstjenesten er fælles for sognene i den vestre ende af Norddjurs provsti:

Ø. Alling, V. Alling, Hørning, Årslev, Holbæk, Udby, Voer, Estruplund, Gjesing, Nørager,

Ørsted, Vivild, Vejlby, Fausing og Auning.

Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra sognene med en af præsterne som

prædikant. Til at synge for på salmesangen er sammensat et kor af lokale kirkesangere.

6 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009

Friluftsgudstjeneste

Det var en rigtig god oplevelse sidste år,

så vi har lyst til at arbejde videre og gøre det til en god tradition.

15 sogne og 6 præster går sammen om friluftsgudstjeneste.

”Stemningsbillede fra

gudstjenesten 2008,

med St. Sjørup sø

som smuk baggrund”

Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup Sø

2. pinsedag den 1. juni 2009 kl. 10.00

Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på.

Medbring også selv kirkekaffe til efter gudstjenesten.

Der er parkeringsmuligheder ved søen.

Ældre og gangbesværede er meget velkommen til at benytte kirkebilen. tlf.: 86 48 81 19

Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund kirke.

Velkommen til en festlig fælles friluftsgudstjeneste!


ØRSTED SOGN

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge

Lillegade 30, 8950 Ørsted

Tlf.: 86 48 80 43

E-mail: jjr@km.dk

Om at være forundringsparat?

Jo, den er god nok. Der står forundring.

Det er ikke en stavefejl. Mange

ville måske tro, at der skulle stå

”forandringsparat”. Men det er noget

helt andet. At være forandringsparat

er samfundets krav til os. Vi skal være

parate til omstilling, til omskoling, til

jobskifte, til efteruddannelse,

til efterskole,

efterløn osv. Alt

sammen noget der

har at gøre med forandringsparathed

og

fleksibilitet livet igennem.

Vi skal kunne

indrette os på nye tider

og nye muligheder.

Og vi skal også

kunne indrette os på

de begrænsninger

som fx. alderen betyder.

At se og sanse

At være forundringsparat er noget

andet. Det drejer sig om at se og sanse.

Og det har ikke noget med alder eller

uddannelse eller jobmuligheder at

gøre. Forundring er for alle mennesker

til alle tider.

At være kristen handler ikke

mindst om at være forundringsparat.

Kristendom drejer sig ikke om at

lukke af for en del af virkeligheden.

Tværtimod drejer det sig om at åbne

sig for hele virkeligheden. At se det

store i det små. Det der virkelig betyder

noget i livet er det ufortjente, det

vi undrer os over, det som slår benene

væk under os, det som overrasker os.

Konfirmandens valg

Der var engang en af mine konfirmander

der valgte konfirmationen fra

med den begrundelse at hun ikke syntes

det hang sammen. Kristendommens

fortælling passede ikke med virkeligheden,

sagde hun.

Pigen havde jo ret. For det hænger

ikke sammen. Budskabet passer

ikke bare på virkeligheden som hånd

i handske. Der er noget der ikke går

op i fortællingen om Gud og mennesker.

Og det er lige præcist en vigtig

pointe i kristendommens fortælling:

Det vigtige i livet er ikke logisk. Det

hænger ikke sammen. Livet er ikke et

regnestykke, der går op.

Men livet går an. Og det gør det

fordi Guds kærlighed kommer ind i

vores liv. Gud siger noget til os som

vi ikke kan sige os selv. Det er derfor

vi hele tiden har brug for at høre for-

tællingen, igen og igen, fordi det er

noget vi ikke kan sige os selv.

Løn som forskyldt...?

Kærligheden er ulogisk i den forstand,

at den er ufortjent. Det logiske ville

være, at vi fik som vi har fortjent. Man

får løn som forskyldt,

siger vi. Man ligger som

man har redt, lyder et

andet mundheld. Vi

ved godt, hvordan vi

tænker om os selv og

andres handlinger. Retfærdighed

og konsekvens,

- det er nøgleordene

i verden. Men

Guds sprog er kærlighedens

sprog, og her

hedder det: barmhjertighed

og tilgivelse. Det

er ulogisk, det hænger

ikke sammen med vores

verdensbillede. Men

kærligheden er altid ufortjent. Hvis vi

mener at have fortjent kærlighed fra

andre mennesker, ja så er det jo ikke

kærlighed, men bare løn som forskyldt.

Så skal vi takke os selv, og ikke

den der elsker os.

Kærligheden, barmhjertigheden,

tilgivelsen, - kan vi aldrig fortjene. Det

vil altid være ulogiske og ufortjente

gaver. Men de tre kalder på taknemlighed

og forundring fra os der hver

dag lever af dem. Spørgsmålet er om

vi kan tage imod. Holder vi os til logikken,

eller er vi forundringsparate?

Jens Jørgen Refshauge

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009 7


ØRSTED SOGN

Konfirmationsdatoer

i Ørsted Kirke:

Sogneudflugt

Sogneudflugten er planlagt til søndag

den 14. juni, med afgang kl. 13,00 fra

Rutebilstationen. Nærmere information

om turen i næste kirkeblad og

dagspressen. Men sæt allerede nu

kryds i kalenderen.

Åben studiekreds i

Sognegården

Er der emner der trænger sig på? Noget

du synes trænger til at blive diskuteret?

Er du fyldt af spørgsmål om

livet og døden, eller gudstjeneste,

kirke, kristendom eller noget helt andet,

så smid det på bordet. Lad os få

en god snak sammen.

Indholdet aftales af de deltagende

fra gang til gang.

Datoer kan ses på kirkens hjemmeside

www.oerstedkirke.dk

Du er også altid velkommen til at

spørge præsten.

Kirkebil

2010: 18. april

2011: 17. april

2012: 22. april

Kirkebilen til

gudstjenester og

sognearrangementer

kan bestilles på

tlf. 86 48 81 19

8 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009

Koncert i Ørsted kirke

søndag den 29. marts kl. 16

Laudate – et århusiansk kammerkor.

Laudate er et nyt kammerkor fra Århus. Koret synger fortrinsvis kirkelige

korværker – heraf navnet ”Laudate” (lad os lovsynge). Hovedvægten

af korets repertoire ligger inden for den sene renæssance/tidlige barok

(slutningen af 1500-tallet og 1600-tallet) samt kormusikken fra det

20. århundrede. Det er altså gammel og ny musik, som fortrinsvis står

på programmet. Disse to musikgenrer passer godt sammen og klæder

hinanden. Det er korets intention at opnå et let, enkelt og slankt udtryk,

hvilket netop den gamle og nye kormusik lægger op til (i modsætning til

1800-tallets romantik, som udstråler en mere svulstig og følelsesladet

karakter). Ligeledes ønsker koret at sætte fokus på sammenhængen mellem

tekst og musik. Der vil desuden altid være et udvalg af salmer på

korets repertoire.

Koret tæller mellem 16 og 20 sangere, som alle er rutinerede korsangere

– primært med virke i det århusianske kormiljø omkring Aarhus

Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

Koret ledes af Anette Haahr, som er uddannet cand.mag. i musikvidenskab

og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet i 1998 samt POorganist

fra Vestervig Kirkemusikskole i 1999. Til daglig er hun organist

ved Skjoldhøj kirke ved Århus, hvor hun bl.a. har ansvaret for et 16 mands

stort kirkekor, som leverer den ugentlige kormusik ved gudstjenester,

men som også synger koncerter både inden- og udensogns.

I august 2008 påbegyndte hun kandidatuddannelsen i korledelse ved

Det Fynske Musikkonservatorium med Alice Granum som underviser.

Koncerten i Ørsted kirke søndag d. 29. marts kl. 16 er centreret omkring

lovprisningen af Jomfru Maria, hvilket er nok så aktuelt netop på

Maria bebudelsesdag. Der vil være korsatser af bl.a. den spanske renæssance-komponist

Tomas Luis de Victoria samt én af Danmarks nulevende

førende korkomponister, Niels la Cour.

Der er gratis adgang til koncerten.


SALMESTAFETTEN

- er denne gang skrevet af

Inga Madsen, Lillegade 12. Hun skriver:

”Det er svært at vælge en favorit ud

af 791 numre. For det første fordi de

er gode allesammen til hver sin tid.

Og for det andet fordi jeg føler når jeg

går fra kirke, at det netop i dag var

nogle rigtig gode salmer vi skulle

synge.

Mine favoritsalmer er dem, der

har en god og opløftende melodi, så

jeg vælger en morgensalme: nr. 745:

Vågn op og slå på dine strenge. Den

står i afsnittet i salmebogen under

”Menneskelivet.”

Den animerer til at komme op og

komme i gang, men den bruger de

første tre vers til at minde om at få

sagt tak for den nye dag. – Vi skal heller

ikke komme for hurtigt om ved

det, - det skal være i tusindtal, som

der står i vers to. Og fortsætter så i vers

745

Mel.: Hamburg 1690

1 Vågn op og slå på dine strenge,

syng mig en dejlig morgensang!

O kære sjæl, stat op af senge,

gør med din tak en himmelgang!

Gør vold oppå den stjerneborg,

og glem så længe verdens sorg!

2 Velan! jeg vil til Himlen stige,

langt fra min jordeklimp og krop,

mit borgerskab er i Guds rige,

dér stunder jeg og daglig op!

Lov, pris og tak i tusindtal

ske Gud i højen himmelsal!

3 Jeg har ej andet dig at give

end kun min blotte hjerte-tak,

al anden gerning her i live,

den er at yde alt for lak1;

men mine suk du ej forsmår

og gråden, som i øjne står.

fire, at jeg trygt kan gå i gang med

dagens udfordringer i tillid til, at min

Gud vil være med mig.

Så jeg synes, at salmens ord kan

følge mig dagen igennem fra morgen

til aften, hvor der i vers fem står, at

som dagen går, går også tiden og den

minder om, at min tid her på jorden

har sin begrænsning. Jeg har fået

mange år givet, og skal i taknemmelighed

være glad for hver ny dag, jeg

får lov at opleve.”

Inga Madsen har givet stafetten

videre til Gyde Greve, Bondhøjvej 21,

der i næste kirkeblad vil skrive om en

salme, hun holder af og som betyder

noget for hende.

4 Velan, jeg til mit kald mig giver

og fanger nu min gerning an;

min Gud mig end så nådig bliver,

som han i al min tid er van,

han tager hånden med mig i

og med sin Ånd står trolig bi.

5 Jeg vil dog ej på verden bygge,

om lykken end vil med mig stå,

men alt som dagen sig mon rykke,

vil jeg min sjæl alt minde på,

at glasset rinder, tiden går,

og evigheden forestår.

Thomas Kingo 1674.


Døbte:

Mathilde Heilskov

Pedersen, Brydkærvej 7

Lucas Fynbo Jørgensen,

Holbækvej 6

Liva Laursen Hemdorff,

Tingparken 81

Helene Vinther Sakæussen,

Rougsøvej 154

Linda Viktorie Rieder, Østrig

Johannes Evers Madsen,

Bodevej 6

Lucas Frese Torp, Fåborg

Døde og begravede:

Hans Appel Wolff,

Lillegade 29

Marie Sofie Hørning,

Østerbakken 10

Kaj Mogensen, Tingparken 70

Arne Vagn Sloth, Tingparken 102

Aksel Nielsen, Rougsøvej 84 A

Preben Vestergaard,

Nydamsvej 14 B

Hans Martin Heinrich Storm

Kopp, Sygehusvej 27

Jack Wigh, Lillegade 27

Vagn Egon Sørensen,

Peitergyde 8

Elly Hougaard Pedersen,

Hollandsbjergvej 8

Anders Johan Arler, København

Frode Sørensen, Farsøhthus

Alice Bundgaard, Sygehusvej 31

Peter Elliott Marcher, Hulvej 12

Christian Ingvard Jørgensen,

Gjesing, Digemarken 2

Anna Severine Thomsen,

Tingparken 2

Anna Elisabeth Bugge

Sørensen, Bakkely

Anne Marie Larsen,

Højvangsvej 7

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009 9


ØRSTED SOGN

Ramt af glæde

– et foredrag om forfatteren C. S. Lewis’ liv og forfatterskab

10 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009

SOGNEAFTENER I SOGNEGÅRDEN

- denne sogneaften blev ved en fejl annonceret i sidste kirkeblad til at finde

sted i februar. Men den rigtige dato er:

Torsdag den 5. marts 2009 kl. 19.30

med Ingrid Mejer Jensen, Silkeborg

Ingrid Mejer Jensen er forfatter og konsulent.

Hun er forfatter til tre digtsamlinger, og har bl.a.

skrevet ”Requiem – en sang om tab og tro”.

Hun har eget konsulentfirma: ”Sprog og liv”.

Om emnet denne aften:

Den engelske forfatter, C.S. Lewis er især kendt for sine børnebøger om eventyrlandet

Narnia. (fx: ”Løven, heksen og garderobeskabet”) Nogle kender ham, i Anthony

Hopkins skikkelse, som hovedperson i den romantiske film Shadowlands, der

skildrer C.S. Lewis’ korte ægteskab med Joy Gresham, der dør af kræft. I foredraget

fortæller Ingrid Mejer Jensen om C.S. Lewis’ forhold til kærligheden, lidelsen og

kristendommen - og ikke mindst - til glæden.

Torsdag den 26. marts kl. 19.30

”Opstandelsen i musikken”

v. Inger-Lise Maarup, Kare

Påsken er nært forestående, og i den anledning har vi bedt musikpædagog og organist,

Inger-Lise Maarup, Kare, fortælle om og give eksempler på noget af den musik, der

er inspireret af påskeugens dramatiske begivenheder, som de er skildret i evangelierne.

Som appetitvækker skriver hun følgende:

””nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde” – ordene fra trosbekendelsen,

eller begravelsesritualets ”af jorden skal du igen opstå” – uanset hvor

ofte vi hører ordene, rummer de den samme ubegribelighed.

I kunsten har utallige mennesker tumlet med spørgsmålet og navnlig malere har

skildret opstandelsesmotivet igen og igen. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om hvor

og hvordan emnet optræder i musikken. Det er en spændende opgave som tager sit

udgangspunkt hos Händel, idet hans ”Messias” naturligvis rummer påskeberetningen –

og derfra vil vi bevæge os ad ganske andre stier, med lyd og billede på.”

- Velkommen til en aften, hvor vi både i ord, billede og lyd skal opleve påskens

drama.


Skærtorsdag

Skærtorsdag spiste Jesus påskemåltidet sammen med sine

disciple. Ved den lejlighed indstiftede han nadveren, der

både er et måltid til minde om hans død og opstandelse,

og samtidig et måltidsfællesskab blandt Jesu disciple.

Det sidste vil vi følge op på ved at spise sammen i

Sognegården efter gudstjenesten Skærtorsdag. Gudstjenesten

finder sted kl. 17,00 i Kirken, og derefter ca. kl. 18,00

er alle velkomne til et festligt måltid og et godt fællesskab

i Sognegården.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

Den kan ske til Ragna Dahl, 86 48 82 93, eller sognepræsten.

Pris for mad og drikkevarer kr. 100,-.

Jens Jørgen Refshauge

HØJSKOLEFORMIDDAG

Adelskvinden, politikeren

og ordensstifteren

Onsdag den 11. marts kl. 09.30

i Sognegården:

Michael Kiørboe og Jens Jørgen Refshauge vil i ord

og toner tage os med til den anden side af sundet.

Præsten vil fortælle om adelskvinden, politikeren

og ordensstifteren, Birgitta af Vadstena, en enestående

kvinde i norden, der fik stor betydning indenfor

europæisk politik og kirkeliv i middelalderen.

Organisten, Michael Kiørboe, tryller i den anledning

bl.a. svensk musik frem på klaveret, - både

til fornøjelse og fællessang.

Der bliver også tid til en kop kaffe, en god snak

og godt fællesskab.

Michael Kiørboe og Jens Jørgen Refshauge

ORIENTERING FRA MENIGHEDSRÅDET

Det nyvalgte Menighedsråd er nu trukket i arbejdstøjet

og har fordelt posterne imellem sig på følgende måde:

• formand Ragna Dahl,

• næstformand Marianne Boje,

• kirkeværge Jonna Haslund,

• kasserer Knud Sejersen,

• kontaktperson og sekretær

Karen Margrethe Jürgensen,

• formand for kirke- og kirkegårdsudvalg Kaj Skriver,

• formand for præstegårdsudvalg og valgbestyrelse Mogens

Hørning.

”Grøn Kirke” er et udtryk, man efterhånden støder på

mange steder. Det betyder ikke, at kirken skal males grøn,

men at man skal satse mere på det miljøbevidste. På kirkegården

har man i flere år haft økologisk drift og genanvendelse

af grønt affald, men nu skal der tænkes grønt og

bæredygtigt i forbindelse med dagligt forbrug og drift af

bygningerne. Heldigvis er såvel Sognegården som Præstegården

gennemrestaureret inden for de sidste 10 år og derfor

økonomiske og energivenlige i drift. Nu mangler vi så

selve kirkebygningen, hvor et forældet varmesystem gør

det meget dyrt at opvarme Kirken. I november besigtigede

et konsulentfirma Kirken for at vurdere det nuværende

varmeanlæg. Firmaet skal dels opstille beregninger

på en enkel og besparende her og nu løsning, dels på en

langsigtet og større renoveringsopgave. Menighedsrådet

afventer spændt beregningsresultaterne.

Ragna Dahl

Velkommen til Ørsted

Kirkes nye organist

Fra 1. april er Michael Kiørboe

ansat som ny organist

ved Ørsted Kirke. Her i

Kirkebladet skal der lyde

et stort velkommen til Michael.

Menighedsrådet glæder

sig til det kommende

samarbejde og fælles engagement

i og omkring

Kirken og Sognegården.

Den første tjeneste ved en højmesse bliver Palmesøndag,

hvor vi efter gudstjenesten - over en forfriskning

- vil byde Michael velkommen.

Menighedsrådet

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009 11


ØRSTED SOGN

Danmission Kvindekreds:

Tirsdag den 3. marts kl. 14,30.

Tekst: Johannes Åbenbaring kap. 16

Tirsdag den 7. april kl. 14,30.

Tekst: Johannes Åbenbaring kap. 17

Tirsdag den 5. maj kl. 14,30.

Tekst: Johannes Åbenbaring kap. 18.

INDRE MISSION I ØRSTED

i Genbrugsens mødelokale

Fredag den 6. marts kl. 14.30

Bibeltime v. Kjeld Rasmussen

Fredag den 3. april kl. 14.30

Bibeltime v. Kjeld Rasmussen

Fredag den 1. maj kl. 14.30

Bibeltime v. Kjeld Rasmussen

SUDANMØDE

i Genbrugsens mødelokale

torsdag den 7. maj kl 14.30

v. Jørgen Christensen

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 3. marts kl. 19,00

Onsdag den 15. april kl. 19,00

Onsdag den 13 maj kl. 19,00

Dagsordener og referater

kan læses på hjemmesiden

www.oerstedkirke.dk

12 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009

Konfirmander der forventes konfirmeret

den 26. april 2009 i Ørsted Kirke:

Mette Baadsgaard Hevring Møllevej 23

Maria Gude Behrens Toftevænge 11

Anne Katrine Boje Hollandsbjergvej 7B

Michele Bro Stenalt Markvej 7

Kianna Lærke Gantriis Bodevej 19

Malene Stenderup Hegnet Voer Færgevej 67

Henriette Stensgaard Møller Jensen Rougsøvej 111

Jimmi Grøntved Jørgensen Hollandsbjergvej 84

Christinna Riisager Kejser Skovbakken 5

Marie Toftegård Larsen Digevej 5

Robin Juul Pedersen Dr. Frandsensvej 23

Mia Krogh Maarup Pedersen Digevej 1C

Line Michaele Plesner Rougsøvej 119

Alexander Gjættermann Rasmussen Toftevænge 15

Mads Haslund Arler Poulsen Sygehusvej 36

Kristian Rasmus Rasmussen Nydamsvej 32,

Signe Agner Severinsen Hevringvej 8

Trine Brahms Sørensen Skyttevej 8

Pernille Moldrup Sørensen Løkkeagrene 5

Thomas Thorngaard Sygehusvej 32

Jeanett Wessel Bodevej 22

Annemette Grann de la Cour Severinsen Rougsøvej 82

Vær med i kampen

for en verden uden sult

Den 1. marts 2009 sender Ørsted sogn igen frivillige indsamlere

på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.

1. marts er det 8. gang, at Ørsted sogn sender frivillige

indsamlere på gaden ved den årlige sogneindsamling.

Det sker i en tid, hvor verdens fattigste

presses hårdt af stigende fødevarepriser.

Bekæmpelse af sult har været en kernesag for

Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har

Sogneindsamling 2009 fokus på sult.

Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner mennesker

kloden over. Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og åndeligt. Sulten gør

det umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken lege eller

lære. Er barnet underernæret gennem længere tid, tager både hjernen og

immunforsvaret skade.

Vær med i kampen for en verden uden sult! Meld dig allerede nu som

indsamler den 1. marts hos indsamlingslederen, Jens Jørgen Refshauge på tlf.

86488043 eller e-mail: jjr@km.dk


Kirke og mission – anno 2009

Er der stadig nogen, der følger missionsbefalingens

ord om at gå ud i

verden for at gøre alle folk til Jesu

disciple?

I dagens sekulariserede samfund,

hvor det er blevet utidigt at

bede Fadervor i skolen. Hvor tro og

religion ikke må fylde i det offentlige

rum. Men hvor der paradoksalt

ikke i mands minde har været

så mange, der søger noget at tro på

som i dag, og hvor man ikke mere

er blufærdig, når man drøfter religiøse

spørgsmål.

Danmission

Der er i dag en stribe missionsselskaber,

der arbejder ud over jorden.

Ét af de største er Danmission,

der med 25-30 udsendinge er til

stede i flere lande i Afrika, Asien og

Mellemøsten. Med 180 års erfaring

samarbejder Danmission med lokale

kirker og organisationer.

Der er mange, der mener, at

Danmissions arbejde skal gøres.

Ellers kunne Danmission ikke arbejde

med et årligt budget på 35

mio. kr. Hovedsageligt båret af gaver

og genbrugsbutikker. Dertil kan

lægges en halv snes offentlige millioner,

som Danmission administrerer

for Danida. Hvem ved hvor

længe, det offentlige har tiltro til et

missionsselskab, som naturligvis

ikke kan adskille udviklingsarbejde

og arbejdet med kirkens liv og

vækst? Selv om der vel næppe er

nogen, der er bedre til at udnytte

de betroede midler efter hensigten

end netop missionsselskaber.

Danmission drives i dag som en

anden moderne ledet virksomhed

– endog med en ”grøn” profil. Men

selskabet har ikke glemt missionsbefalingen.

Overalt hvor Danmission virker,

baseres arbejdet på tre søjler,

og den basale søjle

er ”kirkens liv og

vækst”, men den

suppleres med

”fattigdomsbekæmpelse”,

som

også omfatter det

Danida-støttede

udviklingsarbejde,

samt ”dialog”,

der er en lang proces

for på sigt at

afdæmpe voldsog

terrorkonflikter.

Missionssøndag i Ørsted

For den lokale afdeling af Danmission

har det været magtpåliggende

at afholde et søndagsarrangement,

der står i ydre missions

tegn.

Ved højmessen i Ørsted Kirke,

søndag den 19. april kl. 10.30 vil

Danmissions udsending i Tanzania,

Else Højvang, stå på prædikestolen.

Efter gudstjenesten samles alle

i Sognegården til kirkefrokost -

måske krydret med en tanzaniansk

specialitet. Else Højvang vil

herefter med stort engagement

tale om ”Hvad Jesus og omstændighederne

har sat os i gang med

i Kyerwa!” Else Højvang står i

spidsen for et samfundsudviklingsprojekt

i distriktet Kyerwa,

hvor de særlige udfordringer er

fattigdom, manglende uddannelse,

præste- og evangelistmangel,

tro på trolddomskraft, familiens

ansvar, kvindegrupper, så der er

nok at tumle med – og at delagtiggøre

dagens tilhørere i.

På billederne drøftes grønt-

sagsdyrkning (t.v.) og – i plenum

- oprettelse af lokal spare- og lånekasse.Der

bliver naturligvis mulighed

for at støtte Danmissions

arbejde. – Frokosten bliver sat til

et symbolsk beløb.

Alle er velkomne!

Danmission

Distrikt Norddjurs vest

Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009 13


14 Ørsted Sogn / marts, april og maj 2009

Gudstjenester i Ørsted

marts, april og maj 2009

Søndag den 1. marts kl. 09.00: 1.s.i fasten

Refshauge. Efter denne morgengudstjeneste er der

sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere andetsteds

Søndag den 8. marts kl. 10.30: 2.s.i fasten

Refshauge. Kirkebil

Søndag den 15. marts kl. 10.30: 3.s.i fasten

Refshauge. Kirkebil

Søndag den 22. marts kl. 09.00: Midfaste

Ulla Pedersen

Søndag den 29. marts kl. 10.00: Mariæ bebudelses dag

Refshauge. Kirkebil

Søndag den 5. april kl. 10.00: Palmesøndag

Refshauge. Kirkebil. Efter gudstjenesten bydes Michael Kiørboe

velkommen som Ørsted Kirkes nye organist.

Torsdag den 9. april kl. 17.00: Skærtorsdag

Refshauge. Efterfølgende spisning i Sognegården. Se omtale.

Fredag den 10. april kl. 10.00: Langfredag

Refshauge. Kirkebil

Søndag den 12. april kl. 10.00: Påskedag

Refshauge. Kirkebil

Mandag den 13. april kl. 10.00: 2. påskedag

Refshauge.

Søndag den 19. april kl. 10.30: 1.s.e. påske

Prædikant: Else Højvang. Kirkebil

Missionssøndag, - se omtale andetsteds i bladet.

Søndag den 26. april kl. 09.30: Konfirmation. Refshauge

11,00: Konfirmation. Refshauge

Søndag den 3. maj kl. 14.00: 3.s.e. påske

Ulla Pedersen

Fredag den 8. maj kl. 10.00: Bededag

Refshauge. Kirkebil

Søndag den 10. maj kl. 10.00: 4.s.e. påske

Refshauge.

Søndag den 17. maj kl. 10.00: 5.s.e. påske

Refshauge. Kirkebil

Torsdag den 21. maj kl. 10.00: Kristi himmelfarts dag

Refshauge.

Søndag den 24. maj kl. 09.00: 6.s.e. påske.

Anni Lemke

Søndag den 31. maj kl. 10.00: Pinsedag

Refshauge. Kirkebil

Mandag den 1. juni kl. 10.00: 2. pinsedag

Frilufsgudstjeneste ved Store Sjørup sø. Se omtale.

Prædikant annonceres senere. Kirkebil.


Ørsted Sogn

Menighedsrådsformand:

Ragna Dahl, tlf. 86 48 82 93

ragnadahl@privat.dk

Kirkegårdsleder:

Frank Gjesing, tlf. 86 48 83 91

mobil: 51 86 53 53

oersted-kirkegaard@mail.dk

Kirkeværge:

Jonna Haslund, tlf. 86 48 88 46

www.oerstedkirke.dk

Holbæk

Menighedsrådsformand:

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00

Email: skouboe@voers.net.

Graver:

John Kusk Simonsen, tlf. 21 45 99 70

Kirkeværge:

Inge Langballe, tlf. 86485501

Udby

Menighedsrådsformand:

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00

Email: skouboe@voers.net.

Graver:

Bente Klitgaard, tlf. 51 86 20 06

Kirkeværge:

Aase Aggergaard:, tlf. 86485357

Voer

Menighedsrådsformand:

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00

Email: skouboe@voers.net.

Graver:

Anne Hansen, tlf. 86 48 90 57

Kirkeværge:

Elsebeth Maarup, tlf. 86488540

Estruplund

Menighedsrådsformand:

Karin Skouboe, tlf. 86 48 82 00

Email: skouboe@voers.net.

Graver:

Kim Johansen, tlf. 86 48 91 25

Kirkeværge:

Svend Åge Nielsen, tlf. 86489023

Nyttige

oplysninger

FØDSEL

Anmeldelse kan foretages via hjemmesiden

www.personregistrering.dk

eller til præsten senest 14 dage

efter fødslen. Fødselsanmeldelse,

Omsorgs- og Ansvarserklæring

- hvis ikke man er gift - samt

forældrenes attester medbringes.

DÅB

Aftales med præsten.


BRYLLUP

Aftales med præsten. Prøvelsesattest

anskaffes fra kommunen.


DØDSFALD

Henvendelse til bedemand eller præst

vedr. aftale om begravelse.

ØRSTED SOGN

Sognepræst Jens Jørgen Refshauge

Lillegade 30, 8950 Ørsted

Tlf.: 86 48 80 43

www.oerstedkirke.dk

E-mail: jjr@km.dk

HOLBÆK – UDBY – VOER –

ESTRUPLUND SOGNE

Konst. sognepræst

Jette Paarup

Holbækvej 17, Holbæk,

8950 Ørsted

Tlf.: 86 48 50 50

Sidste frist for meddelelser til

næste kirkeblad skal afleveres til

sognepræsterne i de 2 pastorater

senest den 8. maj 2009.

Udgivet af menighedsrådene.

Redigeret af sognepræsterne.

Lay-out og tryk:

NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

More magazines by this user
Similar magazines