UGE 6 OPSTANDELSESKRAFT - Nazaræerens Kirke i Greve

grevefrikirke.dk

UGE 6 OPSTANDELSESKRAFT - Nazaræerens Kirke i Greve

OPSTANDELSESKRAFT

- andagter fra påske til pinse

UGE 6

Resurser til personlig vækst

1


Uge 6

Hvordan bevarer jeg fokus?

“Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et

levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og

tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad

der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Romerbrevet 12:1-2.

DAG ET

Hvad dukker op i din hukommelse når du tænker på fremtiden? For nogle får det os til at tænke på næste

gang vi skal holde et par feriedage, for at slappe af. Andre tænker på den næste oversvømmelse, cyklon

eller jordskælv. Hvordan tror du Gud vil have, at vi skal se på fremtiden? Er det ikke ligegyldigt? Jesus

sagde trods alt i Mattæus 6;34 ”Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal

bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.”

Jeg er sikker på at Jesus ønsker, at vi skal leve en dag ad gangen. Lad os se tingene i en større

sammenhæng et øjeblik. Sidste uge så vi på Apostlenes gerninger kapitel et. Vi så at vi lever et sted

imellem vers 8 og vers 11. Vi lever i tiden imellem Helligåndens komme med opstandelseskraft og indtil

Jesus vil komme tilbage på samme måde, som han forlod os.

Vi lever i tiden mellem disse to begivenheder. Vi lever i realiteterne af hvad der skete, da han kom til

jorden første gang og vi lever i håbet og visheden om hans genkomst. Disse to begivenheder udgør

rammen omkring vores eksistens, vores formål og vores håb. Det er derfor det er så vigtigt for os at leve

som medborgere i himlens rige. Vi kender det gamle udsagn. ”Du skal leve i verden, men ikke af verden”.

Det er let at sige, men efter vores rejse sammen i de seneste uger, ser vi at det ikke er så let at gøre.

Vi har lært om hvad livet i opstandelseskraften handler om, men vi har også erfaret hvor langt fra dette vi

er i vores liv. Måske er vi ikke så langt fra alligevel. Lyt til Paulus´ ord i Filipperbrevet 1:6 “I tillid til, at

han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”

Igen, handler dette liv om nåde. Gud har nok nåde til at afslutte det gode arbejde, som han har startet. Han

har dog brug for at vi samarbejder. Det kommer gennem lydighed. Se hvad Apostlenes gerninger 5;32

siger: ”Helligånden som Gud har givet til dem der adlyder ham.” Med andre ord, hemmeligheden til at

bevare et liv i opstandelseskraften er ganske enkelt at adlyde Gud. Når vi gør det, vil hans kraft blive ved

med at fylde os og bevæge os ud på hans mission.

Omvendt kan vi se hvad der sker hvis vi er ulydige overfor Gud. Kraften bliver kortsluttet, og vi må tage

hånd om problemet, før vi kan fortsætte på vores rejse. Apostelen Johannes beskriver livet i vedvarende

kraft på følgende måde: “Men hvis vi vandrer I lyset, som han (Jesus) er I lyset, vil vi have fællesskab

med hinanden, og Jesu blod, hans søn renser os fra al synd” (1 Johannes brev 1:7).

At vandre I lyset er lydighed mod Gud. Det var det lys, som Jesus vandrede i. Vi ved at da Jesus bad,

sagde han at han havde gjort alt hvad Faderen havde bedt ham om at gøre. (Johannes 17). Interessant nok

sagde Johannes at vi, når vi vandrer i lyset har fællesskab med hinanden. Hvad betyder det? Ganske

enkelt at vi lever i vore relationer i overensstemmelse med hans opstandelseskraft (Se uge 4). Som vi

vandrer i dette lys gennem lydighed vil Jesu blod blive ved med at flyde igennem os med sin rensende

kraft. Hvad renser det os for? Syndens natur, al uretfærdighed som Johannes siger det i 1. Johannes brev.

1:9.

2


Så hvordan får vi det til at virke? Ja I virkeligheden får vi det ikke til at virke, Gud gør. Vi kan dog

komme til at ødelægge det, hvis vi ikke tillader Gud at gøre det han ønsker at gøre igennem os. Vi vil

bruge resten af denne uge til at se på forskellige måder, som vi kan vokse i opstandelseskraften..

Dagens bøn:

“Som du afslutter dit arbejde I mig, ønsker jeg at vandre I dit lys, at være lydig til hvad du end ønsker af

mig. Jeg vil leve i mine relationer i overensstemmelse med opstandelseskraften. Lad dit blod flyde

igennem mig, med dets rensende kraft. ” Amen.

DAG TO

Læs til Romernbrevet 12:1-2 (det her er endnu et stykke, som du bør overveje at lære uden ad). Hvordan

hjælper disse vers os med at vokse i opstandelsens kraft? Lad os se nærmere på disse to kraftfulde

vers og se, hvad Gud siger til os.

Vers 1 begynder med ordet "derfor." Alene det hjælper os. Hvorfor er det vigtigt? Når vi ser dette ord,

betyder det, at vi skal se på sætningen lige inden. I de foregående 11 kapitler har Paulus beskrevet det

store arbejde Gud af nåde har udført i og gennem Jesus Kristus. Paulus beskriver, hvor desperat, håbløs

(han kalder os endda døde) vores situation er uden Gud, og hvor dybt begravet i synd vi virkelig er. Han

giver os dog en god nyhed, og siger at Guds nåde er større end vores synd og vores håbløse situation. Han

fortsætter med at sige, at vi kan blive befriet fra dommen til dødsgangen, og at vi faktisk kan følge Kristi

Ånd.

I vers 1 siger han, at vi skal se gennem Guds nådes vidunderlige øjne. OK, det håber vi at vi kan, men

hvad skal vi kigge efter? I henhold til resten af vers 1, så kalder Gud os til at tilbede. Et kald til tilbedelse?

Vent lige lidt, vi har brugt uger på livet i opstandelsens kraft, hvor vi har prøvet at afklare vores mission

og vores

kald. Vi er klar til at komme i gang med vores tilbedelse. Måske lagde du ikke mærke til en opfordring til

at tilbede. Lad os se lidt nærmere på det der står.

Paulus siger, at vi skal " tilbyde vores krop som et levende offer." Når vi ser ordene "tilbyde" og "offer" i

Bibelen, har det som regel noget med tilbedelse at gøre. I det Gamle Testamente bragte folk ofre, som

regel dyr, til Gud. Dette dyr blev dræbt og ofret til Gud for at han kunne høre deres bønner, og tilgive

deres synder. Nu er vi kaldet til at bringe vores krop som et levende offer. Er det ikke en selvmodsigelse?

Hvordan kan noget levende være et offer i bibelsk terminologi? Jesus var det sande offer. Vi læser disse

ord i Hebræerbrevet 10:10: "…og efter hans vilje er vi blevet helliget,

ved, at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.”

Ofringen af Jesus på korset var perfekt, og behøver ikke at blive

gentaget. Men tænk lige over det her: Hvor er Jesus henne i opstandelseslivet? 2 Korintherbrev 4:10 siger,

"Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme."

Så, den levende krop, vi tilbyder ved tilbedelse er en krop, hvori Jesus lever. Det er grunden til den næste

sætning i vers 1 kan være sand, "Der er Gud til velbehag. " Vores tilbedelse kan kun være hellig, Gud til

velbehag, på grund af Kristus i os.

Brug et par minutter på at tænke over tilbedelse. Hvordan vil du definere tilbedelse? Hvor vigtigt synes

du tilbedelse er i livet i opstandelsens kraft? Vi vil fortsætte vores diskussion om tilbedelse i morgen.

Dagens Bøn:

"Jeg ønsker at mit liv er til dit velbehag. Jeg ønsker at tilbede dig i

sandhed. Jeg ønsker at udleve opstandelsens kraft, at stå frem

3


i tilbedelse af dig hele dagen. Jeg ønsker at se gennem din nådes og barmhjertigheds vidunderlige øjne.

Amen. "

DAG TRE

Vi ser på måder at vokse på i vores liv i opstandelsens kraft. Vores nøglevers for i dag, er Romerbrevet

12: 1-2. Måske har du endda lært disse vers udenad.

I går så vi, at vi skal tilbyde vores krop som et levende offer til Gud i tilbedelse. Fordi Kristus gjorde

sonoffer for hele verdens synder (1 Johannes brev 2:2), og vi bærer Kristi liv og død i os, så kan vi give et

offer til Gud, som er helligt, og som glæder ham. Paulus fortsætter derefter og siger, at dette er en åndelig

tilbedelse. Nogle oversættelser siger, at det er vor åndelige måde at tjene Gud på. På en måde er det offer,

som vi bringer, en påmindelse om, at vi døde fra den gamle måde at leve på (med syndens dagsorden). Vi

er blevet rengjorte og sat fri fra dominans af den gamle måde at leve på og nu er vi gået til livet i

opstandelsens kraft. Den tjeneste, som Gud har kaldet os til, er at forkynde forsoning. Vi er ambassadører

for Kristus. Vi bringer vores krop, drevet og tvunget af kærlighed til personen Jesus Kristus, til Gud i

tilbedelse. En del af denne tilbedelse, er at stille os til rådighed for den tjeneste, Gud har kaldet os til.

Dette er vores levende offer.

At komme til Gud i tilbedelse uden nogen interesse i hans mission og tjeneste ville være uacceptabelt for

ham. Tilbedelse handler ikke om os, det handler om Gud. Det vil ikke være helligt og ville ikke glæde

Ham, og det ville heller ikke være en åndelig handling af tilbedelse, hvis det drejede sig om os. På samme

måde, hvis vi kommer til Gud i tilbedelse, men er ulydige i det at give tiende, hvordan kan det glæde

ham? Tænk på den fejlagtige måde, vi somme tider tænker på tilbedelse.

Når vi er vant til at følge den syndige naturs dagsorden, der handler om os, så vi bliver publikum

forvirret. Vi tilbeder og tror, at vi er et publikum, og at måske Gud vil dukke op og velsigne os. I

livet med opstandelsens kraft, er det Gud, som er publikum. Han vil altid vise sig, det er slet ikke

spørgsmålet. Det eneste spørgsmål er, om han vil blive glad.

Når vi har fælles tilbedelse, der er, når Kristi legeme kommer sammen netop med henblik på at tilbede

Gud, kan det være en vidunderlig oplevelse. En af de måder, hvorpå vi vokser i opstandelsens kraft, er at

være en aktiv deltager i fælles tilbedelse. Jesus siger i Johannes 4:24 ”Gud er ånd, og de, som tilbeder

Ham, skal tilbede i ånd og sandhed." At tilbede Gud i ånd betyder at tilbede Ham med mit hjerte, med

mine følelser, med mine ønsker, og med mine lidenskaber. Alt, som er mindre end det, vil ifølge Jesus

ikke blive accepteret af Gud. Vi må også tilbede i sandhed. Gud former os og omdanner os igennem Hans

ord, og vi må tillade Hans ord at forandre os. At tilbede Gud i ånd uden hensyn til sandheden, vil føre os

til at være følelsesmæssige, ustabile, sentimentale mennesker. At tilbede Gud i sandhed uden ånd vil føre

os til at være sterile, ufrugtbare mennesker.

Tilbedelse, hvad enten det er fælles eller personligt, må føre os hen til Jesu kors. Det er der, vi virkelig

begynder at se, hvordan Gud er, og hvem Han er. Det er der, i tilbedelse ved korset, at vi ser tilstrækkeligt

af Hans af nåde til virkelig at gøre os ydmyge. Al anden ydmyghed er falsk. Det er kun gennem tilbedelse

ved korset, at lyset bliver stærkt nok til virkeligt at kunne gøre noget ved vores stolthed. Det er ved korset

i tilbedelse, at den overbevisning om, at Kristus døde for os alle, virkelig kan slå rod. Det er ved korset i

tilbedelse og i nadveren, at jeg virkelig kan mærke fællesskabet i Kristi legeme. Det er der jeg begynder

at se på andre ud fra en opstandelse synsvinkel snarere end et verdsligt perspektiv.

Hvis jeg forsømmer at tilbeder, hvis jeg ikke engagerer mit inderste jeg i tilbedelse, hvis jeg ikke tilbeder

i ånd og sandhed, hvis Jeg kommer ikke for at tilbede som et levende offer - så har jeg intet håb om

komme til at kende og opleve livet i opstandelsens kraft.

4


Tag nu din yndlings tilbedelses-musik og din bibel og sæt dig så for at bruge tid på at tilbede Kristus ved

korset.

Dagens bøn:

"Du kender mit hjerte, og du kender mit væsen, og dette er min bedste tid på dagen. Dette er, når

tilbedelse bliver levende for mig, når jeg ved, at du taler til mit hjerte. Jeg ønsker at tilbede dig med mit

hjerte, følelser, med min kærlighed, mine ønsker og mine lidenskaber. Jeg vil gerne fortsætte med at

opleve livet i opstandelsens kraft. Amen.”

DAG FIRE

Lad os fortsat se på Romerne 12:1-2. Vi har set og, håber jeg, reageret på opfordringen til at tilbede i vers

1. Vers 2 tager os videre fra tilbedelse til den daglige vandring i opstandelsens kraft. Jesus har ødelagt

djævelens værk gennem sit komme, død og opstandelse. De to store fjender, synd og død, som forårsager

kraftesløshed, er blevet besejret gennem opstandelsen. Vi behøver ikke længere leve under syndens

dominans - den dagsorden, som handler helt om mig. Vi behøver ikke længere leve under dødsdommen,

vi er himmelborgere. Livet har fået et evigt perspektiv. Dette liv er ikke alt, hvad der er. Vi har et kald, vi

er Guds arbejdshold, vi er blevet udsendt som ambassadører for Guds mission, hvis mål er at forsone alt i

himlen og på jorden med ham.

Vi har også erkendt, at vi, siden vi blev født under syndens dagsorden, har udviklet dårlige vaner og

reaktioner på meget i livet og mange livssituationer. De gode nyheder er, at VI IKKE BEHØVER AT

FORBLIVE DER! Det handler vers 2 om. ”Tilpas jer ikke denne verden”. J.B. Phillips siger det sådan i

sin oversættelse af det Nye Testamente: ”Lad ikke verden presse jer ned i sin støbeform”. Faktisk er det

der, vi alle har været, men nu er vi nye skabninger i Kristus (2. Korintherbrev 5:17). Hvordan undgår vi så

herfra at tilpasses verdens værdier, mål, lidenskaber og lyster? Det bliver tydeligt i anden del af

sætningen: Snarere en at tilpasses skal vi forvandles. Forvandles til hvad? 2. Korintherbrev 3:18 forklarer:

”Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede

(Kristus), vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er”

(tilføjelsen er min).

For nogle dage siden læste vi, at vi bliver omformet til det billede, som vi blev skabt i oprindeligt –

gudsbilledet. Denne forvandling bliver fuldstændig, når vi forlader denne verden og modtager vores nye

krop (1. Korintherbrev 15). Vores rejse fører os ind i herlighed i og med at Kristus vokser, og vi bliver

mindre. Kristus har fuldført dette værk på korset, gennem hvilket han skaber et nyt og rent hjerte i os

(Matthæus 5:8), men nu skal vi forvandles til hans billede. Dette er, hvad livet i opstandelsens kraft

handler om.

Hvordan finder denne forvandling sted? Paulus fortæller os, at det sker gennem fornyelse af vores sind.

Hvad betyder det? Hvordan bliver vores sind fornyet?

Det er svært at lære et nyt sprog. Du skal ikke blot lære et nyt ordforråd, syntaksen er anderledes og

ordstillingen er undertiden anderledes. Kort sagt er alt anderledes. Når du hører nogen sige noget eller

læser noget på det nye sprog, så kører du det igennem dit sprogfilter for at forstå det. Det er sådan vi ofte

gør med Gud. Gennem vores filter forsøger vi at forstå hans veje, hans ord, hans befalinger, ja selv hans

løfter. De er givet til os på et andet sprog, Guds riges sprog, opstandelseskraftens sprog. Men vi filtrerer

dem alle gennem det mønster, som den syndige verdens dagsorden foreskriver. Når du gør det med et

andet sprog, kan du opleve forvirring, for at sige det mildt.

Men hvis du holder ud og bruge sproget nok, kommer der en dag, hvor du indser, at du ikke længere

oversætter alt mentalt gennem dit eget sprogfilter. Dit sind, i det mindste det, der vedrører sproget, er

5


levet fornyet. Gud ønsker at føre os dertil i livet i opstandelsens kraft. Vi vil fortsat se på vers 2 i

morgen.

Dagens bøn:

"Kære Herre, hjælp mig til at blive forvandlet til din lighed. Forny mit sind, gør mig til en ny skabning.

Jeg ønsker ikke at blive tilpasset men forvandlet. Tak fordi du vil gøre dette i mit liv, så jeg kan leve livet i

opstandelsens kraft ud. Amen.”

DAG FEM

Hvordan sørger vi for ikke at tilpasse os, men i stedet blive forvandlet ved en fornyelse af vores sind? Lad

os vende tilbage til eksemplet med at lære et nyt sprog. For det første er man nødt til at være motiveret for

at lære sproget. Mange gymnasieelever tager et fremmedsprog i et år eller to, men langt de fleste lærer

aldrig at tale sproget. Det er der to grunde til. Det skyldes enten, at de bare tager det som ”endnu et fag”

blandt mange andre, hvor målet primært er karakteren, ikke at lære sproget. Eller også får de bare ikke

nogen mulighed for at bruge det nye sprog. Hvad med dig? Hvilke sprog lærte du i skolen? Kan du bruge

dem i dag?

Mange kristne er lige som disse elever. Gud taler passioneret ud fra sit riges værdier, karakter og formål,

men vores tilgang til bibelen er ofte lige som vores tilgang til et fag i skolen. Vi læser kun lige nøjagtig

det, vi mener, er allermest nødvendigt for at klare os (håber vi), og det, vi i virkeligheden er mest

interesseret i, er at blive rost for vores indsats (”Gud, har du bemærket, at jeg har læst et kapitel i bibelen i

dag, selv om jeg har meget travlt?”). Det, vi læser og hører, giver bare ikke særlig stor mening for os. Vi

bliver forvirrede og drager ofte de forkerte konklusioner. Vi har forsøgt lidt halvhjertet, men vi er bestemt

ikke blevet forvandlet.

Vi har det på nogenlunde samme måde med bøn. Lad os nu være ærlige overfor hinanden. Hvad handler

de fleste af dine bønner om? Dig selv? Hvorfor er det mon sådan? Husk på, at din gamle syndige natur er

selvcentreret og kun handler om DIG. Er det sådan, dine bønner lyder? Bønnens sprog har ikke noget at

gøre med at lære bestemte ord og sætninger, der lyder gode og rigtige, eller at tale i tunger. Bønnens

sprog handler om Gud – hvem han er, og hvad han gør i verden. Kan du huske David i salme 51? Det gik

op for ham, at han i mange år slet ikke havde talt Guds sprog. Og han troede på, at hvis hans hjerte blev

renset, ville han kunne tale glædens, tjenestens og lovprisningens sprog. Gud kunne sagtens rense hans

hjerte på et øjeblik, men hans sind var også nødt til at blive fornyet, for at han kunne komme til at tale

Guds sprog.

I vers 2 skriver Paulus: ”så I kan skønne, hvad der er Guds vilje.” I skolen er det almindeligt, at man skal

tage en prøve for at vise, hvor meget man har lært. Et af de spørgsmål, jeg oftest hører er: ”Hvordan kan

jeg vide, hvad Guds vilje er?”. Du og Gud er nødt til at tale det samme sprog. Du må nå til det punkt, hvor

du ikke længere ser hvert bibelvers, hver bøn, hver portion undervisning og hver indskydelse gennem de

gamle briller, der er farvet af den gamle syndige natur.

Når man skal lære et nyt sprog, er vedholdenhed en absolut nødvendighed. Du må holde ud. Der er ingen

genveje. Det skal læres en dag og en linje ad gangen. Der er heller ingen genveje, når det handler om at

lære det sprog, der hører til livet i opstandelseskraften. Paulus tilføjer: ”[I kan skønne, hvad der Guds

vilje:] det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Er det ikke fantastisk? Det er ikke Guds vilje, der

ikke er perfekt. Det er vores forståelse af den, der ikke er perfekt, mens vi er i gang med at blive

forvandlet og fornyet i vores sind. Jo mere opstandelseskraften lever og vokser i os, jo mere vil Gud lade

os vokse i klarsyn, vision, kraft og fuldkommenhed.

Måske synes du, at det lyder alt for vanskeligt. På samme måde, som når du skal lære et nyt sprog, må du

holde ud, og på et eller andet tidspunkt vil du kunne opleve den glæde at kunne kommunikere med andre

6


mennesker på dit nye sprog. Hvis dette lyder for svært, så gå tilbage til materialet fra uge 3 og se på dit

kald igen. At lade sig forvandle ved sindets fornyelse er ikke valgfrit for den, som lever i

opstandelseskraften. Den gode nyhed er, at du kan! Gud har kaldet dig til det. I sin nåde har han udrustet

dig til det. Han vil lede dig i mål.

Jeg håber, du oplever nogle frigørende øjeblikke i processen. Du kan blive forvandlet. Faktisk har Gud

allerede gjort det hårde arbejde igennem Kristi død og opstandelse. Vores andel består i at give ham vores

bevidste ”ja” hver dag, så vil vi begynde at opleve hans gode fuldkomne vilje.

Dagens bøn:

Herre, jeg bekender, at jeg til tider har behandlet bibelen, som om den var en skolebog og læst den med

det formål at ”få en karakter, der er høj nok, til at jeg består.” Jeg ønsker at lære dit sprog og

kommunikere med dig. Jeg ønsker at være vedholdende og lære det grundigt. Jeg beder dig forny og

forvandle mit sind. Amen.

DAG SEKS

Som en måde at opsummere på, prøv at gå tilbage gennem siderne i denne notesbog og gennemgå de

skriftsteder, vi har drøftet sammen. Læs dem, giv dem overvejelse, bed over dem. Understreg dem, du

tror, Gud ønsker, du skal huske. Forpligt dig til at gøre det. Dette kan være én af de første skridt hen imod

fornyelsen af dit sind. I den kommende uge i din tid til forbøn, bed ikke for dig selv. Anmod ikke om

noget. Bare snak med Gud og lyt. Tal om ham og lyt til ham.

Dagens bøn:

"Herre, jeg glæder mig over at være i stand til at lytte til Dig tale gennem Dit Ord, Dit skaberværk,

familie, venner og musik. Tak for at Du lader mig prise Dig på alle måder. Det handler udelukkende om

Dig i mit liv. Amen."

DAG SYV

Det har været en stor fornøjelse at rejse med dig i disse uger. Brug pladsen nedenfor og beskriv i dine

egne ord dit billede af livet i opstandelsens kraft. Efter du har beskrevet det, så lav en pagt med Gud om,

at du ved hans hjælp vil leve dette opstandelsesliv. En ting, jeg ved med sikkerhed, er, at Gud vil

overholde denne pagt. Der er intet, han ønsker højere for dig end, at du skal leve i opstandelsens kraft.

Dagens bøn:

"I dag, far, vil jeg gerne takke dig for at have hjulpet mig til at forstå opstandelsens kraft, mens vi

arbejdede sammen de sidste uger. Jeg vil gerne leve et forvandlet liv, gøre din vilje og følge din vej. Jeg

elsker dig og beder til, at jeg er glødende med hensyn til at finde dig og se alt og alle omkring mig

gennem dine øjne. Amen."

7

Similar magazines