29.07.2013 Views

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

fOrårets gudstjenester<br />

spaghetti/lasagnegudstjenester<br />

I stedet for at afholde ”hver vores” gudstjeneste,<br />

er vi i de to s<strong>og</strong>ne blevet enige om at<br />

samle kræfterne <strong>og</strong> deltagerne <strong>og</strong> lave fælles<br />

børnegudstjeneste med spisning. De to<br />

s<strong>og</strong>ne vil så skiftes til at lægge hus til. Tidspunktet<br />

er rykket en halv time til kl. 17.30,<br />

så I får lidt mere tid at løbe på ovenpå en<br />

travl dag med arbejde, indkøb <strong>og</strong> afhentning<br />

af børn.<br />

onsdag den 23. marts kl. 17.30 er der derfor<br />

fælles lasagnegudstjeneste i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Kirke, hvor vi håber at se børn <strong>og</strong> voksne fra<br />

begge s<strong>og</strong>ne.<br />

Konceptet bliver der ikke ændret på. Der er<br />

tale om en gudstjeneste i børnehøjde, bygget<br />

over et bestemt tema, som veksler fra gang til<br />

gang. Vi begynder kl. 17.30 <strong>og</strong> gudstjenesten<br />

varer ca. en halv time. Derefter er der fællesspisning<br />

<strong>og</strong> hyggeligt samvær.<br />

Hele arrangementet slutter senest kl. 19.30.<br />

Det koster 35 kr. pr. familie at spise med.<br />

Påskedagene<br />

Skærtorsdag i <strong>Næstelsø</strong> kirke <strong>og</strong> langfredag<br />

i M<strong>og</strong>enstrup Kirke vil <strong>og</strong>så i år være præget<br />

af en del sang <strong>og</strong> musik. I <strong>Næstelsø</strong> vil<br />

pigekoret medvirke ved aftengudstjenesten<br />

kl. 19.00 <strong>og</strong> Langfredag kl. 14.00 vil være en<br />

liturgisk musikgudstjeneste. De seneste par<br />

år har vi Langfredag haft medvirken af Poul<br />

Christian Nielsen på blokfløjte <strong>og</strong> Svend-Erik<br />

Pedersen på orglet. Et lignende arrangement<br />

vil <strong>og</strong>så finde sted i år, så vær vel mødt til to<br />

passionsgudstjenester med sang <strong>og</strong> musik i<br />

begge vore kirker op til påske.<br />

Påskedag fejrer vi opstandelsen med alle de<br />

kendte påskesalmer <strong>og</strong> påskeliljer i kirken.<br />

Det kan på det varmeste anbefales at komme<br />

til gudstjeneste alle påskedagene <strong>og</strong> mærke<br />

8<br />

påskens forløb <strong>og</strong> den skiftende stemning fra<br />

Skærtorsdag aftens intensitet, over Langfredags<br />

smerte <strong>og</strong> til Påskedags forløsning.<br />

Vi laver maden!<br />

– Fyraftensgudstjeneste med buffet<br />

Onsdag d. 11. <strong>maj</strong> <strong>2011</strong> er der fælles fyraftensgudstjeneste<br />

for <strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

pastorat.<br />

Vi starter med en stemningsfyldt gudstjeneste<br />

kl. 17 i <strong>Næstelsø</strong> kirke, hvor vi har mulighed<br />

for at koble af fra dagens gøremål <strong>og</strong> lade<br />

hvilen falde på os.<br />

Derefter går vi over i menighedssalen, hvor vi<br />

skal nyde en herlig buffet fra Buffetkøkkenet.<br />

Som kronen på værket er der underholdning<br />

af Sigvard Holms Trio med et viserepertoire.<br />

Og man behøver sandelig ikke være tilknyttet<br />

arbejdsmarkedet for at deltage - alle er<br />

velkomne!!<br />

Pris: 50 kr. pr. person ekskl. drikkevarer.<br />

Tilmelding til Mette Lund Larsen på tlf.: 55<br />

54 00 25 eller mail mll@km.dk. Sidste frist<br />

for tilmelding er fredag den 6. <strong>maj</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!