29.07.2013 Views

(Microsoft PowerPoint - Bjarne Kalles\370 ... - Herning Kommune

(Microsoft PowerPoint - Bjarne Kalles\370 ... - Herning Kommune

(Microsoft PowerPoint - Bjarne Kalles\370 ... - Herning Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Risikoaffald på genbrugspladserne

Administration af

genbrugspladsgebyret – herunder de

nye regler

Bjarne Kallesø

Civilingeniør


Risikoaffald på

genbrugspladserne

• Virksomheder kan aflevere farligt affald

svarende til husholdninger op til 200 kg om året

• Medicin fra landbrug svarer ikke til affald fra husholdninger

• Farligt affald ved erhverv => en anvisningsordning, da

Modtagestationen lukkede

• Der er private aktører, der gerne vil tage imod medicinaffald.

Fx en 30 l spand, der kan tømmes efter behov

ca. 180 kr ved fast tømning - 260 kr efter behov

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Hvad må afleveres på

genbrugspladsen?

• Følgende fraktioner får en kvittering:

Spildolie, Oliefiltre

Akkumulatorer

Spraydåser

Malingsrester

Tomme oliedunke

Plastdunke som tidligere har indeholdt sprøjtemidler (rengjort med vand).

• Der gives ingen kvitteringer for

Bygge og anlægsaffald

andet ikke farligt affald, herunder Big-Bags og fodersække.

Lysstofrør og varmepærer m.v.

• Følgende må ikke afleveres på genbrugspladsen:

Medicinrester- Leveres til godkendt modtager af farligt affald

Kanyler- Leveres til godkendt modtager af farligt affald

Landbrugsplast- Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi

Udtjente maskiner og udstyr - Skrothandler

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Regler for genbrugspladsgebyr 2011

• Årligt gebyr – ubegrænset adgang

• Mulighed for fritagelse - 2.176 har søgt

• Øvrige virksomheder: 990 kr ( )

• Håndværkere (0-1 ansatte): 5.779 kr

• Håndværkere (2-10 ansatte): 8.516 kr

• Håndværkere (over 10 ansatte): 11.253 kr

• Administrationsgebyr 305 kr.

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Ny regler for erhvervsaffald

fra 1/1-2012

• Hvis virksomheder vil have adgang på genbrugspladsen skal

de tilmelde sig først.

• Fremover skal betales 150 kr pr. besøg

• Samme typer affald som husholdninger

• Adgang for biler, der har en totalvægt på 3.500 kg. Bilen må

medbringe trailer.

• Mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald om året

December 21, 2011 Genbrug og Affald


SMS- model

Virksomheden:

Ved besøg på genbrugspladsen

• Chaufføren sender en SMS, der giver adgang til

genbrugspladsen den næste time.

• Chaufføren får straks en kvittering på mobilen,

• Chaufføren kører ind og afleverer affaldet på genbrugspladsen

• Chaufføren viser kvitteringen på mobilen, hvis pladsmanden

beder om det.

Tilmelding:

• tilmelder på en hjemmeside,

www.erhvervsaffald.dk

Tilladte mobilnumre indtastes

• sender en SMS med virksomhedens P-nr.

December 21, 2011 Genbrug og Affald


December 21, 2011 Genbrug og Affald


Eksempel

Tilmeld virksomhed

Send SMS til nr. 1919

GP tilmeld 1013790651

Eller på www.erhvervsaffald.dk

Betal for adgang til genbrugsplads:

SMS til nr. 1919

Nederkærgård:

GP 6570

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Uddeling af lommekort

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Fleksibel og mange muligheder:

• Virksomheder kan holde øje med besøg og udgifter ved at

logge ind i systemet

• Tilsynsmyndigheden kan se, hvem der bruger

genbrugspladser

• Virksomheden kan modtage en e-mail hver gang en ansat

kører på genbrugspladsen

• Er virksomheden tilmeldt én gang har man adgang til alle

tilmeldte kommuners genbrugspladser.

• Nemt at lave statistik over besøgene fx pr branche

• Muligt at trække beløbet på dankort efter hvert besøg

• Vise på en skærm på genbrugspladen de virksomheder, der

har sendt en SMS for nylig.

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Spørgsmål

Tak for opmærksomheden

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Fordele/ulemper

Fordele:

• Billigt i etablering og i drift – eneste udgift på pladserne er skilte

• Nemt for virksomheden – (alle har en mobiltelefon).

• Tydelig sammenhæng mellem brug og pris

• Adgang til alle kommunens genbrugspladser.

• Adgang på tværs af kommunegrænser fra 2013

• Undgår kødannelser

• Nemt at administrere

• Nem tilmelding med SMS

• Meget fleksibelt.

Ulemper:

• Kontrol kræver ressourcer

• Der kan snydes.

• Nødvendigt at have en mobiltelefon med.

• Det er ikke 100% retfærdigt.

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Skærmbilleder

December 21, 2011 Genbrug og Affald


December 21, 2011 Genbrug og Affald


Virksomhed:

ændre oplysninger

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Virksomhed:

Tilføje mobilnumre

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Besøg på genbrugspladsen

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Kommunens login

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Tilmeldte mobilnumre

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Virksomhed: Besøg på

genbrugspladsen (sendte SMSer)

December 21, 2011 Genbrug og Affald


Problemstillinger

1. Kan man tilmelde sig på en andens virksomheds P-nr?

• Ja – men man kan begrænse ved ikke at tillade skjult nr

og taletidskort

2. Kan ikke huske P-nr?

• Ring til virksomheden eller affaldskontoret

3. Glemt mobiltlf.

• Pladsmanden kan via sin smartphone eller PC indtaste

virksomhedens mobilnr og pladsnr, og så bliver besøget

registreret

4. Dårlig mobildækning

• Ikke sandsynligt – men det kan blive et problem.

5. Serveren er nede

• Evt. kan sendes en SMS til pladsmandens mobil.

December 21, 2011 Genbrug og Affald

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!