Venedig chartret - Rum

rum1.aarch.dk

Venedig chartret - Rum

Arkitektonisk kulturarv

– en mangfoldig sandhed

Udvalgte chartre problematiseret

i et poststrukturalistisk perspektiv.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Forelæsningens disposition

DEL I

En teoretisk og filosofisk refleksionsplatform om det at fortolke

tekster/chartre

DEL II

En fortolkning af to udvalgte chartre

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


DEL I

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

?

?

!

! ?

!


Introduktion

Internationale chartrer konstituerer vores praksis. Det betyder at de

udgør en væsentlig del af vores praksis.

- Men de er ikke entydige og håndgribelige.

De er nemlig, ligesom lovtekster, åbne for fortolkning.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Eva Mahony: Mangfoldighed


Introduktion – Fortolkning og analyse

Fortolkning = analyse

At analysere, betyder at undersøge noget til bunds for at finde ud af

bestanddele og sammensætning på det som undersøges.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Fraktalens helhed og dele


Introduktion – Fortolkning og viden

Fortolkning genererer viden!

Viden forandrer virkeligheden!

Akademiske arkitekter bør generere viden.

Kun således kan vi bidrage til at forandre og udvikle faget!

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Introduktion – Forelæsningens formål

HVOR er chartrene åbne

for fortolkning?

HVORDAN kan chartrene

fortolkes?

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Forelæsningens titel – min analytiske tilgang

”Arkitektonisk kulturarv – en mangfoldig sandhed”

Jeg antager, at genstandsfeltet ikke er entydigt.

”Udvalgte chartre

problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv”

Mit afsæt for analysen er en kritisk stillingtagen til normative fremstillinger af

kulturfænomener.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Forforståelse

Gadamer:

1. Forforståelse har at gøre med den forudsætning, at vi for at kunne forstå en

tekst må anerkende, at teksten har et meningsfuldt og sandt budskab.

2. Forforståelse relaterer sig til den horisont af forskellige betydninger,

som vi tager afsæt i, når vi fortolker en tekst.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Horisontens mulige betydningsfelter …

HVAD er det vi læser ind i

chartrene?

HVAD tror vi på?

Enten - eller / både – og…

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Horisontens mulige betydningsfelter …

Afhænger af relationen mellem læser og tekst

Subjekt

Læser

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Objekt

Tekst


Horisontens mulige betydningsfelter …

En relationen, der fx kan udfoldes således:

Forforståelse:

fx

Livserfaring

Kultur

Historie

Subjektets

fortolkerunivers

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Tekstdel

Objektets

tekstunivers

Teksthelhed


Horisontens mulige betydningsfelter

Den hermeneutiske forforståelse…

Analyse

Analyse

Analyse

Forståelse /

forforståelse

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Fortolkning

Fortolkning

Fortolkning

Fortolkning


Horisontens mulige betydningsfelter … udvalgte eksempler

1. Endegyldige begreber versus flydende betegnere

2. Tillagte versus iboende værdier/betydninger

3. Statisk versus dynamisk syn på arkitektur i forandring

Forslag til undersøgelse af andre betydningsfelter:

Historiske og æstetiske værdier

Informativ og oplevet værdi (info-tainment)

Mental og fysisk værdi

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


1. Endegyldige begreber versus flydende betegnere

Aristoteles anfører om begreber at de er:

Faste og objektive,

Mulige at definere udtømmende (i hvert fald principielt).

Wittgenstein anfører om begreber at de:

Svarer ikke til matematiske mængder (dvs. er ikke logiske)

Et ords betydning er ikke entydigt og fast, men er derimod uløseligt

forbundet med de mange – og skiftende – sammenhænge det bliver brugt i.

Wittgensteins forståelse kan aktuelt sammenlignes med det, der kaldes

Flydende betegnere.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


2. Tillagte versus iboende værdier

To forskellige forforståelser på arkitektoniske kulturarvsværdier:

Kulturarvsforsker Laurajane Smith anfører:

”There is, really, no such thing as heritage”

versus

Kulturarvsstyrelsen anfører:

”[…] Kulturarven er autentisk, den er bundet til konkrete steder, og sporene

vidner om det levede liv.”

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Citat: Uses of Heritage 2006:11

Citat: Kommune - kend din kulturarv 2010:2-3


3. Statisk versus dynamisk syn på arkitektur i forandring

’Ekspertudvalget’ udtaler følgende:

En statisk arkitekturopfattelse:

”I den klassiske forståelse af et værk er fredningens genstand et

statisk, klart afgrænset værk. Det klassiske værks kvaliteter og

autoritet beror på, at intet herefter kan føjes til eller trækkes

fra, uden at værkets kunstneriske værdi antastes. [...]I den

klassiske forståelse af et værk er det således ikke tanken, at

værket skal undergå forandringer”.

Versus

En dynamisk arkitekturopfattelse:

”Som illustration af den dynamiske værkforståelse kan peges

på, at der […] er arbejdet med arkitektonisk fleksible huse, hvor

eksempelvis ruminddelingen er tænkt at kunne ændres i takt

med ændrede behov i f.eks. en familie eller en virksomheds

organisation”.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Citat: Bygningsbevaring 2009:13


DEL II

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Udvalgte chartre: Venedig chartret og Naradokumentet

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Warszawa genopført efter krigen


Fortolkningens primære temaer

1. Bevæggrunde

2. Genstandsfelter

3. Værdisætning og arkitektonisk intervention

4. Det arkitektoniske kulturarvsobjekt

5. Autenticitetsbegrebet

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


1. Bevæggrunde – Venedig chartret

Forfatternes syn på aktuelle forhold relateret til arkitektonisk

kulturarv indvirker på dokumentets intention.

Primære forhold:

Krigens ødelæggelser

Modtræk mod modernismens arkitekturideologi.

Formål:

”The intention in conservation and restoring monuments is to

safeguard them no less as works of art than as historical

evidence”

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Citat: Venedig Chartret 1964: Article 3


1. Bevæggrunde – Nara dokumentet

Forfatternes syn på aktuelle forhold relateret til arkitektonisk

kulturarv indvirker på dokumentets intention.

Interessen for bevaring af arkitektoniske kulturarv er stigende.

For at udbedre konsekvenserne af modernismens

arkitekturideologier

Formål:

”[…] The essential contribution made by the consideration of

authenticity in conservation practice is to clarify and illuminate

the collective memory of humanity”.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


2. Genstandsfelter

Venedig chartret:

Europas historiske bygninger

Versus

Naradokumentet:

Alle tænkelige, døde og levende kulturelle positioner

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


3. Værdisætning og arkitektonisk intervention

Venedig chartret:

Værdisætning = et internationalt anliggende

Arkitektonisk intervention = et nationalt anliggende

Naradokumentet:

Værdisætning = tvetydig – både/og

Arkitektonisk intervention = tvetydig – både/og

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Delkonklusion

Venedig chartret - metode og praksis

Naradokumentet - teori

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


4. Det arkitektoniske kulturarvsobjekt

Norsk definition:

”såvel enkelte byggverk som hele anlegg i by eller land , som

vitner om en spesiell livsform, en vigtig utvikling eller en

historisk begivenhet. Begrepet omfatter ikke bare storslåtte

kunstverk, men også tidligere tiders beskjedne anlegg som med

årene har fått kulturell betydning”.

Dansk definition:

” det enkelte arkitektoniske værk som det bymæssige eller

landskabelige område, hvor man finder vidnesbyrd om en særlig

civilisation, en betydningsfuld udvikling eller en historisk

begivenhed”.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

Citat: Venedig Chartret Norge: paragraf 1

Citat: Venedig Chartret: Danmark: artikel 1


5. Autenticitetsbegrebet

Lowenthal:

En arm fra en hellinistisk skulptur har ikke noget med

autenticitet at gøre.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


5. Autenticitetsbegrebet

Lowenthal anfører at autenticitet bør skelnes:

Autentiske byggemåder og traditioner

Autentiske materialer

Tid

Kulturel kontekst

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


5. Autenticitetsbegrebet

UNESCOS Verdensarvskonvention:

Kriterier for autenticitet: Forslag til revidering:

1. Design 1. Design / form

2. Materiel 2. Material / substance

3. Workmanship (håndværk) 3. Techniques/tradition

4. Setting (omgivelser) 4. Aims /function

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

5. Context / spirit


5. Autenticitetsbegrebet

Venedig chartret om autenticitet (implicit):

Engelsk version:

”[…] People are becoming more and more conscious of the unity

of human values and regard ancient monuments as a common

heritage. The common responsibility to safequard them for

future generations is recognized. It is our duty to hand them on

in the full richness of their authenticity” .

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


5. Autenticitetsbegrebet

Venedig chartret om autenticitet (implicit):

Dansk version:

” Menneskeheden, der dag for dag bliver stadig stærkere

bevidst om, at de menneskelige værdier er en enhed, betragter

mindesmærkerne som en fælles arv og erkender sig – overfor

fremtidige generationer – solidarisk ansvarlig for

bevaringsarbejdet. Den forpligter sig til at give dem uforfalsket

videre i al deres rigdom” .

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


5. Autenticitetsbegrebet

Venedig chartret om autenticitet (implicit) - Dansk version:

“[…] at sikre og fremkalde æstetiske og historiske værdier […]

der bygger på dokumentarisk beviselige gendsgerninger”

(kapitel 10).

”[…] en hvilken som helst epoke skal respekteres [...] enhed –

hvad angår stilen – er ikke noget mål” (kapitel 11).

” Bygningspartier […] må slutte sig harmonisk til helheden, men

dog adskille sig fra de omgivende partier, således at

restaureringen ikke forfalsker kunstneriske og historiske

vidnesbyrd” (kapitel 12).

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


5. Autenticitetsbegrebet

Naradokumentet om autenticitet (eksplicit?):

”all aspects of authenticity”.

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


Afrunding

Naradokumentets paradoksale udfordringer:

Det generelle versus det specielle og herunder

det internationale versus det nationale

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.


TAK

for jeres opmærksomhed

TEORIKURSUS

E11 – SEPTEMBER 2011

GRITH BECH-NIELSEN, ARKITEKT MAA, PH.D-STUD.

More magazines by this user
Similar magazines