Århus april 2004 - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

Århus april 2004 - Foreningen af Erhvervskvinder

- Nyt

Århus april 2004

Velkommen

på Varna Palæet i Marselisborgskoven

onsdag den 14. april · Fremmøde kl. 18.15

“Det magiske Rum” v/Majbritte Ulrikkeholm

Foredraget tager udgangspunkt i bogen “Det magiske

Rum”, som omhandler det kreative liv, som kan leves

af alle mennesker uanset alder, baggrund og køn.

Majbritte Ulrikkeholm går bag om de tankemønstre,

der blokerer mennesker i deres naturlige kreativitet, og

hun anviser veje til at forvandle negative forestillinger til

kreativ energi. Undervejs i forløbet vil der være nemme

øvelser, som publikum frit kan vælge, om de vil deltage

i. Ofte er deltagerne gået fra foredraget med inspiration

til nye projekter.

Det er et foredrag om kreativitet - ikke blot i kunsten,

men i livet i det hele taget.

Vel mødt

Bestyrelsen

AFBUD

Majbritte Ulrikkeholm, sanger, sangskriver

og forfatter, har turneret i 15 år. Hun

har udgivet 4 bøger og 7 cd´ere.

Afbud til ovenstående arrangement skal ske til Susanne Varrisboel

tirsdag d. 13. april 2004. SENEST KL. 11.00 på emailadressen:

ekmde@yahoo.dk - har du ikke mulighed for at

maile, så ring på tlf. 8672 5682 og indtal din besked på telefonsvareren.

Ved manglende afbud, opkræves et gebyr

på 150 kr


KÆRE MEDLEMMER

Tak til alle jer medlemmer som bidrog til

en dejlig generalforsamling. Jeg synes

aftenen forløb godt, og I medlemmer er

rigtige gode til at komme med positive

kommentar - og når I synes noget skal

gøres anderledes bliver det sagt i en dejlig

positiv tone. Tusind tak for det!

Gør lige en ekstra gang opmærksom på

at Wellness-turen desværre er aflyst.

Nyt medlem

Velkommen til:

- Århus

Nyt fra foreningen

Formand Helle Hoffmann

Man må ikke træde på folk

- men man må godt træde over.

Jeanette Brogaard

Kresten Koldsvej 10

8230 Åbyhøj

Titel: Erhvervsrådgiver

Ansvarsområde:

Erhvervskunder,

Risikostyring rente/valuta

23.05.64

...Tillykke til

Heidi Rasmussen

med de 40 år

den 13. februar

Edith Juul

med de 60 år

den 10. marts

Anne Grete Lanng

med de 60 år

den 26. marts

Vibeke Shreiber

med de 50 år

den 6. april

Lotte Thorsøe

med de 40 år

den 17. april


- Århus

Referat fra ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

Advokat Bente Yde Nissen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Der var 40 stemmeberettigede, ingen medbragte fuldmagter.

2.Valg af stemmetællere

Martha Christiansen og Vibeke Meyer blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning, herunder referat af arbejdet i Fællesudvalget

Beretningen var på forhånd udsendt til foreningens medlemmer. Der blev fremsat ønske om

yderligere indsats for at få flere medlemmer med til næste EK-konference, herunder arrangering

af fælles transport. Der blev forslået satsning på internationalt samarbejde, eventuelt

ved at få en kontaktklub i udlandet. Helle redegjorde for, at der var lokalt arbejde, der skulle

udføres, før der kunne satses mere internationalt.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår

Budget blev godkendt uden bemærkninger.

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent DKK 1.000 pr. år blev godkendt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af formand

Formanden var ikke på valg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Birthe Gottlieb var på valg og var villig til genvalg.

Marianne Pagh Lübeck var på valg og var villig til genvalg.

Jytte Wainø var på valg og var villig til genvalg.

Elisabeth Bønløkke var opstillet som nyt bestyrelsesmedlem.

Alle blev valgt.

10. Valg af suppleant

Inge Køster var opstillet som suppleant. Inge Køster blev valgt.

11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne

Birgit Møller var ikke på valg.

Anne-Mette Hegelund var ikke på valg.

12. Eventuelt

Helle Hoffmann takkede Lotte Schade og Heidi Rasmussen (sidst nævnte var ikke tilstede)

for deres arbejde for foreningen.

Referent Susanne Varrisboel


Resultatopgørelse 2003

Indtægter Budget 2004 2003 2002

________________________________________________________________________________________________

Kontingenter medlemmer 93.000 91.200 91.000

Gebyr for manglende afbud 7.000 8.250 9.000

_______________________________________________________________________________________________

Indtægter i alt 100.000 99.450 100.000

Udgifter

________________________

EK-Nyt 13.500 13.513 20.242

Gebyr m.m. 1.000 962 1.000

Porto 7.000 6.707 10.773

Bestyrelsesmøder 7.000 6.206 9.328

Udvalgsmøder 1.000 5.230 3.938

Medlemsmøder, netto 1.250 1.053 12.192

Foredragsholdere 40.000 30.550 36.749

Diverse 1.000 7.062

Netværksbog 8.000 7.399 6.813

Internet 2.000 1.650 3.413

Etablering af nyt site 6.320

Spec. arrangementer 6.859 9.100

Jubilæum (bespisning) 11.558

Kontorartikler 4.500 1.651 5.075

Gaver/blomster 6.000 5.910 4.643

Skilte og bordkort/navneskilte 350 12.515

Rejseomkostninger 2.457

______________________________________________________________________________________________

Udgifter i alt 92.600 108.982 141.886

Finansielle indtægter 2.000 4.139 6.226

Finansielle udgifter 200 1.330 301

____________________________________________________________________________________________________________

Finansielle indt./udg. i alt 1.800 2.809 5.925

______________________________________________________________________________________________________

Resultat (tab) 9.200 (6.723) (35.961)

Balance 31.12.2003

Aktiver 2003 2002

Sydbank, indlån 106 106

Girokonto 15.749 20.577

Værdipapirer 33.452 64.748

Kasse 909

Sydbank, checkkonto 2.058

_________________________________________________________________________________________

Aktiver i alt 52.274 85.431

_________________________________________________________________________________________

Passiver

Sydbank, checkkonto 15.876

Forudbetalt kontingent 15.000 14.000

Skyldige omkostninger 0 11.558

Egenkapital

Primo 43.997 79.958

Årets resultat (6.723) (35.961)

Ultimo 37.274 43.997

_________________________________________________________________________________________

Passiver i alt 52.274 85.431

Århus d. 25. februar 2004

_______________________ _____________________________

Helle Hoffmann Birthe Gottlieb

Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for 2003 for Foreningen af Erhvervskvinder, Århus.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor

opfattelse udtryk for resultatet af årets drift og foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.2003

_____________________

Revisor Birgit Møller


Nyttige oplysninger

Mødeafbud

Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne.

Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden

af EK Nyt - og helst på mail.

Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet

at melde afbud, den aflæses kun én gang om

måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder

til bestyrelsen.

Adresseændring

Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom

email-adresser skal foregå til:

reklamehuset.helle@image.dk

Ændringer til netværksbogen foregår én gang årligt,

hvor I får mulighed for at udfylde en blanket.

Gæstetilmelding

Gæstedeltagelse: kr. 250,-

Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10

dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at

sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger

inden mødet.

Tilmelding skal ske til: reklamehuset.helle@image.dk

Arrangementudvalg

Har I interessante forslag til foredrag modtages disse

med glæde. Send en mail til Marianne Pagh Lübeck:

mplubeck@mail.tele.dk

Netværksgrupper

I skrivende stund er der 6 aktive grupper, de fleste er

lukkede for tilgang, men læs mere om potentielle

grupper mv. på vores hjemmeside.

(Obs, hjemmesiden er ikke helt færdig)

EK´s hjemmeside

Vores hjemmesideadresse er www.eknet.dk eller

www.erhvervskvinder.dk.

Under “medlemsområde” kan du komme ind med

brugernavn og password. Brugernavnet er det første

bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i

efternavnet. Password er det samme som brugernavnet

efterfulgt af din fødselsdato.

Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12.

Brugernavn: hpou - password; hpou12

Bestyrelsen

Formand

Helle Hoffmann

Tlf. 8626 3835

reklamehuset.helle@image.dk

Næstformand

Bodil Johanne Jørgensen

Tlf. 7565 7876

bj@bjraadgivning.dk

Kasserer

Birthe Gottlieb

Tlf. 8695 0246

birthe.gottlieb@get2net.dk

Arrangementsansvarlig

Marianne Pagh Lübeck

Tlf. 8617 7701

mplubeck@mail.tele.dk

Medredaktør

Susanne Varrisboel

Tlf. 8672 5682

varrisboel@mail.dk

Arrangementsudvalg

Jytte Wainø

Tlf. 8936 0000

dcak@dcak.dk

Elisabeth Bønløkke

Tlf. 2533 5821

eb@brudebuketten.dk

Suppleant

Inge Køster

Tlf. 8614 9573

ingekoester@email.dk


Aktiviteter i foreningerne

EK-ÅRHUS___________________________

14. jan.: Matchmakers

v/3 medlemmer

11. feb.: Arts in Business

v/Lotte Darsø

10. marts: Generalforsamling

14. april: Det magiske rum

Foredrag v/Majbritte Ulrikkeholm

12. maj: Feng Shui

v/Arkitekt Nanna Sloth Møller

9. juni: Kanotur på Gudenåen

EK-AALBORG________________________

12. jan.: Virksomhedsbesøg

Nordjyske Stiftstidende

9. feb.: Kreativ ledelse

v/Teaterinstruktør Peter Langdal

8. marts: Generalforsamling

EK-ESBJERG________________________

28. jan.: Den tavse viden

Foredrag af Alik Weintraube

EK-HERNING_________________________

21. jan.: Foredrag

v/bankanalytiker Bjarne Jensen

18. feb.: Foredrag

v/Tania Ellis, MBA

17. marts: Generalforsamling

Projekt Q, Kvinder og Ledelse

21. april: Virksomhedsbesøg

19. maj: Team Teatret

Virksomhedsbesøg

16. juni: Sommerudflugt

EK-KOLDING_________________________

20. jan: Det er ikke lige fedt

v. Anette Harbech Olesen

17. feb: Farvers betydning

v. Lene Møller, arkitekt m.a.a.

EK-KØBENHAVN____________________

20. jan: Hvordan forhandler kvinder løn

v/Forfatter Louise Østrøm

1. marts: Generalforsamling

15. april: Kvinder i bestyrelser

12. maj: Kaos eller orden

8. juni: Er der penge i pli?

25. aug.: Kvinder i den 3. verden

v/Ambassadør Birgit Storgaard

EK-ODENSE__________________________

14. jan.: Drømmetydning

v/Maria Ploug

11. feb.: ”Du skal tro du ER noget”

Foredrag af Johannes Møllehave

10. marts: Generalforsamling og foredrag

14. april: ”Katrine & Alfred Tomater”

Virksomhedsbesøg

12. maj: Networking

v/Regitze Schrøder

9. juni: Flensted Mobiles

Virksomhedsbesøg

EK-TØNDER__________________________

26. jan.: "Latter og Grinekursus"

23. feb.: Generalforsamling

15. marts: Modeaften

Besøg i Gaveboden Tønder

29. marts: Fordrag

v/Samuel Rachlin

17. april: Coaching som arbejdsredskab

More magazines by this user
Similar magazines