Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune

Grafikgruppen 08-426.hl

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Informationsudgave - budget 2013


forord

Frederikshavn Kommunes budget 2013-2016

kom i hus med et bredt flertal i byrådet. I denne

informationsudgave har du mulighed for at se,

hvordan vi har prioriteret midlerne i de kommende

fire år.

Baggrunden for budgettet

Vi havde den helt overordnede udfordring for vores

budget 2013, at udgifterne i Frederikshavn

Kommune stiger med 67 mio. kr. – mens indtægterne

kun stiger med 18 mio. kr. Vi manglede med

andre ord ca. 50 mio. kr. Samtidig fik vi ikke lov

til at hæve skatten som forudsat. Det var således

nødvendigt at svinge sparekniven og reducere

udgifterne med 50 mio. kr. for at sikre balancen

mellem indtægter og udgifter.

Vi kan konstatere, at vi har lavet et budget, som

lever op til de aftaler, KL har indgået med regeringen,

således at Frederikshavn Kommune kan

undgå sanktioner.

Vi kan konstatere, at såvel i 2011 som i 2012 holder

vi budgetterne – dette vil være helt afgørende

også i 2013. Vi har lagt et budget, hvor der er

indregnet en styrkelse af kommunens likviditet i

de kommende fire år, men det forudsætter, at vi

løbende holder nøje øje med, at vi holder budgetterne.

Selvom Frederikshavn Kommunes budget er

presset, så er budget 2013-2016 udtryk for en

forsigtig optimisme. De nyeste prognoser viser, at

befolkningstallet i Frederikshavn Kommuner kommer

til at falde mindre, end prognoser fra Danmarks

Statistik forudsiger. Samtidig begynder vi

at opleve en spirende vækst hos vores virksomheder

- særligt inden for den maritime sektor.

Vi har valgt at prioritere politisk og ikke bare sætte

grønthøsteren på arbejde. Derfor kan vi også på

langt de fleste områder fortælle helt klart og tydeligt,

hvilke reduktioner vi har vedtaget, og hvorfor

vi har prioriteret, som vi har.

Hvor reducerer vi?

Vi har reduceret med 2 % på alle udvalgsområder

for at skabe den reduktion på ca. 50 mio. kr., som

var nødvendig for at opnå balance. Vi har valgt

at reducere på de områder, hvor vi yder en bedre

service, end loven forpligtiger os til. På ældreområdet

har vi haft højere normeringer, både i plejeboliger

samt på demensområdet, end en række

andre kommuner. Her tilpasser vi niveauet, inden

for lovens rammer, således at vi kommer på niveau

med andre kommuner. Endvidere kommer

de private leverandører på fritvalgsområdet i udbud.

På hjælpemiddelområdet har en forvaltningsrevision

vist, at serviceniveauet ligger højere, end

hvad der politisk er vedtaget. Her tilpasser vi serviceniveauet,

hvilket reducerer udgifterne med

ca. 3 mio. kr.

Kultur og fritidsområdet kommer til at holde for på

blandt andet biblioteksområdet, hvor vi skærer

ned på betjeningen. I stedet skal vi blive endnu

bedre til at udnytte den moderne teknologi og i

stigende grad betjene borgerne elektronisk, hvor

E-reolen er et godt tilbud.

På det tekniske område reducerer vi udgifterne

til udsmykning, pasningen af parker og Blå Flag.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke skal være

færre Blå Flag i Frederikshavn Kommune. Vi tilpasser

blot indsatsen indenfor rammerne af det

tilladte for fortsat at bevare de Blå Flag og med en

fortsat fokus på at sikre en høj badevandskvalitet

ved vores strande.

Hvor satser vi?

På en række kerneområder har vi undgået at

spare, og på andre områder har vi øget vores

indsats. Vi bevarer eksempelvis det vejledende

timetal i folkeskolen

Vi prioriterer, at der fortsat skal gøres rent hos de

ældre hver anden uge. Samtidig har vi tilført Socialudvalget

15,5 mio. kr. til en række udfordringer

bl.a. på det specialiserede socialområde, så

vi kan tage hånd om de mennesker, der har de

største behov.

Den overordnede strategi er, at vi skal investere

os ud af krisen. Som en udkantskommune med

vigende befolkningstal er vi simpelthen nødt til at

investere for løbende at sikre bedre og billigere

drift. Dette er årsagen til, at vi fastholder en plan

om ombygning af Ørnevejens Skole til administrationsbygning,

for på denne måde at opnå stordriftsfordelene

ved en samling af administrative

funktioner i færre bygninger.

På arbejdsmarkedsområdet investerer vi i flere

sagsbehandlerressourcer for at give de ledige en

bedre service og derved få dem hurtigere tilbage

på arbejdsmarkedet. Vi forventer med denne indsats

at kunne reducere vores udgifter med 4 mio.

kr. i 2013 stigende til 10 mio. kr. i 2014 og frem.


Vi har valgt at anvende de midler, som kommunerne

blev tildelt til bedre kvalitet i dagtilbuddene,

til en indsats for de børn i dagtilbud, som har særlige

behov. En tidlig indsats vil give børnene en

bedre skolestart og samtidig give deres forældre

bedre mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Med budget 2013-2016 fastholder vi kursen, hvor

vi viser en meget tydelig vilje til at investere os

ud af krisen. Vi holder skatten i ro, og vi tager ansvar

for at bringe vægtskålene i balance. Vi har

indgået et budgetforlig, der ikke slår velfærden

ihjel. Vi giver derimod velfærden de bedst mulige

livsbetingelser med det begrænsede økonomiske

råderum, vi har.

Med venlig hilsen

Lars Møller

borgmester


IndHoldsforstegnelse

overordnet økonomisk politik

den kommunale ”hund”

driftsudgifter fordelt på udvalg

tværgående fælles puljer

Økonomiudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

socialudvalget

sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

teknisk Udvalg - skattefinansieret

Plan- og Miljøudvalget

takstfinansieret drift - renovation

Indbyggertal

takstoversigt

Investeringsoversigt

langfristet lånegæld

finansieringsoversigt 2013-2016

resultatopgørelse

- udvalgte poster 2013-2016

frederikshavn Kommunes byråd

direktion

5

6

9

10

10

11

17

21

23

27

33

36

37

39

40

41

42

44

45

46

47

48


overordnet ØKonomIsK PolItIK

Dette afsnit vil fokusere på at give et billede af

de overordnede rammer for Frederikshavn Kommunes

budget 2013. I den forbindelse vil hovedelementerne

i årets økonomiaftale mellem KL

(Kommunernes Landsforening) og Regeringen

blive gennemgået. Endvidere vil der blive redegjort

overordnet for Frederikshavn Kommunes

skatteindtægter og den overordnede lånepolitik.

Kommuneaftalen for 2013

Udgangspunktet for aftalen er kommunernes budgetter

for 2012 tillagt pris- og lønstigninger samt

andre mindre reguleringer, herunder de 500 mio.

kr. til dagpasningsområdet, som blev afsat i forbindelse

med finansloven for 2012.

Den samlede ramme for kommunerne under ét

er på 344.030 mio. kr. – heraf er 231.572 mio.

kr. afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn

Kommunes tekniske serviceramme udgør

2.592,4 mio. kr. I budget 2013 er der budgetteret

med serviceudgifter på 2.572,4 mio. kr. Frederikshavn

Kommune bidrager dermed i forhold til en

samlet aftaleoverholdelse.

I lighed med de foregående år iværksættes sanktioner,

hvis kommunerne ikke overholder aftalen

med regeringen. Der iværksættes sanktioner,

hvis kommunerne budgetterer over den aftalte

serviceramme, men også hvis det realiserede

forbrug viser sig at være højere end rammen.

Regeringen har mulighed for at foretage modregning

i balancetilskuddet til kommunerne på op til

3.000 mio. kr. Frederikshavn Kommunes andel af

denne betingede del af balancetilskud udgør 33,5

mio. kr.

Den finansierede ramme for brutto anlægsudgifter

for kommunerne under ét udgør 15.500 mio.

kr., hvilket er samme niveau som i 2012. I 2013 er

der, som noget nyt, sanktioner, hvis kommunerne

overskrider rammen i budgetterne. 1.000 mio. kr.

af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne

overholder anlægsrammen. Frederikshavn

Kommunes andel af det betingede balancetilskud

vedrørende anlæg udgør 11,2 mio. kr. For anlægsudgifterne

er der ikke sanktioner ved overskridelse

i regnskabet.

I 2013 er der afsat 3.500 mio. kr. i ekstraordinær

finansiering. Finansieringen i aftalen overstiger

således det forventede udgiftsniveau i kommunerne.

Denne overfinansiering har til hensigt at

styrke kommunernes generelle likviditet. Balan-

6

cetilskuddet hæves således i 2013 med 3.000

mio. kr., mens der afsættes en ekstra lånepulje til

kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr.

Skattestoppet fortsætter i 2013 – med individuelle

sanktioner overfor kommuner, som hæver skatten

og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder, at

for de kommuner, som hæver skatten modregnes

75 % af provenuet det første år, 50 % af provenuet

de to næste år og 25 % det fjerde år. Der var

afsat en pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr.,

som blev fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

efter ansøgning.

Frederikshavn Kommune søgte, i overensstemmelse

med budgetforliget for 2012, om tilladelse

til at hæve skatten, men fik afslag på ansøgningen.

Frederikshavn Kommune fortsætter med

uændret skatteprocent i 2013.

Budgettering

Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet

at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

og tilskudsbeløb. De kommuner, som

vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,

vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb af

indkomstskat, som er beregnet på grundlag af

den vedtagne udskrivningsprocent og det statsgaranterede

udskrivningsgrundlag.

Begrundelsen for valget af det statsgaranterede

udskrivningsgrundlag hænger primært sammen

med, at det vurderes, at udviklingen i Frederikshavn

Kommune vil være lavere end på landsplan.

Dermed giver statsgarantien større indtægter end

selvbudgettering for 2013. I en fortsat usikker

samfundsøkonomisk situation giver det også god

mening at tegne en forsikring for sine indtægter,

hvilket er lig med at vælge statsgarantien.

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent

på 25,6 %. I forhold til 2012 er beskatningsprocenten

uændret. I budgetoverslagsårene 2014

- 2016 er der indregnet en stigning på 0,6 %-point,

hvilket svarer til en skatteprocent på 26,2 %. Der

budgetteres med et samlet skatteprovenu på

2.253 mio. kr. i 2013 eksl. det skrå skatteloft.

Kommunal grundskyld

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter

i regnskabsåret 2013 skal ske på grundlag af

ejendomsvurderingen pr 1. oktober 2011. Det er

dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr.

01.10.2010 til 01.10.2011, som indgår i budgettet

for 2013.


Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra

de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldspromille

på 29,9 ‰. Produktionsjord må kun opkræves

med en promille på 7,2 ‰. Tidligere har vi

indregnet 12,3 ‰, da vi modtog kompensation for

resten. Dette tilskud bortfalder fra 2013 i stedet

kompenseres fremover for loftet for produktionsjord

over udligningen. Derfor er der indregnet 7,2

‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

I budgetoverslagsårene 2014 – 2016 er der indarbejdet

en grundskyldspromille på 29,9.

Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld

på 212,7 mio. kr. i 2013.

Kommunal grundskyld 2013 i mio. kr.

Afgiftspligtige grundværdier:

Øvrige ejendomme

Afgiftspligtige grundværdier:

Produktionsjord

Grundskyldspromille:

Øvrige ejendomme

Grundskyldspromille:

Produktionsjord

6.864,9

1.037,7

29,90 ‰

7,20 ‰

samlet grundskyldsprovenu 212,7

dækningsafgifter

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme,

som er fritaget for kommunal grundskyld, skal

opkræves dækningsafgifter af grundværdier og

forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves

som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme

medfører for kommunen. (Lov om beskatning

til kommunerne af fast ejendom).

Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme

opkræves med en promille svarende til

halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2013

sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme

opkræves med en promille svarende til

halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2013

sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en

af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre

8,75 ‰. Der opkræves i 2013 med maks. satsen,

hvilket vil sige 8,75 ‰.

Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i

budgettet indregnet med i alt 4,8 mio. kr.

likvide midler

Hvis kommunens regnskabsresultat for 2012

7

udvikler sig, som det var forventet pr. 30.4.2012

inklusiv de forudsætninger, som er indeholdt i

budgetforliget, vil kommunen ved starten af budgetåret

2013 have en negativ kassebeholdning

-53,8 mio. kr.

I 2013 er indregnet en kasseopsparing på 2,1

mio. kr. og hertil kommer en negativ regulering

på 54,7 mio. kr. på grund af Udbetaling Danmark.

Dette betyder, at Frederikshavn Kommune går

ud af 2013 med en negativ kassebeholdning på

-106,4 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning

må aldrig blive negativ målt over de foregående

365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse

af budgettet for 2013 er forventningen, at Frederikshavn

Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning

i 2013 vil udgøre ca. 70,6 mio. kr.

Udviklingen i kommunens likvide kassebeholdning

samt den gennesnitlige likviditet kan findes i

Finansieringsoversigten på side 45 i denne informationsudgave.

deponering

I budgettet for 2013 er der indregnet frigivelse af

deponerede beløb på 5,7 mio. kr., som kan specificeres

således:

deponeringsfrigivelse i budget 2013 i mio. kr.

Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier -4,0

Frigivelse vedr. salg af vejbelysning -1,4

Frigivelse vedr. Renovationen -0,3

totAl -5,7

Efter udgangen af 2013 er der fortsat deponeret

16,6 mio. kr. fordelt således:

deponeringer ultimo 2013 i mio. kr.

Frigivelse vedr. salg af Elsam-aktier 8,0

Frigivelse vedr. salg af vejbelysning 0,1

Frigivelse vedr. Renovationen 8,5

totAl 16,6

lånepolitik

Frederikshavn Kommune fik afslag på ansøgning

om skatteforhøjelse. Endvidere er der nedgang i

de generelle tilskud, som følge af nedgang i befolkningsudviklingen.

Dette har samlet medført

en reduktion i kommunens indtægtsmuligheder.

Kommunen har derfor et ønske om at udnytte

alle muligheder for optagelse af lån. Foruden de

anlægsudgifter, som lånebekendtgørelsen giver

mulighed for, er der ansøgt om dispensation til


følgende lån, som er indregnet i budgettet:

Efter budgetvedtagelsen er der meddelt dispensation

på 9 mio. kr., som skal anvendes

til OPS-projekter. I budgettet er indregnet en

dispensation på 20 mio. kr.

11,5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til anlægsarbejder

på bl.a. vejområdet

9,0 mio. kr. til kvalitetsfonds- og digitaliseringsprojekter

på serviceområderne

16,0 mio. kr. som lånedispensation for lav likviditet

driftsbudgettet

Frederikshavn Kommunes budget 2013 til drift er

på i alt 3.672,2 mio. kr., som er fordelt på følgende

kategorier:

overordnet driftsbudget 2013 i mio. kr.

Serviceudgifter 2.572,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering af

sundhedsudgifter

209,2

Dirftsudgifter vedr. ældreboliger 0,9

Indtægter fra central refusionsordning -30,6

Overførselsudgifter 718,6

Forsikrede ledige 198,5

Forsyning 3,2

totAl 3.672,2

Anlægsudgifter

I Frederikshavn Kommunes budget for 2013 er der

indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på

137,2 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter

på 12,8 mio. kr. Det samlede nettobudget

for anlæg udgør således 124,4 mio. kr.

I denne informationudgave findes på side 42 en

mere detaljeret oversigt; investeringsoversigten,

som giver et overblik over kommende anlægsprojekter.

8


den KommUnAle ”HUnd”

Den kommunale hund viser hvor Frederikshavn

Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine

driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier:

Borgerrettede aktiviteter

Oplevelser

Infrastruktur

Støttefunktioner

Det er naturligvis afgørende, hvordan disse elementer

defineres og afgrænses for at kunne overskue

sammenhængen.

De borgerrettede aktiviteter omfatter de opgaver,

hvor borgerne direkte møder kommunen

– man kan sige, at det er de kommunale kerneopgaver.

Heri indgår således også socialrådgivere,

borgerservice og andre sagsbehandlere, som

ganske vist er administrative medarbejdere, men

som er ”frontmedarbejdere” og har borgerbetjening

som deres hovedopgave.

Oplevelser er defineret ud fra et overordnet princip

om, at der er tale om de opgaver, kommunen

løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale

opgaver, som gør det mere spændende og interessant

at være borger i Frederikshavn Kommune

f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning.

Borgerrettede aktiviteter (88,57 kr.)

9

Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver,

som er rettet mod borgernes mulighed for transport,

hvad end den er privat eller kollektiv, samtidig

indgår det kommunale beredskab under

denne overskrift.

Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op

om alle de øvrige områder; det som kan kaldes

administration og politikere. Det er lige fra Direktion

og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden

for central økonomi og personaleudvikling.

Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet

for 2013. Den kommunale hund giver

således et billede af Frederikshavn Kommunes

driftsbudget på et overordnet niveau.

Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver,

som borgerne mærker direkte i deres hverdag.

Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes

88,57 kr. på borgerrettede opgaver, 5,18 kr.

anvendes til oplevelser, 2,00 kr. anvendes til infrastruktur

og 4,25 kr. af hver hundredekroneseddel,

som Frederikshavn Kommune bruger, går til

støttefunktioner.

Oplevelser (5,18 kr.)

Infrastruktur (2,00 kr.)

Støttefunktioner (4,25 kr.)


drIftsBUdget 2013 - fordelt PÅ UdvAlg

Tabellen herunder viser fordelingen af driftsbudgettet

mellem udvalgene for 2013.

fagudvalgenes driftsbudgetter 2013

(netto)

(mio. kr.)

Tværgående fælles puljer -22,7

Økonomiudvalget 509,5

Arbejdsmarkedsudvalget 864,0

Socialudvalget 896,8

Sundhedsudvalget 319,8

Børne- og Ungdomsudvalget 924,7

Kultur- og Fritidsudvalget 107,3

Teknisk Udvalg 55,4

Plan- og Miljøudvalget 15,6

I alt* 3.670,5

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen

er mellem udvalgene af budget 2013, hver gang

Frederikshavn Kommune anvender 100 kr.

I parantes er udvalgenes procentvise andel af

driftsbudgettet angivet.

Økonomiudvalget 509,5 mio. kr. og tværgående fælles

puljer -22,7 (13,4 %)

Arbejdsmarkedsudvalget 864,0 mio. kr. (23,7 %)

Socialudvalget 896,8 mio. kr. (24,6 %)

Sundhedsudvalget 319,8 mio. kr. (8,8 %)

Børne- og Ungdomsudvalget 924,7 mio. kr. (25,4 %)

Kultur- og Fritidsudvalget 107,3 mio. kr. (2,9 %)

Teknisk Udvalg 55,4 mio. kr. (1,5 %)

Plan- og Miljøudvalget 15,6 mio. kr. (0,4 %)

På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs

budgetter blive uddybet og forklaret mere

indgående.

10

tvÆrgÅende fÆlles PUlJer

Der er som nævnt indledningsvis oprettet et

budget til Tværgående Fælles Puljer

tværgående fælles Puljer

driftsbudget 2013 (netto)

(mio. kr.)

Effektivisering på IT-området -6,1

Nedbringelse af sygefravær -2,1

Yderlig effekt af administrativ

ledelsesstruktur

-4,7

Mere tid til kerneydelsen -4,5

Styrket borgerrettet sagsbehandling -3,7

Udlicitering af kørsel -1,5

tværgående fælles Puljer i alt* -22,7

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

I forbindelse med udarbejdelse af ny

digitaliserings-, kanal- og servicestrategi er der

afsat et anlægsbudget til etablering af en række

nye digitale løsninger og velfærdsteknologiske

løsninger. I 2013 er indregnet en driftsreduktion

på 6,1 mio. kr. vedrørende dette initiativ. Målet

med investeringen er, at driftsomkostningerne

skal være nedbragt med 29,7 mio. kr. i 2016.

I forbindelse med budget 2012 blev der indregnet

en reduktion vedrørende lavere sygefravær. Fra

2013 og frem udgør denne reduktion 2,1 mio. kr.

Yderligere effektivisering af administrativ

ledelsesstruktur henstår med en reduktion på 4,7

mio. kr.

I alle budgetår er indregnet en reduktion

vedrørende mere tid til kerneydelsen stigende

fra 4,5 mio. kr. i budgetår 2013 til 12 mio. kr. i

budgetår 2016.

Ved at investere på sagsbehandlersiden og

dermed styrke den borgerrettede sagsbehandling,

kan der opnås en nettogevinst på 4,1 mio. kr. i

2013 stigende til 10,0 mio. kr. i 2014 og frem. En

del af nettoreduktionen, 0,4 mio. kr., er udmøntet

til Socialudvalget. Der henstår således 3,7 mio.

kr. under Tværgående Fælles Puljer.

Det skal nævnes, at udgiften til investeringen

primært vil ligge indenfor servicerammen med 15

mio. kr. i alle årene mod en besparelse på 18 mio.


kr. indenfor overførselsudgifterne. Derudover

findes der effektiviseringsgevinster på øvrige

områder på 7,0 mio. kr.

I forbindelse med udlicitering af kørsel vil der blive

udarbejdet en businesscase, som skal klarlægge

potentialet for kommunens kørselsudgifter.

Reduktionene er indregnet med 1,5 mio. kr. i 2013

stigende til 3,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Midler tilført daginstitutionsområdet, som følge

af finanslovsaftalen for 2012, anvendes målrettet

til investering i forebyggelsestiltag. Disse tiltag

udgør en effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2014

stigende til 2,0 mio. kr. i 2016.

11

ØKonomIUdvAlget

Økonomiudvalgets budget består af to bevillinger

til henholdsvis drift og anlæg samt én bevilling

til Tværgående Fælles Puljer. Årsagen til denne

opdeling er, at Tværgående Fælles Puljer skal

fordeles til alle politiske udvalg.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

Økonomiudvalgets driftsbudget 2013

(netto)

Kommunaldirektøren

(mio. kr.)

Økonomicenteret 38,5

Center for Arbejdsmarked 43,6

Udvikling og Erhverv 27,5

direktørområde Borgerservice, Hr

løn & Personale, Børn, Unge og

Kultur

Ledelsessekretariatet 19,2

Direktionen 9,6

Center for Familie 22,1

Borgerservice 80,7

Center for Kultur og Fritid, Dagtilbud

samt center for Skole og Ungdom

9,1

HR Løn & Personale 71,6

direktørområde social, sundhed, It

og velfærdsteknologi

Center for Sundhed og Ældre 2,2

Center for Handicap og Psykiatri 5,9

Center for Social- og

Sundhedsmyndighed

23,7

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 58,9

Administrationsafdeling 0,6

direktørområde ejendomscentret,

teknik og miljø

Center for Teknik og Miljø 25,8

Center for Park og Vej 1,9

Ejendomscenteret 68,5

Økonomiudvalget i alt* 509,5

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer


Det følgende diagram viser fordelingen af

Økonomiudvalgets budget på hovedområder.

91,3

Økonomiudvalgets driftsbudget - fordelt på hovedområder (beløb i mio. kr.)

96,2

212,3

109,6

Kommunaldirektøren

Direktørområde Borgerservice, HR

Løn & Personale, Børn/unge og

Kultur

Direktørområde Social, Sundhed,

IT og Velfærdsteknologi

Direktørområde

Ejendomscenteret, Teknik og Miljø

driftsbudget

Den væsentligste del af Økonomiudvalgets

budget er afsat til administration og drift af fag- og

fællescentre.

Økonomiudvalgets budget er delt mellem samtlige

fag- og fællescentre.

Økonomicenteret

Økonomicenteret er opdelt i 5 teams: Plan-

og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og

Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet.

Desuden er der til Økonomicenteret knyttet en

Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet

boligbyggeri samt administration af kommunens

forsikringer.

Der er i budgettet for 2013 afsat 38,5 mio. kr.

til Økonomicenteret. I budgetforlig 2013 blev

forsikringsområdet reduceret med 2,5 mio. kr.

Derudover blev fællesområdet reduceret med

0,06 mio. kr. grundet digitalisering af budget og

årsberetningen.

ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere

Borgmester, Politikere, Direktion og Den

Kommunale Chefgruppe.

Ledelsessekretariatet har følgende

hovedopgaver:Sekretær funktion

Administration

Kommunikation

Web-master på hjemmeside og intranet

Koordinering og samordning af de politiske

dagsordner

Juridisk rådgivning

Der er i budgettet for 2013 afsat 19,2 mio. kr.

til Ledelsessekretariatet, heraf 11,6 mio. kr. til

Byrådet. I budgetforlig 2013 blev annoncekontoen

12

reduceret med 0,02 mio. kr.

Byrådet

Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten.

Der er i budgettet for 2013 afsat 11,6 mio. kr. til

Byrådet. I budgetforlig 2013 blev området for

eliteidræt reduceret med 0,1 mio. kr.

direktionen

Der er i budgettet for 2013 afsat 9,6 mio. kr. til

Direktionen.

I 2014 er der afsat 9,6 mio. kr. samt 9,7 mio.

kr. i 2015-16. I budget 2012 var der indregnet

en besparelse på 1,5 mio. kr. til nedsættelse af

antallet af direktionsmedlemmer fra 4 til 3 som

som led i en udvalgsreform. Denne besparelse

er annulleret i forbindelse med budgetforliget for

2013.

Center for familie

Center for Familie omfatter Familierådgivningen,

familieplejegruppen og administration.

Familierådgivningen

Familierådgivningen er en af de 6 afdelinger i

Center for Familie og afdelingens socialrådgivere

arbejder med børn og unge mellem 0 – 18 år og

deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Der er i særlige tilfælde mulighed for at understøtte

unge til det 23. år efter reglerne om efterværn.

Afdelingen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter

Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig

undersøgelse og vurdering af behovet være

mulighed for at yde forskellige former for hjælp.

For eksempel familiebehandling, kontaktperson,

aflastning eller døgnophold.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organisatorisk en del

af Dag- og døgnafdelingen i Center for Familie.

Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende

rekruttering, uddannelse og godkendelse

af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen

fører tilsyn med kommunens

plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder dem

faglig vejledning. Familieplejegruppen arbejder

herudover med matchning på anbringelsesområdet

på baggrund af myndighedsbeslutninger

så kommunens anbringelsespolitik efterleves.

Administration

Administrationen refererer til centerchefen og

løser en lang række administrative og økonomiske


opgaver i Center for Familie. Der varetages bl.a.

opgaver som skranke- og telefonbetjening af

borgere og samarbejdspartnere for alle dele

af centret bortset fra tandplejen, arkivering,

sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens

handicapområde, betjening af institutioner på

dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af

økonomiopgaverne knyttet til centrets arbejde.

Budgettet for 2013 udgør 22,1 mio. kr.

Borgerservice

Borgerservice er indgangen til det offentlige for en

lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan

henvende sig for personlig betjening i et af de tre

borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de

bor.

Udover personlig betjening varetager Borgerservice

den kommunale telefonomstilling samt

Receptionen og Borgertorvet på Rådhuset i

Frederikshavn. Endvidere administreres kontrolenheden

i Borgerservice. Siden den 1. oktober

2011 har Ydelsesafdelingen været en del af

Borgerservice.

Borgerservice varetager:
Vejlednings- og myndighedsopgaven vedr.

boligstøtte, børnefamilieydelser, folkeregister,

pension, sygesikring, vielser, kontanthjælp,

revalidering, ledighedsydelse, barsel- og

sygedagpenge, førtidspension

Vejledningsopgaven for andre myndigheder

vedr. børnepasning, det tekniske område,

udstedelse af pas og kørekort, skat og

forskud

Øvrige opgaver som vejledning i brug af

digitale løsninger og hjemmesiden, udstedelse

af NemID, tilflytterservice, indbetalinger

Uanset om borgeren henvender sig telefonisk,

digitalt eller ved personligt fremmøde guides og

vejledes videre til rette center eller afdeling.

Budgettet for 2013 udgør 80,7 mio. kr.

Kontrolenheden

Der er ikke afsat budgetbeløb til kontrolenheden

idet finansiering skal ske ved de besparelser,

som enheden henter hjem. Derudover er der

budgetteret med et indtægtskrav på 1,6 mio. kr.

Dog er budgettet i budgetforlig 2013 reduceret med

1,0 mio. kr. vedr. indtægtskrav for Kontrolenheden

samt forsikringssager.

13

Boligstøtte

I budgetforslaget er inkluderet en forøgelse på

1,0 mio. kr. til boligstøtteudgifter. Boligstøtteudgifterne

har de seneste år været stærkt stigende,

primært grundet et stærkt stigende antal

førtidspensionister.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark (UDK) er etableret med

opstart i efteråret 2012. I den forbindelse overflyttes

22 medarbejdere fra ansættelse i Borgerservice

til UDK. Opstarten er planlagt til at ske trinvis; pr.

1. oktober 2012 og 1. december 2012 overflyttes

henholdsvis 4 og 2 medarbejdere. De resterende

medarbejdere overflyttes pr. 1. februar 2013.

Via et tæt samarbejde mellem UDK, Hjørring

Kommune og Frederikshavn Kommune igangsættes

”Projekt tidlig opstart”, hvor langt

størsteparten af resterende medarbejdere efter

eget ønske flytter deres arbejdsplads til UDKcenteret

i Frederikshavn pr. 1. oktober 2012.

Formålet er at komme så tæt på et UDK set-up som

muligt, og at afprøve processer og instrukser samt

helhedsorienteret vejledning, herunder håndtering

af borgere med særlige behov. Samtidig

udnyttes muligheden for at tilrette sagsgange og

kompetencer blandt det personale, der tegner det

fremtidige Borgerservice, således at der kan ydes

den bedst mulige hjælp og vejledning til borgerne

under og efter etablering af UDK.

Afregning mellem UDK og Kommunerne sker

ved, at UDK fremsender regning til kommunen

på de faktiske driftsudgifter. Afregningen for 2012

lægges sammen med afregningen for 2013. På

baggrund af de udmeldte beløb fra ATP vurderes

det, at det vil medføre en merudgift på ca. 1,8

mio. kr. i 2013.

Når Borgerservice nednormeres med 22

medarbejdere, er det nødvendigt med en

strukturændring, idet det ikke vil være muligt at

fastholde 3 centre i den nuværende form med

de tilbageværende personaleressourcer. Der

er allerede ved budgetlægningen for 2012 og

overslagsårene budgetteret med en besparelse

på 0,6 mio. kr. i 2013 forbindelse med en

omstrukturering.

Center for Hr løn & Personale

Centret er opdelt i tre afdelinger:


Løn- og personaleafdelingen varetager

lønudbetalingen for kommunens ansatte

samt servicere de decentrale afdelinger og
institutioner om personaleforhold.

Forhandling & Jura rådgiver i personalejura,

forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og

udarbejder ansættelseskontrakter til ledere

og chefer.

Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte

til de decentrale afdelinger og institutioner i

arbejdsmiljøspørgsmål m.v.

Endvidere administrerer centret diverse lønpuljer

for hele organisationen. Puljerne omfatter

kommunale fleksjob, barselsudligningsordning,

administrative elever, lederuddannelse og

tjenestemandspensioner.

Der er i budgettet for 2013 afsat 71,6 mio. kr. til

Center for HR Løn og Personale. I budgetforlig

2013 er området for forbedret arbejdsmiljø

reduceret med 0,25 mio. kr. Yderligere er

barselspuljen reduceret med 2,0 mio. kr. Der er

ansat 31 medarbejdere i centret.

Kommunale fleksjob

Området finansierer 25 fleksjob med fuld

finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister

samt 93 fleksjob med et årligt tilskud fra puljen på

20.000 kr.

Barselsudligningsordning

For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer

puljen differencen mellem den fulde lønomkostning

og dagpengerefusion. Der blev i 2011 udbetalt

refusioner for 15,0 mio. kr.

Administrative elever

For tiden finansierer puljen 14 praktikpladser for

administrative elever, som fysisk er ansat bredt

i hele organisationen. Kvoten for optagelse af

elever for efteråret 2013 kendes først primo

2013.

Lederuddannelse

Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via

trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse

som primær jobfunktion samt borgerkontakt.

Tjenestemandspensioner

Budgetområdet finansierer nettoudgiften til

kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie

for tjenestemænd.

Center for Undervisning og tværgående

Ungeindsats

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og

har 4 ansatte.

14

Center for Skole og Ungdom løser og varetager en

lang række opgaver inden for folkeskoleområdet,

SFO, STU, voksenspecialundervisning, ungdomsskole,

fritidscentre, ungdomsklubber, SSP og

ungepakke.

Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende

grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede

bekendtgørelser og vejledninger.

Ungeområdet er reguleret af forskellige love – bl.a

Folkeskoleloven, Serviceloven, Ungdomsloven,

Dagtilbudsloven og Arbejdsmarkedsloven.

Center for dag- og fritidstilbud

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og

har 3 ansatte.

Center for dagtilbud varetager de overordnede

styringsmæssige og administrative opgaver i

relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om

udvikling af og tilsyn med kvalitet. Herudover

gennemføres aktiviteter, der sikrer, at love,

vejledninger og politiske beslutninger føres ude

i livet.

Center for Kultur og fritid

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus og

har 4 ansatte.

Center for Kultur og Fritid varetager en række

borgerrettede og administrative opgaver i relation

til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes

regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-

/kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller,

biblioteker, musikskole og stadsarkiv

Budgettet for 2013 udgør i alt 9,1 mio. kr. til de tre

centre.

Center for sundhed og Ældre

Området omfatter overordnet administration i

forhold til træning og sundhedsfremme samt

centrets områder Nord, Midt og Syd samt

Køkkendrift, som bl.a. varetager opgaver i

forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig

pleje og praktisk hjælp for kommunens

borgere, sundhedsuddannelserne (Social- og

sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent,

sygeplejerske m.fl.) m.v.

Det administrative nettobudget for Center for

Sundhed og Ældre udgør 2,2 mio. kr. primært til

dækning af løn, uddannelse og kontorhold.


Center for Handicap og Psykiatri

Området omfatter den overordnede administration

indenfor centrets hovedområder: Socialpsykiatri

samt Handicap.

Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre

og døgntilbud til borgere med sindslidelse.

Handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til

voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk

funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter

Nord, som er et døgntilbud til 24 borgere med en

moderat til meget svær senhjerneskade.

Det administrative nettobudget for Center for

Handicap og Psykiatri udgør 5,9 mio. kr. primært

til dækning af løn, uddannelse og kontorhold.

Center for social- og sundhedsmyndighed

Området omfatter administration, visitation og

sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens

borgere ydelser indenfor hovedgrupperne:
Personlig pleje

Praktisk hjælp

Sygepleje

Pleje af handicappede i eget hjem

Ophold i plejeboliger

Afløsning og aflastning

Socialpædagogisk hjælp,

Særforanstaltninger - handicap og psykiatri

Botilbud - handicap og psykiatri

Misbrugsbehandling

Madservice

Omsorgskørsel og aktivitetstilbud

Personlige tillæg

Ledsagerordningen

Kontante ydelser til merudgifter

Det administrative nettobudget for Center for

Social- og Sundhedsmyndighed udgør 23,7

mio. kr. primært til dækning af løn, uddannelse

og kontorhold. I lov- og Cirkulæreprogrammet

indgår en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr.

vedr. implementering og rehabiliterings- og

palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.

Center for It, digitalisering og velfærdsteknologi

I samarbejde med centrene, IT forum og Den

Kommunale Chefgruppe har Center for IT,

Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave

at sikre, at eksisterende IT-systemer udnyttes

optimalt. Endvidere at det rette digitale

kompetenceniveau er til stede i organisationen i

forhold til udnyttelse af IT-systemerne, at den organisatoriske

brug af IT-systemerne følger trufne

15

beslutninger om forretningsgange, organisering

etc.

Centret er også involveret i at udvikle nye forretningsgange,

ændrede ansvarsplaceringer m.v.

omkring IT-systemerne og at medvirke ved valg

af nye løsninger der understøtter ovenstående og

som passer ind i den samlede IT-arkitektur.

Centret har det daglige overordnende ansvar for

gennemførelsen af kommunens digitaliserings-

kanal og servicestrategi og ansvar for en

række opgaver omkring indførelse og brug af

velfærdsteknologi.

Derudover har centret ansvar for drift og

vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni

etc. med andre ord den grundlæggede IT-

infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

Endvidere løser centret interne IT-support

opgaver. Har en medarbejder brug for hjælp, kan

vedkommende ringe til servicedesken, som er en

del af IT support. IT support kan også komme ud

i organisationen og hjælpe med f.eks. installation

af udstyr.

Centeret er organiseret i 3 afsnit: IT-support,

IT- drift og IT-projekt og digitalisering. De 2

første grupper tager sig hovedsageligt af den

daglige drift og support, mens den sidste gruppe

hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og

velfærdsteknologiprojekter.

Centeret beskæftiger 32,6 medarbejdere.

Driftsbudgettet i 2013 er på 58,9 mio. kr. Den

største enkeltpost på driftsbudgettet er en

servicekontrakt med KMD.

Center for teknik og miljø

Centeret varetager myndighedsopgaver indenfor

flere lovområder herunder bl.a. byggeloven,

planloven, natur og miljølove.

Der er i budgettet for 2013 afsat 25,8 mio. kr.

til Center for Teknik og Miljø. I budgetforlig

2013 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr.

vedrørende planlægning og konsulenter. I Lov- og

Cirkulæreprogrammet indgår en budgetforøgelse

på 1,2 mio. kr. vedr. Grøn Vækst samt Natura

2000-handleplaner.

Center for Park og vej

Her afholdes de administrative udgifter og

myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park

og Vej.


Der er i budgettet for 2013 afsat 1,9 mio. kr. til

Center for Park og Vej.

Center for Arbejdsmarked

Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i

administration af hovedområderne sygedagpenge,

kontanthjælp, forsikrede ledige, integration og

førtidspensioner. Desuden omfatter området

diverse tilskudsprojekter.

Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel,

udannelse og lægeerklæringer.

Der er i budgettet for 2013 afsat 43,6 mio. kr. til

Center for Arbejdsmarked.

Budgettet er i 2013 og overslagsårene blevet

reduceret med centrets lønudgift til receptionist

i borgerservice. I forbindelse med budgetforlig

2013 er budgettet forøget med 1,6 mio. kr.

vedrørende effekten af yderligere indsats på

overførselsområdet.

ejendomscentret

Centret er opdelt i 4 afdelinger: Administration,

Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt

Beredskabet.

Der er i budgettet for 2013 afsat 68,5 mio. kr.

til Ejendomscentret. Driftsmidlerne vedrørende

skoler og institutioner fremgår ikke som en del af

Ejendomscentrets budget, men henstår på det

enkelte omkostningssted.

Beredskabet

Beredskabscenter Frederikshavn har gennem

2012 – 2013 arbejdet fokuseret med

driftsoptimering. Dette sker for ved egne midler

at fastholde serviceniveauet og frembringe

driftsmidler til nødvendige investeringer på

grund af efterslæb i bygningsmassen og

materiellet. Endvidere for på sigt at skabe

mulighed for besparelser i beredskabets samlede

driftsomkostninger.

Investeringsbehovet i 2013 vedrører forbedret

arbejdsmiljø samt udvikling af beredskabets

materiel, jf. beslutninger i Beredskabskommissionen

og Økonomiudvalget.

Beredskabet vil i perioden 2011 - 2013 investere

13,0 millioner kr., som er finansieret med egne

driftsmidler. Disse midler er fundet ved at forhandle

besparelser i ny Falck kontrakt og optimering af

egen drift.

Målet er at fastholde og udvikle et godt, robust og

16

stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune.

Beredskabet skal hele tiden matche tidens krav

og forventninger, samt tilbyde beredskabets

kompetencer på tværs i kommunen. Derved

bidrager Beredskabet til kommunens samlede

udvikling og besparelser.

I forbindelse med budgetforlig 2013 er

budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. vedr.

personalereduktioner i Beredskabet.

Udvikling og erhverv

Udvikling og Erhverv består af to hovedområder:Udvikling og Erhverv

Energibyen

Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder

med en bred vifte af interne og i meget høj

grad eksterne samarbejdspartnere.

Udvikling og Erhverv

Har fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet

og arbejder med mange forskellige projekter,

opgaver og ideer bl.a.:

Lokalsamfundsudvikling

Oplevelsesøkonomi

Det politiske udviklingsrum

Unge

Organisationsudvikling

Borgerkommunikation

Erhverv og Energi

Strategisk planlægning

Bosætning

Turisme

Handel

Prospekt- og projektudvikling

Innovation

Strategisk køb og salg

Fundraising

Proces- og Projektledelse etc.

Energibyen

Sekretariatet står for den daglige ledelse

af Energibyen - det vil sige betjening af

fondsbestyrelsen, daglig kommunikation om

Energibyen Frederikshavn samt projektledelsesopgaver

af udvalgte områder indenfor vedvarende

energi med såvel erhvervsmæssigt som

borgerettet fokus eksempelvis energirenovering,

vindmøller og biogas. Energibyen har særlige

indsatser og fokus på områderne Miljø, Erhverv,

Bosætning, Uddannelse og profil – og økonomisk

udviklingsstøtte til projekter.


Udvikling og Erhverv har 10 medarbejdere.

Energibyen har 4 medarbejdere og tilknyttet

yderligere 3 medarbejdere. Ikke alle medarbejdere

er fuldtidsansatte.

Budgettet for 2013 udgør 27,4 mio. kr. I forbindelse

med budgetforlig 2013 er budgettet reduceret med

0,4 mio. kr. vedrørende tilskudsområder samt

en budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. vedrørende

tilskudsområdet Toppen af Danmark.

17

ArBeJdsmArKedsUdvAlget

Under Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages

følgende områder: Tilbud til udlændinge,

introduktionsprogram og introduktionsydelse,

førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp,

revalidering, ledighedsydelse, fleks- og skånejob,

jobtræningsordningen og seniorjob, beskæftigelsesordninger,

beskyttet beskæftigelse samt

forsikrede ledige.

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling

for 2013 udgør: 864,0 mio. kr.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

Arbejdsmarkedsudvalgets

driftsbudget 2013 (netto)

(mio. kr.)

Integrationsområdet 5,8

Førtidspensioner 309,7

Sygedagpenge 103,9

Kontanthjælp 110,8

Revalidering 8,1

Løntilskud til personer i fleksjob 88,8

Jobtræningsordningen og seniorjob 5,9

Beskæftigelsesordninger m.m. 29,6

Beskyttet beskæftigelse 2,9

Forsikrede ledige 198,5

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 864,0

2,9

29,6

5,9

Arbejdsmarkedsudvalgets budget fordelt på hovedområder (beløb i mio. kr.)

88,8

198,5

8,1

110,8

5,8

103,9

309,7

Integrationsområdet

Førtidspensioner

Sygedagpenge

Kontanthjælp

Revalidering

Løntilskud til personer i fleksjob

Jobtræningsordningen og seniorjob

Beskæftigelsesordninger m.m.

Beskyttet beskæftigelse

Forsikrede ledige

Integrationsområdet

Kommunen har ansvaret for at tilbyde et introduktionsprogram

til de udlændinge, der er omfattet af

integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet

for kommunens overtagelse af ansvaret

for udlændingen.


Et introduktionsprogram kan højst vare 3 år. Et

fuldt program indeholder danskuddannelse samt

aktive tilbud. Integrationsprogrammets enkelte

elementer fastlægges i en individuel kontrakt,

som indgås mellem udlændingen og kommunen.

Introduktionsprogrammet finansieres af 50 % refusion

og resultattilskud fra staten

Introduktionsydelse var tidligere omfattet af dette

område, men det er bortfaldet pr. 01.01.2012,

hvor modtagerne af introduktionsydelse og starthjælp

overgår til at modtage kontanthjælp. Kontanthjælpen

er højere end introduktionsydelse og

starthjælp, hvorfor bruttoudgifterne på området er

højere end i de tidligere år.

førtidspensioner

Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt,

opdelt i tre kategorier.
Førtidspension med 50 % refusion

Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt

efter regler gældende før 1. januar 2003

Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt

efter regler gældende fra 1. januar 2003

I Folketinget er der i juni 2012 indgået forlig om en

reform på førtidspension.

Et centralt element i planen er etablering af rehabiliteringsteams

i alle kommuner med en tværfaglig

sammensætning med repræsentanter fra de

relevante forvaltningsområder:

Beskæftigelsesområdet,

Sundhedsområdet,

Socialområdet, herunder socialpsykiatri og

Undervisningsområdet (for unge under 30 år

og ad hoc for personer over 30 år) samt med

deltagelse af borgeren og borgerens gennemgående,

koordinerende og ansvarlige

sagsbehandler.

Dette rehabiliteringsteam skal afgive anbefalinger

i de enkelte sager til de kompetente afdelinger inden

for de enkelte områder.

Sammen med tilrettelæggelse af tværfaglige og

helhedsorienterede ressourceforløb skal rehabiliteringsteamene

sikre at flest mulig af borgerne,

der er i risiko for at ende på førtidspension, skal

komme i arbejde og forsørge sig selv.

Som en del af forliget er det aftalt, at der skal ske

en prioritering af satspuljemidlerne til opstartsstøtte

til kommunerne, når de skal etablere re-

18

habiliteringsteams og opstarte ressourceforløb.

Indsatsen på området vil således blive underlagt

gennemgribende forandringer inden for det næste

år.

Det samlede nettobudget for området vedrørende

førtidspensioner udgør i 2013 309,7 mio. kr.

sygedagpenge

Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt

opdelt i fire perioder.

I de første 4 uger refunderer staten kommunens

udgifter med 100 %.

Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af

kommunens udgifter.

Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen

30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er

aktiveret, mens kommunen refunderes 50 %

hvis sygedagpengemodtageren er aktiveret

med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet

aktivitet.

Efter 52 uger modtager kommunen ingen refusion.

Det primære mål på området er at sikre sygemeldte

en hurtig tilbagevenden til det ordinære

arbejdsmarked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret

indsats, at afklare den sygemeldtes

fremtidige erhvervsmuligheder.

Det er målet, at sygemeldte med risiko for langvarig

sygdom, hurtigt og inden 20 ugers sygdom

får udarbejdet en ressourceprofil. Med udgangspunkt

i ressourceprofilen tilrettelægges den hurtigste

vej tilbage til selvforsørgelse.

Det samlede nettobudget for sygedagpengeområdet

udgør i 2013 103,9 mio. kr.

Kontanthjælp

I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles

kontanthjælp i kategorier:

Kontanthjælp, sociale formål

Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering

Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af

flygtninge

Sociale formål

Funktionen dækker udgifter vedrørende enkeltydelser,

samværsret, sygebehandling, flytning og

efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 %

refusion fra Staten.


Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering

(passiv hjælp)

Denne funktion dækker de forskellige udgifter

vedrørende forsørgelse på henholdsvis kontanthjælp

og starthjælp. Området er omfattet af 30 %

refusion fra Staten.

Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv

hjælp)

Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydelser

i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp,

løntilskud, beskæftigelsestillæg og

godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder,

hvor personen deltager i tilbud efter lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i form af

virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes

generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af

50 % refusion fra staten. Øvrige tilbud er omfattet

af 30 % refusion fra staten.

Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det

sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde

borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes

vejledning med henblik på, at borgerne selv kan

skaffe sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og

indtræde på arbejdsmarkedet.

I regeringsgrundlaget og i Regeringens 2020-plan

er der varslet en kontanthjælpsreform. Reformforslaget

forventes ifølge 2020-planen fremlagt i efteråret

2012. Regeringens udtalelser om reformplanerne

tyder på en reform, hvor der bliver lagt

vægt på at aktivere kontanthjælpsmodtagerne, så

de ikke holdes hen i passivitet.

Det samlede nettobudget for kontanthjælpsområdet

udgør i 2013 110,8 mio. kr.

revalidering

Revalidering iværksættes af to årsager. Primært

for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold,

sekundært iværksættes revalidering

for at sikre så hurtig tilbagevenden til det

ordinære arbejdsmarked som muligt.

Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning,

arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse,

mv.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m.

af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp

eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering

udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området revalidering omfatter udgifter forbundet

med revalidenders forsørgelse (revaliderings-

19

ydelse, løntilskud eller tilskud til selvstændige)

samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse,

arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende

aktiviteter, optræning og opkvalificering.

Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til

forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik.

Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt

til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der

har hjemmel i lov og som udbydes generelt.

Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til

forsørgelse i forbindelse med andre tilbud.

Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb

på beskæftigelsesområde, hvortil

der ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet.

Det samlede nettobudget for revalideringsområdet

udgør i 2013 8,1 mio. kr.

Løntilskud til personer i fleks- og skånejob

samt ledighedsydelse

Personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på

normale vilkår, kan få et fleksjob, hvor arbejdsgiver

betaler enten 1/3 eller 1/2 del af lønudgiften.

Den resterende del betaler kommunen. For at få

ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at

vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår

være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel

private som offentlige virksomheder. Kommunens

udgifter til løntilskud refunderes med 65 %.

Foruden tilskud til fleksjob dækker områdets udgifter

også udbetaling af ledighedsydelse. Ledighedsydelse

udbetales til borgere, der er berettigede

til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob.

Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til

første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom

eller barsel i fleksjobbet.

Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunderes

med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren

er i virksomhedspraktik

refunderes 50 % statsrefusion.

Det samlede nettobudget for området vedr. ledighedsydelse

og tilskud til fleks- og skånejob udgør

i 2013 88,8 mio. kr.

Jobtræningsordningen og seniorjob

Jobcentret formidler jobtræningspladser til ledige,

som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.


Udgifterne finansieres delvis af timetilskud fra

staten. Herudover omfatter området seniorjob for

personer over 55 år.

Det samlede nettobudget for seniorjob og jobtræningsordningen

udgør i 2013 5,9 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger m.m.

Dette funktionsområde anvendes til registrering

af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den

kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af

jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter

§ 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres

under ét fælles driftsloft. Dette omfatter aktivering

af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge

og ledighedsydelse samt selvforsørgende

og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne

til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til

deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles

driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til

målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet

af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten

for LO.

Det samlede nettobudget for beskæftigelsesområdet

m.m. udgør i 2013 29,6 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer

under 65 år, som på grund af betydelig nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige

sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde

beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

og som ikke kan benytte tilbud efter anden

lovgivning.

Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets

projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen

mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Nettobudgettet for området udgør i 2013 2,9 mio.

kr.

forsikrede ledige

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering

af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning,

der under ét sikrer økonomisk bæ-

20

redygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen

indeholder 3 overordnede elementer, nemlig

refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt

tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering

af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket

fra, dækket af en budgetgaranti, som gør, at kommunerne

under ét er sikre på, at få alle udgifter til

forsikrede ledige dækket ind.

Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering

i finansieringsordningen.

For 2013 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud

til dækning af kommunens

udgifter i 2013. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres

i juni 2013 og det efterreguleres i

2014.

Der er i 2013 afsat et budgetbeløb på 198,5 mio.

kr. til forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune.

I 2013 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge

for de første 4 uger efter indplaceringen

i dagpengeperioden. Efter de første 4 uger skal

kommunen finansiere 50 % af dagpengene for

aktiverede ledige, der er aktiveret med ordinær

uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering og

70 % af dagpengene for passive ledige og ledige

aktiveret med øvrige redskaber.


soCIAlUdvAlget

Socialudvalgets hovedopgaver omfatter personlig

og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, plejeboliger,

ældreboliger mv.

Herudover varetages indenfor udvalgets virke drift

af aktivitetscentre for ældre, dag- og døgntilbud

for voksne udviklingshæmmede, dag- og døgntilbud

indenfor psykiatrien samt dag- og døgntilbud

for misbrugere.

Det samlede budget for Socialudvalget udgør i

2013 netto 896,8 mio. kr.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

socialudvalgets driftsbudget 2013

(netto)

(mio. kr.)

Center for Handicap og Psykiatri 87,6

Center for Social- og

Sundhedsmyndighed

767,4

Center for Sundhed og Ældre 39,7

Centrale Puljer 2,0

socialudvalget i alt* 896,8

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

767,4

Socialudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder

39,7 2,0

87,6

Center for Handicap og Psykiatri

Handicapområdet

Området består af:

Center for Handicap og Psykiatri

Center for Social- og

Sundhedsmyndighed

Center for Sundhed og Ældre

Centrale Puljer

Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat

fysisk og psykisk funktionsevne

SenhjerneskadeCenter Nord

Bofællesskaber

Dagtilbud samt hjemmevejledning

Specialtilbud til voksne med væsentligt nedsat

fysisk og psykisk funktionsevne. Specialtilbuddene

består af døgntilbuddet ”Koktvedparken” samt

specialtilbuddet Koktvedstien.

21

”Koktvedparken” er beliggende Koktvedparken

1-11 og består af følgende:
Døgntilbud til 30 brugere

2 enkeltmandstilbud

Aktivitetstilbud – Dagtilbuddet Koktvedparken

Specialtilbuddet ”Koktvedstien” er et fleksibelt

handicaptilbud beliggende på Koktvedparken i

tæt tilknytning til det eksisterende Specialtilbud

Koktvedparken.

Tilbuddet, som kan rumme flere

særforanstaltninger, er til 15 borgere med særligt

komplekse problemstillinger, der også kan gives

som enkeltmandstilbud.

SenhjerneskadeCenter Nord åbnede i januar

2012. Centeret er etableret til borgere med en

moderat til meget svær erhvervet hjerneskade og

indeholder:
22 permanente boliger

2 midlertidige boliger til aflastnings- og

genoptræningsophold

Aktivitetstilbud til borgerne på centeret.

Der er blandt andet indgået samarbejdsaftaler

med Aalborg Universitet og University College

Nordjyland om at gennemføre forsknings-

udviklings- og innovationsprojekter som en del af

SenhjerneskadeCenter Nords Living Lab.

Bofællesskaber er et døgntilbud til voksne

udviklingshæmmede og består af følgende

tilbud:


Kirkevej (Skagen) enkeltmandstilbud i Ålbæk

Skawklit (Skagen)

Odinsvej hus 1, 2, 3 og 4-5 + enkeltmandstilbud

Odinsvej 25(Frederikshavn)

Kronen og Stygge Krumpen (Sæby)

Gl. Skagensvej (Frederikshavn)

Dagtilbud samt hjemmevejledning til voksne

udviklingshæmmede. Hertil kommer Birketoften,

som er et tilbud til unge med særlige behov.

Dagtilbuddet og Hjemmevejledningen indeholder

følgende:

Nordstjernen (Skagen)

Baldersvej, Gimle (Frederikshavn)

Aktiviteten og Røret (Sæby)

Hjemmevejledning i eget hjem, dækkende

hele kommunen, herunder Birketoften.


Psykiatri

Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre,

som organisatorisk er samlet i én enhed med

afdelinger fysisk placeret i Sæby, Frederikshavn

og Skagen. Enheden er organiseret under en

overordnet leder for alle tre centre. Desuden er der

en decentral leder for henholdsvis Støttecenter

Sæby og Støttecenter Skagen. Herudover

har kommunen et døgntilbud til borgere med

sindslidelser – Mariested i Sæby.

Støttecentrene er beliggende på følgende

adresser:

Kalkværksvej 7 i Frederikshavn som består af:

• Et opgangsbofællesskab for 19 borgere, dog

ikke døgndækning

• 2 midlertidige boliger

• Et aktivitets- og samværstilbud (støttecenter)

• Bostøtte samt støtte- og kontaktpersonsordning

til sindslidende

Hans Baghs Vej i Skagen som består af:

• Et aktivitets- og samværstilbud (støttecenter)

• Bostøtte samt støtte- og kontaktpersonordning

til sindslidende

Desuden er der i nærmiljøet 10 mindre boliger,

der fungerer som en slags bofællesskab.

Algade 3 i Sæby som består af:

• Et aktivitets- og samværstilbud (støttecenter)

• Bostøtte samt støtte- og kontaktpersonsordning

til sindslidende

Desuden er det besluttet, at lejlighederne i

bygningen tildeles sindslidende, efterhånden

som de bliver ledige. To lejligheder er nu taget i

brug som ”bolig i tilknytning til Socialpsykiatrisk

Center”, og endnu en lejlighed er klar til at tage i

brug, men er endnu ikke lejet ud. Lejlighederne er

beboet af brugere af socialpsykiatrien.

Socialpsykiatrisk døgninstitution Mariested

beliggende på Sæbygårdsvej i Sæby med i alt 42

pladser + 2 aflastningspladser. Alle beboere er

visiterede.

Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte

I forbindelse med hjemtagelse af misbrugsbehandling

fra Region Nordjylland til de nordjyske

kommuner, har Frederikshavn Kommune oprettet

Afdelingen for Misbrug og Socialt udsatte, som er

fysisk placeret i ”Fremtidshåb”, Søster Annas Vej

4, Frederikshavn.

22

Afdelingen varetager:Åben anonym rådgivning

Udredning af borgere, som ønsker behandling

for stof- eller alkoholmisbrug

Substitutionsbehandling

Opsporing og forebyggelse af Hepatitis C

Opsøgende arbejde (§ 99) og støtte/kontakt

til socialt udsatte borgere (§85). Dette gælder

også borgere med dobbeltdiagnose.

Uvisiteret væresteds funktion for socialt

udsatte (§104).

Det samlede budget vedrørende Center for

Handicap og Psykiatri i 2013 udgør netto 87,6 mio.

kr. Dertil kommer midler til SenhjerneskadeCenter

Nord og Koktvedstien.

Center for social- og sundhedsmyndighed

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

består af fire enheder: Visitationsenheden,

Socialenheden, Kontrakt- og Tilsynsenheden samt

Hjælpemiddelenheden. Hjælpemiddelenheden

udgør en del af Sundhedsudvalgets budget og

beskrives herunder.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver

indenfor Socialudvalgets område:
Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget

hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL § 83

Sygepleje

Personlig og praktisk hjælp til borgere i

plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder

- SEL § 192a

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske

handicappede i eget hjem) - SEL § 85

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) -

SEL § 83

Individuel befordring til træning - SEL § 117,

Individuel befordring til aktivitetscentre – SEL

§ 117

Køb og salg andre kommuner -

omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95 Hjælperordning -

SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118 Pasning af døende mv.

§§119-122

Centrale Fællesudgifter - Handicap og

Psykiatri

Køb og salg af pladser - Handicap og

Psykiatri

Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap

og Psykiatri

Socialt udsatte og misbrugsbehandling

Ledsagerordning § 97

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100,

Personlige tillæg

Udover de ovenfor anførte myndighedsopgaver,

der indebærer kompetence til at træffe afgørelser,

ligger budgettet for en række af driftsudgifterne

på ældreområdet tillige ved centret.

Det samlede nettobudget i 2013 vedr. Center for

Social- og Sundhedsmyndighed udgør 767,4 mio.

kr.

Center for sundhed og Ældre

Centret varetager opgaver i forbindelse med

omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk

hjælp for kommunens borgere. Hertil kommer

kerneområdet sundhedsuddannelserne (social-

og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

og sygeplejersker m.fl.), samt

administrative og tekniske opgaver i forbindelse

med leve-bo, plejeboliger og ældreboliger.

Desuden serviceres Ældrerådet.

Centeret er opdelt i områderne Nord, Midt og Syd

samt Køkkendrift. Området omfatter desuden

Caspershus som er en selvejende institution

med driftsoverenskomst med Frederikshavn

Kommune.

Det samlede nettobudget i 2013 vedr. Center for

Sundhed og Ældre udgør 39,7 mio. kr.

Centrale konti mv., direktørens område

Funktionen omfatter området “tilskud til diverse

sociale formål”, og centrale konti der ikke

umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte

afdelinger.

De midler som Socialudvalget har til rådighed på

kontoen “tilskud til diverse sociale formål” er afsat

med det sigte at give Udvalget mulighed for - også

gennem direkte økonomisk støtte - at stimulere

og opretholde diverse sociale aktiviteter. Midlerne

bevilges efter ansøgning, og principielt for ét år af

gangen.

Midlerne på de centrale konti udplaceres,

efter konkret vurdering af Direktør og

centerchefgruppe.

Det samlede budget i 2013 vedrørende centrale

konti udgør 2,0 mio. kr.

23

sUndHedsUdvAlget

Kommunerne skal med kommunalreformen

medfinansiere det regionale sundhedsvæsen

med et aktivitetsbestemt bidrag, der udløses i takt

med, at borgerne modtager sundhedsydelser i

det regionale sundhedsvæsen

Under Sundhedsudvalgets område varetages

opgaver omfattet af den aktivitetsbestemte

medfinansiering. Det betyder, at der udløses en

afregning med hjemkommunen, hver gang en

borger er på sygehuset, hos praktiserende læge,

tandlæge, praktiserende fysioterapeut mv.

Herudover varetages opgaver omkring

genoptræning, hjælpemidler, forebyggelse mv.

Det samlede budget for Sundhedsudvalget udgør

i 2013 netto 319,8 mio. kr.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

sundhedsudvalgets driftsbudget

2013 (netto)

Med- og finansiering af regionale

sundhedsudgifter

(mio. kr.)

217,0

Vederlagsfri fysioterapi 10,3

Befordring til genoptræning 1,6

Aflastningspladser 0,7

Hjælpemiddelenheden 58,3

Kommunale træningsydelser 18,4

Sundhedsfremme og forebyggelse 13,4

sundhedsudvalget i alt* 319,8

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

58,3

0,7

1,6

10,3

Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.)

18,4 13,4

217,0

Med- og finansiering af regionale

sundhedsudgifter

Vederlagsfri fysioterapi

Befordring til genoptræning

Aflastningspladser

Hjælpemiddelenheden

Kommunale træningsydelser

Sundhedsfremme og forebyggelse

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

varetager samtlige myndighedsopgaver

indenfor social- og sundhedsområdet.


Myndighedsopgaverne på sundhedsudvalgets

område omfatter:
Hjælpemidler SEL § 112

Forbrugsgoder SEL § 113

Handicapbiler SEL § 114

Boligindretning SEL § 116

Træningskørsel SEL § 117

Træning SUL § 140

Træningskørsel SUL § 172

Udover de ovenfor anførte myndighedsopgaver,

varetager centret betalingsforholdet vedr.

medfinansiering og finansiering af de

regionale sundhedsudgifter, herunder

sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.

Medfinansiering og finansiering af

sundhedsudgifter

Kommunerne har siden 1. januar 2007 været

inddraget i finansieringen af sundhedsområdet.

Pr. 1. juni 2011 er ”Lov om ændring af lov

om regionernes finansiering” vedtaget med

virkning fra 1. januar 2012. Dette medførte,

at den kommunale medfinansiering af

sundhedsvæsenet fra 1. januar 2012

udelukkende blev aktivitetsafhængig.

Området omfatter følgende aktiviteter:

Stationær somatik

Ambulant somatik

Stationær psykiatri

Ambulant psykiatri

Genoptræning under indlæggelse

Sygesikringsydelser

Specialiseret genoptræning.

Færdigbehandlede patienter – herunder

også Hospiceophold

Somatik og psykiatri

Målene på området er at antallet af indlagte

og ambulante patienter reduceres ved

forebyggende tiltag.

Sygesikringsydelser

Målene for området er, at antallet af besøg

ved speciallæger, alment praktiserende

læger samt tandlæger skal reduceres ved

forebyggende tiltag. Ligeledes skal antallet

af øvrige sygesikringsydelser reduceres ved

forebyggende tiltag.

24

Specialiseret genoptræning

Målet for området er at kommunernes

indsats tilrettelægges i sammenhæng med

de kommunale træningstilbud. Endvidere at

tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at

etablere behandlingstilbud i eget regi, eller

ved indgåelse af aftaler herom med andre

kommuner, regionen eller private institutioner.

Det samlede budget for området udgør i 2013

netto 217,0 mio. kr.

vederlagsfri fysioterapi

1. august 2008 overgik finansieringen af

vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til

kommunerne. Den vederlagsfri fysioterapi

tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter,

men kommunerne får nu også mulighed

for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om

vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner

eller ved private institutioner, som kommunen

indgår aftale med. Jf. Sundhedslovens § 140

a og b.

Målet for området er bl.a. at give adgang til

fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde

funktioner eller forhale forringelse

af funktioner hos børn og voksne med

et varigt svært fysisk handicap eller en

funktionsnedsættelse som følge af progressiv

sygdom.

Det samlede budget for 2013 udgør 10,3 mio.

kr. netto.

Befordring til genoptræning

Kommunen skal i henhold til § 172 i

Sundhedsloven yde befordring eller

befordringsgodtgørelse til genoptræning til

borgere, der har behov for genoptræning efter

endt behandling på sygehus.

Budgettet for 2013 udgør 1,6 mio. kr. netto.

Aflastningspladser Sygehus Vendsyssel og

etablering af Hospice vendsyssel

I forbindelse med etablering af Hospice

Vendsyssel er det besluttet, at Sundhedsudvalget

skal afholde disse udgifter indenfor

den samlede udmeldte budgetramme.

Midlertidigt er Hospice Vendsyssel placeret

på Kastaniegården, hvor eksisterende


aflastningspladser er ombygget. Der er etableret

midlertidige aflastningspladser på Sygehus

Vendsyssel.

Budgettet for 2013 udgør 0,7 mio. kr. netto.

Hjælpemiddelenheden

Kommunen vejleder om og bevilliger

hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det drejer sig om mange former for standard-

og genbrugshjælpemidler samt om individuelt

tilpassede hjælpemidler bl.a. kørestole, badebænke,

plejesenge og rollatorer.

Endelig varetages råd og vejledning samt

ansøgning om bevilling af mindre og større

boligindretninger. Det kan dreje sig om

opsætning af greb i badeværelse, udligning af

dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlifte mv. I

enkelte tilfælde større om- og tilbygninger eller

egentligt boligskifte typisk til hjemmeboende

handicappede børn eller yngre fysisk

handicappede.

Det samlede budget for området udgør netto

58,3 mio. kr.

Center for Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Ældre varetager

opgaver inden for Træningsområdet samt

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunale træningsydelser

Træningsområdet udfører følgende ydelser på

baggrund af bevilling fra Center for Social og

Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet

kvalitetsstandard på området:
Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf.

Sundhedsloven § 140

Genoptræning uden forudgående

sygehusindlæggelse jf. SEL § 86 stk. 1

Vedligeholdelsestræning jf. SEL § 86 stk.2

Herudover udføres også følgende ydelser:Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og

instruktion

Fysisk træning og undervisning i forbindelse

med rehabiliteringstilbud til borgere med

kroniske lidelser i form af KOL, diabetes og

hjerte-kar-sygdomme.

25


Sundhedsfremmende

udvalgte målgrupper.

holdtræning til

Træningsopgaven er distriktsopdelt således:

Skagen Træningscenter hvor fysio- og

ergoterapeuter udfører genoptræning,

vedligeholdelsestræning, forbyggende træning

samt vejledning og instruktion til borgere i

Skagensområdet. Træningsydelserne omfatter

såvel træning på træningscenteret, på plejehjem

og i plejebolig, samt i borgerens eget hjem.

Træningscenter Sæby som udfører

ergo- og fysioterapeutisk genoptræning,

vedligeholdelsestræning forebyggende

træning samt vejledning og instruktion til

borgere i Sæbyområdet. Træningsydelserne

omfatter træning på træningscenteret i Sæby

Svømmehal, i Sundhedscentret, i borgernes

eget hjem samt på ældrecentre.

Træningscenter Phønix i Frederikshavn udfører

ergo- og fysioterapeutisk genoptræning,

vedligeholdelsestræning, forebyggende træning

samt vejledning og instruktion til borgere i

Frederikshavnsområdet. Træningsydelserne

omfatter træning på centeret, i borgerens

eget hjem, leve-bo miljøerne samt på

aflastningsafdelingen på Kastaniegården.

Området har desuden en intern kontrakt med

Træningscentret på Caspershus om udførelse

af genoptræning og vedligeholdelsestræning

primært efter Servicelovens § 86 på centret

og i centrets træningsbassin. Der forefindes

ligeledes to genoptræningspladser på

Caspershus, som benyttes til midlertidige 3

måneders genoptræningsophold.

Området afholder desuden de

personalemæssige udgifter i forbindelse

med genoptræning og vedligeholdende

træning til borgere på aflastningsophold på

Kastaniegården.

Det samlede budget i 2013 udgør 18,4 mio. kr.

sundhedsfremme og forebyggelse

Området omfatter blandt andet:
Sundhedscentrene

Aktivitetspuljen

Forebyggende hjemmebesøgFrivilligt socialt arbejde.

Sundhedscentrene

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved

varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til

borgerne, at skabe rammer for en sund levevis,

jf. Sundhedslovens § 119 og § 140.

Personalet i sundhedscentrene varetager både

den brede borgerrettede og den patientrettede

sundhedsfremme og forebyggelse. Aktiviteterne

i sundhedscentrene målrettes borgere over 18

år med henblik på at forebygge livsstilrelaterede

sygdomme og fremme sundheden hos de, der

allerede er ramt af kroniske lidelser.

Borgerne kan få oplysning og personlig støtte i

sundhedsmæssige spørgsmål, herunder tilbud

om:


kostvejledning

diætistvejledning

sundhedsfremmesamtaler

blodtryksmåling

vægttabskurser

lungefunktionsundersøgelser

rygestopkurser

individuel rygestopvejledning

kuliltemåling.

Med udgangspunkt i sundhedsprofilen for

Frederikshavn Kommune er der tilbud til

borgere/medarbejdere i Frederikshavn Kommune

med henblik på tidlig opsporing af KOL

og rygestopvejledning/kurser. Disse tilbud er

målrettet borgere med kortere uddannelse.

Der er desuden særlig fokus på tilbud om

rygestop til unge på ungdomsuddannelserne

og i ungdomsskole regi.

Den borgerettede forebyggelse vil læne sig op

af landsdækkende kampagner som f.eks.

Solkampagnen: www.skrunedforsolen.dk

Sikker sex kampagne: www.kunmedkondom.

dk

Alkohol – uge 40: www.stopfør5.dk

Influenzkampagne:

www.sst.dk/vinter-influenza

Der tilbydes forebyggende/sundhedsfremmende

holdtræning i Skagen, Sæby og Frederikshavn

i samarbejde med træningsområdet.

26

Den patientrettede forebyggelse/rehabilitering

omfatter bl. a.:


KOL

Diabetes

Hjerte-kar

Sundhedsfremmesamtale

Sygdoms specifik undervisning

Undervisning i livet med en kronisk

sygdom

Diætistvejledning

Træning

Rygestop

Borgeren er tilknyttet sundhedscentret

minimum 1 år, hvor der er løbende samtaler

og undervisning. Den sygdomsspecifikke

undervisning i sundhedscentrene varetages af

personale fra Sygehus Vendsyssels speciale

ambulatorier.

Sundhedscenter Sæby, Skagen og Frederikshavn

varetager den almene rehabilitering så

tæt på borgeren som muligt, og erstatter ikke

den specialiserede rehabilitering, der foretages

af sygehusene.

Aktivitetspulje

Udvalget afsatte i 2011 en pulje til særligt

udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende

aktiviteter.

Målet med den afsatte pulje er at fremme

sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne

borgere

Puljen anvendes til igangsætning af nye

initiativer inden for sundhedsfremme og

forebyggelse. Sundhedsprofilundersøgelsen

fra 2010 viser, at Frederikshavn Kommune har

store borgerrettede forebyggelses udfordringer.

Kommunen har flere rygere end gennemsnitligt

i Region Nordjylland, og mere end 50 % er

overvægtige/svært overvægtige – og antallet

er stigende i perioden fra 2007 til 2010.

Forebyggende hjemmebesøg

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde

forebyggende hjemmebesøg til ældre, der er

fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Besøgene

skal tilrettelægges efter behov og borgeren

har ret til tilbud om mindst et årligt besøg jf.

lovændring af 1. juli 2010.


Alle borgere inviteres, når de fylder 75 år, til et

fælles informationsmøde vedrørende tilbuddet

om forebyggende hjemmebesøg.

Der tilbydes enke- og enkemandsbesøg.

Endvidere tilbydes foredrag og blodtryksmålinger

i Kommunens aktivitetscentre på

ældreområdet.

Frivilligt Socialt arbejde

Funktionen omfatter støtte til frivilligt

socialt arbejde jf. servicelovens § 18.

Sundhedsudvalgets budget på området er afsat

i medfør af forøget bloktilskud. Midlerne uddeles

med udgangspunkt i det sæt retningslinier/

kriterier som er udarbejdet i samarbejde

med repræsentanter fra det frivillige sociale

arbejde.

Det frivillige arbejde er et supplement til de

kommunale tilbud og kommunen betragter de

frivillige sociale foreninger og organisationer

som samarbejdspartnere.

Centerchefens område

Udover de ovenstående områder er der

ligeledes afsat budgetmidler til generelle tiltag

som dækker hele sundhedsområdet – blandt

andet drift af nyt IT-udstyr. Derudover er der

afsat midler til senioridræt samt handicapidræt.

Det samlede budget på området vedr.

Sundhedsfremme og forebyggelse udgør i

2013 13,4 mio. kr.

27

BØrne- og UngdomsUdvAlget

Børne- og Ungdomsudvalgets område

består af en bred vifte af opgaver, herunder

kommunens folkeskoler, specialundervisningen,

skolefritidsordninger, dagplejen, børnehaver,

vuggestuer, fritidsklubber, dag- og døgntilbud til

børn og unge med sociale problemer eller handicap,

familiebehandling, tand- og sundhedspleje.

Det underliggende embedsapparat til Børne-

og Ungdomsudvalget er organisatorisk delt i

tre: Center for Undervisning og Tværgående

Ungeindsats, Center for Dag- og Fritidstilbud og

Center for Familie.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

Børne- og Ungdomsudvalgets

driftsbudget 2013 (netto)

Center for Undervisning og

Tværgående Ungeindsats

(mio. kr.)

511,0

Center for Dag- og Fritidstilbud 219,0

Center for Familie 204,2

Ikke udmøntet pulje -8,6

Reduktion i efteruddannelse -0,8

Børne- og Ungdomsudvalget i alt* 924,7

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.)

219,0

204,2

511,0

Center for Undervisning og

Tværgående Ungeindsats

Center for Dag- og Fritidstilbud

Center for Familie

Center for Undervisning og Tværgående

Ungeindsats har ansvaret for kommunens

folkeskoler, skolefritidsordninger og

ungeindsatsen. Centret varetager desuden det

overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på

skolerne.

Center for Dag- og Fritidstilbud har ansvar

for kommunens dagtilbud til børn fra 0 år til

18 år efter dagtilbudsloven. Dagtilbuddene

er dagpleje, vuggestuer, børnehaver og

aldersintegrerede daginstitutioner samt tilskud

til privat pasning. Tilbud til større børn i form af


Fritidscentre og klubtilbud. Centret varetager

desuden pladsanvisning og administration af

forældrebetaling til kommunens dagtilbud.

Center for Familie tager sig af indsatsen, der

er målrettet børn og familier med særlige

behov. Herudover varetages også den

sundhedsfremmende og forebyggende indsats

til børn og unge og tilbud til børn og unge med

vidtgående fysiske/psykiske handicaps.

Center for Undervisning og tværgående

Ungeindsats

I Frederikshavn Kommune er folkeskole- og

ungeområdet samorganiseret i Center for

Undervisning og Tværgående Ungeindsats.

Centret har et samlet budget på 511 mio. kr., fordelt

med 457 mio. kr. til aktiviteter på folkeskoleområdet

og 54 mio. kr. til ungeområdet.

Folkeskole – normalundervisning

I Frederikshavn Kommune er det politisk vedtaget,

at folkeskolerne følger Undervisningsministeriets

vejledende timetal, hvori der angives hvor mange

lektioner de forskellige fag skal undervises i på

forskellige årgange. Det vejledende timetal kan

derfor ses som folkeskolens serviceniveau.

Det vejledende timetal fremgår af Børne- og

Ungdomsudvalets bemærkninger i bogen ”Budget

2013”.

Folkeskole - SFO

SFO er en fritidsordning for børn i skolealderen.

Adgangen til at oprette SFO findes i

Folkeskoleloven og det er frivilligt for kommunerne

at oprette SFO.

SFO er altså en kan-opgave og kommunerne

er ikke forpligtet til at oprette SFO på alle

skoler. Kommunens forsyningsforpligtelse

på fritidsområdet tilsiger dog, at den enkelte

kommune har pligt til at sikre det nødvendige antal

fritidstilbud til børn i aldersgruppen, og at udbuddet

af fritidstilbud skal ses i forhold til antallet af SFOpladser

(jf. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

klubtilbud, 2008).

Special SFO til elever med særlige behov

Elever i specialklasser får tilbudt en plads i en

special-SFO. Elever i almindelige klasser med

behov for støtte i SFO har adgang til at søge ekstra

støttetimer hertil. Der er special-SFO i tilknytning

til specialklasser på følgende skoler:Frydenstrandskolen

Nordstjerneskolen

28Skagen skole

Sæbygaardskolen

Folkeskole – specialundervisning

Inklusion er et bærende mål for folkeskolerne i

Frederikshavn Kommune – både som værdi og

i praksis. Men der er en gruppe af elever som

tilbydes specialundervisning i særlige tilbud.

Specialundervisning tilbydes til elever med behov

for særlig støtte, fordi deres faglige, personlige,

fysiske eller anden udvikling kræver en særlig

hensyntagen, som ikke kan understøttes ved

brug af folkeskolernes almindelige tilbud,

herunder tilbud om undervisningsdifferentiering,

holddannelse m.m.

Specialundervisningen er dyrere end almindelig

undervisning på distriktsskolerne. Det skyldes

bl.a. at der er færre børn pr. klasse, flere voksne

pr. barn, specialuddannet personale og en

udpræget grad af individuelt tilrettelagte og

undervisningsdifferentierede forløb.

Den tværgående ungeindsats

Den tværgående ungeindsats har i 2013 et

samlet budget på 54 mio. kr. og har opgaver og

forpligtelser i forhold til følgende:


Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdomsskole – 10. klasse center

SSP – Skole, Social og Politi-samarbejdet

STU – Ungdomsuddannelse til unge med

særlige behov

Voksenspecialundervisning

EGU – Erhvervsfaglig Grund Uddannelse

Produktionsskole

Det tværgående ungeteam

Ungeprojekter – f.eks. positivt fremmøde

Særlige mål for området

Center for Undervisning og Tværgående

Ungeteam har det som et strategisk mål at sikre,

at 95 % af en årgang i Frederikshavn Kommune

gennemfører en ungdomsuddannelse.

Den tværgående Ungeindsats samarbejder

med øvrige relevante afdelinger om at styrke en

helhedsorienteret og koordineret ungeindsats.

Center for familie

Center for Families hovedadresse er Sæby Rådhus

og flere af afdelingerne har medarbejdere, der

har kontor på Skagen Rådhus. Den kommunale

Tandpleje har adresser i Frederikshavn og Skagen.

Dag- og døgnafdelingen driver Døgncenter


Frederikshavn med 3 døgninstitutioner.

Herudover driver afdelingen Bo-hjemme-støtte til

børn/unge over 13 år i hele kommunen, men med

udgangspunkt i Frederikshavn.

Familiehuse med adresser i Frederikshavn og

Sæby samt Skansen (bo-hjemme-støtte under

13 år) med udgangspunkt i Frederikshavn.

Såvel familiehuse som Skansen er ligeledes

kommunedækkende. Krisecenter for kvinder er

beliggende i Frederikshavn.

Center for Familie består af:Sundhedstjenesten

Tandplejen

Familierådgivningen

PPA (pædagogisk psykologis afdeling)

Dag- og døgnafdelingen

Opgaver på tværs af centre

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten i Frederikshavn Kommune

har til opgave at fremme sundhed og trivsel

og forebygge sygdomme i børnefamilier.

Sundhedstjenesten yder råd og vejledning

til gravide, børn og deres familie, dagpleje,

daginstitutioner og skoler vedrørende almene

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende

foranstaltninger. Børn der har særlige behov får

ekstra opmærksomhed. Alle familier med børn i

alderen 0 år til udgangen af 9. klasse kan benytte

sig af sundhedstjenestens tilbud.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje omfatter Børne- og

Ungdomstandplejen og tilbud om forebyggende

og behandlende tandpleje i Omsorgstandplejen.

Familierådgivningen

Familierådgivningen arbejder med børn og

unge mellem 0 – 18 år og deres familier efter

Servicelovens bestemmelser. Der er tale om

børn og unge, hvor der er konstateret et særligt

behov, og formålet er at skabe de bedst mulige

opvækstvilkår for børn og unge, så de på trods

af deres individuelle vanskeligheder, kan opnå

de samme muligheder for personlig udfoldelse,

udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

PPA (Pædagogisk, psykologisk afdeling)

PPA arbejder med problemstillinger hos børn

og unge mellem 0 og 18 år og udgangspunktet

er Folkeskolelovens bestemmelser om

specialpædagogisk bistand til børn og unge

mellem 0-18 år (§3 og §4) og Servicelovens

29

bestemmelser om samme aldersgruppe og deres

familie.

Afdelingen betjener familier, skoler, dagtilbud,

døgninstitutionerne samt andre relevante

samarbejdspartnere og har både en rådgivende,

vejledende og behandlende funktion.

Dag- og døgnafdelingen

Afdelingen driver Døgncenter Frederikshavn

med 3 døgninstitutioner: Minibo (Frederikshavn)

med 8 pladser, Granly (udenfor Understed) med

8 pladser og Gaarden (udenfor Ålbæk) med 8

pladser. Institutionerne yder omsorg, personlig

støtte og socialpædagogisk behandling til børn

og unge, der har brug for at bo et andet sted end

hjemme.

Herudover tilbydes bo-hjemme-støtte i hele kommunen,

men med udgangspunkt i Frederikshavn.

Forebyggende foranstaltninger i Familiehusene

samt et krisecenter for kvinder i Frederikshavn.

Krisecentret har 4 døgnpladser til kvinder med

eller uden børn, som har været udsat for fysisk

og/eller psykisk vold.

Center for dag- og fritidstilbud

Dagtilbuddene i Frederikshavn Kommune har

til formål at fremme børnenes trivsel, udvikling

og læring, og skal give familier mulighed for at

tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter behov

og ønsker. Dagtilbud skal i samarbejde med

forældrene give børn omsorg og understøtte det

enkelte barns alsidige udvikling og selvværd,

samt bidrage til at børnene får en god og tryg

opvækst.

Klubtilbuddene har til formål at skabe aktiviteter

og samværsformer som fremmer børn og unges

alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse

for demokrati. Klubtilbud arbejder for at udvikle

børn og unges evner til at indgå i forpligtende

relationer og fællesskaber. Klubtilbud er en del af

kommunens generelle fritidstilbud til børn og unge,

og medvirker til at børnene og de unge bliver i

stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv.

De pædagogiske dag- og klubtilbud skal

desuden bidrage til forebyggelse af negativ

social arv og yde en forbyggende og støttende

indsats over for børn med behov for en særlig

opmærksomhed. Tilbuddene skal medvirke til

at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem

tilbuddene, bl.a. ved at gøre overgange mellem

tilbuddene sammenhængende og alderssvarende

udfordrende for børnene og de unge. Kommunens


dag- og klubtilbud medvirker ved udmøntningen

af kommunens sammenhængende børnepolitik.

Dagtilbuddene i Center for Dag- og Fritidstilbud er

dagpleje, kommunale og selvejende vuggestuer,

børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Desuden administrerer centret pladsanvisning

og tilskud til private pasningsordninger samt

privatinstitutioner.

Klubtilbuddene er dag- og aftenklubpladser

i kommunale og selvejende fritidscentre og

ungdomsklubber.

De decentrale dagtilbud er:


Dagplejen Frederikshavn Kommune, som

består af selve dagplejen og den centrale

pladsanvisning. Ledelse og administration

har til huse på rådhuset og består af leder og

souschef, 4 administrative medarbejdere og 8

tilsynsførende pædagoger. Hertil kommer ca.

205 dagplejere fordelt i hele kommunen.

Fyrtårnet Skagen, som har vuggestue- og

børnehavepladser på 4 adresser i Skagen.

Fyrtårnet har desuden tilbud om familiestue.

Opland Nord, som består af 4 børnehuse

(børnehaver og aldersintegreret institution) i

Strandby, Jerup og Elling.

Frederikshavn I, som tilbyder vuggestueog

børnehavepladser på 3 adresser i

Frederikshavn. I løbet af 2013 samles de 3

institutioner i ny institutionsbygning på Peter

Wesselsvej i Frederikshavn.

Midtbyens Børnehuse, med 2 aldersintegrerede

børnehuse på 3 adresser i

Frederikshavn. I 2013 samles 2 af husene i ny

fælles bygning på Rømøvej, Frederikshavn

Vingesuset, med børnehavepladser i

Ravnshøj og 2 steder i Frederikshavn.

Fir’kløveren Bangsbostrand, med

vuggestue- og børnehavepladser i 4 huse i

Frederikshavn.

Frederikshavn V, som har vuggestue- og

børnehavepladser i 5 huse i Frederikshavn.

Frederikshavn V har desuden 1 specialgruppe

til børn med betydelig og varig nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne, en

observationsgruppe til børn med særlige

støttebehov samt et tilbud om familiestue.

Støtteressourceteamet er også en del af

områdets organisation.

Sæby I, som har børnehuse (børnehaver og

aldersintegreret institution) i Dybvad, Hørby

og 3 steder i Sæby. Sæby I har desuden tilbud

om familiestue.

30
Sæby II, som har vuggestue- og

børnehavepladser i 3 huse i Sæby.

Bødkergården, selvejende aldersintegreret

daginstitution i Østervrå. Bødkergården

har desuden specialgruppe til børn med

betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne og gruppe til børn med særlige

støttebehov.

Aalbæk Børnehave, selvejende børnehave i

Aalbæk.

Børnehaven Humlebien, selvejende

børnehave i Frederikshavn.

Røde Kors Børnehave, selvejende børnehave

i Frederikshavn

Børnehaven Bispevang, selvejende børnehave

i Sæby.

Thorshøj Børnehus, aldersintegreret puljeinstitution

i Thorshøj.

De decentrale klubtilbud er:
Sæby Fritids- og Ungdomsklub, med dag- og

aftenklubpladser i Sæby, Specialafdeling i

Sæby og Specialinstitution i Frederikshavn.

I løbet af 2013 samles alle specialpladser

i nye fælles bygninger på Toftegårdsvej i

Frederikshavn.

Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med

pladser til dag- og aftenklub.

Ungdomsgården Hånbæk, selvejende

fritidscenter med dag- og aftenklubpladser

Bangsboklubben, selvejende institution i

Frederikshavn, som tilbyder dagklubpladser.

Aalbæk Fritids- og Aftenklub, der har dag- og

aftenklubpladser.

Kaj Bundvad Fritidscenter, selvejende

institution med dag- og aftenklubpladser.

Fritidscenteret har desuden en gruppe

med unge med behov for særlig støtte i

fritidstilbuddet. En kommunal aftenklub i

Ravnshøj ledes efter aftale fra Kaj Bundvad

Fritidscenter.

Strandby Fritidscenter, selvejende institution

med dag- og aftenklubpladser.

Dybvad Ungdomsklub - aftenklubpladser

Hørby Ungdomsklub - aftenklubpladser

Voerså Ungdomsklub aftenklubpladser

Østervrå Ungdomsklub - aftenklubpladser

Organisation

Fagcentret ledes af en Centerchef for Dag- og

Fritidstilbud og har i administrationen ansat 3

konsulenter og en administrativ medarbejder.

Fagcentret varetager de overordnede

styringsmæssige og administrative opgaver i

relation til kommunens dag- og fritidstilbud. Her


er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt

gennemførelse af aktiviteter, der sikrer at love,

vejledninger og politiske beslutninger føres ud i

livet.

Center for Dag- og Fritidstilbud har en central

opgave i at understøtte kvalitetsudviklingen af

den pædagogiske kerneydelse i kommunens

pædagogiske dag- og fritidstilbud via f.eks.

udviklingsprojekter og fælles udviklingsaktiviteter.

Center for Dag- og Fritidstilbud godkender

dagtilbuddenes læreplaner og arbejder med udvikling

af dokumentations- og evalueringsværktøjer

for hele dag- og fritidstilbudsområdet.

Center for Dag- og Fritidstilbud har ansvar for

visitation af specialtilbud og pædagogisk støtte

til børn mellem 0-6 år med særlige behov.

Visitationen foregår i tæt samarbejde med PPA

og pladsanvisningen.

Hvert dag- og klubtilbud (undtaget

ungdomsklubber), har forældrebestyrelser

som fastsætter principper for institutionernes

arbejde og for anvendelsen af budgetrammen.

Ledelsen af institutionerne har ansvar for den

daglige pædagogiske og administrative ledelse af

tilbuddet, og udøver sin kompetence inden for de

rammer der er fastlagt af kommunalbestyrelsen

og inden for de principper for det pædagogiske

arbejde, der er fastsat i forældrebestyrelsen.

Selvejende institutioner og klubber er selvstændige

juridiske enheder, som har en driftsaftale med

Frederikshavn Kommune. Bestyrelsen i selvejende

institutioner har derfor det overordnede

ansvar for institutionens drift.

Dag- og Fritidstilbuddene har praktikpladser

med og uden løn til studerende på pædagoguddannelsen,

og for elever fra pædagogisk

assistentuddannelse (PAU).

Særlige mål og projekter for dag- og fritidstilbud

Handleplan efter analyse af Dagplejen og

Pladsanvisningen:

Efter gennemført analyse af kommunens dagpleje

og pladsanvisning i 2012, arbejdes med en

handleplan for optimering af organisering og drift

af Dagplejen og Pladsanvisningen. Handleplanens

indsatsområder vil blandt andet omhandle

løsninger for dagplejens og pladsanvisningens

organisatoriske samhørighed, gæsteplejen samt

igangsætte processer vedr. retningslinjer internt

i dagplejen.

31

Dagtilbud i fremdrift:

Alle dagtilbudsområder har siden 2011

deltaget i en udviklingsproces med fokus på

kerneydelsen i dagtilbud. Lederne sætter

retning ved at udpege de største udfordringer i

dagtilbudsområderne på udfordringsværksteder.

Medarbejderne skaber efterfølgende gennembrud

i den pædagogiske virksomhed ved deltagelse

i realiseringsværksteder. I 2013 afholdes en

afsluttende konference, hvor de 200 deltagende

ledere og medarbejdere deler erfaringer og

opdagelse med hinanden og omverdenen.

Faglige kvalitetsoplysninger igennem ’Læringshjulet’:

I forbindelse med ny lovgivning om faglige

kvalitetsoplysninger i dagtilbud udrulles værktøjet

’læringshjulet’ i alle dagtilbud på 0-6 års området.

Læringshjulet er et værktøj, som benyttes til at

reflektere over det pædagogiske arbejde med

fokus på barnets kompetencer. Læringshjulet

anvendes i tæt samarbejde med forældrene, og

fungerer som overgangsmateriale, når barnet er

på vej mod et nyt dagtilbud eller skole.

Isfugleuddannelse:

Frederikshavn Kommunes grønne guides og

naturvejledere gennemfører 2012 og 2013

to uddannelsesforløb, der opkvalificerer det

pædagogiske personale i deres viden om

natur. Der deltager 50 medarbejdere på de to

uddannelsesforløb.

Ergonomiuddannelse:

Et flerårigt arbejdsmiljøprojekt, hvor ergonomi og

fokus på det fysiske arbejdsmiljø er i højsædet. I

2013 arbejdes videre efter projektets planer.

Leadership pipeline:

Alle ledere i dag- og fritidstilbud introduceres i 2012-

2013 til en ny ledelsesmodel Leadership pipeline,

der giver et nuanceret blik på succeskriterierne

for god ledelse på hvert ledelsesniveau. Der er

fokus på udvælgelse af ledere, arbejdsprocesser

imellem ledelseslagene, indkøring af nye

ledere og talentpuljer i forhold til udvikling af

rekrutteringsgrundlaget.

For tidligt fødte børn:

Der igangsættes en proces i 2012-2013, der skal

afdække behov og fremtidige handlemuligheder

i forhold til målgruppen ’for tidligt fødte børn’. En

målgruppe, der er kommet mere opmærksomhed

på de seneste år, og som ofte har særlige behov

i dagtilbuddet.


Vuggestuepædagogik:

I forbindelse med omlægning af dagplejepladser

til vuggestuepladser i centret er der behov for

at opkvalificere det pædagogiske personale i

dagtilbud i vuggestuepædagogik. Det vil i 2013

være et fokusområde afstemt efter konkrete

behov i dagtilbudsområderne.

Fritidstilbud på tværs:

I 2012 sætter fritidstilbudslederne spot

på fritidstilbuddene i kommunen i et

helhedsperspektiv. Med udgangspunkt i deres

virkelighed formulerer de en række udfordringer

på et udfordringsværksted. I 2013 sættes

medarbejderhold på tværs af fritidstilbuddene, der

skal skabe gennembrud i fritidstilbuddene i forhold

til de formulerede udfordringer. Medarbejdernes

proces støttes af realiseringsværksted, der

arbejder med processen fra idé til handling.

Helhedsplanen:

Helhedsplanen for sammenlægning og udvikling

af dagtilbud i Frederikshavn Kommune betyder

også i 2013, at der på flere fronter arbejdes

specifikt med udvikling af dagtilbuddene, hvor

der er målsat opgaver angående økonomi,

bygningsmasse, kvalitet og organisering. Formålet

med Helhedsplanen samlet set er, at dagtilbud i

Frederikshavn Kommune nu og i fremtiden sikres

optimale udviklingsbetingelser, i en tid, hvor både

økonomi og demografisk udvikling sætter pres på

området.

Hovedformålene er:

• at institutionerne bliver store nok til


organisatorisk at opnå en effektiv, rationel og

udviklingsparat drift.

at skabe grundlag for, at institutionerne kan

fastholde og udvikle serviceniveau og kvalitet

i kommunens dagtilbud.

• at fremtidssikre det kommunale serviceniveau

på hele dagtilbudsområdet

• at opnå en moderne bygningsmasse som er

tidssvarende både pædagogisk, økonomisk

og energi- og miljørigtig.

Der er som led i helhedsplanens udmøntning

planlagt indflytning i to nye større institutioner på

Rømøvej og Peter Wesselsvej i Frederikshavn

i foråret 2013. Der forventes opført ny

institutionsbygning i Sæby i løbet af 2013.

Solsikken i nye bygninger:

Fritidshjemmet Solsikken vil som følge af

placeringen af ny skole i Frederikshavn i 2013

flytte sammen med specialafdelingen i Sæby i

32

nye rammer på Toftegårdsvej i Frederikshavn.

Den nye bygning forventes indflytningsklar juni

2013.


KUltUr- og frItIdsUdvAlget

Kultur- og Fritidsudvalgets ressort dækker

fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i

Frederikshavn Kommune.

Det underliggende embedsapparat er organiseret

i Center for Kultur og Fritid, der løser en bred

vifte af opgaver heriblandt rådgivningsopgaver

og udviklingsopgaver i forhold til foreninger,

idrætshaller, svømmehaller, kulturinstitutioner og

kulturelle arrangementer.

driftsbudget fordelt på hovedområder:

Kultur- og fritidsudvalgets

driftsbudget 2013 (netto)

(mio. kr.)

Kultur 53,6

Fritid 23,9

Folkeoplysning 29,9

Ejendomscentret Kappelborg 2,0

Reduktionspulje 2013 – 2016 -2,2

Reduktion i uddannelse -0,1

Kultur- og fritidsudvalget i alt 107,3

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Kultur- og Fritidsudvalgets budget fordelt på hovedområde (beløb i mio. kr.)

29,9

23,9

2,0

53,6

Kultur

Fritid

Folkeoplysning

Ejendomscentret Kappelborg

Kultur

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune består

af følgende tilbud:
Biblioteker

Museer

Teatre

Musikskole

Stadsarkiv

Kulturelle opgaver/projekter

Kulturhuse

Frederikshavn bibliotek

Biblioteksvæsenet udgør en væsentlig

del af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede

aktivitetsområde. Biblioteket gennemfører en

33

løbende effektivisering af aktiviteterne og indgår i

lokalsamfundenes samlede kulturaktiviteter.

Biblioteket har afdelinger i kommunens tre store

byer, lokalbiblioteker og bogbusbetjening Der

er gennemført adgang for borgere udenfor den

normale åbningstid gennem ”det åbne Bibliotek”

i Sæby og det nye bibliotek på Kappelborg i

Skagen. Samme adgang etableres i 2013 på

Frederikshavn Bibliotek.

Museer

Der budgetteres i 2013 med driftstilskud til

følgende museer:Nordjyllands Kystmuseum (Bangsbo Museum)

3,4 mio. kr.

Frederikshavn Kunstmuseum 0,7 mio. kr.

Skagens Museum 2,3 mio. kr.

Nordjyllands Kystmuseum (Skagen By- &

Egnsmuseum) 2,0 mio. kr.

Nordjyllands Kystmuseum (Sæby Museum)

1,6 mio. kr.

Endnu ikke udmøntet besparelse jfr. byrådsbeslutning

i 2011- 0,6 mio. kr.

Der er udarbejdet en museumspolitik gældende

for perioden 2011-2014. Museumslandskabet

er under forandring, omgivelser ændres

med nye krav, forventninger og tendenser.

Museumspolitikken tager afsæt i de forandringer

og udfordringer, som der naturligt vil opstå

på den baggrund. Museumspolitikken skal

bidrage til at sætte fokus på de udfordringer og

udviklingspotentialer, som museerne indeholder.

Teatre

Der afsættes i budget 2013 0,5 mio. kr. til

teateraktiviteter. Frederikshavn Kommune

gennemfører flere forskellige aktiviteter indenfor

børneteater samt yder tilskud til Vendsyssel

Teater.

Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder forskellig

undervisning i musik. Undervisningen finder

sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i

Frederikshavn, Manegen - Sæby Kulturhus og

Kappelborg - Skagen Kulturhus samt decentralt

på enkelte af kommunens skoler og i

Kommandantboligen i Frederikshavn.

Der opleves et øget behov og ønske om

undervisning i daginstitutioner og hos dagplejere

samt undervisning i indskolingen på såvel

kommunale som private skoler i kommunen, på


aggrund af det vil Musikskolen forsøge at skabe

musikalske satellitmiljøer.

Der vil fremover gøres brug af iPad i undervisningen,

hvor teknologien med fordel kan

anvendes til at styrke læringsprocessen.

Budgetrammen for Frederikshavn Musikskole er

for 2013 beskåret med 0,3 mio.kr., som var det

tidligere budget til billedkunstskolen.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne

og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn

i henhold til Musikloven. Der budgetteres med

et nettobudget på 6,9 mio. kr. til det samlede

aktivitetsområde. Deltagerbetaling budgetteres til

2,5 mio. kr. og der budgetteres til 1,3 mio. kr. i

statsstøtte.

Stadsarkiv

Stadsarkivet er kommunens hukommelse, og

samler de kommunale arkivalier og dets formål

er blandt andet at gøre arkivernes samlinger

tilgængelige.

Borgerne kan komme på arkivet og søge

oplysninger og dokumentation om lokaliteter,

begivenheder, levevilkår, huse samt politiske

beslutninger.

Budgetrammen for 2013, er blevet tilført 0,3

mio.kr. til ordning, pakning og registrering af de

decentrale centre og institutioners arkiver.

Stadsarkivet har kontor og udstillingsafdeling på

Frederikshavn Bibliotek.

Arena Nord/Det Musiske Hus - Frederikshavn

Arena Nord, Det Musiske Hus, Regionalt Spillested,

Maskinhallen, Kommandantboligen og

Maigaarden indgår i den selvejende institution

Arena Nord.

Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang

række koncerter, konferencearrangementer samt

foreningsaktiviteter og henter publikum fra både

lokalområdet og ud i hele den nordjyske region.

Manegen - Sæby Kulturhus

Manegen rummer både foreningsaktiviteter

og har et tæt og forpligtende samarbejde med

tilknyttede institutioner. Huset er en del af det

samlede kompleks på Kulturtorvet i Sæby der

udover kulturhusdel rummer musikskole, bibliotek

og svømmehal.

34

Den selvejende institution Sæby Svømmebad

håndterer driften i det samlede bygningskompleks

og biblioteket afvikler de kulturaktiviteter

der er i Manegen, ud over den løbende

foreningsaktivitet.

Kappelborg - Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus rummer følgende

elementer:


Bibliotek/Videncenter

Musikskole/Undervisning

Multisal for teater, musik og biograf

Foreningslokaliteter

Fællesfaciliteter for huset generelt

Med sin placering i bymidten skal kulturhuset

favne et hidtil udækket behov for samling af

byens kulturelle institutioner og foreninger. Den

dynamik, der opstår, når de kulturelle institutioner

og foreninger kombineres med private aktører,

skal bidrage til at skabe liv i bymidten hele året

og samle grupper, der måske ikke normalt er

sammen.

Huset skal med sit arkitektoniske udtryk forstærke

og udvide opfattelsen af ”Den levende by” – ”Det

nye Skagen” og skabe en tæt forbindelse mellem

indendørs og udendørs aktiviteter i området.

Aalbæk Kulturhus

Der budgetteres med driftstilskud på 0,1 mio. kr.

for 2013. Huset er foreningsdrevet og baserer sine

aktiviteter på frivilligt engagement i lokalområdet.

Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med ydelser af tilskud, alternativt

garantibeløb til ikke kommunale kulturelle

aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a:


Børnekulturfestival

Nordlysprisen

Filmfestival

Den regionale kulturaftale

Borgerhuse i Frederikshavn Kommune

Skt. Hans aften i Skagen

Skagen Festival

Karizma

Kulturalliance Hjørring Kommune/Frederikshavn

Kommune

Kulturalliancen Hjørring - Frederikshavn

Kulturalliancen er et musik- og teatersamarbejde

mellem Hjørring- og Frederikshavn Kommuner.

Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle

musik- og teateraktiviteter i de to kommuner


og understøtte muligheden for at udvikle det

løbende samarbejde med Kulturministeriet og

Statens Kunstråd, så området også fremover har

statsstøttede professionelle kulturaktiviteter.

Samarbejdet betyder desuden konkret, at der kan

søges penge til gennemførelse af et projekt eller

en idé, som er med til at udvikle musiklivet i de to

kommuner.

fritid

Fritidsområdet dækker:Stadions og grønne områder

Idrætsforeninger

Iscenter Nord

Svømmehallen

Bannerslundhallen

Syvstenhallen

Grønne områder

Der er med Park- og Skovvæsenet indgået en

driftsaftale vedrørende pasning af de grønne

områder ved idrætsanlæg udenfor folkeskolen.

Kontrakten genforhandles 1 gang årligt, og

genforhandles i 2013 med henblik på vurdering af

områdets behov.

I 2011 er gennemført effektivisering af området

med henblik på udfasning af banearealer uden

primære idrætsaktiviteter, ud af ca. 60 banearealer

er udfaset 20 arealer.

Gennem forhandling med Park og Vej er der

gennemført reducering i driftsaftalen for 2013, idet

budgetrammen er reduceret i henhold til Byrådets

beslutning.

Selvejende institutioner

Der budgetteres i 2013 med 20,8 mio. kr. i

driftstilskud til følgende selvejende institutioner:Skagen Kultur- og Fritidscenter

Aalbæk Idrætscenter

Frederikshavn Idrætscenter

Skagen Tennis- og Badmintonklub

Skagen Stadion

Aalbæk Idrætsforening

Østervrå Idræts- & Kulturcenter

Sæby Fritidscenter

Arena Nord

Sæby Svømmebad

Dybvad Hallen

Skagen Ridehus

Frederikshavn Lystfiskerforening

Stadion og klubhuse

35

I 2012 er vedtaget en harmoniseringsmodel,

der over en årrække sigter mod en mere ligelig

fordeling af de kommunale tilskud til de enkelte

centres kommunale kerneaktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2013 udmøntet

besparelse på halområdet jfr. byrådsbeslutning i

2011 på 1,0 mio. kr.

Kommunale haller

På det kommunale områder er der følgende

haller:

Frederikshavn Svømmehal 2,8 mio. kr.

Iscenter Nord 2,0 mio. kr

Syvsten Hallen 0,3 mio. kr.

Bannerslund Hallen 0,6 mio. kr.

Folkeoplysning

Til folkeoplysning udgør budgetrammen i 2013 i

alt 29,9 mio. kr.

Budgetrammen er opdelt således:Undervisning (inkl. mellemkommunale

refusioner) 2,6 mio. kr.

Aktiviteter for børn og unge under Frederikshavnerordningen

13,4 mio. kr.

Udgifter til lokaletilskud 13,6 mio. kr.

Bevillingsbeløb vedr. initiativpulje 0,1 mio. kr.

Rengøring 0,1 mio. kr.

Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio.

kr.

Budget for 2013 på folkeoplysningsområdet

er udarbejdet efter bestemmelserne i den

gældende Folkeoplysningslov og Frederikshavnerordningen.


teKnIsK UdvAlg - sKAttefInAnsIeret

driftsbudget fordelt på hovedområder:

teknisk Udvalg driftsbudget 2013

(netto)

(mio. kr.)

Direktørens område 0,7

Center for Teknik og Miljø 3,2

Ejendomscenter 0,2

Center for Park og Vej 51,3

I alt 55,4

Teknisk Udvalg driftsbudget fordelt på hovedområder (mio. kr.)

51,3

0,7 3,2 0,2

Center for teknik og miljø

Direktørens område

Center for Teknik og Miljø

Ejendomscenter

Center for Park og Vej

Afdelingen opgaver består bl.a. af miljøbeskyttelse

og skadedyrsbekæmpelse.

Miljøbeskyttelse er opdelt i 3 hovedoverskrifter:
Fællesformål: Dækker udgifter til IT,

badevandsprøver, kørsel, konsulent hjælp,

miljøkurser og små anskaffelser.

Miljøtilsyn: Dækker udgifter til i forbindelse

med tilsyn på virksomheder.

Øvrig planlægning: Dækker udgifter til

planlægning på miljøområdet.

Der udarbejdes løbende planer vedrørende

spildevand, vand, varme samt regulativer på

flere områder. Der udføres tilsyn på landbrug og

virksomheder.

Målet for miljøbeskyttelse er, at kommunen

arbejder på at fastholde og forbedre miljøet til gavn

for befolkningen, virksomhederne og gæster.

Gebyrfastsættelse for skadedyrsbekæmpelse

sker på baggrund af hvile-i-sig-selv-princippet.

Taksterne på området skal således være

omkostningsbestemte. Der opkræves et beløb

via ejendomsskatten svarende til 0,005 % af

ejendomsværdien til rottebekæmpelse.

36

Mål for skadedyrsbekæmpelse at tilbyde ordninger

til borgere og virksomheder, således at der

kan foretages en bekæmpelse af skadedyr på en

miljømæssig korrekt og prisbevidst måde.

Det er lovbestemt at kommunen skal administrere

opgaven.

ejendomscentret

Havne

Havne er administrativt en del af ejendomscentret.

Indtil videre er havne politisk placeret på Teknisk

Udvalgs område.

Havne:


Skagen Lystbådehavn, ejet af kommunal

selvstyrehavn – kommunalt drevet

Ålbæk Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Sæby Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Havnene har stor betydning for såvel

lokalbefolkningen som det store antal turister, der

hvert år besøger landsdelen. Det er derfor vigtigt, at

havnene fremtræder indbydende, velvedligeholdte

og at de nødvendige servicefaciliteter er til stede.

Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres

mellem Ejendomscentret og de pågældende

havne.

På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn

udføres et stort frivilligt arbejde af foreninger og

lokalområdet.

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover

besøges havnene af ca. 21.800 gæstesejlere om

året.

Center for Park og vej

Centret har ansvaret for kommunens gader, veje,

trafik, parker og grønne områder. Her planlægges,

koordineres og udføres den daglige pasning og

vedligeholdelse. Center for Park og Vej udfører

endvidere renoveringsopgaver og nyanlæg.

Centret er opdelt i to afdelinger; en planafdeling

og en driftsafdeling.

Driftsafdelingen sikrer ren- og vedligeholdelse

af kommunens gader (ca. 1.000 km vej), torve

og pladser. Desuden sørger afdelingen også


for tømning af skraldespande, toiletrenholdelse

og rensning af byinventar. Driftsafdelingen

har endvidere ansvaret for drift og udvikling af

kommunens ca. 35 parker, pladser, naturområder

og den øvrige infrastruktur, som understøtter

bymiljøet og sikrer en indbydende og attraktiv

kommune.

Afdelingen har ansvaret for at udvikle og gennemføre

anlægsprojekter. Det sker i form af koordinerede

gravearbejder for Frederikshavn Forsyning

A/S, anlæg af nye veje, cykelstier og lignende, samt

infrastruktur i forbindelse med byggemodninger.

Mange af anlægsafdelingens opgaver løses

i samarbejde med lokale entreprenører i det

såkaldte partneringssamarbejde. Materialerne,

som anvendes til anlægsopgaverne, f.eks asfalt,

beton og jord, sorteres på Center for Park og Vejs

egen genbrugsplads, hvor der knuses, sorteres

og genbruges så meget som muligt.

Driftsafdelingen udsætter ca. 170 blomsterkummer

og tilplanter ca. 2.000 m 2 bede med

det formål, at kummer og bede er flotte på alle

tider af året. Produktionen sker i eget gartneri.

Herudover varetager afdelingen pleje af ca. 317

km. vandløb, ca. 876 ha. kommunalt ejede skove

og 505 registrerede fortidsminder. Afdelingen står

endvidere for pleje og renhold af kommunens

strandarealer. Driftsafdelingen står også for udlån

af planter, palmer, flagstænger, skraldespande

osv.

Driftsafdelingen har ligeledes ansvaret for snerydning

og glatførebekæmpelse på kommunens

offentlige veje, cykelstier og gangarealer.

Desuden sørger anlægsafdelingen for maskinmæssig

gaderengøring og rensning af rendestensbrønde.

Vintertjenesten indebærer selve

snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse

samt oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel

af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt

vedligeholdelse af opkørte rabatter.

Målet for vintertjenesten er, at borgerne i

Frederikshavn Kommune sikres god fremkommelighed

og trafiksikre forhold trods vinter

og snevejr. Samtidig sikres opretholdelse af det

politisk besluttede serviceniveau, der er gældende

for hver vejkategori. En normalvinter har siden

kommunesammenlægningen i gennemsnit kostet

ca. 15,3 mio. kr. sammenholdt med budgetforslag

2013, hvor rammen til vintertjeneste er på 11,1

mio. kr.

37

PlAn- og mIlJØUdvAlget

driftsbudget (netto):

Plan- og miljøudvalgets driftsbudget

2013 (netto)

(mio. kr.)

Kollektiv Trafik 13,6

Handicapkørsel 2,0

Plan- og miljøudvalget i alt 15,6

Plan- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på hovedområder

(mio. kr.)

2,0

13,6

Kollektiv Trafik

Handicapkørsel

Kollektiv trafik

NT vil i henhold til lov om trafikselskaber fastholde

og udvikle en effektiv kollektiv trafik (bus/jernbane)

i de tætbefolkede områder samt en behovstilpasset

kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder.

NT vil være orienteret mod den daglige pendlertrafik,

men vil også udvikle nye transporttilbud rettet

mod kultur og oplevelser i hele regionen.

NT tilbyder transport internt i kommunen mellem

de større byområder. Denne transport skal bidrage

til at binde kommunen sammen.

Ligeledes tilbyder NT bybusruter i Frederikshavn

by, hvilket binder bydelene sammen og medvirker

til at minimere trængsel.

I tyndt befolkede områder vil betjeningen ske med

mindst mulig ressourceindsats eksempelvis med

telebus, teletaxi eller flextur.

I 2013 implementeres trafikplan 2013 – 2016, der

er en vækstplan. I trafikplan 2013 til 2016 fokuseres

der på busnettet, banerne, flextrafik/lexture,

terminaler, stoppesteder, busfremkommelighed,

trafikinformation samt klima og miljø.

Opgradering af flextur er medtaget i NTs budget

for 2013 med ca. 100.000 kr. (ikke fuld virkning

i 2013) og i overslagsårene med 400.000 kr. pr.

år. Der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km

over en kommunegrænse, og desuden bliver det

muligt at bestille og betale flexture via nettet. Endvidere

regnes der med en stigning i antal ture.


Tiltag vedrørende forbedringer på busnettet beløber

sig ifølge trafikplanen til 2,4 mio. kr. samt investeringer

i terminaler og stoppesteder på 800.000

kr. årligt i 4 års perioden. Trafikplanens virkninger

indarbejdes først i NTs budget i forbindelse med

kommende års køreplandiskussioner, og/eller når

der findes finansiering i kommunerne/regionen.

Buskunderne betaler selv ca. 50 % af busdriftens

omkostninger. Kommunen står for betalingen af

lokalruter, bybusser og fælleskommunale ruter

samt drift og vedligeholdelse af busstoppesteder/

læskure. Regionen står for regionale ruter og

Skagensbanen (tog).

Det skal forsat være muligt for brede grupper af

pendlere, uddannelsessøgende og skoleelever at

benytte den kollektive trafik. For at gøre anvendelsen

af kollektiv trafik mere attraktiv, opgraderes

terminaler og busstoppesteder.

På baggrund heraf er bybussernes knudepunkt

blevet flyttet fra Rådhuspladsen til Busterminalen.

Herved er der opstået nye rejsestrømme,

hvor særligt de uddannelsessøgende udmærker

sig. Bybusserne er således blevet bundet bedre

sammen med X-busser og tog, hvilket har gjort

det lettere for daglige pendlere fra Skagen, Sæby,

Hjørring og Aalborg at benytte bybusserne. Der er

således sket en stigende kundetilgang til den kollektive

trafik, herunder mere end en fordobling af

tilgangen til X-busserne og en væsentlig tilgang til

bybusserne.

Den kollektive trafik i kommunen består af

regionalruter/X-bus, tværkommunale ruter, lokalruter,

bybusser, lokalbane (Skagensbanen), telebus,

teletaxi og Flextur samt DSB.

Faglig viden om kørselsordninger og kollektiv trafik

samt i besiddelse af kreativitet.

Flere passagerer til den kollektive trafik.

Mindske trafikkens negative påvirkning af miljø og

klima.

Bedre sammenhæng i den kollektive trafik

f.eks. mellem tog og bus samt skift mellem

tog, bus, bil og cykler ved terminaler.

Øget fremkommelighed og hastighed for bus-

serne – derved øges bustrafikkens konkurrenceevne

over for bilen.

Bedre information til passagererne ved øget

realtidsinformation i busserne, ved stoppesteder

og terminaler samt via mobiltelefonen.

Tiltrængt forbedringer af komforten på stoppesteder

og ikke mindst busterminaler.

38

Kommunen har modtaget støttetilsagn fra Trafikstyrelsens

fremkommelighedspulje til ny busterminal/trafikterminal

i Frederikshavn samt til opgradering

af stoppestedsfaciliteter i kommunen.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2013 udgør 13,6 mio. kr. netto.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplerende tilbud fra NT

i forhold til eksisterende kørselstilbud. Tilbuddet

kan anvendes af de borgere, som kommunen

har visiteret til ordningen,f.eks. borgere, som er

visisteret til et ganghjælpemiddel eller kørestol.

NT etablerer kørsel - så tæt på gadedøren som

muligt. Kørsel kan bestilles til fritidsaktiviteter, besøg

hos familie, indkøb mv. Kørslen kan foregå

alle ugens dage, hele døgnet. Ud over, hvad den

rejsende selv betaler, betaler kommunen NT for

kørslen.

Et medlemskab af NT’s handicapordning koster

390 kr. årligt, og medlemmer tildeles 104 enkeltture

pr. år.

Budgettet for 2013 udgør 2,0 mio. kr. netto.


tAKstfInAnsIeret drIft - renovAtIon

Et grundlæggende princip for fastsættelse af

takster og gebyrer inden for affaldsområdet er

hvile-i-sig-selv-princippet.

Takster på området skal være

omkostningsbestemte.

Målet er at tilbyde ordninger til borgere og

virksomheder, således at affaldet kan bortskaffes

på en miljømæssig korrekt og prisbevidst måde.

Regeringen har opsat nogle minimums mål, som

skal opfyldes.

Miljø- og genbrugsafgiften for virksomheder

differentieres, således at der tages hensyn til

størrelsen af de enkelte virksomheder. Miljø-

og genbrugsafgiften for virksomheder dækker

udgiften til AVØ A/S, erhvervsaffaldskonsulent,

Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens

vejledning om affaldshåndtering i forbindelse med

sagsbehandling og tilsyn inden for miljøområdet.

Miljø- og genbrugsafgiften for private

boligejere dækker udgiften til AVØ A/S,

Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens

administrationsudgifter.

Budgetrammen for 2013 udgør 1,7 mio. kr.

39


IndBYggertAl

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i indbyggertallet i Frederikshavn Kommune fordelt på

aldersgrupper.

Alder/Årstal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40

Udvikling

i procent

2011-2016

0-2 årige 1.708 1.639 1.583 1.533 1.524 1.503 -12,0%

3-5 årige 1.860 1.845 1.809 1.773 1.700 1.644 -11,6%

6-16 årige 7.940 7.780 7.591 7.387 7.220 7.099 -10,6%

17-24 årige 5.103 5.045 4.990 4.976 4.929 4.828 -5,4%

25-64 årige 31.951 31.390 30.955 30.572 30.183 29.857 -6,6%

65-79 årige 9.890 10.303 10.634 10.886 11.136 11.361 14,9%

80+ årige 3.124 3.156 3.207 3.272 3.345 3.402 8,9%

totAl 61.576 61.158 60.769 60.399 60.037 59.694 -3,1%

Kilde: Danmarks Statistik (indbyggertallet for 2011 og 2012 er det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2011 og 2012, de

øvrige tal er fremskrevne tal jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning).

Det fremgår af tabellen, at der generelt forventes et faldende indbyggertal i Frederikshavn Kommune fra

61.576 indbyggere i 2011 til 59.694 indbyggere i 2016 og samlet set forventes et fald i indbyggertallet på

3,1 % frem til 2016. Der forventes en stigning fra 2011 til 2016 blandt de 65-79 årige og i gruppen af indbyggere

over 80 år. I de øvrige aldersgrupper forventes indbyggertallet at være faldende frem til 2016.

Kurven nedenfor viser udviklingen i det samlede indbyggertal fra 2011 og frem til 2016. Heraf fremgår også

tendensen med et konstant faldende befolkningstal.

62.000

61.500

61.000

60.500

60.000

59.500

59.000

58.500

Indbyggertal i Frederikshavn Kommune 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indbyggertal i Frederikshavn

Kommune 2011-2016


tAKstoversIgt 2013 - udvalgte takster

Udvalgte takster inkl. moms

(Alle beløb i kr.)

Børnepasning 0-2 år:

41

Budget

2012

Budget

2013

Dagpleje heldagsplads 2.460,00 2.475,00

Vuggestue heldagsplads 2.830,00 2.780,00

Børnepasning 3-5 år (ekskl. madordning):

Heldagsplads 1.620,00 1.610,00

Fleksibel plads 1.160,00 1.160,00

Integrerede institutioner 0.-3. klasse

Morgenplads 295,00 200,00

Eftermiddagsplads 785,00 700,00

Heldagsplads 1.080,00 900,00

Integrerede institutioner fra 4. klasse

Morgenplads 295,00 200,00

Eftermiddagsplads 500,00 500,00

Heldagsplads 795,00 700,00

skolefritidsordning 0.-3. klasse (sfo I)

Morgenplads 425,00 425,00

Eftermiddagsplads 1.310,00 1.310,00

Heldagsplads 1.735,00 1.735,00

skolefritidsordning fra 4. klasse (sfo II = klubtilbud)

Morgenplads 340,00 230,00

Eftermiddagsplads 575,00 575,00

Heldagsplads 915,00 805,00

Pensionister i eget hjem:

Betaling for hovedret 47,00 48,00

Betaling for biret 11,00 11,00

svømmehal:

Børn 20,00 22,00

Voksne 40,00 42,00

Børn 10-turs kort 175,00 190,00

Voksne 10-turs kort 350,00 370,00

renovation:

Dagrenovation pr. år 1.182,50 1.182,50

Dagrenovation helårshus, 26 tømninger pr. år 720,00 720,00

Miljø- og genbrugsafgift pr. husstand 1.125,00 1.125,00

oplysninger pr. stk.:

Skatte-/vurderingsattest 100,00 100,00

For en fuldstændig takstoversigt henvises til takstoversigten i ”Budget 2013”.


InvesterIngsoversIgt 2013 - 2016

Alle beløb i 1.000 kr.

Indtægt anført med (-)

Budget

2013

42

overslagsår

2014

overslagsår

2015

overslagsår

2016

I alt

2013 - 2016

Økonomiudvalget 65.413 79.027 37.904 37.904 220.248

Salg af jord og bygninger -12.795 -12.795 -12.795 -12.795 -51.180

Planlagt vedligeholdelse af bygninger (øvrige ejendomme)

5.033 5.033 5.033 5.033 20.132

Borgerportal og hjemmeside -487 2.113 813 813 3.252

Pulje til digitaliserings- velfærdsteknologiske tiltag 7.452 15.928 15.428 15.928 54.736

Energirenoveringer 7.962 5.972 3.981 3.981 21.896

Ombygning af Ørnevejens skole til adm. formål 24.857 20.625 45.482

Bygning af servicehal - Beredskabscenter 1.884 1.884

Vedligholdelse af skolebygninger (bygningsrelateret

udgifter)

8.453 8.453 8.453 8.453 33.812

Etablering af ny daginstitution nær OPS-skole 2.064 2.064

Udviklingsplan for Ankermedet Skole 1.032 1.032

Helhedsplan for dagtilbudsområdet (bygningsrelateret

udgifter)

0 10.176 14.086 14.086 38.348

Energibyen, projektudvikling 1.990 1.990 1.990 1.990 7.960

IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet -1.000 500 500 0

Anlægspulje til OPS-projekter 20.000 20.000 40.000

Midler reserveret til kvalitetsfondsområder 415 415 830

sundhedsudvalget 1.019 5.932 5.932 1.019 13.902

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.019 1.019 1.019 1.019 4.076

Sundhedshus Sæby 4.913 4.913 9.826

Børne- og Ungdomsudvalget 8.437 7.995 4.967 4.967 26.366

Administration af anlægsprojekter 1.600 1.600 1.600 1.600 6.400

Digitalisering af skoleområdet 3.809 3.367 3.367 3.367 13.910

Projekt til forebyggelse på familieområdet 3.028 3.028 6.056

Kultur og fritidsudvalget 2.864 2.864 2.864 2.864 11.456

Anlægstilskud 1.015 1.015 1.015 1.015 4.060

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.849 1.849 1.849 1.849 7.396

teknisk Udvalg 46.656 41.955 41.955 41.955 172.521

Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:

Aktivitetsområde Bangsbo 557 557 557 557 2.228

Rekreative havne bådbroer 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Reduktion af øvrig anlæg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000

Kystfodring, Skagen 1.112 1.112 1.112 1.112 4.448

Bevarelse af kapital i bygningsmassen:

Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 747 747 747 747 2.988


Investeringsoversigt

fortsat

Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:

Budget

2013

43

overslagsår

2014

overslagsår

2015

overslagsår

2016

I alt

2013 - 2016

Koordinerede belægningsrenoveringer 12.694 12.694 12.694 12.694 50.776

Matrikulære berigtigelser 180 180 180 180 720

Renovering af kørebaner 10.788 10.788 10.788 10.788 43.152

Vejprojekter 7.780 7.780 7.780 7.780 31.120

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2017 2.903 2.903 2.903 2.903 11.612

Slidlag 3.600 4.328 4.328 4.328 16.584

Broer, tuneller og underløb 808 808 808 808 3.232

Uudmønted pulje - overflytning af andel af reduktion -180 0 0 0 -180

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:

Trafiksikkerhedskampagner 58 58 58 58 232

Investering i bolig- og erhvervsudvikling:

Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etabe 4.700 4.700

Palm City, infrastruktur og udvidelse Flade Engvej 909 909

I alt alle udvalg 124.389 137.773 93.622 88.709 444.493


lAngfrIstet lÅnegÆld

Nedenstående tabel viser udviklingen i kommunens langfristede lånegæld i perioden fra 2012 til 2016.

I tabellen er indregnet de forventede afdrag og lånoptagelser, som fremgår af det korrigerede budget

2012 og budget 2013 samt overslagsårene 2014 – 2016.

langfristet lånegæld

(Alle beløb i 1.000 kr.)

Korr. budget

2012

44

2013 2014 2015 2016

Gæld primo 939.712 1.089.945 1.116.392 1.141.258 1.123.118

Afdrag -80.722 -66.053 -70.616 -73.542 -75.517

Nye lån 230.955 92.500 95.482 55.402 53.402

gæld ultimo* 1.089.945 1.116.392 1.141.258 1.123.118 1.101.003

*Lånegælden er opgjort ekskl. leasingforpligtelser

Der er indregnet nedenstående lån i budget 2013:
25,0 mio. kr. til ombygning af Ørnevejens skole til administrative formål

20,0 mio. kr. som skal anvendes til OPS-projekter

11,5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til anlægsarbejder på vejområdet

9,0 mio. kr. til kvalitetsfonds- og digitaliseringsprojekter på serviceområderne

16,0 mio. kr. som lånedispensation for lav likviditet

8,0 mio. kr. til energirenoveringer

3,0 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter

Låneoptagelserne bliver behandlet på byrådsmøderne. Det er byrådet, der tager stilling til lånets størrelse

samt løbetidens længde.

Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens lånegæld, såfremt låneoptagelserne gennemføres som

forudsat i budget 2013 – 2016.

Udvikling i frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld fra ultimo 2012 til ultimo 2016

1.000 kr.

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

2012 2013 2014 2015 2016


fInAnsIerIngsoversIgt BUdget 2013-2016

(Beløb i 1.000. kr. - drift og anlæg i faste priser

2013-niveau)

fInAnsIerIngsBeHov:

Korr.

budget

2012

31.10.2012

Forventet

regnskab

2012

Korr. 30.04.2012

45

Vedtaget

budget

2013

01.11.2012

Budgetoverslag

2014

01.11.2012

Budgetoverslag

2015

01.11.2012

Budgetoverslag

2016

01.11.2012

A. driftsvirksomhed: 3.618.245 3.664.193 3.672.197 3.633.445 3.634.009 3.632.738

Serviceudgifter 2.527.263 2.552.385 2.572.433 2.530.368 2.517.951 2.503.862

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed. 204.042 203.703 209.180 207.173 206.173 206.173

Driftsudgifter vedr. ældreboliger 0 0 904 904 904 904

Indtægter fra den centrale refusionsordning -25.221 -23.179 -30.566 -30.566 -30.566 -30.566

Overførsler 700.314 708.868 718.604 723.925 737.907 750.726

Forsikrede ledige 208.788 221.000 198.491 198.491 198.491 198.491

Takstfinansieret 3.059 1.416 3.151 3.150 3.149 3.148

B. Anlægsvirksomhed: 463.353 323.867 124.389 137.773 93.622 88.709

Bruttoanlægsudgifter 494.614 336.497 137.184 150.568 106.417 101.504

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger -31.261 -12.630 -12.795 -12.795 -12.795 -12.795

C. renter – netto 13.744 21.703 20.031 22.132 22.441 21.751

d. finansforskydninger: -31.622 -45.242 -18.962 -19.076 3.361 7.363

Indskud i Landsbyggefonden 30.998 19.612 6.500 6.500 6.500 6.500

Frigivelse af deponerede beløb -5.417 -5.417 -5.765 -5.566 -5.417 -1.416

Mellemregning Kloakforsyningen -62.498 -62.498 -22.550 -22.289 0 0

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4.973 3.039 2.883 2.310 2.310 2.310

Øvrige finansforskydninger 322 22 -30 -32 -32 -32

e. Afdrag på lån 82.755 80.772 66.053 70.616 73.542 75.517

f. generelle tilskud og udligning -1.394.568 -1.432.676 -1.284.824 -1.246.417 -1.247.547 -1.250.892

g Pris- og lønstigningspost 0 0 0 65.216 130.146 196.497

fInAnsIerIngsBeHov I Alt 2.751.907 2.612.617 2.578.883 2.663.689 2.709.573 2.771.681

fInAnsIerIng:

1 Kommuneskat: -2.143.182 -2.143.582 -2.246.833 -2.363.817 -2.425.658 -2.483.149

2 Selskabsskatter -18.371 -18.371 -20.673 -18.636 -21.598 -23.820

3 Dødsboer -390 -2.935 -3.466 -3.577 -3.677 -3.769

4 Grundskyld -204.618 -204.618 -212.703 -224.190 -235.399 -246.699

5 Dækningsafgifter -5.788 -5.787 -4.771 -5.029 -5.267 -5.496

6 Lånoptagelse - skattefinansieret -276.568 -230.955 -92.500 -95.482 -55.402 -53.402

7 Forbrug/opsparing af likvide midler -102.991 -6.369 2.062 47.042 37.428 44.654

(- = forbrug)

fInAnsIerIng I Alt -2.751.908 -2.612.617 -2.578.883 -2.663.689 -2.709.572 -2.771.681

BeHoldnIng PrImo Året -47.408 -47.408 -53.777 -106.415 -59.373 -21.944

Årets forbrug/opsparing af likvide midler

( − = forbrug )

Korrektion af ult. beholdning vedr. UDK -54.700

-102.991 -6.369 2.062 47.042 37.428 44.654

BeHoldnIng UltImo Året -150.399 -53.777 -106.415 -59.373 -21.944 22.710

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 72.400 63.364 70.608 72.303 115.002 155.838

DEPONEREDE BELØB - primo året 27.681 27.681 22.411 16.646 11.081 5.663

(indgår IKKE i den gennemsnitlige likviditet)

På grund af afrundinger vil sammentællingerne ikke stemme i alle kolonner.


esUltAtoPgØrelse 2013-2016

Udvalgte poster

Alle beløb i 1.000 kr. - løbende priser

Positive tal angiver udgift

Negative tal angiver indtægt

det sKAttefInAnsIerede omrÅde

Korr.

budget

2012

31.10.2012

46

Forventet

regnskab

2012

Korr.

30.04.2012

Vedtaget

budget

2013

01.11.2012

Budgetoverslag

2014

01.11.2012

Budgetoverslag

2015

01.11.2012

Budgetoverslag

2016

01.11.2012

Skatter -2.372.348 -2.375.293 -2.488.446 -2.615.249 -2.691.599 -2.762.933

Generelle tilskud -1.394.568 -1.432.676 -1.284.824 -1.246.417 -1.247.547 -1.250.892

Driftsudgifter 3.616.828 3.662.778 3.670.498 3.694.762 3.759.388 3.823.128

Renter m.v. 13.744 21.703 20.031 22.132 22.441 21.751

resUltAt Af ordInÆr drIftsvIrKsomHed

-136.344

Overskud

-123.488

Overskud

-82.741

Overskud

-144.771

Overskud

-157.318

Overskud

-168.947

Overskud

Anlæg inkl. salgsindtægter og ekskl. forsyningsv. 463.353 323.867 124.389 139.859 96.457 92.764

A. resUltAt Af det sKAttefInAnsIerede

omrÅde

327.009

Underskud

200.379

Underskud

41.648

Underskud

-4.912

Overskud

-60.860

Overskud

-76.183

Overskud

B. resUltAt Af forsYnIngsvIrKsomHeder 1.417 1.417 1.697 1.811 1.929 2.051

C. resUltAt I Alt (A+B)

328.426

Underskud

201.796

Underskud

43.345

Underskud

-3.101

Overskud

-58.931

Overskud

-74.133

Overskud

Optagne lån -276.568 -230.955 -92.500 -95.482 -55.402 -53.402

Afdrag på lån (langfristet gæld) 82.755 80.772 66.053 70.616 73.542 75.517

Øvrige balanceorskydninger -31.622 -45.242 -18.962 -19.076 3.361 7.363

ÆndrInger Af lIKvIde AKtIver

-102.991

Forbrug

-6.371

Forbrug

På grund af afrundinger vil sammentællingerne ikke stemme i alle kolonner.

2.064

Opsparing

47.043

Opsparing

37.430

Opsparing

44.655

Opsparing

Det bemærkes, at der efter budgetvedtagelsen er gennemført budgetopfølgning pr. 30. september

2012, hvor der er sket en ændring af forventningen til regnskabsresultatet. Budgetopfølgningen blev

behandlet i Byrådet 5. november 2012. Der henvises i den forbindelse til Frederikshavn Kommunes

website www.frederikshavn.dk.

Når der i de præsenterede oversigter tages udgangspunkt i det forventede regnskab pr. 30.04.2011

er årsagen, at dette var grundlaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 - inkl. de

forudsætninger, som er indeholdt i budgetforliget.


frederIKsHAvn KommUnes BYrÅd

Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A)

1. viceborgmester 2. viceborgmester

Birgit S.

Hansen (A)

Pia

Karlsen (V)

Ole Rørbæk

Jensen (A)

John

Christensen (V)

Hanne

Bøgsted (O)

Erik Kyed

Trolle (A)

Jens

Porsborg (C)

Anders Gram

Mikkelsen (A)

Anders

Broholm (V)

Jens Hedegaard

Kristensen (A)

Helle

Madsen (V)

Carsten

Sørensen (O)

Jette Fabricius

Toft (UP)

Lars Møller (V)

borgmester

47

Bjarne

Kvist (A)

Brian

Pedersen (F)

Søren Visti

Jensen (F)

Christina Lykke

Eriksen (F)

Peter

Laigaard (LA)

Paul Rode

Andersen (F)

Mogens

Brag (V)

Irene

Hjortshøj (A)

Bruno

Müller (A)

Hanne

Welander (A)

Jens Ole

Jensen (V)

Jørgen

Tousgaard (A)

Per

Nilsson (V)

Frode Thule

Jensen (V)

Jeppe Nielsen

Kyk (UP)


dIreKtIon

Jes Lunde

direktør

Mikael Jentsch

kommunaldirektør

Heidi Becker-Rasmussen

direktør

48

Bent Westerberg

konst. direktør


Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

More magazines by this user
Similar magazines