Bilag A_18Jan.pdf

egedal.inst.dk

Bilag A_18Jan.pdf

Indstilling til borgmesterens pris til årets institution

I Stenløse Menighedsbørnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig

meget.

Ud over en meget aktiv bestyrelse er der oprettet et forældre festudvalg, der står for hovedparten af

arrangementer og fester, hvor forældre eller bedsteforældre er involveret.

Festudvalget arrangerer bl.a. fastelavn, kolonifest, bedsteforældredag med tilplantning af vores

krukker og bede på legepladsen, sommerfest, lysfest, julefest med Lotteri, samt bedsteforældredag

med fremstilling af juledekoration.

Dette har givet mange arrangementer, hvor børnene og forældre har haft en særlig oplevelse.

Et godt eksempel er vores sommerfest i år, hvor festudvalget med stor opbakning fra de øvrige

forældre havde arrangeret div. boder, hvor børnene kunne prøve forskellige aktiviteter, der

stimulere alle sanserne, der var kaffe og kage samt fælles spisning mm. Som overraskelse havde

festudvalget bestilt Ian fra Musik skolen til, at komme og underholde. Alle børn og voksne var med

til at synge, danse og lege div. musik/sanglege til stor morskab for både børn, forældre samt

personale.

Det at forældrene er så involveret som de er, smitter også af på vores samarbejde i hverdagen.

Personalet oplever det også som en ekstra resurse.

Arbejdet med at fastholde børn og medarbejdere, er absolut lykkedes. Eksempel har vi ikke haft

børn der har søgt om overflytning i de sidste 4 år, jeg som leder har kendskab til.

Endvidere har vi ofte forældre der ønsker, at deres børn bliver overflyttet til os, samt at små

søskende kommer tilbage.

Lige som jeg finder min medarbejdergruppe for noget ganske særligt og derfor også har indstillet

dem, finder jeg bestemt institutionen som helhed værdig til prisen

I Stenløse Menigheds børnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig

meget.

Med venlig hilsen

Mette Juliussen

Leder af

Stenløse Menighedsbørnehave


Indstilling til borgmesterens pris til årets medarbejder

Medarbejdergruppe i Stenløse Menighedsbørnehave viser forståelse for at hjælpe hinanden i en

travl hverdag. Eksempel er at de alle er fleksible ved sygdom m.m.

De er gode til at bakke op om hinanden med en konstruktiv samt professionel tilgang.

Medarbejdergruppen er gode til at arbejde med en fleksibel struktur med en blækspruttefunktion.

(personale er på skift blæksprutte en dag af gangen. Blæksprutten er den der har overblikket,

hjælper børn med formiddags maden, skifter børn, tørrer næse m.m. så det øvrige personale kan

være nærværende over for børnene samt fordybe sig i forskellige pædagogiske aktiviteter uden at

blive afbrudt af børn der råber jeg er færdig m.m.)

Endvidere er de gode til at lave samt følge div. skema m. m der overskuelig gør både praktiske samt

pædagogiske opgaver/ aktiviter, samt sikre at alle børn bliver tilgodeset.

De har en særlig optimistisk tilgang til arbejdet, hvilket bl.a. kunne ses i en tid hvor institutionen

var lukningstruet. De bibeholdte det gode humør samt en professionel tilgang til arbejdet, så

hverken børn eller forældre kunne mærke deres bekymring. De planlage og arbejdede som om, at

børnehaven med sikkerhed ville blive bevaret.

Medarbejderne er åbne for at rumme og inkludere børn med særlige behov, hvilke vi modtager flere

og flere af. Eksempel da der skulle starte en dreng med dværgvækst og umodne lunger med få dages

varsel.

Da der ikke kunne nås at skaffes støttepædagog/ handikaphjælper var de åbne over for, at det var en

af dem der i lidt over en mdr. påtog sig denne rolle. Herefter er de nu på skift vikar for

støttepædagogen når hun er fraværende. (for forståelsen skyld skal det nævnes, at han ikke må være

her uden en støtte af hensyn til hans sikkerhed) Samtidig var der blevet bevilget delvis

støttepædagog på 4 af vores andre børn, hvilket der heller ikke kunne nås at skaffe en person til igen

var det en af medarbejderne der fik denne rolle i en mdr. Det vil sige at ud af 5 faste personaler var

to gået ind i rolle som støtte og selv om der var sat vikar på til at hjælpe de 3 andre med at passe

resten af børnene var det en noget anderledes udfordring som de alle klarede flot samt dragede en

masse gode erfaringer af.

Der ud over rummer de, at en stor del af vores 40 børn har vanskeligheder og problemer af

forskellig art, der kræver forskellige former for løsninger og særlig støtte. P.t. drejer det sig f.eks.

om 5 børn med støttebehov på grund af for tidlig fødsel, 7 børn med sprogvanskeligheder, 3 børn

som er motorisk forsinkede/ hypermobil, 1 barn med medfødt hjertefejl, 4 børn med en alvorlig syg

forælder samt børn med astma, langsom vækst, medfødt immundefekt samt 1 plejebarn (med

sproglige, motoriske samt socialt betingede problemer). Pt. har vi 5 børn der er tildelt helt eller

delvis støttepædagog pga. forskellige vanskeligheder/ udfordringer.

Medarbejderne er gode til, at samarbejde med støttepædagogerne, talepædagogen, samt psykolog.

De er engageret og interesseret i at tilegne sig viden omkring det enkelte barns særlige behov,

diagnose m.m. Endvidere forsøger de, at sikre at støttepædagogerne er en del af huset, samt har

gode arbejdsbetingelser så som, at de også får holdt pause, bliver involveret i uge planlægningen

m.m.

De har lagt et stort arbejde i at modtage overflytnings børn fra div. institutioner, hvor børnene

og/eller deres forældre ikke trives og få dem til at trives her.(pt. har vi 18)

I forhold til både overflytningsbørn samt børnene med forskellige vanskeligheder har de haft særligt

fokus på arbejdet med inklusion, og skabt forståelse for arbejdet i hele personalegruppen

De forstår til enhver tid at se alle børn..


Medarbejderne har taget anderledes nye initiativer der gør institutionen til noget særligt:

Her under kan nævnes en nattøjsdag, hvor både børn og personale havde nattøj på hele dagen.

Børnene havde div. bamser, dyner, tæpper, soveposer og puder med. Der blev bagt boller, læst

historie højt samt skabte en hyggelig, omsorgsfuld og nærværende stemning i hele huset.

Medarbejderne ture at bryde de traditionelle grænser samtidig med at de synliggjorde en høj

faglighed samt fastholdelse af den professionelle rolle ved bl.a. at fortælle om denne samt andre

aktiviteter og baggrunden for at lave dem, på vores forældremøde.

Medarbejderne er gode til at delagtiggøre hinanden, når de har været på kursus, samt når de har læst

noget spændene faglitteratur i deres fritid. Det sker regelmæssigt at en af dem tager en faglig vinkel

op til debat på vores personalemøder, samt kopierer og lægger uddrag af div. relevante bøger samt

artikler ud til hinanden for efterfølgende at drøfte dette.

Stenløse Menighedsbørnehaves medarbejdergruppe er uden tvivl en meget væsentlig grund til, at

forældre og børn er så glade for børnehaven, at vi dels er fyldt op i en tid med faldene børnetal, dels

at familierne vender tilbage til os med søskende samt anbefaler os ”ude i byen”.


Indstilling til borgmesterens pris til årets leder

Vi vil gerne indstille vores leder Mette Juliussen som har/er :

Høj faglighed: Uddanne og coache personalet til, at bruge/fremme deres egen faglighed til gavn for

børnene, samt gøre vores arbejde spændende og udviklende.

God til at finde de ressourcer både hos os, forældrene samt andre faggrupper, der hjælper til at løfte

opgaven i forhold til de børn der er i børnehaven, med store faglige udfordringer. Hjælpe også med

at give plads til, at rumme de mange forskellige børn i en ellers travl hverdag.

Positiv synlig leder:

Har en god indlevelsesevne f. eks. Ved svære forældresamtaler, hvor hun formår at guide forældre

til at finde egen evne til at gå ind i konfliktløsninger, samt coache dem til at tackle de svære ting i

hverdagen.

Høre, ser og handler på, hvad det sker i institutionen både i forhold til medarbejder, børn samt

forældre.

Overskud og engagement:

Har altid overskud til, at hjælpe med div. udfordringer, tager sig altid tid når der er brug for det,

også selv om hun har travlt med en masse administrative opgaver mm. Har samtidig et godt indblik

i hvad der rør sig hos den enkelte medarbejder, hvilket giver ekstra overskud til at håndtere

hverdagen på en positiv og konstruktiv måde.

Visse altid stort engagement.

Fleksibel: Både i forhold til det arbejdsmæssige samt det personlige.

Ny tænkende: Har bl.a. indført funktionsopdeling af huset samt en arbejdsstruktur med en

blækspruttefunktion. (Vi skiftes til, at være blæksprutte, det vil sige at være den der har overblikket,

hjælper børn på toilettet samt garderoben m. m så de andre har ”ro” til at fordybe sig og være

nærværende med børn samt aktiviteterne.) Inddrager forældrene aktivt i at deres børn trives,

udvikles og har en god hverdag både hjemme og her i børnehaven.

Omsorgsfuld:

Bruger sin kostbare familietid på at invitere medarbejderne på weekend i sommerhus – hvilket også

er medvirkende til at sammenholdet styrkes.

Indkalder til sygesamtaler m. m når der er brug for det.

Lyttende:

Har altid tid til at lytte, hvis der er brug for dette, både til personalet, forældre og børn, men også

fag personer andre steder fra giver hun plads til,

Har formået at opretholde et positivt fremadrettet syn på børnehavens fremtid i en periode hvor den

har været lukningstruet, men også at sørge for at dele dette positive syn videre til medarbejderne.

Hun siger altid: ” vi har ikke problemer men udfordringer” og ”ved udfordringer har vi dels chancen

for, at mærke hvad vi kan, samt udvikle os til at kunne mere.”

Respekteret af Medarbejderne:

Dette gør at det er en god og rar arbejdsplads hvor man har lyst til at blive, ingen søgte nye

græsgange da lukningen bankede på.


Giver anerkendelse: Vi føler os set i forhold til dens enkeltes kompetencer/ resurser. Vi får af vide

når noget er godt, men vi får også af vide, på en klar og konstruktiv måde, hvis der er noget der ikke

er godt nok.

God til at dele ansvar ud.: . Alle kender deres rolle/ansvar og alle bliver ”brugt” til noget

meningsfuldt. Forældrene samt bestyrelsen er også blevet givet forskellige ansvarsområder.

Skabt tværfagligt samarbejde – der har udviklet det pædagogiske arbejde:

Bl.a. ved at lave aftale med talepædagogen om aftenundervisning af hele personalegruppen.

Psykolog, talepædagog, sagsbehandler, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulenter, fysioterapeut

med flere er alle altid meget velkomme her og vi oplever et godt samarbejde omkring vores børn

med særlige udfordringer/behov.

Med venlig hilsen

Personalet i Stenløse Menighedsbørnehave.

More magazines by this user
Similar magazines