Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 21 – 28

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 10 December 2005 • 30. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

E-mail: lf@hfjensen.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl. 9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Paw Bak, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 17

Annoncer:

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund

Forsidefoto af: Harry Duus

Oplag: 3.920

2 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Hornbæk Naturprojekt

Den 1. januar 2006 får Hornbæk Idrætsforening endnu en underafdeling,

idet Hornbæk Naturprojekt har ønsket at blive medlem for at blive en del

af fællesskabet i idrætsforeningen.

Hornbæk Naturprojekt, der er en andelsforening og som har eksisteret i 5

år, har som medlemmer skoler, daginstitutioner og dagplejen i Hornbæk.

Hovedformålet for Hornbæk Naturprojekt er, at lave naturformidling primært

for børn.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Hornbæk Naturprojekt velkommen

samt håbe på et godt og konstruktivt samarbejde til gavn og glæde

for begge parter.

Rygepolitik i hallen og klubhuset

Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse har truffet beslutning om en

rygepolitik hvilket har medført, at der er indført en rygepolitik i hallen, klubhuset

og kiosken.

Der er derfor opsat diverse skilte vedrørende hvor der må ryges og hvor

der ikke må ryges – i den forbindelse skal det nævnes, at der ikke må ryges

i stueetagen herunder i omklædningsrum og forhallen og der er indført ikke

rygere/ryge borde i klubhuset.

Jeg håber og forventer at alle brugere af idrætsanlægget vil respekterer

den indførte rygepolitik og tage den fornødne hensyn hertil.

Renholdelse på idrætsanlægget

Der er i den seneste tid konstateret et renholdelses problem i og omkring

hallen – derfor skal jeg venligt, men bestemt, henstille til alle, der færdes i

området, at man holder mere og bedre rent samt bruger de dertil indrettede

affaldsspande m.v. både inde og ude – også når man fremover går

uden for, for at ryge.

Mødelokalet på 2. sal bliver brugt til mange formål herunder spillermøder

m.m. – i den forbindelse burde det være unødvendigt at indskærpe, at al

form for harpiks i mødelokalerne, klubhuset og andre steder end i hallen

er forbudt – der kommer andre efter dig der gerne vil have at faciliteterne

er i orden og renholdt.

Værterfest

Lørdag den 18. marts 2006 afholdes den årlige værterfest for de mange

frivillige værter, der passer klubhuset året rundt.

HIF-Informerer 2005

Deadlines:

Februar Deadline onsdag den 18. januar

Marts Deadline onsdag den 22. februar

April Deadline onsdag den 22. marts

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk

Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Vi håber, at så mange som muligt vil tage imod indbydelsen

til dette traditionsrige arrangement.

Indbydelserne vil blive udsendt direkte til samtlige

værter i februar måned.

Bliv medlem i Hornbæk Idrætsforening

Over 3500 personer er medlem af Hornbæk

Idrætsforenings 15 afdelinger – hvis du har lyst til at

blive medlem i en eller flere afdelinger så kontakt

den enkelte afdeling og hør mere om de mange

muligheder der er i regi af Hornbæk Idrætsforening.

Jeg vil også gerne slå et slag for at få flere ”passive”

medlemmer i Hornbæk Idrætsforening.

Jeg opfordrer derfor til, at så mange som muligt

tager imod tilbuddet om at blive passivt medlem i

HIF for kun 125 kr. om året og dermed være med

til at støtte de mange aktiviteter, der er i Hornbæk

Idrætsforening.

Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse

til hovedkasserer Jørn Lien, på telefon

49 70 48 28 eller på HIF’s hjemmeside

www.3100.dk/HIF

Hovedgeneralforsamlingen 2006

Næste års hovedgeneralforsamling afholdes søndag

den 30. april 2006 kl. 10.00 i klubhuset.

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen denne formiddag.

Husk, at alle underafdelingerne skal afholde deres

generalforsamling senest den 15. april 2006, jf.

idrætsforeningens vedtægter § 9.

Afdelingernes regnskab skal sendes i kopi til

hovedkasserer Jørn Lien jf. HIF’s vedtægter § 8.

Idræts- og Kulturpris 2006

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris

uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag

den 30. april 2006, og kandidatforslag til denne

pris skal være hovedafdelingen i hænde senest

mandag den 16. april 2006. Kandidatforslag sendes

til undertegnede på peterp@danskmetal.dk

Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en

gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort

et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for

idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.

Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme

fra afdelinger eller enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget

tager den endelige beslutning.

Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets

Idræts- og Kulturpris.

I år gik Idræts- og Kulturprisen til Peter Hansen.

God jul & godt nytår

Atter et år er ved at rinde ud, og igen i år har Hornbæk

Idrætsforening markeret sig på fornem vis i

mange sammenhænge. Jeg vil derfor benytte lejligheden

til at takke alle, der på en eller anden

måde, i stort og småt, har været med til at gøre en

indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og ikke

mindst de mange sponsorer og annoncører, som

fortsat støtter os på uvurderlig vis.

Uden de mange frivillige trænere, ledere, værter og

hjælperes indsats ville meget af vores arbejde ikke

kunne lade sig gøre.

Vi er nu på vej ind i et nyt år, og jeg er helt sikker

på, at vi igen i 2006 er parate til de mange udfordringer,

det vil bringe for en forening som vores,

hvor fællesskabet og det sociale sammenhold fortsat

skal være i højsæde.

Næste nummer af klubbladet udkommer i februar

2006 og deadline er onsdag den 18. januar 2006.

Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og lykkebringende

nytår – og på gensyn i 2006.

HIF-WEBMASTER

Peter Poulsen

Hovedformand

Vor nuværende søde pige på denne post

ønsker at fratræde.

HIF er tilknyttet hjemmesiden 3100.dk, hvor

interesserede brugere kan hente information

om Idrætsforeningens aktiviteter og tilbud.

Brænder du for på frivillig basis at videreføre

og opgradere denne platform på moderne og

kreativ facon, så fat knogle eller tastatur, og

ret henvendelse til:

Peter Poulsen: Tlf. 49 70 11 03

email: peterp@danskmetal.dk eller

Lars Fisker: Tlf. 49 70 26 29

email: lf@hfjensen.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.: 49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Holmevænget 13A

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Mobil: 22 54 43 21

Mads Holmsvej 42B

3000 Helsingør

e-mail:

bogattkeservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piisvej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: jette@beck.name

4 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Karlebo – Hornbæk

Efter 1 års pause fra SBKR’s holdturnering gjorde Hornbæk’s seniorer

comeback d. 25/09-2005 på udebane mod Karlebo i serie 4.

Kampen var blevet udsat fra den 17., og vi var derfor ramt af et par afbud,

men med en bred trup på herresiden og et par raske ’piger’ i kulissen stod

vi parat søndag morgen i fuld kampuniform og var klar til, at tromle hen

over Karlebo, som sagt så gjort.

Resultat: Karlebo 0 – Hornbæk 13 (og det var uden at afgive sæt).

Til dette skal tilføjes, at 3 kampe blev vundet på WO, og at Karlebo ikke

var nogen reel trussel i de kampe der blev afviklet.

Et stort tillykke til spillerne, som alle bevarede fokus.

Tjun Tjun / Wahjudi

Hornbæk – Holte

Denne gang var modstanderen Holte og vi var på hjemmebane. Endnu

engang var vi ramt af afbud – 5 af slagsen – + en spiller der var halt, så det

var med spænding vi tog imod Holte. Holte kunne ikke stille fuldt hold, og

det var vi ikke kede af, taget de mange afbud i betragtning, så vi startede

holdkampen med en føring på 3-0, dette udbyggedes til 5-0 efter de to

mix’er. Holte reducerede til 5-4 efter herresinglerne, Christine & Mathilde

vandt 1. DD, og dermed var det ene point hjemme (6-4 til Hornbæk), udligning

af Holte i 2. og 3. HD, og holdkampen skulle derfor afgøres i 1. HD.

Denne var en mildt sagt noget rodet affære og absolut ikke særlig kønt spillet,

men det lykkedes at vinde den i 3 sæt, og dermed holdkampen 7-6.

Det var på ingen måde prangende spil, men det var nok det bedste vi kunne

få ud af situationen. Reserverne gjorde det godt, måske endda super

godt taget i betragtning, at nogle af dem blev sat i stævne samme morgen

kl. 05.00 et hemmeligt sted i Helsingør midtby.

Tjun Tjun / Wahjudi

Værløse – Hornbæk

At tage til Værløse er altid spændende, da man aldrig på forhånd kan vide

styrken på det hold man møder.

Men vi var fortrøstningsfulde, kun eet afbud og masser af selvtillid og lækkert

hår. I første runde skal Jette i 2. DS og Mija & Christoffer i 2. Mix have

stor ros for deres indsats, det var godt kampet og det gav os to gode sejre.

I anden runde var det Andreas Fritzen der i 2. HS leveret en solid indsats

og vandt i 2 tætte sæt, dette indbragt ham da også dagens fidusbamse

– tillykke med det.

Kort sagt var vi bedre end værløse på alle måder og vi vandt da også holdkampen

klart med 10-3.

Holdet viste gode takter, og det bliver spændende fortsat at følge holdet

resten af sæsonen.

Tjun Tjun / Wahjudi


Stenløse – Hornbæk

Endnu engang spillede Hornbæk med musklerne.

I 4. runde hed modstanderen Stenløse, som på

dagen var rækkens nr.: 1, Hornbæk var nummer .:

2, så der var lagt op til nogle spændende kampe,

men det blev ikke tilfældet. Efter 1. runde stod det

4-0 til os, her var det specielt Mija & Nicklas der i

2. Mix måtte kæmpe hårdt for det, og de hev da

også sejren hjem efter 3 tætte sæt – Nicklas blev

tildelt fidusbamsen for denne indsats.

Armani

Gant

Marlboro

Henri Lloyd

Geox

Sebago

Utzon

Bitte Kai Rand

Ivan Grundahl

Eva & Claudi

Murphy & Nye

www.skibshandlen.dk

Hornbæk Skibshandel

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30

I de sidste 9 kampe var de 4 af dem i 3 sæt, som

alle blev vundet af Hornbæk, og det var en fornøjelse

at se, at selv om vi kom under pres, var alle i

stand til at holde hovedet koldt og leverer varen.

En solid indsats på alle pladser med en sikker

13-0 sejer til følge.

Hornbæk ligger hermed på 1. pladsen med halvdelen

af kampene spillet.

Næste kamp er hjemme mod Hørshlm, søndag d.

11/12-2005 kl. 16.00.

Tjun Tjun / Wahjudi

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 5


Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail: dkjkp@coloplast.com

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@stofanet.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

e-mail: steen@guttknecht.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

6 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Julefrokost i bådeklubben

Lørdag den 10. december kl. 14.00 afholdes vor julefrokost. Festudvalget

har sørget for en stort opsat julefrokost indeholdende alle de traditionelle

retter , der specielt serveres op til jul:

Finker, Blodpølse, Æbleflæsk, Sylte, Juleskinke/grønlangkål, Varm leverpostej,

Varme frikadeller, Stegte sild samt alm. sild. Det hele sluttes af med

Ris a’la mande med mandelgave.

Det hele serveres for kr. 125,00. Drikkevarer serveres til vore normale billige

priser.

Tilmelding på liste i bådeklubben eller på telefon 49703264 Benn Bak. Max

70 deltagere.

Bestyrelsen

Filip Heiberg går i mål med sin Drabant 38 ”Josephine” under klubmesterskabet 2005

Kølbådsmøde

Det traditionelle efterårs kølbådsmøde har været afholdt i HBK’øs klubhus:

Der var almindelig tilfredshed med den øgede tilslutning til onsdagenes

klubmatcher. Gennemsnitligt omkring 15% flere deltagere i forhold til

sæsonen før.

Service og vilkår for kølbådssejlerne i Hornbæk Havn kunne være bedre.

Eksempler på dette blev (som tidligere) diskuteret. Herunder toiletforholdene

og det tilbagevendende stridspunkt om at Hornbæk Havn – som

såvidt vides eneste havn i landet – opkræver havnepenge af sejlere, som


ligger i havnen i forbindelse med deltagelse i et

nationalt eller internationalt kapsejladstævne.

Manglende tilgang af yngre medlemmer var igen

emne for diskussion og kommentar. Konklusionen

blev, at man erkender problemet, og at kølbådssejlerne

i forbindelse med klubmatcherne gerne

tager unge med ombord ved nogle af sejladserne.

Det må efterfølgende være de unge / henholdsvis

ungdomsafdelingen, som har udspillet. Det overvejes

at publisere en liste over de klubmatch-aktive

både/skippere på klubbens web-side.

Team Magda 2005 projektet er blevet evalueret.

Pige-holdet har haft en lærerig og udfordrende

sæson, men Fanny's og Lise’s job- og uddannelsesmæssige

situation gør, at de ikke fortsætter

næste sæson.

HBK-Faktoren vil også gælde ved klubmatcherne

i 2006. Klubmesterskabet bliver også afviklet som

selvstændigt arrangement i 2006. Der sejles 2 x 2

trekantbane sejladser den første weekend, og én

distance den følgende lørdag, baseret på ægte DH

og uden dobbeltvægt på distance-sejladsen.

Efterfølgende kølbådsfest for de aktive med medbragt

selvgjort mad.

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 7


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /

29 23 47 51

kflyger@csc.com

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 / 51 57 81 00

thomaslynge@mailme.dk

Årets leder 2005

Jørgen Boberg

Årets Spillere 2005

Seniorer:

Michael Pedersen

Årets ungsenior:

Lars Saggau

Junior:

Mathias Fritzen

Drenge 91:

Morten Olsen

8 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Drenge 92:

Johannes Sønderris

Lilleput 93 (1):

Mathias Boberg

Lilleput 93 (2):

Viktor Schjørring

Lilleput 94 (1):

Jacob Fosvald

Lilleput 94 (2):

Mads Brydesen

Miniput 95 (1):

Viktor Bay

Miniput 95 (2):

Rasmus Soelberg

Miniput 96:

Oliver Andersen

Mikroput 97:

Rasmus Christoffersen

Mikroput 99:

Rasmus Frodegård

Piger 91 - 93:

Caroline Sønnichsen

Miniput årgang 95 sikrede sig bronze og 3. pladsen i amtsmesterskabet i DGI’s

11-mands fodbold. Billedet er taget lige efter præmieoverrækkelsen i Hørsholm.

Førsteholdet fanget før sæsonens sidste kamp, hjemmekampen mod Hareskov, der

blev vundet med 2-1. Dermed sluttede Hornbæk på femtepladsen i serie 2.


Hornbæks lilleputter årgang ’94 deltog i oktobers sidste weekend, i sjællandsmesterskaberne

for puljevinderne i SBU’s række 4. Hornbæk-drengene nåede hele vejen til

finalen, der blev en meget spændende affære, og der kunne ikke indvendes noget

mod, at Karlslunde løb med en sejr på 2-1. Den kunne ha’ faldet ud til begge sider, og

det havde ikke været ufortjent hvis Hornbæk drengene havde sluttet på det øverste trin

af sejrsskamlen. På billedet ses hele Hornbæk-holdet med begge trænere, men også

de to glade sponsorer, Michael Jespersen fra www.industriDK.com og Poul Falkenberg

fra Falkenberg A/S Miljørådgivning som honorerede det flotte resultat med økonomisk

støtte til holdets træningslejr inden næste sæson.

Pigefodbolden er fortsat inde i en positiv udvikling i Hornbæk IF. På andet år er træner

Michael Otterstrøm i spidsen for de dygtige piger fra årgang 96 - 98. Udviklingen har

været stor, og på den relativt korte periode er ”Tøserne” kommet til at elske fodbolden

og møder gladelige op hvad enten det er sol eller regn. På billedet, som er taget af en

af de stolte forældre, Liselotte Kartmann, viser otte af de ialt 13 piger stolt deres sølvmedaljer

frem, vundet for nylig ved DGI’s amtsmesterskab. Endvidere har holdet også

deltaget i den normale SBU turnering for Miniputpiger.

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen

(Ungdomsudvalg, administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

Tlf. arb.: 49 28 38 81

bodkervej2@hotmail.com

Ulrich Hjort-Moritzsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Klokkestøbervej 8,

3100 Hornbæk

Tlf. arb.: 49 70 01 75 /

25 78 87 51 / 49 70 17 03

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Steen Poulsen

Sennepsbakken 24,

3100 Hornbæk

49 71 11 20 / 29 49 47 07

spo@delimo.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 9


Fodbold

Træner John Larsen, til venstre, i selskab med Årets Seniorspiller

Michael Pedersen i midten. Til højre Dennis Nielsen der

delte topscorerværdigheden med netop Michael Pedersen.

Lars Saggau fik pokal som Årets Ungsenior i sæsonen 2005.

Formand Kaj Flyger overrakte pokal til Årets Leder Jørgen

Boberg ved afslutningsfesten på StrandPavillionen.

10 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Hornbæks fodboldpiger i Pige

A vandt deres række i både forår

og efterår og var deltager i

SBU’s finalestævne i Solrød.

Her mødte de et stærkt hold fra

Herfølge i finalen, og på trods af

masser af godt spil fra Hornbæk-pigerne

i finalen tabte de

med 2-0. Dermed måtte pigerne

tage til takke med sølvet,

akkurat som i sidste sæson. På

billedet modtager pigerne

deres fortjente sølvmedaljer.

Udover det gode og intensive

spil på banerne, har holdet

også fået rosende ord med på

vejen af SBU’s ”Fair-play”

patrulje. Som har bemærket

pigernes flotte indstilling igennem

sæsonen og fremhævet

pigerne på deres hjemmeside.

SE FLERE BILLEDER FRA AFSLUTNINGS-FESTERNE PÅ WWW.3100.DK

På hjemmesiden kan du også løbende følge med i nyhederne i fodboldafdelingen. Om kort tid

foreligger f.eks. de nye puljer for vores to seniorhold, førsteholdet i serie 2 og andetholdet i serie 4.


4FForeningen for forhenværende formænd

En sensommerdag på Havreholm

Forventningen er stor, en golfdag med 4F er altid noget helt specielt.

Vejret viste sig endnu engang fra sin bedste side. Vi mødtes i Hornbæk

Golfklub, hvor vi blev trakteret med et dejligt morgenbord. Jørgen Haagen

og Jørgen Grumstrup fik den store ære at sætte holdene sammen. Herefter

drog vi til Havreholm, hvor vi spillede Texas Scrample over 18 huller.

Under slagets gang, prøvede man at udfritte de hold man mødte, om resultatet,

men kortene blev holdt tæt ind til kroppen. Dog var det tydeligt efterhånden

som man kom frem til hullerne, at flaget der markerer nærmest hul,

…bar præg af 2 x Jørgens underskrift, men hvem havde flest???

Pludselig rygtedes det, at der var lavet ”hole in one”. Det var Jørgen Grumstrup

der gjorde sig fortjent til et Anders Drachmann ur. Så nu har Jørgen

og Kristina hver deres ur.

Efter match mødtes vi ved traktørstedet, og snakken gik livligt om resultaterne,

hvem ville få æren af at vinde den meget flotte pokal.

I Hornbæk klubhus fik vi serveret en dejlig ”buffet” og præmieoverrækkelse

under kaffe/kage.

1. præmie – Jørgen Grumstrup / Kirsten Haagen / Sussie Vindahl Andersen

– 55 point. Og således æren til at få navn på pokalen.

Kl. ca. 16.30 sluttede en dejlig sensommerdag, og vi takker for et godt

arrangement.

Kirsten og Vagn

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 11


HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×loka briketter 100,- kr.

• Udlejning af DVD OG VIDEO

• Bagerbrød

• Franske hotdog

• Frimærker

• Taletidskort

• 3-4000KOLDEØLOGVAND

• Spillehal

NORDRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider:

6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

12 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk


Gedden

ÅBNINGSTIDER 2006 Hornbæk lystfiskerforening

GEDDEN · Klubhuset Per Bjørnsvej 20 · Kl. 19.00 til 21.30

Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt

Torsdag 5. Januar Fluebinding Christoffer Christian Børge

Mandag 9. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten

Torsdag 12. Januar Støbning af pirke / blink Bjørn Peter L. Børge

Mandag 16. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik

Torsdag 19. Januar Fluebinding Christoffer Christian Børge

Mandag 23. Januar Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R.

Onsdag 25. Januar Rengøring Alle velkomne

Torsdag 26. Januar Blinkfremstilling Christoffer Thomas B.A. Børge

Mandag 30. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik

Torsdag 2. Februar Støbning af pirke / blink Peter L. Christian Børge

Mandag 6. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik

Torsdag 9. Februar Fluebinding Bjørn Christian Børge

Mandag 13. Februar Videoaften Peter H. Erik Morten

Torsdag 16. Februar Fluebinding Jacob Thomas B.A. Børge

Mandag 20. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn

Torsdag 23. Februar Fluebinding Peter L. Christian Børge

Mandag 27. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten

Torsdag 2. Marts Blink & spinner Henrik Thomas B. A. Børge

Mandag 6. Marts Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L.

Torsdag 9. Marts Fluebinding Bjørn Christian Børge

Mandag 13. Marts Videoaften Peter H. Erik Henrik

Torsdag 16. Marts Støbning af pirke / blink Jacob Bjørn Børge

Mandag 20. Marts Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R.

Onsdag 22. Marts Rengøring Alle velkomne

Torsdag 23. Marts Fluebinding Thomas B.A Christian Børge

Mandag 27. Marts Geddeforfang Peter H. Erik Peter L.

Torsdag 30. Marts Blink & spinner Bjørn Morten Børge

Mandag 3. April Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L.

Torsdag 6. April Boillieaften Thomas R. Morten Børge

Mandag 10. April Fisketur på kysten Alle

Torsdag 13. April Skærtorsdag Lukket

Mandag 17. April 2. Påskedag Lukket

Torsdag 20. April Fisketur på kysten Alle

Mandag 24. April Sommerafslutning Peter H. Erik Bjørn

Kontrollèr hvilke dage du har og husk at selv finde en afløser hvis du er forhindret en dag.

Christian Skands 49 70 12 27 / 22 64 08 01

Peter Hansen 49 70 16 70

Jacob Thorman 49 21 28 24 / 27 29 28 24

Børge Nilsson 49 70 11 34 / 23 41 15 74

Bjørn Andersen 49 70 13 95 / 23 23 56 77

Thomas Bjørn Andersen 49 70 35 95

Erik Ibsen 49 70 22 99

Thomas Ratzlaff 49 25 13 20 / 23 39 23 08

Henrik Willum Petersen 26 15 06 86

Christoffer Jørgensen 49 70 20 63 / 40 45 74 94

Morten Skands 30 25 05 27

Peter Larsen 49 71 90 56

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Christoffer Jørgensen.

Tlf: 49 70 20 63

Mobil 40 45 74 94

A.R.Friisvej 14 B

3100 Hornbæk

Signeogchristoffer@mail.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 13


Gedden

Hornbæk Open 2005

Sidste konkurrence i klubmesterskabet blev afholdt

ved Hornbæk sø, som traditionen foreskriver.

For en gangs skyld var vejret temmelig dårligt

med regn og kraftig vind, men ikke desto mindre

nåede vi op på ca. 40 deltagere. Et imponerende

antal, men vi har heldigvis prøvet det før. Geddefiskeri

i efteråret er meget populært.

Jeg startede langs den nordlige side, hvor jeg havde

godt fiskeri sidste år, men måtte se i øjnene, at

det var dengang. Heller ikke andre fangede noget,

så jeg lurede lidt på situationen og besluttede at

prøve åkanderne af. Et langt kast med en tung jig

var opskriften på et hug, for i nedslaget blev jigget

taget af en gedde, som jeg som sædvanlig vurderede

til at være større.Den kom sikkert på land og

viste sig at veje 1,85 kg.

Nu troede jeg mig sikker på en præmie, men netop

som jeg genudsatte min fisk kom Casper Bech

slæbende med en flot fisk. Den vejede 2,85 og blev

taget langs den nordlige bred, som jeg netop havde

forladt. Casper fortalte, at den huggede på en

Hi-lo wobbler, en klassiker i Hornbæk sø.

Fiskeriet svingede sig aldrig rigtig op, men Børge

var på sin sædvanlige plads og fik en fik gedde på

2,05 på land. Det var vist noget hjemmelavet isenkram,

den blev taget på.

Stilling klubmesterskabet 2005 pr. 18/11-05

Thomas Ratzlaff 90 point

Jacob Thorman 73 point

Casper Bech 46 point

Peter Hansen 33 point

Christian Skands 24 point

Børge Nilsson 15 point

14 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Kim Geer 13 point

Lone Kjeldsen 10 point

Henrik Willum 10 point

Bjørn Andersen 8 point

Rasmus Sørensen 6 point

Martin Pihl 3 point

Desværre jagede møgvejret mange hjem inden

præmieoverrækkelsen, men stillingen endte med

at blive således.

1. Casper Bech 2,85 kg. Berkley spinnestang

2. Børge Nilsson 2,05 kg. Abu Ambassadeur hjul

3. Gerry ? 2,00 kg Plano Grejboks

Efter præmieoverrækkelsen serverede fam. Ibsen

skibberlabskovs i klubhuset, så det lykkedes os at

få varmen igen.

Desværre var vejret så dårligt denne dag, at jeg

ikke fik taget nogen fotos, men i må tænke jer til

dem.

Eneste minus på dagen var, at alle gedder bortset

fra min blev slået ihjel.

Det er ikke set i mange år, at alle tager de fisk de

fanger med hjem, og det er uforståeligt i mit hoved,

da søen jo har hårdt brug for alle sine rovfisk i håb

om bedre vandkvalitet.

GENUDSÆT DINE FISK FOR ALLES SKYLD, DET

BETALER SIG!!!

(og er du bange for gedder, så lad være med at

fiske efter dem )

Formanden.

Morten Silberg 3 point

Alexander Bonde 3 point

Juniorklubmesterskabet

Casper Bech 75 point

Alexander Bonde 25 point

Rasmus Sørensen 15 point


Meddelelse

Indkaldelse til 23. ordinære generalforsamling i ”GEDDEN”

Fredag den 3. februar 2006 kl. 19.00

Klubhuset Per Bjørnsvej 20, Hornbæk.

Under henvisning til lovenes § 4, indvarsles hermed den 23. ordinære generalforsamling

som ovenfor anført.

Jfr. § 4 fastsættes hermed dagsordenen:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regn-skab.

3.1 Vedtagelse af kontigentets størrelse

4) Valg af bestyrelse og suppleant (På valg bestyrelsen: Thomas,

Erik og Børge og Bo Nue. Thomas ønsker ikke genvalg )

5) Valg af revisorer og 1. suppleant. (På valg Jens Frederiksen og

Thomas Bjørn Andersen, som suppleant Christian Skands.)

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Evt.

Herunder kåring af 13. klubmester og juniorklubmester.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest den 31/12-05, jfr. lovenes § 6.

Efter generalforsamlingen vil foreningen ”GEDDEN” være vært med et par frikadeller ”Gedde-frikadeller”.

Øl og vand kan købes på stedet.

Medlemskab kan tegnes på stedet.

P.b.v.

Med venlig hilsen

Thomas Ratzlaff

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 15


Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

16 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505


Golf

Vintergolf efter vejrgudernes luner

Vejrgudernes luner nåede allerede i november at spille os et puds. Selv i

en periode med kun få frostgrader om natten blev banen helt lukket. Ikke

engang vintergolf på den ældste del af banen til de provisoriske store huller

kan det blive til, når der er frost i de øverste centimeter jord og sne og

rimfrost ovenpå.

”Vi lukker banen helt, når den er frosset til og der er sne, regnvand eller rimfrost

i græsset, som ikke kan løbe af,” fortæller chefgreenkeeper Louis

Jakobsen. En tilfrosset bane kan tåle vintergolf-spil i en tør periode, men

altså ikke hvis der ligger vand på fairways. Frost eller ej vil banen også være

helt lukket, hvis fairways er dækket med sne.

Hvis vi får milde perioder i løbet af vinteren uden frost og uden mere nedbør,

end jorden kan opsuge, kan banen og sommergreens blive åbnet i

perioder, ligesom i december i fjor. For at begrænse færden på greens vil

flagene i givet blive stillet i forkant.

Men uanset om der spilles på vinterbane (de ni gamle huller – dog ikke hul

17) eller på almindelige sommergreens, så er der indført vognforbud og

krav om at slå fra måtter. Louis har indkøbt 100 nye måtter til formålet. En

del af de gamle er enten slidt op eller forsvundet.

Men altså frem med bærebagen og husk måtterne og tjek i øvrigt klubbens

hjemmeside (www.hornbaekgolf.dk) , hvor greenkeeperne løbende vil holde

os orienteret om banens tilstand, om der er totalt spilleforbud, vinter

eller sommergreens.

I øvrigt er den elektroniske tidsbestilling også sendt på vinterferie. Den fysiske

boldrene afgør alene rækkefølgen – men husk at flette med spillere på

vinterbanen, der runder efter ni huller.

Vinterarbejde på banen

I de kommende måneder afvikler vore greenkeepere ferie. Herudover bruges

vintermånederne til både vedligeholdelses-arbejde og nye tiltag. Alt

efter vejrforholdene vil greenkeeperne denne vinter tynde ud og opstamme

grantræerne på begge sider af 18’s fairway.

”Og så skal vi igang med at etablere to nye teesteder”, fortæller chefgreenkeeper

Louis Jakobsen. Det drejer sig om et nyt teesteder for damer på

hul 1, der rykkes halvvejs tilbage mod gul tee og om et nyt rødt teested på

hul 13 i skovstykket bag vinterbane-teestedet.

Vinterperioden er også udset til udvidelse af bunkeren på hul 16, så den

danner en hestesko rundt om bakken plus to nye bunkere mellem hul syv

og otte – efter træerne i højre side på hul 7. Hensigten er at fange lange

(og skæve) drives.

Thomas Bjørn-prøver annulleret

Formanden for ungdomsudvalget Flemming Vindahl Andersen er ked af

det, fordi deltagerne i juniortræningslejren i efteråret lidt uforskyldt har fået

kasseret deres resultater i Thomas Bjørn Short Game-testen.

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Sekretær Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef

Paul Renard

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen

Tlf.: 49 75 95 72

Konstitueret formand:

Jens Peter Nielsen

Tlf.: 49 70 20 26 / 21 71 38 82

Kasserer:

Jan Højsted

Tlf.: 49 19 31 16

jan-hoejsted@mail.tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

Presse og Information:

Peter Maaløe

Tlf.: 45 80 26 32

ptm@dr.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

anne.thomas@mail.tele.dk

Eliteudvalget:

Jens Peter Nielsen

Tlf.:49 70 20 26 / 21 71 38 82

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 17


Golf

”Man må ikke, som vi tillod, slå prøveslag på de forskellige

poster, inden man går igang med selve

testen”, siger Flemming Vindahl Andersen. ”Jeg

håber, at vi næste gang kan udføre testen, som

Dansk Golf Union foreskriver”.

Kontingent-opkrævninger

Så er kontingentopkrævninger på vej ud. Husk

betalingsfristen er 31. december. Betalinger vis

PBS foregår automatisk, selv om klubben har skiftet

system. Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser

blev forkastet på generalforsamlingen i

marts. Satserne for 2006 er derfor uforandret:

Aktiv voksen: 4700 kroner om året.

Pensionister, der har afgivet spilleret i weekender

og på helligdage: 3550 kr.

Ynglinge 2: 3550 kr.

Ynglinge 1: 2560 kr.

Juniorer: 1460 kr.

Passiv: 525 kr.

Tillæg for betaling i to rater: 200 kroner.

NB: Der pålægges rykkergebyr på 100 kroner for

hver rykker.

Medlemsundersøgelsen

Resultatet af medlemsundersøgelsen i august er

nu lagt på klubbens hjemmeside. Men for medlemmer

uden netadgang er der også trykt et mindre

antal eksemplarer på gammeldags papir til udlevering

i sekretariatet hos Birgit.

Andeturnering med lave scorer

Inden vinteren satte ind blev der spillet par og

generationsturnering om ænder og vin, skænket

af restaurantchef Paul Renard

Der blev spillet en foursome stableford med 3 ⁄4 spillehandicap.

Vinderscorene var ganske beskedne,

ja faktisk så lave, at er vinderpar mistede deres

præmie ved at være gået hjem inden overrækkelsen

i sikker forvisning om ikke at være i præmierækkerne.

Efter gunstart-dysten var der lidt forjulestemning

i klubhuset med and og ris a la mande

på menuen.

18 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Viindere blev:

Par:

1. Aniet og Torsten Pedersen 29 point

2. Gitte Poulsen og Søren Asmussen 28 point

3. Dorte Melgaard og Niels Nielsen 27 point

4. Lars Peter Hansen og Steen Jespersen 27 point

Generation:

1. Knud Erik Wichmann og Henrik Wichmann Larsen

26 point

2. Kenneth Andersen og Nicolai Bast 26 point

Jacob Aaholm på Ecco Touren

Vores unge klubmester Jacob Aaholm skal næste

år for alvor prøve kræfter med de professionelle

golfspillere. Jacob Aaholm har netop kvalificeret

sig til næste års Ecco Tour.

I en kvalifikationsturnering på Himmerland Golf

and Country Clubs New Course med 63 deltagere

fra syv lande nåede Jacob Aaholm en plads som

nummer 32. og det var rigeligt til kvalifikationen,

idet de 40 bedste sikrede sig adgang til alle turneringerne

Ecco Touren i 2006.

I den hårde vind lagde Jacob Aaholm ud med en

runde i tre over par og en 16. plads efter første runde.

På andendagen med endnu stærkere blæst

faldt Jacob med en runde på syv over par ned på

32. pladsen, men det viste sig at være nok, da den

planlagte tredje og sidste runde blev aflyst grundet

uvejr.

Jacob Aaholm har i det hele taget haft en forrygende

sæson. Han har sat ny banerekord i Hornbæk

og været stærkt medvirkende til, at klubbens elitesatsning

i år har ført til oprykning til 3. division i holdturneringen.

Jacob Aaholm er stadig amatørspiller, men transportmæssigt

matchede han sine professionelle kolleger i kraft af

denne bil som Autohuset i Hørsholm stillede til rådighed til

turen til Himmerland.


Sekretariatet meddeler

Vinpræmier skal afhentes inden den 31. 12, derefter

tilfalder de hovedklubben eller seniorklubben.

Årsmærker for 2006 ligger klar til afhentning i sekretariatet,

når du har betalt dit kontingent.

Vi har en del glemte sager, så gik forbi glemmekassen,

som står i bagrummet, hvis du mener, at du

har glemt noget i klubben. Efter den 31. 12, smides

tøjet ud.

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Jeg vil gerne sige tak til alle de dejlige og glade medlemmer,

der har kikket forbi sekretariatet med et smil

eller en positiv bemærkning. For mig i sekretariatet

har det været en meget travlt og turbulent sæson.

Jeg glæder mig dog allerede til en ny sæson, hvor

sekretariatet vil gøre sit bedste for at hjælpe og servicere

medlemmer og gæster.

Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et

godt golfår.

Venlig hilsen

Birgit Aaholm

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 19


20 Hornbæk Idrætsforening · December 2005


Nyt fra

Gudstjenester

Gudstjenester i Hornbæk Kirke

December:

15. december kl.10.Juleafslutning for børnehave

– og dagplejebørn. Bodil Olesen

21. december kl. 10.00 og 11.00 Juleafslutning

for Hornbæk skole. Bodil Olesen

18. december. 4. s. i advent kl. 10. Bodil Olesen

24. december. Juleaften kl. 13.30, 15.00 og

16.30. Bodil Olesen

25. december. Juledag kl. 10. Bodil Olesen

26. december. 2. juledag kl. 10. Bodil Olesen

Januar:

1. januar. Nytårsdag kl. 14. Anders Pedersen

8. januar. 1. s. e. H.3. kg. Kl. 10. Bodil Olesen

15. januar. 2. s. e. H.3. kg. Kl. 10. Bodil Olesen

22. januar. 3. s. e. H. 3. kg. Kl. 10. Bodil Olesen

29. januar. 4. s. e. H.3. kg. Kl. 10. Bodil Olesen

Februar:

5. februar. Sidste s. e. H. 3. kg. Kl. 10. Bodil

Olesen

12. Februar. Septuagesima. Kl. 10. Bodil Olesen

Gudstjenester på Bøgehøjgård:

Juleaften kl. 10.30 er der gudstjeneste på Bøgehøjgård

ved Bodil Olesen,organist Jan Reich og Hornbæk

kirkes pigekor.

Torsdagene den 5. januar og den 2. februar kl.

14.30 er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen

på Bøgehøjgård.

Bibeltime på Bøgehøjgård:

Torsdag den 19. januar kl. 14.00 er der bibeltime

i pejsestuen ved Bodil Olesen.

TID OG STED

Aktiviteter

Fredagstræf (program for

forårssæsonen 2006)

Møderne holdes kl. 14.00 i Sognehuset, Kirkestien

1.Til udflugten den 7. april tager vi af sted tidligere,

herom senere. Afslutningsfrokosten den 5.

maj er kl. 13.00.

13. januar: Hanne Storebjerg fortæller om sit

arbejde som fængselspræst.

27. januar: Korshærspræst Jørgen Ingberg Henriksen:

”Kirken på gaden”.

10. februar: Forfatter Tomas Møllehave,taler om

”Fryd og humor”.

24. februar:Forfatter Aggi Jensen,som vi før har

hørt, taler denne gang om ”Kærlighedens

styrke”.

10.marts: Fotograf Kaj Fjellerad, Hillerød, viser

to af de film, han har optaget: ”Slotssølivet” og

”Svanedrama”.

24. marts: Svend Werner, arkitekt m.m., fortæller

om arkitekten og kunstmaleren Le Corbusier

og viser lysbilleder.

7. april: Udflugt til Nordsjællands Legetøjsmuseum

i Kvistgård.

21. april: Birthe Frederiksen, som vi tidligere

har haft besøg af: ”Fra revolutionen i Rusland

til Danmark. En dansk-russisk families

oplevelser”.

5. maj: Sæsonafslutning med en let frokost kl.

13.00.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Med venlig hilsen og på gensyn

Ruth Svensson, tlf. 49 70 06 69

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 21


Sine Bayard – Redaktør af Kirkebladet

”Julen har englelyd”

(med tekst af Grundtvig 1837):

Denne julesalme har altid betydet meget for

mig – dels er det en utrolig smuk melodi

og dels indeholder den megen visdom,

selv om det kun er 3 vers. Den henvender sig til

barnet i os og giver os ”lov” til at være barn og

barnlige – minder os om, at vi skal huske at vise tillid

og tålmodighed, det er 2 ting, som vi alle har

brug for i den travle hverdag. Det er også en meget

optimistisk og positiv salme – ”Sorg er til glæde

vendt – klagen endt”– man var blevet lovet,at Jesus

ville komme og det gjorde han også, og vi har lige

siden fejret hans fødselsdag, som vi idag kalder

Julen. Man kan ikke nævne Julen uden at få en lidt

blød stemme og glade øjne, så den holder vi af.

Julen var den tid på året,hvor selv min fader opførte

sig barnlig og hvor jeg syntes, at jeg kom lidt

tættere på mine forældre. Barnligheden gik dog

fløjten, når min far skulle sætte juletræsfoden på,

det var en kamp, så når han endelig var færdig,

var der ingen der nænnede at sige, at træet faktisk

stod skævt.

Rollerne var fordelt på alle familiemedlemmerne,

alle deltog i forberedelserne, men det var børnene,

der havde hovedrollen, og det nød vi.Vi var en stor

familie, og min mor styrede del hele med fast hånd

og sørgede for, at traditionerne blev holdt i hævd.

Hjemmet var trods alt hendes domæne. Der skulle

bages, syltes, laves julepynt, skrives ønskeseddel

og alle de traditionelle ting. Det var en entens fest,

da mange ting skulle laves i sidste øjeblik. Det gav

22 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

SYNG MIN JULESALME

Hvert år arrangerer vores præst Bodil Olesen det

efterhånden traditionsrige ”Syng min julesalme” i

Hornbæk Kirke, hvor vi synger julen ind, og hvor personer

fra lokalområdet fortæller om deres yndlings

julesalme og om deres barndoms jul. Sidste år deltog

Sine Bayard – og her er hendes indslag:

os en enorm trykhed, at tingene gentog sig år efter

år og min mor var god til at skabe de hyggelige

rammer. Naturligvis havde forældrene bedre tid

dengang – men de udnyttede den sammen med

familien.

For mig var det ikke kun gaverne der gjorde juleaften

til noget særligt, for min tvillingesøster og

jeg har fødselsdag den 19. december, og der var

ikke noget med at slå fødselsdags- og julegaven

sammen – så vi fik fødselsdagsgaver, og det tog

lissom ”trykket” og spændingerne – og dog – min

tvillingesøster Karen glædede sig så meget over

gaverne, at hun pakkede dem op for at vise dem

til andre og pakkede dem ind igen så mange gange,

at når vi nåede juleaften, var papiret ret flosset.

Alle vidste, at hun havde købt en cigar til min

far og jeg havde købt et vaskeskind til hans bil.

Det gentog sig år efter år.

Nej, det der frydede mig mest var, at bedsteforældre

og fjerne slægtninge (det vil sige fra Venø,

hvor mine forældre stammer fra) kom på besøg

– samhørighed når det er bedst. Der blev sunget

meget i julen – ikke kun når vi gik rundt om juletræet.

Min broder spillede klaver og alle sang

med. Og naturligvis var der altid hvid jul – ihvertfald

i Skagen, hvor jeg kommer fra. Anden juledag

havde søndagsskolen arrangeret juletræsfest

i forsamlingshuset, og der så jeg verdens højeste

juletræ. Forfængelig var jeg – glædede mig til at

få taftkjolen på og sløjfe i håret, storesøster havde

haft krøllejernet fremme – og jeg elskede det

altsammen. Juleaften fik vi lov til at være oppe så

længe vi ville – og min broder syntes, at det skulle

udnyttes, så når vi andre gik i seng, sad han


midt på gulvet omgivet af alle sine gaver – ligbleg,

men standhaftig. Det morede vi os meget over.

Da jeg var barn (og så er det min mand altid retter

mig og siger: ”du mener da du var ca. 28 år”)

ja, da var jeg lidt skuffet over, at når vi sang ”Højt

fra træets grønne top...”, så blev ”lad den lille Sine

blot få sin julegave...” skiftet ud med navnet på min

lillesøster og naturligvis var det også hende, der fik

mandelgaven. Kald mig barnlig – ja!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

– Året der gik

Det ny Sognehus ved siden af kirken har nu været

i brug i godt et år, og vi har holdt mange gode

møder her. Også andre i sognet har afholdt forskellige

arrangementer og har nydt godt af det.

Vores fredagstræf har været meget godt besøgt

med op til 30 personer hver gang. Det er Ruth

Svensson, som står for møderne, og det gør hun

meget dygtigt. En anden populær ting er vores fællesspisninger.

Hyggeligt socialt samvær, hvor man

kan købe en middagsret til 25.- kr. Lene Persson

står for den afdeling. Det er noget nyt, og der eksperimenteres

med, hvor ofte vi skal afholde disse

middage. En gang imellem har vi kirkekaffe i sognehuset

efter gudstjenesten. Der har også været

noget for børnene, f.eks. ”Slå katten af tønden” og

spaghettiguds-tjenester.

I det forgangne år har vi fået ny salmebøger – og

de blev røde ligesom de forrige. Ligeledes har vi

fået ny hynder på alle bænkene, da de var temmelig

nedslidte. Andre vedligeholdelses arbejder er

blevet foretaget, og vi prøver hele tiden på at holde

vores kirke i god stand. Restaurering af alter-

Julen – en god tradition, som er givet videre fra

generation til generation – jeg kunne tale længe om

den – men vil nu sige tak til vores præst Bodil Olesen,

som har samlet os her i aften for at synge julen

ind og mærke glæden ved at være så mange samlet

i kirken. Jeg vil gerne slutte af med et citat af

unavngiven oprindelse: ”Hvor menneskene synger,

der kan du trygt dig sætte! Der synges ingen sange,

hvor mennesker er slette”.

tavlen er ikke lykkedes endnu, men der arbejdes på

sagen.I næste nummer vil vi bringe en statistik over

kirkens mange aktiviteter, som vi plejer hvert år.

Menighedsrådet, som blev valgt for et år siden, har

haft mange spændende opgaver at tage stilling til

såsom hegnssyn ved præstegården, fredning af en

vandreklit på kirkens jorder på Søhusvej,indledende

møder i forbindelse med ansættelse af en ny

præst i stedet for Kristian Hein og ny kordegn i

stedet for Helle Winther. Den ny præst skal vi

”dele” med Hellebæk Kirke, og vi har derfor haft

møde med Hellebæk menighedsråd. Derudover

har vi arbejdet med Installering af de sidste ting i

det ny sognehus, hvor vi stadigvæk mangler mørklægningsgardiner,

videokanon, sorte tavler forbedring

af akustikken, etc., altsammen er nødvendigt,

når der holdes foredrag og vises film, eller når

konfirmanderne skal undervises.

Vores formand Jytte Berthelsen har været god til

at uddelegere opgaverne til de forskellige udvalg,

som alle har et godt samarbejde.Vores præst Bodil

Olesen har haft et travlt år.Vi er glade for, at hun

deltager i menighedsråds møderne, da hun med

sine mange år som præst her i sognet kender området

og menigheden særdeles godt.

Til sidst vil vi i Menighedsrådet ønske alle i

Hornbæk Sogn en rigtig god og varm Jul

og et godt og lykkebringende Nytår

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 23


Af foromtalen til årets julekalender på fjernsynet

kan man forstå at julekalenderen for

børn i år skal handle om Valhal, den gamle

nordiske gudeverden. Det har skabt undren for

mange, for julen er da en kristen fest, er den ikke?

Hvorfor skal børnene så høre om gamle hedenske

guder?

Navn og tid:

Dertil er at sige, at langt af de fleste af de traditioner,

danskerne har omkring juletiden, nok i virkeligheden

har mere til fælles med julen i Valhal end

med noget, der relaterer til kristendommen. Det er

påfaldende at vi i Danmark ikke bruger et kristent

ord for jul (som f. eks. Englænderne: Christmas =

kristmesse), men det gamle hedenske ”jul”. Eller

tag for eksempel tiden. Da den kristne kirke skulle

få folk til at fejre Jesu fødsel, så samlede de fejringen

af midvinteren og fødslen til en og samme

dag. I dag finder historikere det mere sandsynligt

at Jesus må have været født om sommeren, da hyrderne

ikke sover ude på marken i december. Hvad

evangelisten Lukas skriver om hyrderne anses

imidlertid i dag af mange for legendarisk/opbyggeligt

snarere end historisk.

Julen fejres på den mørkeste årstid, nemlig lige

præcis på den tid, hvor man i gamle dage holdt

solhvervsfest. Julen er jo ikke nogen kristen ”opfindelse”.

Der har været fejret jul i Norden længe

før kristendommen kom hertil. Den hedenske del

af julen var før i tiden den eneste del af julen.Dengang

fejrede man midvinteren, ligesom man stadig

i dag fejre midsommeren ved Sankt Hans.

Oprindeligt blev festen holdt i januar, og gik

under navnet yule eller jol. Ordet er sandsynlig-

24 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

PRÆSTEN HAR ORDET

Jul i Valhal

– kan man det?

AF SOGNEPRÆST:

BODIL OLESEN

vis sammensat af det germanske jara=år og

alu=øl, hvilket samlet betyder årsøl.

Mad og drikke som i Valhal

Så på den led er der ikke noget ”forkert” i at Valhal

er rammen i en julekalender. Desuden rummer

”vores”jul stadig momenter af den gamle nordiske

jul: f.eks. flæskestegen, som oprindelig var en

slags ofring til gudinden Freja, der havde grisen

som sit særlige dyr. Og eftersom kristendommen

oprindelig har sine rødder i og utvivlsomt en del

af sine skikke fra i en religion, hvor man for eksempel

ikke spiste svinekød, kan man da godt sætte

spørgsmålstegn ved det specielt kristne i julens flæskesteg.

Julefrokosterne ligger også helt i forlængelse

af de gamle førkristne bestemmelser om,

hvor meget der mindst (!) skulle drikkes i julen.

Mig bekendt står der ikke et eneste bogstav om

særlige måltidsritualer i forbindelse med julen i det

nye testamente. Derimod udviklede der sig allerede

fra midten af det 3. århundrede en adventstradition,

hvor man gennem bod og faste forberedte

sig på den kommende jul, så man kunne møde

Jesusbarnet og julen med glæde og opstemt sind.

Ikke jul, men påske

Gennem kristendommens første århundrede var

det ikke julen, men påsken, der var højtiden over

alle højtider for kirken.Og det var ikke uden grund.

Det var jo påskens begivenheder, Jesu død og ikke

mindst hans opstandelse, som gjorde, at man fik

øjnene op for, at han ikke var en hvilken som helst

profet, men rent faktisk var, hvad han i sit liv havde

antydet, nemlig Guds søn.

Der er ikke ukendt at der søges efter særlige beretninger

fra et kendt menneskes liv efter dette menneskes

død.Noget,som kan kaste lys over det menneskes

liv og gerninger. Og som kan være med til

at dokumentere overfor andre, at der var tale om

en særlig person med særlige egenskaber. Set i det

lys blev Jesu fødsel interessant. Havde Jesus endt

sine dage som en forbryder, som var død på et

kors, havde ikke mange interesseret sig videre for

hans historie. Men i opstandelsens klare lys så det

anderledes ud. For de oprigtigt troende gjaldt det

om at finde så megen dokumentation, som overhovedet

muligt for derigennem at kunne skabe


argumenter for at gå over til kristendommen. Og

er der mystiske omstændigheder forbundet med et

menneskes død, kan der også være det med dets

fødsel. Derfor fandt man tilbage til dem gamle

beretning om at Jesus da for resten også var født

under specielle forhold, nemlig i en stald på grund

af folketællingen.Måske har den historie ikke været

så mystisk endda, måske var der ikke noget underligt

i, at der ikke var plads i en by, hvor folk pludselig

kom strømmende fra alle retninger. Måske

har Maria ikke engang været den eneste, der måtte

føde under temmelig primitive forhold. Men set

i lyset af opstandelsen og tolkningen af Jesus som

Guds søn, blev beretningen mystik og meget vigtig.

Derfor indførtes også traditionen med at fejre,

ikke alene Jesu død, men også hans fødsel.

Varer julen lige indtil påske?

En gammel folkesang påstår,at julen varer lige indtil

påske. Det er en sandhed med modifikationer.

Men ifølge den kristne tradition varer den i hvert

fald indtil hellig tre konger, som er den 6. januar.

Baggrunden herfor er beretningen i Mattæusevangeliet,

kapitel 2, vers 1-2:

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong

Herodes' dage,se,da kom der nogle vise mænd

fra Østerland til Jerusalem og spurgte:”Hvor

er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans

stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.”

Det ejendommelige er nu, at evangelisten om ”de

vise” hverken siger at de var hellige, eller tre, eller

konger! Dette er noget som senere tradition har tildigtet.

Specielt er det bemærkelsesværdigt at denne

tradition ikke blev afbrudt ved Reformationen

i den danske kirke i 1500-tallet.Oven i købet betegnes

i Folkekirkens gudstjenesteordning den dag i

dag en hel række søndage som ”søndage efter Hellig

tre konger”.

I den svenske kirke bruges betegnelsen derimod

ikke – man taler i stedet om ”Trettondedagen”

(sammenlign også Twelfth Night af Shakespeare,

som på dansk hedder Helligtrekongers aften).

I gamle dage var det almindeligt at juletræet først

blev båret ud efter hellig tre konger. Da varede

julen ligesom lidt længere.Til gengæld er det også

sandt, at den ikke begyndte midt i november, så i

virkeligheden er tidsspændet, hvor vi tænker på

julen nok det samme.

Men hvordan det nu end er med de juleskikke, så

er der ingen tvivl om, at julen er kommet for at blive.

Når den har kunnet overleve indførelsen af en

helt ny og anderledes religion uden at blive nævneværdigt

påvirket, skal den nok overleve en tid

endnu. Men derfor er det nok alligevel en god ide,

at vi husker at fortælle vore børn, hvad vi forbinder

med julen i kirkelig sammenhæng. Så det hele

ikke går helt op i nisser og flæskesteg.

Bodil Olesen

Lågekalenderen kan købes

påPosthuset og hos Fætter

BR. Den koster 35,- kr.

Overskudet går til Julemærkehjemmene

rundt

omkring i Danmark.

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 25


Julekoncert med

Unge Akademikeres Kor

Søndag den 18. december kl. 16.30 afholder

Hornbæk Kirke sin årlige julekoncert

Der er gratis adgang.

De medvirkende i år er Unge Akademikeres Kor,

der synger et program med blandt andet tekster af

Shakespeare. Der bliver også en afdeling med danske

julesalmer, ligesom publikum får mulighed for

at synge med på et par fællessalmer.

Siden 1988 er koret blevet dirigeret af Flemming

Wendekilde, som med stor engagement

har plejet og videreudviklet korets musikalske

udtryk og klang. Koret har med Flemming Windekilde

i spidsen været med til adskillige ur- og

danske førsteopførelser, heriblandt af Arvo Pärts

Johannes-passion. Musikalsk har koret fodfæste i

den klassiske vokalmusik, men ofte med fokus på

moderne skandinaviske kompositioner.

Flemming Windekilde er uddannet på Musikvidenskabeligt

Institut under Københavns Universitet og

i dirigentklassen på Det kgl. Danske Musikkonservatorium.

Som dirigent har Flemming Windekilde

stået i front for en bred vifte af både vokale og

instrumentale ensembler, herunder vokalgruppen

26 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

LØST OG FAST

Ars Nova, Athelas-sinfonietta, Aalborg symfoniorkester

og Storstrøms Amts kammerensemble.

Flemming Windekilde havde i 2000 sin første koncert

med Radiokammerkoret, som han siden har

turneret med i udlandet.

Koret akkompagneres af kirkens faste organistvikar,Morten

Poulsen,som også vil spille et par selvstændige

orgelværker.

Jan Reich


Et møde med den

danske salme 2006

Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør glæder sig

også over i dette skoleår at udbyde et salmesangsprojekt

til 3.-6. klasse på alle skoler i Helsingør

kommune.Sidste år var en stor succes med 52 klasser,

som deltog i projektet og 2 gange 600 børn,

der mødte op til salmesangsafslutning i domkirken.Vi

håber, at mindst ligeså mange deltager i år.

Dette skoleår er temaet ”Højtider” med ”Grundtvig”

som undertema, i det alle salmer i dette års

projekt er skrevet af Grundtvig. I år er salmesangsprojektet

som noget helt nyt et samarbejde mellem

skoletjenesterne i København/Frederiksberg, Helsingør

og de helt nye skoletjenester i Hillerød,Køge

og Lyngby.

I slutningen af november måned blev lærerne indbudt

til en introduktion til projektet – specielt musikken

– ved organist Leif Valbjørn i Vestervang kirke.

Herefter modtog alle deltagende klasser et undervisningsoplæg,

en plakat over kirkeåret/de kirkelige

højtider og en cd indspillet af Sct.Mariæ kirkes pigekor

med de 5 salmer, der indgår i dette års projekt.

De salmer eleverne skal arbejde med i år er: ”Blomstre

som en rosengård”, ”Et barn er født i Betlehem”,

”Dejlig er den himmel blå”, ”Hil dig, Frelser

og Forsoner” og ”I al sin glans nu stråler solen”.

I begyndelsen af januar besøger hver af de delta-

Daniel og de

drabelige løver

En god julegaveidé til børn og børnebørn

i alderen 3-8 år.

Nyt bind i serien Bibelstærk hvor Peter Mouritzen,

der for nylig blev tildelt Det Danske Akademis

store børnebogspris, genfortæller historier fra

Bibelen for børn i alderen 3-8 år. I Daniel og de

drabelige løver fortælles naturligvis om Daniel,

men også om Habakuk og en masse skrækkelige

og afskyvækkende guder, som Daniel med fare for

sit eget liv afslører som falske. En drabelig historie

om mod og mandshjerte, list og snarrådighed,

dovenskab og vægelsind, sultne løver og sprutten-

gende klasser deres lokale kirke, hvor præsten fortæller

om salmerne, organisten fortæller om og

demonstrerer orgelet og hvor eleverne selvfølgelig

får mulighed for at synge salmerne til orgelmusik

i kirkerummet.

Som afslutning på projektet samles alle de deltagende

klasser onsdag den 1. februar til stor fælles

salmesangs afslutning i Domkirken under ledelse

af biskop Lise-Lotte Rebel og domprovst Steffen

Ravn Jørgensen.Lignende salmesangsafslutninger

finder samme dag sted i København, Hillerød og

Køge. Så forhåbentlig flere tusind børn på Sjælland

kommer til at synge salmer den dag.

Anne-Birgitte Zoëga

Folkekirkens Skoletjeneste Helsingør

de drager – og naturligvis om den evige kamp mellem

det gode og det onde.

Af Peter Mouritzen

Illustration Otto

Dickmeiss

32 sider – kr. 218,-

Forlaget ALFA

Hos boghandleren

Pete r Mour

itz

en

og

Ott

o Dic

kme

iss

Danie

l og

de

drabe

lige

løver

Daniel

og de drabelige løver

Peter Mouritzen

Illustrationer: Otto Dickmeiss

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 27


PRAKTISK INFORMATION

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

I stedet for Kristian Hein, som nu er sømandspræst

i New York, vil der snarest blive ansat en

ny sognepræst.

Kordegn

Vikar Jannie Høeg, kontor Kirkestien 1,

3100 Hornbæk.

Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1,

3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Kirkegårdsleder

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.

Tlf. 49 70 11 42.Træffetid: kl. 11-12.

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56,

3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Sogneassistent

Lene Persson, Munkerup Strandvej 38,

3120 Dronningmølle.

Tlf.: 20 32 17 60.

Kirkeværge

Henrik J. Kert Jensen, Hornebyvej 70,

3100 Hornbæk.

Tlf.: 49 70 19 42 / 49 70 20 76.

28 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold, skal

anmelde fødslen til kordegnen inden to hverdage.

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden to hverdage.

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen.

Navngivning uden dåb

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.

Kirkebladet

Redaktør

Sine Bayard, N.P. Jørgensensvej 25,

3100 Hornbæk, tlf.: 49 70 16 93.

Redaktionen

Bodil Olesen, Sine Bayard, Jannie Høeg,

Susanne Sødring.

Næste nummer af kirkebladet udkommer i uge 5.

Meddelelser hertil senest 4. januar.

N.P. Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk


Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 29


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

kirsten3100@hotmail.com

Kasserer

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Pia Steenfeldt-Jensen

Tlf. 49 70 37 47

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

30 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Generalforsamling

Hornbæk I.F., Gymnastikafdelingen indkalder herved til ordinær

generalforsamling

mandag den 13. marts 2006 kl. 19.00 i Hornbækhallen.

Dagsorden og nærmere information følger i næste nummer af klubbladet.

Julehilsen

Gymnastikafdelingen ønsker alle gymnaster,

instruktører og deres familier en rigtig glædelig

jul og et godt og lykkebringende nytår 2006.

Pbv.

Kirsten Grønlund

formand

Juleferie

Vi gør opmærksom på, at skolen holder juleferielukket fra

den 22/12-2005 til den 2/1-2006.

Tombola 5.-6. november 2005

Gymnastikafdelingen havde lavet en aftale med Fodboldens Venner om at

opstille en tombola udenfor hallen i forbindelse med det indendørs kræmmermarked,

der blev afholdt i weekenden den 5. og 6. november 2005.


Det blev en stor succes for gymnastikafdelingen

og vi fik et overskud på ca. 11.000 kr. Disse penge

er øremærket til hjælp til indkøb af en springbane

til vores springhold.

Vores succes skyldes både den store opbakning

fra de mange sponsorer, som har foræret os en

masse fine gevinster, og alle jer, der støttede os ved

at købe lodder. Det skal I have tusinde tak for.

Der var endvidere 2 gevinster på nittelodderne,

henholdsvis 12 flasker rødvin fra Super Best og 3

SPONSORER

Hornbæk Optik, Ndr. Strandv.357,Hornbæk

SOL & STRAND, Hornbæk Sommehusudlejning

Boomerang Kaninen, Ndr. Strandvej 336, Hornbæk

Hornbæk Apotek

Hanne Asping, Karlsgårdsvej 6, Helsingør

Klinikken Hornbæk, Søvænget 15, Hornbæk

Sauntehus Slotshotel

Rex Wine,Spicavej 3, Hornbæk

Suber Best, Hornbæk

Hulerødgård Slagterbutik, Horserød

Hornbæk Dyrebutik, Ndr.Strandv.357,

DanBolig - Hornbæk, Ndr. Strandvej 341 B

Wiibroe

Lumber Jacks v/Claus Meulengracht

BK-REVISION, Hornbæk

Tandlæge Gitte Børresen, Hornebyv. 62 B

MATAS - Hornbæk Materialhandel

Mr. AUGUST v/John Brødbæk, Helsingør

Bil service, Hornebyvej, Hornbæk

Saunte Planteskole

Mikkels Thai bom bom, Hornbæk - overfor Shell

Forstædernes Bank, Helsingør

Hornbæk Slagter og Viktualieforretning

First Brands, Hejreskovvej 10 F, 3490 Kvistgård

3F Nordøstsjælland

Danfo, Holmegårdsvej, Hornbæk

Novo Nordisk

Arla

Ahrendt Jensen

Vindahl Andersen

Flügger Farver

Malermester Flemming Larsen

343 Hornbæk

Home, Hornbæk

Pynten, Hornbæk

Hornbæk Trælast

Dansk Metal

Strandpavillonen, Hornbæk

Cafe No 4, Hornbæk

Peter Leander, Hornbæk

Hornbæk Skibshandel

Gymnast Sebastian-Li

Hornbæk Skov og Have

BG Bank

Saint Tropez, Hornbæk

Hornbæk Isenkram

Salon Musette

Tomat, Hornbæk

Riviera, Hornbæk

IndoorOutdoor, Hornbæk

liter øl fra Brøghouse i Hillerød. Der blev trukket lod

om disse 2 gevinster søndag kl. 16.00.

De heldige vindere var:

Jytte Peitersen, Kingosvej 65, Helsingør vandt 12

flasker rødvin

Charlotte Thanning, Kleinsmedevej 5, Hornbæk

vandt 3 liter øl.

Vi takker hermed følgende sponsorer for den flotte

opbakning:

RedGreen

Basson Baby, Hornbæk

Shell, Hornbæk

Restaurant Oliva, Hornbæk

Hotelpension Ewaldsgaarden

Restaurant Hansens Café, Hornbæk

DK Benzin, Hornbæk

Fiskehuset Hornbæk

Danske Bank, Hornbæk

Ishuset, Hornbæk

Sehers Pizza, Hornbæk

FAXE A/S

Fritzen Tømrer- og Snedkerfirma

Seeds Børnetøj, Helsingør Bycenter

Rosendahl

Nordea, Hornbæk

Krukken

PNC Byg

Netto, Hornbæk

Brødrerne Dahl, Helsingør

Nordea, Helsingør

Julius Grønt

Bundtmagerværkstedet, Øerne, Helsingør

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 31


Gymnastik

Lidt fra Gang & Løb

Hjælp til løbetræning i januar:

Søndag den 22. januar 2006 kl. 8.30 har vi træner

på, så kom frit frem alle gæve løbere, og lad os

sammen få knoklet noget af julekalorierne af…

Gå ikke glip af dette spændende foredrag

om nye alternative behandlingsformer

Ondt i kroppen/bevægeapparatet…?

Vi har fået tilsagn fra Anja og Jørgen om at de

vil holde et foredrag i Hallens kantine torsdag

den 26/1 kl. 20. Emnet for denne aften vil

hovedsagelig være smertebehandling, hvor de

vil fortælle om deres kombinationsbehandlinger

med posturologi og akupunktur. Her vil der også

være mulighed for de fremmødte til at stille

spørgsmål om egne skavanker. Utroligt mange

danskere døjer nemlig med smerter fra bevægeapparatet;

ondt i lænd, ryg, nakke, skuldre,

albuer, knæ og fodled. Og med uhensigtsmæssigt

slid – opstår der slidgigt.

Men uhensigtsmæssig skævhed kan rettes, så

smerterne ophører eller lindres og sliddet kan

stoppes. Anja vil fortælle om, hvordan hun som

posturolog tester klienterne, og hvordan hun

kan behandle skævheden, så den forsvinder

permanent. Hun vil demonstrere dette på frivillige

tilhørere.

32 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Ren hygge.

Har du lyst til at vi mødes over lidt mad hos Cafe

no 4 torsdag, d. 2. februar 2006 kl. 18.30, så skriv

dig på listen i Hallen eller ring og tilmeld dig hos

Hanne G.J. tlf. 4970 0161.

Foredrag i Hornbækhallens klubhus

torsdag, 26. januar kl. 20

Jørgen vil fortælle om: Rygestop og Slankebehandling.

I klinikken kombinerer de hypnose

med øreakupunktur. Jørgen vil især forklare,

hvad hypnose går ud på, da mange mennesker

har en fuldkommen forkert opfattelse. Hypnose

er nemlig et utroligt terapiværktøj, som virker

hurtigt og tager fat i årsagen til en uhensigtsmæssig

adfærd. Fx er hypnose utroligt effektivt

til angst, fobier, dårligt selvværd – ja faktisk alle

former for uhensigtsmæssig adfærd.

De to startede Klinikken Hornbæk på Søvænget

for et halvt års tid siden, og har fået en forrygende

start. Årsagen er ikke kun, at de tilbyder

en hel vifte af behandlingsformer, men at de

kombinerer og tilpasser behandlingerne til hver

klient. På denne måde opnår de rigtigt gode

resultater. De arbejder også sammen om deres

to unikke koncepter; rygestop og slankebehandling.

Anja er akupunktør og posturolog,

mens Jørgen er massør, hypnotisør og hypnoterapeut.

Alle er velkomne til at høre foredraget

– som er gratis.


ALLETIDERS JULEGAVE-IDÉ

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

Køb et gavekort til velvære/sundhed – og forkæl den, du holder af.

I Klinikken Hornbæk tilbyder vi både massage, akupunktur, posturologi

(korrigering af kropsskævhed), hypnose og fra 1. januar

også zoneterapi. I flere tilfælde kombinerer vi behandlingsformerne.

Det gælder f.eks. vores populære rygestop-koncept og slankekoncept,

hvor vi kombinerer hypnose med akupunktur. Begge koncepter

består af 6 behandlinger i alt (3 hypnose- og 3 akupunkturbehandlinger).

Koncepterne vil være en oplagt hjælp til dit nytårs-forsæt!!!

Vi tilbyder gavekort til:

1

⁄2 times massage (200 kr.)

Hel times massage / Posturologi / Akupunktur / Zoneterapi (350 kr.)

1

⁄2 times massage + akupunktur (450 kr.)

Hypnosebehandling (550 kr.)

Slankekoncept (1.500 kr. for de i alt 6 behandlinger – spar 1.200 kr.)

Rygestop-koncept (1.500 kr. for de i alt 6 behandlinger – spar 1.200 kr.)

Vi kan også lave gavekort med andre sammensætninger end ovenstående.

Læs mere på vores hjemmeside: www.klinikkerne.dk eller ring og

hør nærmere på 49 70 00 54.

Anja Grumstrup og Jørgen Dalbech

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Klinikken Hornbæk

Søvænget 15

3100 Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 33


Hornbæk Scenen

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail: scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail: Lene.Johansson@mail.dk

Lisbeth Skyhøj

Bjarkesvej 1.B, 1.tv.

Tlf. 49 13 58 60

E-mail: skyhig@mail.tele.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

34 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Glædelig Jul & Godt Nytår

HornbækScenen og HornbækScenens bestyrelse

ønsker alle en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Fl¸ Flügger gger farver

st¯tt støtter er

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R03

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 35


Håndbold

Bestyrelsen 2005 / 2006

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol.jorgen@jubii.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 70 30 06

sussie@lethscut.dk

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina-n@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Trine Bay Nygart

Øresøndsvej 14.D

Tlf.: 49 70 14 04

hejbay@hotmail.com

Suppleant

Lise Bertram

Solvej

Tlf.: 49 70 07 03

l.bertram@get2net.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23 80 21 06

Karina-n@mail.dk

Karina Ginge

Hornbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

karina.g@get2net.dk

www.3100.dk/hand/

36 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Ungdommen i Hornbæk/Team nordsjælland

Nu er halvdelen af sæsonen snart gået og det er gået rimelig godt for alle

vores hold i Hornbæk og Team Nordsjælland. Der er kommet nye trænere

i klubben, men alle er nogen som har en relation til klubben som nuværende

eller tidligere spillere eller som gammel træner i klubben.

Cathrine og Malene fortsætter ufortrødent med vores små minier og de bliver

flere og flere. Trine Bay og Julie træner både lilleput piger og drenge og

kunne vist godt bruge lidt flere drenge. Peter Svendsen træner puslinge

piger og dem er der masser af. Så han får heldigvis hjælp af Henriette og

Nikolaj Borg. Vores puslinge drenge i Team nordsjælland trænes af Kate

fra Borsholm og vi er meget glade for at hun kan klare begge hold alene.

Tak til forældrene som støtter godt op om holdet og hjælper Kate hvis der

er brug for det. Thomas Sørensen fra herre holdet træner pigerne, som

kæmper flot trods den store modstand i deres række. Jørgen gør hvad

han kan for at holde moralen højt hos tøserne. Sebastian Holst og Jens

Bertram træner dame junior og ynglinge og det samarbejde går rigtig godt.

Herre Junior holdene i team nordsjælland som trænes af Niels Møller og

Jens Munk er vågnet op efter en skidt sæson start og det ser ud som om

det går den rigtige vej.

Vi havde store forventninger inden sæson start. Mange af vores hold prøvede

at kvalificere sig til øst og elite rækken. Men desværre blev forventningerne

ikke rigtig indfriet og kun to hold kvalificerede sig til eliten, nemlig

vores helt eget pige hold og vores herre juniorer i Team Nordsjælland.

Det var rigtig flot klaret.

Alle vores hold ligger midt i rækken eller i den nederste del af rækken. Men

efter jul bliver rækkerne delt og så regner vi med at se Hornbæk/Team

nordsjælland i toppen. Tak for en god første halvdel af sæsonen.

Vi kan ikke sætte hjemme kampene i for januar, da planen ikke er klar før

alle rækker er færdig spillet inden jul.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Ungdomsudvalget


Stillingen

Puslinge pige B

1 Nivå GF 5 4 0 1 66-37 8

2 Fredensborg HK 78 6 3 1 2 60-49 7

3 Hornbæk IF 5 3 0 2 20-29 6

4 Helsingør IF Ungdomshåndbold 5 2 0 3 42-40 4

5 Espergærde IF NB! 5 0 1 4 31-64 1

Puslinge drenge A

1 Espergærde IF 6 6 0 0 114-75 12

2 HK 73 - Frd.sund 5 4 0 1 102-79 8

3 Helsingør IF Ungdomshåndbold 5 2 0 3 80-95 4

4 Team Helsinge Håndb. 6 2 0 4 95-112 4

5 Team Nordsjælland Børn 6 0 0 6 85-115 0

Puslinge drenge B

1 KVIK, Humlebæk 5 4 0 1 67-60 8

2 Helsingør IF Ungdomshåndbold 4 3 0 1 54-40 6

3 Team Nordsjælland Børn 4 2 0 2 17-25 4

4 Espergærde IF NB! 5 0 0 5 34-47 0

Pige elite A

1 Ballerup HC 7 6 0 1 140-105 12

2 KVIK, Humlebæk 7 6 0 1 136-111 12

3 Team Nordsjælland 7 4 0 3 141-100 8

4 Hillerød Håndbold 7 4 0 3 134-118 8

5 Birkerød HK 7 1 0 6 117-163 2

6 Hornbæk IF 7 0 0 7 80-151 0

Dame Junior A

1 Hundested HK 6 3 2 1 116-89 8

2 Team Helsinge Håndb. 5 4 0 1 87-66 8

3 Melby-Liseleje IF 5 3 1 1 101-55 7

4 Hornbæk IF 6 2 1 3 85-79 5

5 Ålholm IF, Hillerød 6 0 0 6 50-150 0

Herre junior elite

1 Holte IF 7 6 0 1 223-170 12

2 BK Ydun 7 6 0 1 213-171 12

3 Team Nordsjælland 7 3 0 4 178-165 6

4 Nivå GF 7 3 0 4 174-182 6

5 HUK Håndbold 7 3 0 4 189-205 6

6 HIK/KFUM 7 0 0 7 159-243 0

Herre junior A

1 Melby-Liseleje IF NB! 3 3 0 0 63-55 6

2 Frederiksværk HF 5 3 0 2 90-84 6

3 Hundested HK NB! 4 1 0 3 57-60 2

4 Team Nordsjælland 4 1 0 3 51-62 2

Dame ynglinge A

1 Søllerød-Nærum IK 6 5 1 0 132-71 11

2 Birkerød HK 6 4 1 1 118-79 9

3 Hornbæk IF 5 3 0 2 104-91 6

4 Melby-Liseleje IF 6 1 0 5 80-127 2

5 Slangerup OIF 5 0 0 5 65-131 0

Damer sjællandsserien

1 Lyngby HK 5 5 0 0 119-75 10

2 HØJ 6 5 0 1 111-94 10

3 Ledøje Smørum HK 6 5 0 1 112-103 10

4 Greve IF 4 3 0 1 52-42 6

5 Herlev/Hjorten 6 3 0 3 119-129 6

6 HF Nordkysten 5 2 0 3 122-131 4

7 Ålholm IF, Hillerød 6 2 0 4 73-105 4

8 Glostrup Håndbold 5 1 0 4 97-100 2

9 H.S.G. 91 4 0 0 4 78-93 0

10 Roskilde Håndbold NB! 5 0 0 5 16-27 0

Damer serie 3

1 Gundsølille SG&I 5 5 0 0 125-70 10

2 Gilleleje HK 5 5 0 0 135-96 10

3 HF Nordkysten 5 3 2 0 98-78 8

4 Slangerup OIF 6 3 1 2 115-97 7

5 Ølsted IF 5 2 1 2 100-111 5

6 Uvelse IF 5 2 0 3 85-80 4

7 HK Sirius 5 2 0 3 84-94 4

8 Dalby/Jægerspris HK 6 1 1 4 87-106 3

9 Stenløse HK 6 1 1 4 82-134 3

10 HK 73 - Frd.sund 6 0 0 6 94-139 0

Herre serie 2

1 Birkerød HK 7 6 0 1 210-186 12

2 Hillerød Håndbold 5 4 0 1 159-133 8

3 Værløse HK 7 4 0 3 192-192 8

4 Hornbæk IF 5 3 0 2 147-132 6

5 Team Helsinge Håndb. 6 3 0 3 166-158 6

6 Nivå GF 7 3 0 4 201-198 6

7 Gentofte-Vangede HK 5 3 0 2 128-133 6

8 HUK Håndbold 7 2 0 5 183-202 4

9 Ålholm IF, Hillerød 5 1 0 4 108-122 2

10 Team Arresø Herrer 6 1 0 5 142-180 2

Herre serie 3

1 Dalby/Jægerspris HK 6 5 0 1 145-130 10

2 Ålholm IF, Hillerød 5 5 0 0 78-65 10

3 Vejby IF 5 4 0 1 135-102 8

4 Team Helsinge Håndb. 5 3 1 1 126-94 7

5 Hundested HK NB! 5 2 0 3 64-76 4

6 Helsingør Håndbold Forening 4 0 2 2 77-88 2

7 Stenløse HK 5 1 0 4 96-121 2

8 Gilleleje HK 4 0 1 3 77-114 1

9 Hornbæk IF 5 0 0 5 23-31 0

Old boys A

1 Lynge-Uggeløse IF 7 7 0 0 158-106 14

2 Espergærde IF 7 4 1 2 124-119 9

3 Hornbæk IF 7 3 1 3 131-129 7

4 Hillerød Håndbold 7 2 2 3 154-141 6

5 Nivå GF 7 3 0 4 117-132 6

6 KVIK, Humlebæk 7 0 0 7 112-169 0

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 37


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

60 93 49 66

Vin · Tilbehør · Gavepakker

Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk

www.rexwine.dk

Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66

Kvistgård Trælasthandel

Lokation

Kvistgård Trælasthandel

Egeskovvej 1

3490 Kvistgård

Salg og rådgivning af:

Tlf.: 49 12 50 50

Fax: 49 13 80 37

www.johannesfog.dk

38 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

JULESTJERNER

JULESTJERNER

Festlige julekjoler

Fra 149,95


Petanque

Tak for i år

Når disse linjer bliver læst er sæsonen

2005 overstået, årets all-over mester

er fundet i et tæt opløb mellem Kirsten

Madsen, Bob Emmonds og Lasse

Christensen hvor, i skrivende stund,

kun et point skiller dem. Det har været

en sæson der, især sportsligt, lover

godt for fremtiden. Specielt bliver det

spændende at følge vores nykårede

2. divisionshold, (spillerne er allerede

startet på forberedelserne til den nye

sæson), men ingen tvivl om at også

vores DGI hold igen vil gøre sig gældende.

Apropos 2. division skal jeg endnu

engang opfordre endnu flere til at

udtage licens, således at vi kan tilmelde

et hold mere til DPF. Vi har faktisk

en del spillere der sagtens kan begå

sig i DPF regi.

Sidste nyt: Det blev Kirsten Madsen der

vandt årets all-over mesterskab. Tillykke

her fra redaktionen.

Sidst men ikke mindst er vi så langt fremme med planerne om en baneudvidelse

at vi har kunnet fremlægge projektet for det nye byråds idrætsudvalg,

et meget spændende projekt jeg både håber og forventer at

kommunen vil støtte, så kryds fingre venner, 2006 kan gå hen og blive

en rigtig spændende sæson.

Til slut vil jeg blot ønske Jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et rigtig

godt Petanquenytår.

Le Prèsident

Man kan naurligvis

godt spille

Petanque om

vinteren, ikke!!!

Président

Henning Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Tlf.: 49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Kirsten Madsen

Tlf.: 49 70 04 51

e-mail: frumadsen@frumadsen.dk

DFP Manager og holdejer

Harry Duus

Tlf.: 43 22 52 15

e-mail:

duus.kompagni@get2net.dk

DFP Sportschef og træner

Lasse Christensen

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Turneringsudvalg

Rasmus Korsholm

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Søren Duus

Tlf.: 28 11 90 61

e-mail: sduus@ofir.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 39


Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

40 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk


Tennis

Skumtennis

Vi spiller skumtennis i Hornbæk Hallen følgende lørdage fra 17.00-19.00:

10/12 – 7/1 – 14/1 – 4/2 – 11/2 – 18/2 – 11/3 – 8/4 – 15/4 – 22/4.

Mød op til skumtennis. Det er sjovt og giver god motion. Der er adgang for

alle medlemmer og forudgående tilmelding er ikke nødvendig – HUSK

indendørssko.

Afrigning

Årets afrigning/vinterlukning af anlægget var fastlagt til søndag den 23.

oktober, hvor ca. 8 medlemmer

udover bestyrelsen havde fundet

tid til at møde op. Vejret var

pragtfuldt, så det var helt vemodigt

at lukke ned. Men alle arbejdede

ihærdigt og efter et par

timer kunne vi med tilfredshed

konstatere, at vi var klar til vinterens

komme – og det blev naturligvis

fejret og skyllet ned med en

enkelt fra havnekiosken!

Afslutningsfest

Lørdag den 29. oktober løb årets afslutningsfest af stabelen. Klubben fejrede

i år sit 30-års jubilæum, hvorfor festen stod i 70’er – discoens tegn.

Ca. 40 medlemmer inklusive bestyrelsen mødte op og det blev en rigtig

hyggelig og festlig aften med lækker mad leveret fra vores Hornbæk-slagter

Kenneth. De, der ikke i forvejen havde øvet sig hjemmefra på de forbudte

trin, fik en ordentlig lektion i discotrin af den til lejligheden indbudte

professionelle danser, Maiken. Maiken gav lektioner, og alle var oppe af

stolene – et festligt indslag, der gav sved på panden.

Discodans i flok.

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

49 70 21 04

www.3100.dk

Formand

Poul- Erik Schmidt

Toftemosevej 29 A

3100 Hornbæk

49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

49 70 45 45

rm@gi.dk

Medlemsregistrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

3100 Hornbæk

49 70 97 06

t.c.bottelet@stofanet.dk

Ungdom

Carsten Rex

Spicavej 3

3100 Hornbæk

49 70 18 63

carsten@rexwine.dk

Sekretær

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

49 75 85 28

je@advohelsinge.dk

Bestyrelsessuppleant

Ingrid Korsholm

Løvvænget 39B

3100 Hornbæk

49 70 12 12

ikm@tdc.dk

Bestyrelsessuppleant

Mette Lindberg Gregersen

Ræveskiftet 4

3100 Hornbæk

49 70 02 35

mettelindberg@sol.dk

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 41


Tennis

Traditionen tro blev uddelt små erkendtligheder til

vore trofaste frivillige trænere og andre hjælpere.

Tak til Jer alle sammen- Rita, Dorrit, Johannes,

Carsten, Lars, Gert, Margit, Paul-Erik og Lis.

Årets ”ildsjælepokal” gik til Jette Fritzen, der unæg-

Dorrit, Lars, Carsten og Johannes har modtaget små

erkendtligheder

Kontingent

Girokort til indbetaling af næste års kontingent bliver

sendt ud omkring årsskiftet og skal betales

senest 1. februar 2006.

HUSK, at kun medlemmer, som har betalt kontingent

for den kommende sæson, har stemmeret på

generalforsamlingen.

42 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

telig i enhver sammenhæng har givet den en skalle.

Også i år blev der fundet en værdi person til Fairplaypokalen.

Pokalen gik til Claes for hans utrættelige

indsats med at lære nye medlemmer kunsten

og glæden ved at spille tennis.

…også tak til Rita og Gert.

Som vedtaget på sidste års generalforsamling stiger

kontingentet for seniorer til kr. 850,00 – alle

øvrige kontingenter forbliver uændrede.

HUSK at give Randi eller Tine besked, hvis du har

fået ny adresse, ønsker at blive udmeldt, ønsker at

blive passivt medlem eller ønsker at overgå fra passivt

til aktivt medlem. Det er vigtigt at vi modtager

disse informationer, da det letter administrationen

og sparer ekstra porto.

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk


Indkaldelse til

generalforsamling

Hornbæk Tennis indkalder herved til ordinær

generalforsamling som afholdes i det nye klubhus

i Hornbæk-hallen lørdag den 4. februar

2006 klokken 15.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

v/formanden

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kasseren

Glædelig Jul

Med tak for en god sæson ønsker bestyrelsen

alle medlemmer og deres familier en Rigtig

Glædelig Jul samt et godt og lykkeligt Nytår.

På gensyn til skumtennis og til generalforsamlingen

den 4. februar 2006.

C.E.D. Advokater

Advokat Jeannette Eilertsen

A.R.Friis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

Email: je@advohelsinge.dk.

Møde efter aftale

4. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen

foreslår kontingentnedsættelse for pensionister

70+ til kr. 600,00 og uden restriktioner

i spilletiden.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

Poul-Erik, Ingrid og Mette ønsker ikke genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal skriftligt være bestyrelsen i

hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 43


Volleyball

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 4920 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 4970 1420

Stjernevej 29

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

44 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Kære Volleyspillere

Der bliver kæmpet bravt i alle rækker, samtidig som der hele

tiden dukker nye hoveder op til træningen i Hornbæk. Det er dejligt

at se.

Stillingen viser, at at de erfarne herrer med stænk i håret i HS1

holder sig nogenlunde stabilt lige under midten. De unge HS3’ere

får flere og flere bolde på tavlen. Dameholdet som favner over alt

fra mormødre til gymnasieelever ligger lige i nærheden af toppen,

hvor der er risiko! for oprykning til Danmarksserien, hvis de fortsætter

på samme måde som hidtil, da de tre første hold rykker

op. I hvert fald går alle tre hold et spændende 2006 i møde.

Det kan i hvert fald afsløres, at der pønses på at afholde en tumledag

for alle hold i januar med bold, mad og drikke.

I øvrigt vil bestyrelsen benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig

glædelig jul og et godt nytår.


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Kvalitets sommerhuse

i alle prislag udlejes

Havnevej 20, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53

www.hornbaek.net

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 45


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

HORNBÆK

KØRESKOLE

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

www.hornbaek-helse.dk

4976 00 40 - 2711 7700

Små hold

DVD undervisningsudstyr

46 Hornbæk Idrætsforening · December 2005

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Formand

Mogens Lorentzen

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 49 70

e-mail: molo@c.dk

Næstformand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Hornbæk Bridgeklub

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 1308 70

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Hornbæk Skytteforening

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Rørsangervej 92

3080 Tikøb

tlf. 25 34 08 60

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Fodbold venner

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf. 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf. 49 70 15 90

gehelmer@post.tele.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf: 49 70 36 76

Arb.: 49 70 27 91

hif@sport.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

bhstrand@post11.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Is.n@stofanet.dk

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

Tlf.: 25 25 56 26

Annette Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

Tlf: 49 76 39 37

flyger@pc.dk

Hans Hyllekvist

”Hylle”

fylder 60 år

Dagen fejres med en fødselsdagsreception

tirsdag den 3. januar 2006

i Hornbæk bådeklub

fra kl. 15 til kl. 18

Hornbæk Idrætsforening · December 2005 47


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk – Vestre Stejlebakke

Hornbæk Fiskerleje – Ved Vestre Bæk

Fredeligt beliggende totalt renoveret fiskerhus i det gamle fiskerleje

på en lys og solrig grund med Vestre Bæk rislende i baghaven.

Huset indeholder: Entré med trappe til første sal og adgang til gæstebadeværelse,

stor vinkelopholdsstue med brændeovn og spiseafdeling

i forbindelse med lækkert åbent landkøkken med udgang til terrasse og

have samt original istandsat veranda med udgang til Stejlebakken.

1. sal: Stort repos indrettet som arbejdsværelse med adgang til hems

og walk-in/walk-out garderobe, soveværelse med direkte adgang til badeværelse

med træ badekar samt børneværelse med indbygget alkove.

Endvidere udhus indrettet som anneks med opholdsstue, køkken,

brusebadeværelse og to store sovehemse.

Herudover klinkebelagt bryggers/vaskerum, stort redskabsrum

samt carport med udhus.

Knt./udb 4.985.000/250.000

Br./nt. 30.179/24.711

Pauselån F1 19.485/15.506

Bolig m2 stuer/vær. Grund m2 opført

112 1/4 623 1917

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Magasinpost

ID-nr. 2339

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

More magazines by this user
Similar magazines