Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011 - 2012

kl.dk

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011 - 2012

1. Præsentation af dagtilbudsområdet

Dagtilbud til Børn har til opgave at styre drift

og udvikling af det samlede dagtilbudsområde,

samt føre pædagogisk og økonomisk tilsyn med

alle former for dagpasning af børn med bopæl

i Rudersdal Kommune. Det økonomiske tilsyn

omfatter dog ikke private institutioner.

For private pasningsordninger gælder, at Dag-

tilbud godkender den aftale, der indgås mellem

pasningen og det enkelte forældrepar.

Alle typer dagtilbud til børn i alderen 0-5 år er

etableret og drives i henhold til Dagtilbudslo-

vens bestemmelser. Loven trådte i kraft den 1.

august 2007 og er senere revideret flere gange,

senest i forbindelse med indførelse af frokost til

alle børn og ændring af kravene til evaluering

af arbejdet med de pædagogiske læreplaner og

obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en række

politikker, som er gældende for området. Det

drejer sig om Dagtilbudspolitik, Legepladspo-

litik, Vision for planlægning af daginstitutioner-

nes fysiske rammer og placering, Mad- og mål-

tidspolitik og den sammenhængende Børne- og

Ungepolitik. Børne- og Skoleudvalget har den

15.12.2010 udsendt Masterplan for udmøntning

af Visionen i høring i alle bestyrelser. Den en-

delige Masterplan vil efter behandling og god-

kendelse i Kommunalbestyrelsen komme til at

fungere som det grundlæggende dokument i

6

forhold til tilpasning af pladser og om- og ny-

byggeri i de kommende 10 år.

Den centrale værdi for alt arbejde med børn i

alderen 0-5 år er jvf. Dagtilbudsloven, at kom-

munens ledere og medarbejdere skaber et

dagtilbudsområde, hvor alle børn har et fysisk,

psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer

deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det

skal ske i samarbejde med børnenes forældre.

Det fremgår af kommunens Dagtilbudspolitik,

at den pædagogiske kvalitet i kommunens dag-

tilbud skal være blandt de bedste i landet.

Rudersdal Kommune har derudover formuleret

følgende værdier for dagtilbuddene:

Dagtilbud til Børns værdier

» Daginstitutionen har en selvstændig værdi

for småbørns udvikling, læring og dannelse

» Daginstitutionen er inkluderende. Børn med

særlige behov skal forblive i lokalområdet

og nærmiljøet, så længe det er til gavn for

barnet, under hensyntagen til børnegruppen

» Ledelse, personale og forældre samarbej-

der om at skabe de bedst mulige betingelser

for børnegruppen og det enkelte barn

» Mangfoldighed er en styrke, forstået som

mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og

pasningsformer.

More magazines by this user
Similar magazines