Tillæg 2 til Spildevandsplan 2010-2012 - Aarhus.dk

aarhus.dk

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2010-2012 - Aarhus.dk

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012.

Aarhus Vands overtagelse af privat kloakanlæg under

”Tretommerparkens Grundejerforening”, Risskov

Den 16. august 2012

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012

Aarhus Vands overtagelse af privat kloakanlæg under

”Tretommerparkens Grundejerforening”, Risskov

Indhold

1. INDLEDNING .................................................................... 1

2. PLANLÆGNINGSFORHOLD .................................................. 2

2.1. Arealplanlægning ......................................................... 2

2.2. Spildevandsplanlægning ............................................... 2

3. KLOAKFORHOLD ............................................................... 2

4. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER ........................................ 2

4.1. Miljøvurdering ............................................................. 3

5. ØKONOMISKE FORHOLD .................................................... 3

6. IKRÆFTTRÆDEN ............................................................... 3

1. INDLEDNING

Kloakanlægget, som hører ind under ”Tretommerparkens Grundejerforening”

i Risskov, er etableret som privat kloakanlæg, og optaget som sådan

i Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2010-2012.

Grundeejerforeningen omfatter ejendommene Tretommerparken 1-6,

Tretommerparken 7-16, Tretommervej 47-109 (ulige numre), som vist

på bilag 1.

Der er fra grundejerforeningens side fremsat ønske om, at det private

fælles kloakanlæg overtages af Aarhus Vand A/S, i forbindelse med gennemførelsen

af separatkloakeringen i Risskov.

Natur og Miljø

Teknik og Miljø

Aarhus Kommune

Vandmiljø og Landbrug

Valdemarsgade 18

8000 Aarhus C

Sagsnr.: NM/11/01420-021

Journalnr.: 06.00.05P16

Sagsbeh.: Gitte Normand Andersen

Telefon: 8940 2000

Direkte: 8940 6437

Telefax: 8940 2768

E-post: vandmiljo@mtm.aarhus.dk

Direkte: gian@aarhus.dk

www.aarhus.dk


2. PLANLÆGNINGSFORHOLD

2.1. Arealplanlægning

Området er beliggende i kommuneplanens delområde 150218BO, der er udlagt som boligområde.

Området er beliggende i byzone.

2.2. Spildevandsplanlægning

Området er beliggende som en del af kloakopland L048B, Risskov, der jf. tillæg nr. 8 til

Spildevandsplan 2006-2009, der er indarbejdet i Spildevandsplan 2010-2012, skal omlægges

fra fælles til separatkloak. Spildevandet fra området skal efter separeringen afledes

til Egå Renseanlæg, mes regnvand skal afledes til Aarhus Bugt via forsinkelsesbassin

ved Psykiatrisk Hospital, Risskov.

3. KLOAKFORHOLD

Det fælles private spildevandsanlæg er etableret som fællessystem (et-strengs system),

der i forbindelse med separeringsprojektet skal omlægges til et nyt separat kloaksystem

(2-strengs system).

Aarhus Vand A/S overtager den del af det eksisterende fælles kloakanlæg, som erstattes

af det nye 2-strengssystem, som vist på bilag 1.

En del af det eksisterende anlæg kan bibeholdes som privat fælles regnvandssystem, som

et supplement til det nye 2-strengssystem, på strækninger, hvor grundejerforeningen ønsker

det. De strækninger der bibeholdes som private fællessystemer registreres fortsat

som sådan i spildevandsplanen, med krav om at grundejerforeningen fortsat fungerer som

spildevandslav for denne del af spildevandsanlægget.

Individuelle stikledning på egen grund vil fortsat være ejet og skal således også drives og

vedligeholdes individuelt af grundejerforeningens medlemmer.

4. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

Efter fast praksis overtager Aarhus Vand A/S (tidligere Aarhus Kommune) fælles private

kloakanlæg, mod at anlægget inden overtagelsen skal være bragt i en stand svarende til

et saneret kloakanlæg ejet af Aarhus Vand, således at spildevandsafledningen kan ske

miljømæssigt forsvarligt.

Da der skal etableres nyt separatsystem i området bliver det eksisterende fælles anlæg

tilhørende Tretommerparkens Grundejerforening, dog ikke renoveret før overtagelsen, jf.

afsnit 5.

Side 2 af 3


4.1. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) §3

stk. 2 skal der ikke gennemføres miljøvurdering, hvis planer (eller ændringer heri) omfattet

af §3 stk. 1 nr. 1. fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller alene

omfatter mindre ændringer i planen, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes, at plantillæget kun fastlægger anvendelse af et mindre områder (samlet set

1,4 ha) på lokalt plan, set i forhold til Århus Kommunes samlede kloakopland på ca.

10.000 ha.

Hertil kommer, at tillægget ikke vurderes at få væsentlig (negativ) indvirkning på miljøet,

idet der kun er tale om at skifte ejerforhold fra privat til et anlæg ejet af Aarhus Vand.

På baggrund af ovenstående kriterier vurderes der ikke at skulle foretages miljøvurdering

af plantillægget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

5. ØKONOMISKE FORHOLD

I stedet for at overgive kloakanlægget til Aarhus Vand A/S i velrenoveret stand er der indgået

skriftlig aftale med Grundejerforeningen Tretommerparken om vilkårene for overtagelsen

af anlægget. Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af dette tillæg, at

denne aftale er underskrevet af både Aarhus Vand A/S og Grundejerforeningen.

Da det private spildevandsanlæg allerede er tilsluttet offentlig kloak kan der jf. Aarhus

Vands betalingsvedtægt ikke opkræves tilslutningsbidrag.

Når anlægget er overtaget af Aarhus Vand A/S vil den fremtidige drift og vedligeholdelse

blive forestået af vandselskabet, der afholder de udgifter, der er forbundet hermed. Efter

overtagelsen af anlægget opkræves fortsat vandafledningsafgift efter betalingsvedtægtens

regler, hvilket bidrager til at dække udgifterne til løbende drift og vedligehold.

Aarhus Vand A/S udarbejder og tinglyser ledningsdeklarationer for den del af anlægget,

som de overtager, mens Grundejerforeningen Tretommerparken selv skal udfærdige og

betale en påtegning til den eksisterende deklaration, hvoraf det fremgår, at ledningsanlægget

er overtaget af Aarhus Vand A/S.

6. IKRÆFTTRÆDEN

Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012 har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase

i perioden fra d. 25. april til 20. juni 2012, og er herefter godkendt endeligt

af rådmanden fra Teknik og Miljø d. 8. august 2012, hvorefter tillægget er trådt i kraft.

Side 3 af 3


t-7‰

60.1m-ø-500-bt-10‰

23.8m-ø-700-bt-30‰

DK: 45.7

BK: 43.5

24.3m-v-700-bt-11‰

TRETOMMERPARKEN

TRETOMMERPARKEN

L48590K

DK: 45.23

BK: 42.73

61.9m-ø-300-bt-8‰

TRETOMMERPARKEN

TRETOMMERPARKEN

Eksisterende fællesprivate fællesledninger

Forbliver fællesprivate regnvandsledninger

Eksisterende privat fællesledning

Overtages og sløjfes af Aarhus Vand

Nye spildevandsledninger, etableres af Aarhus Vand

Nye regnvandsledninger, etableres af Aarhus Vand

75.5m-v-700-bt-11‰

65.2m-ø-300-bt-9‰

25.8m-v-700-bt-10‰

TRETOMMERVEJ

TRETOMMERVEJ

113.5m-ø-500-bt-10‰

ÅRHUS VAND A/S

Bautavej 1, 8210 Århus V

Tlf:. 8947 1000 Email: aarhusvand@aarhusvand.dk

50.9m-ø-300-bt-8‰

49.3m-v-700-bt-11‰

Separering af kloaksystemet i Tretommerparken

Kortbilag, skitseprojekt

Dato: 30-01-2012 Målforhold: 1:750

Init: LAH

16.7m-ø-300-bt

More magazines by this user
Similar magazines