REFERAT - Jægersborg Boldklub

jb.bold.dk

REFERAT - Jægersborg Boldklub

REFERAT

Generalforsamling

Jægersborg Boldklub

Tirsdag d. 30. november 2004, kl. 19.30

Åbning af Generalforsamlingen

Formand Mogens Carstensen bød alle velkommen. Bestyrelsen var fuldtallig, dog var suppleanten fraværende. Herudover

var der 15 fremmødte.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Madsen som Dirigent. Mogens Madsen blev valgt per akklamation. Dirigenten kunne

konstatere, at Generalforsamlingen var blevet rettidigt og lovligt indkaldt, samt at det modtagne forslag til vedtægtsændring

ang. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling var blevet rettidigt fremsendt og modtaget. Dirigenten foreslog,

at det modtagne forslag om ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling blev tilføjet dagsordenens pkt. 2

ang. formandens beretning 2004. Dirigentens forslag blev vedtaget. Dirigenten kundgjorde endvidere, at angående pkt.

7 Valg af revisor, så genopstillede Søren Spangenberg ikke, hvorfor Bestyrelsen foreslog Søren Askly fra Revisionsfirmaet

Sørens Askly ApS.

2. Formandens beretning 2004

Formand Mogens Carstensen afgav sin og Bestyrelsens beretning (se denne) for et alt andet lige sportsligt succesrigt år i

JB, som kulminerede i sommers med klubbens højeste placering nogensinde som nr. 2 i Danmarksserien og som den 46.

bedst placerede klub i Danmark. Beretningen blev godkendt.

Formand Mogens Carstensen redegjorde for Bestyrelsens forslag til ændring af Jægersborg Boldklub vedtægters §7, 3

kapitel, idet man rent regnskabsteknisk fandt det bedre, at regnskabsåret fremover følger kalenderåret

Derfor foreslås Jægersborg Boldklub vedtægters §7, 3.kapitel ændret fra:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i november.

Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt dirigent.

til:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i februar. Generalforsamlingen

ledes af en på denne valgt dirigent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af regnskab 2004

Kasserer Jens Christian Pedersen fremlagde regnskabet for 1. november 2003 til 31. oktober 2004 (se dette), som endte

med et flot positivt årsresultat på 12.477 - ca. kr. 500 lavere end budgetteret – og en omsætning på over 1 mio. kr.! Jens

Christian Pedersen hæftede sig ved følgende væsentlige forskelle mellem Budget 2004 og Regnskab 2004:

På indtægtssiden

1) Eliteudvalgets resultater har haft en markant indflydelse på det flotte regnskab

2) Kontingentrestancer kraftigt reduceret som følge af den nye stramme politik og dens eksekvering

3) Fortsat stor medlemstilgang

4) En række uafsluttede udeståender pga. Eliteudvalgets regnskabsår følger kalenderåret og ikke klubåret.

På udgiftssiden

1) Større udgifter på seniorsiden

2) Større udgifter til bolde og rekvisitter (pga. mange nye ungdomshold)

3) Større udgifter til KBU (pga. flere hold)

4) Større udgifter til vedligehold og diverse

5) En række uafsluttede udeståender pga. Eliteudvalgets regnskabsår følger kalenderåret og ikke klubåret.

Regnskabet blev herefter godkendt. Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med Bestyrelsens strengere økonomiske

tilsyn, samt at man havde formået, at gennemføre en bundlinjeforbedrende aggressiv politik mht. kontingentrestancer.

1


Herefter redegjorde Jens Christian Pedersen for budgettet 2005, hvor der bl.a. budgetteres med større udlæg til ungdommen.

Søren Petersson redegjorde for de ny spændende tiltag på ungdomssiden, som Bestyrelsen havde valgt at

honorere med et større bidrag i 2005 end i 2004. Budgettet blev godkendt.

4. Valg af Kasserer

Kasserer Jens Christian Pedersen ønskede ikke at forsætte. Bestyrelsens kandidat til posten, Jacob Nielsen (økonomichef

i Q8) blev valgt per akklamation. Man takkede Jens Christian Pedersen for hans store indsats.

5. Valg af Bestyrelsesmedlem

Medlem Lars Bladt var på valg og var villig til genvalg. Lars Bladt blev genvalgt per akklamation.

6. Valg af Bestyrelsesmedlem

Medlem Tommy Jensen var på valg og var villig til genvalg. Tommy Jensen blev genvalgt per akklamation.

7. Valg af Revisor

Revisor Claus Spangenberg ønskede ikke at forsætte. Bestyrelsens kandidat til posten, Søren Askly blev valgt per akklamation.

8. Valg af Revisorsuppleant

Suppleant Niels Raaschou var på valg og var villig til genvalg. Niels Raaschou blev genvalgt per akklamation.

Herefter består Bestyrelsen af:

1. Mogens Carstensen

2. Jacob Nielsen

3. Lars Bladt

4. Tommy Jensen

5. René Kristensen

6. Søren Petersson

7. Per Høiler

Lars Malmmose (Bestyrelsessuppleant)

Søren Askly (Revisor)

Niels Raaschou (Revisorsuppleant)

9. Eventuelt

Der var ingen indlæg under Eventuelt, bortset fra, at Papa på Caféens vegne bød på en gratis øl, hvorefter Papa omgående

blev genvalgt.

Afslutning af generalforsamlingen

Formanden lukkede generalforsamlingen med at takke de afgående Bestyrelsesmedlemmer, Dirigenten samt de fremmødte.

Herefter rejste alle sig og udråbte et ”JB længe leve – hurra, hurra, hurra – JB”.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.

Hans Henrik Køster

Referent

2

More magazines by this user
Similar magazines