Afgørelse - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Afgørelse - Lyngby Taarbæk Kommune

A/S Dyrehavsbakken

Dyrehavevej 62

2930 Klampenborg

Att.: Nils-Erik Winther

new@bakken.dk

Tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse af august 2011 til A/S Dy-

rehavsbakken

A/S Dyrehavsbakken har den 5.2.2013 søgt om dispensation fra lokalplan 66

til forlængelse af åbningstiden med en dag til den 1.9.2013.

Baggrund

Ansøgningen begrundes bl.a. med den generelle forskydning af sommerperio-

den i samfundet – heriblandt flytning af skolernes sommerferie, således at

den i dag går fra ultimo juni til medio august – hvilket har ændret besøgs-

mønsteret på Dyrehavsbakken, således at antallet af gæster er langt højere

sidst på sæsonen.

Cirkusrevyen lukker lørdag den 31. august med dobbeltforestillinger kl. 18 og

kl. 21. samtidig kan det forventes, at i størrelsesordenen 3-5.000 motorcykler

vil markere bakkens lukning. Ved at udskyde lukningen til søndag den 1. sep-

tember imødegås et forventeligt kaos og uhensigtsmæssige køer og parkerin-

ger i nærområdet uden for Bakkens parkeringsareal.

A/S Dyrehavsbakken er omfattet af Miljøgodkendelse af august 2011. Miljø-

godkendelsens vilkår 1.02 om åbningstiden er følgende:

”A/S Dyrehavsbakkens åbningssæson kan som det også fremgår af lokalplan 66

ligge i perioden medio marts til ultimo august og åbningstiden kan alle dage ligge

imellem kl. 12.00-24.00. Aktiviteter som renovation, varekørsel og lignende, der

ligger uden for åbningstiden kan afvikles inden for rammerne af godkendelsen”.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i brev af 18.4.2013 meddelt dispensation fra lo-

kalplanen til, at Bakken lukker den 1. september 2013.

Udtalelse fra Gentofte Kommune

Ansøgningen har været til udtalelse hos Gentofte Kommunen, som i mail af

25.2.2013 har oplyst følgende:

”Gentofte Kommune har modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes e-mail af 13.

februar 2013 med anmodning om at komme med bemærkninger til en ansøg-

ning fra A/S Dyrehavsbakken om ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken.

Dato: 7-05-2013

Ref: eka

J.nr.: 20130410272

Rådhuset

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

Dir. 45 97 35 74

eka@ltk.dk

miljoplan@ltk.dk

www.ltk.dk

Center for

Miljø og Plan


En ændring af kildetiden for Dyrehavsbakken vil have karakter af en dispen-

sation fra lokalplan 66.

Gentofte Kommune repræsenterer en betydelig nabo og borgerinteresse i

relation til nødvendigheden af at begrænse den samlede støjbelastning mest

muligt.

Gentofte Kommune er i løbende dialog med naboer til Bakken i Gentofte

Kommune. Naboerne har et stort ønske om, at Bakken ikke får ændret åb-

ningstiderne, idet konsekvenserne i forhold til nu vil være mere støj og trafik

til gene for Bakkens naboer i Gentofte Kommune.

En meddelelse af dispensation indebærer uagtet den begrænsede periode en

uacceptabel forlængelse af selve driftsperioden, ligesom det må tillægges

vægt, at der ved fortolkningen af lokalplanen og ved fastlæggelse af dispen-

sationsadgangen må lægges betydelig vægt dels på den støjmæssige merbe-

lastning af omgivelserne, som en udvidelse af driftstiden vil medføre, dels på

det forhold, at den nuværende støjbelastning af naboerne allerede ligger på

et meget højt niveau.

På den baggrund lægger Gentofte Kommune vægt på, at Bakkens åbningsti-

der ikke ændres.”

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede på sit møde den 9. april 2013, at meddele tidsbegrænset

tillæg til miljøgodkendelse af august 2011 til A/S Dyrehavsbakken til forlæn-

gelse af sæsonen med 1 dag, idet der er tale om en meget begrænset sæson-

forlængelse henover en weekend.

Afgørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune giver i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven 1

tilladelse til at A/S Dyrehavsbakken forlænger sæsonen i 2013 med 1 dag fra

31.8.2013 til 1.9.2013.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede

fremgår af §98-100 i miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger.

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet,

men sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø & Plan, Lyngby

Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, så vidt muligt elektronisk på mailadressen:

miljoplan@ltk.dk, således at klagen er kommunen i hænde senest onsdag

den 5.06.2013 kl. 12:00.

1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010

Side 2/5


Kommunen vil videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet bilagt sa-

gens akter.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage,

at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Procedure ved Natur- og Miljøklagenæv-

nets behandling af klager er vedlagt.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. § 101 i miljøbeskyt-

telsesloven inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller, hvis afgørelsen

er påklaget, 6 måneder efter den endelige afgørelse.

Venlig hilsen

Sidsel Poulsen

Centerchef

Elin Andersen

Miljømedarbejder

Side 3/5


Underretning

Under henvisning til § 74 i miljøbeskyttelsesloven underrettes følgende direkte om afgørelsen:

• Gentofte Kommune, Natur & Miljø, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920

Charlottenlund, miljoe@gentofte.dk

• Michael Holst, Gentofte Kommune, Chef for Plan og Byg, miho@Gentofte.dk

• Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk

• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk

• Naturstyrelsen Hovedstaden, Boverskovgård, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg,

hst@nst.dk

• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Islands Brygge 67,

Postboks 1896, 2300 København S, hvs@sst.dk

• Fødevareregion Nordøstsjælland, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre, ofoedevare.roedovre@fvst.dk

• Nordsjællands Politi, Prøvestenen 1, 3000 Helsingør. E-mail: nsj@politi.dk

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,

dn@dn.dk

• Christiansholms Villa Karrers Ejerlau, Peter Laier, Christiansholms Parallelvej 8, st.,

2930 Klampenborg, laier@adslhome.dk

• Skovshoved Klampenborg Grundejerforening, Formand: Susanne Thorkilsen, Ordrup

Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund, info@skgf.dk

• Ole Kien, Dyrehavevej 54, 2930 Klampenborg. E-mail: kien@mail.dk.

• Birgitte Thygesen, Klampenborgvej 12 A, 2930 Klampenborg. E-mail: tgfem@c.dk

Endvidere vil meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse blive annonceret den:

• 8.05.2013 på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: www.ltk.dk

Side 4/5


Procedure ved Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager

Du modtager en opkrævning på gebyret på 500 kr. fra Natur- og Miljøklagenæv-

net, når nævnet har modtaget klagen fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Du skal

benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenæv-

net modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder

behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den

anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-

handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenæv-

nets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,

3) eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-

nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-

gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået

til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstein-

stans om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager

trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet

har truffet afgørelse i sagen

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der

taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget

sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Side 5/5

More magazines by this user
Similar magazines