denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

103

I Røde Ø skal iltmætningen under normale driftsbetingelser ligge mellem 65 og 100 %

relativ iltmætning. Sensorer til automatisk tilkobling af nødilt skal kontrolleres mindst

en gang ugentligt. I anlæg uden automatisk nødilt skal iltindholdet måles mindst en

gang i døgnet. Mætningen med atmosfærisk kvælstof under normale driftsbetingelser

må ikke være så høj, at det giver anledning til udvikling af dykkersyge i fiskene. Ved

unormal dødelighed blandt fiskene eller ved unormal adfærd i anlæggets fiskebestand

skal der nøje undersøges for symptomer på dykkersyge (forekomst af luftblærer i øjne,

gæller eller hud). Ved tegn på forekomst af dykkersyge skal der straks iværksættes

mekanisk afgasning af vandet eller anden hjælpeforanstaltning.

I Debio skal iltindholdet i vandet være mindst 6 mgO2/l ved opdræt af laksefisk. I

havanlæg skal iltindholdet måles midt i buret på 3 m dybde. I landbaserede anlæg skal

iltindholdet måles i udløbsvandet.

I Soil skal iltindholdet i vandet være mindst 6 mg/l eller 70 % mætning i 90 % af tiden

ved opdræt af regnbue- og bækørred. Tilsvarende krav for atlanterhavslaks i havvand er

mindst 7 mg/l eller 80 % mætning i 90 % af tiden. Certificeringsmyndigheden kan

tillade afvigelser fra disse niveauer for det enkelte fiskeopdræt i overensstemmelse med

lokalitetens specifikke forhold. Det anbefales at installere alarmsystemer, herunder et

back-up iltningssystem.

I Soil er det forbudt at anvende iltningssystemer til at øge produktionen

Temperatur

Temperaturintervallet som fisk kan tolerere afhænger af flere faktorer således, at

grænseværdier for skadelige temperaturer kan variere med adskillige grader. Fisk er

vekselvarme og derfor i stand til at adaptere til nye temperaturer. Ved længerevarende

temperaturændring, forskydes det totale toleranceområde, som fiskene trives indenfor.

Laksefisk og andre intensiv opdrættede koldvandsarter har et forholdsvis snævert

temperaturtoleranceområde og er relativ følsomme overfor hurtige skift selv indenfor

dette område. Pludselige temperaturskift på 10°C eller derover er i flere tilfælde

rapporteret at være for store uden forudgående tilvænning af fisken til varmere eller

koldere vand over flere timer. Optimal vandtemperatur for gydning, æginkubation og

smoltudvikling, som naturligt foregår i vinterhalvåret, er generelt lavere end den

optimale temperatur for vækst.

Høj temperatur kan føre til respiratorisk stress, osmoregulatorisk ubalance og fremme

infektiøse sygdomsudbrud samt øge giftigheden af opløste stoffer. I litteraturen er der

fundet absolutte øvre anbefalede temperaturgrænseværdier for voksne regnbueørreder

på mellem 24 og 26°C og en nedre værdi på >0°C. Hos havgående ørreder er

smoltudviklingen dog næsten hæmmet helt ved 13°C. Ål er mere temperaturtolerante og

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines