denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

106

I Soil må vandets indhold af ammoniak-N være max. 0,6 mg/l (svarer til 0,7mg/l NH3) i

opdræt af regnbue- og bækørred. I opdræt af atlanterhavslaks i havvand må indholdet af

ammoniak-N være max. 0,168 mg/l (vinterværdier) (svarer til 0,204 mg NH3/l). For

unge atlanterhavslaks i ferskvandsstadiet, anvendes vandkvalitetsparametrene for ørred.

Certificeringsmyndigheden kan tillade afvigelser fra disse niveauer for det enkelte

fiskeopdræt i overensstemmelse med lokalitetens specifikke forhold.

I Debio skal der i opdræt af laksefisk være tilstrækkelig tilførsel af friskt vand for at

undgå skadelige virkninger af CO2 og NH3.

Nitrit (NO2 - )

Som et mellemprodukt i nedbrydningen af NH3 kan NO2 - opkoncentreres under

opdrætsforhold. Den primære effekt af NO2 - er blokering af ilttransporten til vævene

således, at fisk risikerer kvælning ved et tilstrækkeligt højt NO2 - -niveau i blodet.

Desuden kan NO2 - forårsage gælleskader og formodes at øge modtageligheden af

infektiøse sygdomme. NO2 - ’s giftighed kan reduceres ved at opsalte vandet med NaCl

eller CaCl2.

Regnbueørred er følsom overfor NO2 - sammenlignet med europæisk ål. I litteraturen er

der fundet absolutte øvre anbefalede kroniske grænseværdier på mellem 0,1 og 0,55 mg

NO2 - /l for laksefisk og mellem 7 og 16 mg NO2 - /l for ål. I saltvand er giftigheden

reduceret markant, og er i et enkelt forsøg angivet op til 3,29 mg NO2 - /l hos laksefisk.

I Røde Ø må nitrit (NO2 - ) i opdrætsvandet ikke overstige 5 mg/liter. Kontrolleres

minimum én gang ugentligt. I tilfælde af overskridelse skal der tilsættes 0,5 g salt pr.

liter til vandet.

Nitrat (NO3 - )

Som et mellemprodukt i nedbrydningen af NH3 kan NO3 - opkoncentreres under

opdrætsforhold. NO3 - betragtes ofte i opdrætssammenhæng som værende ikke-giftig for

fisk, idet giftigheden kan sammenlignes med almindelig køkkensalt (NaCl). Europæisk

ål anses for at være yderst tolerant overfor forhøjede NO3 - -niveauer med absolutte øvre

anbefalede kroniske grænseværdier på mellem 500 og 885 mg NO3 - /l.

I Røde Ø må nitrat (NO3 - ) i opdrætsvandet være maksimalt 300 mg/l – dog maks. 500

mg/l ved recirkulering. NO3 - måles minimum én gang ugentligt. I Røde Ø skal der i

tilfælde af overskridelse tilsættes 0,5 g salt pr. liter til anlægget.

Suspenderet stof, BOD og fosfat

Suspenderet og organisk stof kommer naturligt ind i opdrætsanlægget via indløb

og/eller stammer fra fækalier og foderrester. Skadevirkningen ved suspenderet stof i

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines