denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

107

vandet er bakteriel gællesyge, respiratorisk stress og reduceret modstandsdygtighed

overfor følgesygdomme. I litteraturen er der fundet absolutte øvre anbefalede kroniske

grænseværdier for suspenderet stof på mellem 15 og 100 mg/l for laksefisk og 25 mg/l

for europæisk ål. Negative effekter af suspenderet stof afhænger dog meget af dets

oprindelse, partikelstørrelse og koncentration.

I litteraturen er der ikke fundet anbefalede grænseværdier af opdrætsrelevans for letomsættelig

biologisk materiale (BOD), hos hverken regnbueørreder eller ål. Dette er

også tilfældet for fosfat- og klorofylniveauer.

I Soil må vandets indhold af BOD være maksimalt 4 mg/l og opløst reaktiv fosfat

maksimal 100 µg/l i opdræt af regnbue- og bækørred. Certificeringsmyndigheden kan

tillade afvigelser fra disse niveauer for det enkelte fiskeopdræt i overensstemmelse med

lokalitetens specifikke forhold.

Svovlbrinte (H2S)

I opdrætsanlæg, hvor især aflejring af foderspild eller fækalier forekommer, er der

risiko for iltfri (anaerob) nedbrydning og udvikling af den uhyre giftige H2S-gas, som

selv ved meget lave koncentrationer forårsager kvælning af fisk. I litteraturen gives der

absolutte øvre anbefalede kroniske grænseværdier på mellem 0,002 og 0,003 mg H2S/l

for laksefisk.

Der er ingen krav til H2S i de tre økologiske mærkningsordninger.

Tungmetaller

En række tungmetaller er essentielle for fiskens udvikling, mens andre ikke er, og ved

høje niveauer er de fleste fundet at påvirke fisk negativt. I jernholdigt vand er der risiko

for okkerudfældning på gæller og æg, hvilket kan føre til kvælning. Den primære

negative effekt af øvrige tungmetaller er typisk osmoregulatoriske forstyrrelser, hvor

smoltifikationen hos laksefisk især er følsom. Giftigheden af metaller øges typisk ved

højere temperatur og lavere pH, men reduceres i basisk vand med høj hårdhedsgrad og

ved tilstedeværelse af silt og sediment. Der har vist sig synergistiske effekter mellem to

eller flere tungmetaller, således at giftvirkningen forstærkes udover den individuelle

virkning af stofferne.

I Soil er det forbudt at anvende kobberbaserede og andre toksiske anti-foulingsmidler.

Herudover er der ingen specifikke krav til tungmetaller i de tre økologiske

mærkningsordninger.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines