denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

111

14. Kontrol af fiskevelfærd

For at kunne dokumentere at et økologisk opdrætsanlæg lever op til krav om god

fiskevelfærd, som det er beskrevet i bekendtgørelsen om økologisk opdræt af

regnbueørreder og ål, er metodeudvikling nødvendig.

Den optimale velfærdsmetode til måling af fiskens trivsel skal videst mulig

- være en simpel og gerne prisbillig metode, der kan udføres i felten

- kunne vurdere fiskens trivsel nu og tilbage i tiden

- kunne afgrænse et specifikt velfærdsproblem

- være så objektiv som mulig

Definition af acceptable niveauer for vandkvalitetsparametre er traditionelt anvendt til at

fastsætte krav, der tager hensyn til det omgivende miljø og i økologisk sammenhæng

også fiskens sundhed i opdrætsanlægget. I de senere år er det dog også fokuseret på at

udvikle metoder, der kan beskrive fiskens trivsel i forbindelse med andre

opdrætsforhold som sociale relationer, tæthed og håndtering af fisk på opdrætsanlægget.

Disse metoder tager udgangspunkt i fisken og ikke kun i dets omgivelser som

vandmiljøparametre, der giver et indirekte og ofte upræcist billede af fiskens trivsel.

I dette kapitel foreslås metoder, der kan anvendes i forbindelse med en kontrolprocedure

på økologiske opdrætsanlæg. Sidst i kapitlet vurderes alternative metoder, der ikke

umiddelbart synes anvendelige i en sådan kontrolprocedure, men som i anden

sammenhæng alligevel kan være interessante i forbindelse med fremtidig kontrol eller

udvikling af fiske- og miljøvenlige opdrætsmetoder og -udstyr.

14.1 Driftsjournalen

En opdateret driftsjournal giver generel information om fiskenes trivsel på

opdrætsanlægget ved dets angivelse af mængde og årsag til dødelighed og sygelighed,

der registreres ved omfanget af profylakse, terapeutiske indgreb og

veterinærbehandlinger. Desuden kan registreringer af udfodringsmængde, tilvækst og

håndteringer også være brugbare oplysninger til også at give et indtryk af

miljøpåvirkningen:

- Udfodringen kan sammenholdes med foderfirmaers anbefalede udfodring ved en

given fiskestørrelse og temperatur

- Vandmiljømålinger som temperatur, O2, NH3/NH4 + , pH kan sammenholdes med

krav i bekendtgørelsen om økologisk fiskeopdræt og eksisterende viden på

området

- Udvikling i fiskenes tilvækst og foderudnyttelse

- Tidspunkter og frekvens af håndteringer, som sortering, flytning, udfiskning,

kontrolvejninger m.v.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines