denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Produktionstal angives oftest på flg. måde:

Tilvækst

Fiskens tilvækst som gennemsnitlig relativ

vækst pr. dag

Foderkvotienten

Foderudnyttelsen

Dødeligheden

pr. dag eller over en periode

112

% dgl. tv. (inkl døde)

FK =

Udfodret mængde (kg)

Fiskens tilvækst, inkl. døde

% dødelighed

Ln(VægtSlut

) - Ln(VægtStart

)

=

× 100%

Antal dage

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

=

Antal døde

Total antal fisk

×

(kg)

100%

Dødelighed/ sygelighed er uomtvistelige parametre i forbindelse med vurdering af

trivsel hos fisk. Omvendt er appetit, tilvækst og foderudnyttelse kritiseret for at kunne

anvendes som velfærdsparameter. God appetit, tilvækst og foderudnyttelse er dog en

god indikator for at fiskene ikke er syge, men parametrene indikerer ikke i sig selv at

fiskene er stressede eller negativt påvirkede af opdrætsforholdene.

Driftsjournalen kan være et godt udgangspunkt for en dialog med opdrætteren og til at

udpege enkelte fiskebassiner der skal kikkes nærmere på ved en runde på

opdrætsanlægget. Her kan fiskens adfærd desuden også afsløre problemer med

vandkvalitet eller sygdom, f.eks.:

- Hvis vandet har et lavt iltniveau ses en stor del af fiskene svømme tæt ved

indløbet, samtidig med hyperventillation af gællerne. Lignende adfærd ses også

ved gælleproblemer, hvor iltoptagelsen er hæmmet

- Nogle parasitangreb og akutte giftsymptomer kan ses ved panikagtig adfærd hos

fisk

- Almindelige symptomer på kronisk syge fisk er mørkfarvning af huden, sløvhed

og placering øverst i vandsøjlen

En supplerende kontrol, der så vidt mulig er uafhængig af subjektive betragtninger,

anses dog for nødvendigt og kræver udvikling af metoder, som bedre kan beskrive

fiskenes trivsel.

14.2 Vandmiljøparametre

Økologiske mærkningsmodeller indeholder normalt specifikke kriterier for niveauer af

flere vandmiljøparametre, f.eks. ilt, temperatur, pH, ammoniak og nitrit. Til måling af

disse findes der allerede velafprøvede enkle metoder i form af elektroder og simple

vandkemiske målinger. Målinger foretaget på tilfældige tidspunkter giver kun et

øjebliksbillede af vandmiljøforholdene på prøvetagningstidspunktet. Afhængig af

procedurer i den daglige opdrætspraksis, som udfodringstidspunkt, kan niveauer af

More magazines by this user
Similar magazines