denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

113

vandparametrene være ændret, hvis prøvetagningen foretages på et andet tidspunkt og

således kunne påvirke fiskens trivsel anderledes. Eneste muligheder der sikre

overholdelse af fastsatte vandmiljøkriterier er udførsel af længerevarende kontinuerlige

målinger. En vandmåling bør foretages i det enkelte opdrætsbassin, og bedst i udløbet af

bassinet hvor vandmiljøet normalt er dårligst.

14.3 Kontrol af sundhed

Metodemæssigt må det nødvendigvis stille sig anderledes med dokumentation for

fiskenes trivsel i forbindelse med håndtering, sortering og transport af fisk, samt under

opdrætsforhold defineret ved opdrætsdesign, fisketæthed, foder og udfodringsmetode.

Eksisterende metoder er allerede afprøvet til kvantificering af vildfisks

sundhedstilstand. HAI (Health Assessment Index) og HCP (Health and Condition

Profile) er eksempler på såkaldte sundhedsindekser, hvor en lang række indre og ydre

målinger kvantificerer fiskens sundheds- og ernæringsmæssige tilstand (Morgan og

Iwama 1997; Ellis et al. 2002). Metoderne er dog forholdsvis omfattende at udføre og

vurderes at skyde over målet ved måling af fiskenes trivsel i forbindelse med et

kontrolbesøg på et økologisk opdrætsanlæg. Derfor anbefales en mere afgrænset

metode, der udelukkende involverer fiskens ydre tilstand. Det foreslås, at vurdering af

fisks trivsel i hovedtræk opbygges som en allerede anerkendt metode til vurdering af

kvalitet hos hele runde regnbueørreder (”Dambrugsørred – kvalitet og sikkerhed i

primærproduktion” 2002). En modificeret udgave af denne kvalitetsbedømmelse

vurderes at være et godt redskab til beskrivelse af både velfærd og ydre kvalitet af

regnbueørred.

Det foreslås, at metoden ligesom i kvalitetsbedømmelsen omfatter 20 fisk som tilfældigt

udfiskes fra samme opdrætsbassin eller hold. Efter bedøvelse udfyldes et

bedømmelsesskema til vurdering af fiskens trivsel. Et forslag til et bedømmelsesskema

er opstillet på de efterfølgende sider.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines