denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

117

af rygfinnen anbefales 1-4 finnekarakteren suppleret med beregning af rygfinneindeks

(DFI).

En sammenligning af fiskenes vækstrate i forhold til graden af fiskens

størrelsesvariation anses for at være en metode, der kan skelne mellem effekter af

enten dårlig socialt miljø eller ringe vandkvalitet på flg. måde (Jobling 1995 fra Ellis et

al. 2002):

Høj vækstrate

Lille størrelsesvariation

Lav gennemsnitlig vækstrate

Lille størrelsesvariation

Lav gennemsnitlig vækstrate

Stor størrelsesvariation

Godt socialt miljø og god vandkvalitet

Dårlig vandkvalitet

Dårligt socialt miljø

Fysiologisk telemetri (vha. sonar eller elektromyogram) kan registrere fiskens adfærd

og aktivitet under opdrætsforhold og er i praksis bl.a. anvendt i havbrug for at følge

fiskenes fodringsadfærd. Fysiologisk telemetrisk udstyr kan være et nyttigt redskab til

fjernregistrering af dyrevelfærd, hvor fiskenes tilstand kan følges under forskellig

opdrætsforhold. Fremtidig anvendelse af denne teknologi kan hjælpe til at udvikle

anlæg og praksis der nedbringer stress under opdrætsforhold (Cooke et al. 2000).

Kendskab til hvordan stressfaktorer kan påvirke fysiologien hos arter kan ligeledes

hjælpe i udviklingen af opdrætssystemer, der mindsker virkningen af en stressfaktor

(Schreck et al. 2001). Måling af blod-fysiologiske parametre (stresshormoner,

ionstatus, immunforsvar m.v.) kræver oftest dyre avancerede laboratorieteknikker og er

mindre anvendelig i felten pga. deres omskiftelighed indenfor kort tid og følsomhed

overfor prøvetagningsmetode. Men i forbindelse med kontrollerede forsøg kan disse

metoder spille en vigtig rolle i forståelsen af fiskevelfærd og bidrage til udviklingen af

forbedrede opdrætsmetoder. Overvågning af ”stress-relaterede proteiner”, såkaldte

molekylære markører, som hænger sammen med fiskens livskvalitet kræver ligeledes

avanceret laboratorieudstyr, men kan være interessant i vurderingen af længerevarende

kronisk stresspåvirkning (Saroglia 2003). Endvidere, kortisol som er den fysiologiske

stress-indikator, der er bedst beskreven i litteraturen anses med fordel at kunne

anvendes som avlskriterium. Undersøgelser viser, at størrelsen af kortisolstressresponset

er en arvelig karakter (Pickering 1993), med moderat til høj arvelighed

(h 2 ) hos regnbueørred (Pottinger og Carrick 1999; Fevolden et al. 1999).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines