denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

119

Med hensyn til lav sygdomsfrekvens opnås god opdrætspraksis ved fokus på de tre

betydende hovedfaktorer, fisk - miljø - patogen (skadevolder). Minimering af stress er

herunder af væsentlig betydning for at fiskene ikke udvikler sygdom.

Med hensyn til slagtning kan en etisk korrekt slagtning defineres som hurtig og effektiv

aflivning af bevidstløs fisk. Anvendelse af elektrisk strøm eller bedøvende slag mod

fiskens hoved skønnes på nuværende tidspunkt bedst egnede til at imødekomme krav

om kødkvalitet og fiskevelfærd hos både regnbueørred og europæisk ål.

Kontrol af trivsel hos fisk

Som supplement til driftsjournalens registreringer, der både skal sikre et godt vandmiljø

og fiskens trivsel, anbefales indførelse af metode til vurdering af sundhedstilstanden på

økologiske opdrætsanlæg.

15.2 Kvalitet af opdrætsfisk

Hvis fisk stresses vil det kunne få negativ indvirkning på en række kvalitetsparametre.

Stress kan således på forskellig vis influere på kødkvaliteten ved at reducere

indfarvningen, øge sandsynligheden for muskelspaltning samt påvirke kødets tekstur.

Kødkvaliteten kan også blive påvirket af fedtrige fodertyper og hurtig væksthastighed,

idet disse parametre øger kødets fedtindhold. Også dette kan forringe filetindfarvningen,

ligesom sandsynligheden for muskelspaltning øges og smagskvaliteten påvirkes. Hertil

kommer et reduceret slagteudbytte som følge af anvendelse af fedtrige fodertyper

og/eller hurtig væksthastighed.

Stress kan endvidere betyde ringere foderudnyttelse og øget medicin- og

hjælpestofforbrug, hvorved sandsynligheden for påvirkning af vandmiljøet øges.

Stressniveauet og indvirkningen på de nævnte kvalitetsparametre er vanskelig at

kvantificere. Men de nævnte resultater viser, at en række kvalitetsparametre påvirkes af

stress, og at fiskeopdrætteren derfor tilrådes at minimere stress i sit opdræt med det mål

at producere fisk af god kvalitet.

15.3 Manglende viden

Generelt

Der er fortsat behov for yderligere identifikation og dokumentation for indikatorer, der

forårsager gener og stress blandt fisk. Især for ål er der udpræget mangel på

videnskabelig forskning der relateres til trivsel under opdrætsforhold.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines