denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

16

Forstyrrelse eller håndtering af moderfisk kan påvirke tidspunktet for gydningen -

accelerere eller forsinke den afhængig af situationen - og påvirke kvaliteten af æg og

afkom. I en opsamling af litteratur gennemgås effekter af stress hos moderfisk på

kønsmodning, æg- og yngeludvikling hos regnbueørred (Schreck et al. 2001):

- Kønsmodning og gydning synes at være tæt forbundet med stressfysiologi

- Miljøændringer, især ernæringsmæssige, kan i høj grad påvirke kvaliteten af

kønsceller (æg og sæd) og gydningstidspunkt

- Forholdsvis mild stress under ægdannelsen har ingen effekt på

befrugtningssucces eller yngeloverlevelse. Stress under sen ægdannelse kan dog

fremskynde gydetidspunktet med ca. 2 uger og give stor variation i ægstørrelse

- Kraftig stress af moderfisk under ægdannelse forringer yngeloverlevelsen og

forsinker gydetidspunktet med ca. 3 uger. Under tidlig ægdannelse vil stress

yderligere hæmme moderfiskens vækstrate en smule og resultere i mindre æg

Perioder med kronisk sammenstuvning (indespærringsstress) i de sidste stadier af

gonadeudviklingen (2 uger) medfører hormonelle forstyrrelser i reproduktion hos

regnbueørreder og resulterer i mindre æg og signifikant lavere overlevelsesfrekvens hos

afkom i forhold til ustressede kontrolgrupper. Forskellen i overlevelsen er tydelig

allerede i øjenægstadiet (54% overlevelse hos stressede og 96% hos ikke-stressede).

Forskellen i overlevelse var opretholdt gennem hele yngeludviklingen med 44%

overlevelse hos stressede og 85% blandt ikke stressede. Stress reducerede kvaliteten af

æg- og sædceller, men det vides ikke om den forhøjede dødelighed skyldes fejl i

befrugtningen eller fejl i udvikling af fosteret. Der var ingen sammenhæng mellem

ægstørrelse og efterfølgende overlevelse af æg og yngel, hvilket indikerer, at

ægstørrelse i sig selv ikke siger noget om ægkvalitet og yngeloverlevelse (Campbell et

al. 1994).

Kortisolhormonets rolle er bl.a. til diskussion i forbindelse med nedsat

reproduktionssucces (Pickering 1992; Pankhurst og Van der Kraak 1997).

Anvendelse af bedøvelsesmidler ved håndtering af moderfisk, f.eks. i forbindelse med

strygning, er undersøgt. MS-222, nellikeolie i form af AQUI-S og CO2 blev alle fundet

anvendelige til bedøvelse af moderfisk af regnbueørred, men AQUI-S’s længere

bedøvelsestid og lavere omkostninger kan gøre denne mere anvendelig end

alternativerne. Ingen af bedøvelsesmidlerne kunne fuldstændig dæmpe stressresponset

ved sammenstuvning og indfangning i net under en typisk strygningsproces, men hjalp

med til at reducere varigheden af stressresponserne og lindrede håndtering uden at

forringe levedygtigheden af æg (Wagner et al. 2002).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines