denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Forord

I økologisk fiskeopdræt er det åbenlyst, at der skal tages et særlig hensyn til fiskenes

velfærd, og at sikre, at de parametre og kriterier der indgår i kontrol- og

tilsynsproceduren af det økologiske mærke harmonerer med den viden, der findes på

området. Det er dog vigtigt, at hensynet til fiskevelfærd ikke går ud over hverken

fiskekvalitet eller det omgivende miljø.

I landbrugets husdyrproduktion er der lavet en del undersøgelser og publiceret litteratur

om dyrevelfærd, mens diskussionen om velfærd indenfor fiskeopdræt er forholdsvis ny.

Her har det tidligere været almindeligt udelukkende at betragte foder og

vækstoptimering, sygelighed og dødelighed som velfærdsparametre. I løbet af 90’erne

er interessen for fiskens trivsel under opdrætsforhold dog vokset, så det i dag også er

almindeligt at inddrage andre velfærdsparametre i diskussionen.

Nærværende projekt er opbygget i to faser:

Fase 1 er et litteraturstudium, som skal afdække den aktuelle viden om fiskevelfærd, og

inddrage betydningen af fiskevelfærd for fiske-/kødkvalitet og miljøpåvirkning. Målet

med litteraturstudiet er at præcisere faktorer eller parametre, der kan have indflydelse på

fiskevelfærd, samt kriterier (grænseværdier for vandkvalitet m.v.), som er fastsat i

litteraturen for de enkelte parametre. Et andet delmål er at foreslå metoder til måling af

fiskevelfærd, som vil være praktisk anvendelig i en kontrol- og tilsynsprocedure af et

økologiske mærke. Desuden sammenholdes hensyn omkring fiskevelfærd, som er

opstillet i flere europæiske landes økologiske mærkningsordninger med den aktuelle

viden. Udgangspunktet i fase 1 er litteratur omhandlende regnbueørred (Oncorhynchus

mykiss) og andre laksefisk samt europæisk ål (Anguilla anguilla) i dam-, hav- og

ålebrug.

Målet med projektets Fase 2 er gennem praktiske forsøg, at udvide kendskabet til

vigtige parametre som beskrives i fase 1. Herunder oparbejde dokumentation, som skal

bidrage til viden om nøgleparametres indflydelse på fiskevelfærd. Endvidere vurdere

hvorvidt udvalgte metoder til fastlæggelse af parametre og kriterier er anvendelige til at

identificere og kvantificere fiskevelfærd. Desuden er målet at belyse en eventuel

sammenhæng mellem velfærd og fiskens ydre kvalitet samt indvirkning på miljøet.

Projektet er 100% støttet af Direktoratet for FødevareErhverv.

More magazines by this user
Similar magazines