denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

29

5. Adfærd og sociale relationer

5.1 Dominanshierarkier

Konkurrence mellem artsfæller om føde, territorier eller partner er almindelig for dyr i

naturen. I intensivt opdræt kan der yderligere opstå aggressive konflikter forårsaget af

opdrætsbetingede adfærdsændringer, hvilket udvikler dominanshierakier mellem fisk

(Wedemeyer 1996a; Sloman og Armstromg 2002).

Etablering af territorier og sociale dominanshierarkier hos fisk begynder typisk med

hyppige og intense aggressive sammenstød – en etableringsfase. Når de sociale

hierakier er etableret bliver konflikterne mindre hyppige som følge af stabiliserede

relationer mellem de dominante, sub-dominante og underordnede grupper. Dominante

hierarkier dannes relativt hurtigt hos mange arter og baseres i stor udstrækning på

fiskestørrelse, normalt med den største af to modstandere som vinder (Wedemeyer

1997).

De adfærdsmæssige sammenstød kan være en betydelig kilde til stress og

sundhedsproblemer. Nogle aggressive adfærdsmønstre som at bide, angribe, jage og

kampe mellem fisk, kan hos især underordnede individer føre til alvorlige fysiske

skader som finnebid, tab af skæl reduceret vækst, mikrobiologisk ubalance i tarmen,

samt øget modtagelighed for infektiøse sygdomme ved kronisk fysiologisk stress

(Wedemeyer 1997). Fysiologiske konsekvenser af sociale sammenstød ses både hos

dominante og underordnede fisk, men er mere udtalte hos underordnede fisk (Sloman

og Armstrong 2002). Sandsynligvis ændres graden af stress naturligt over tid

efterhånden som hierarkiet etableres, men rollefordelingen mellem dominante og

underordnede fisk synes uændret (Winberg 1997).

Den langsommere vækst hos underordnede fisk forstærker de størrelsesbaserede

hierakier og resulterer i øget størrelsesforskel mellem individerne i løbet af få uger.

Årsagen til den langsommere vækst hos underordnede fisk er en kombination af

reduceret foderadgang og stressbetingede energiomkostninger samt nedsat appetit, der

er almindelig hos kronisk stressede dyr (Wedemeyer 1996a og 1997).

Regnbueørred

Regnbueørreder og andre laksefisk er i naturlige ferskvandsmiljøer territoriale og

forsvarer et revir som yngel og gydefisk, mens de i havet er ikke-aggressive stimefisk

(FAWC 1996).

Laksefisk anvender flere signaler til at udtrykke social rang og aggression, herunder

signalering, angreb og kampe. Signaler for social rang er kropsfarve, position i bassinet

og bevægelsesaktivitet. Aggressive hensigter signaleres ved at vende siden til

modstanderen (lateral visning) samtidig med, at finnerne spredes ud og fisken foretager

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines