denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

33

miltstørrelse. I modsætning hertil ligner dominante ål kontrolfisk mht. næsten alle målte

fysiologiske stressparametre (Peters et al. 1980; Peters 1982).

5.3 Minimering af sociale hierakier

En udfordring i fiskeopdræt er at sørge for opdrætsforhold, hvor adfærd som aggression

eller social dominans ikke længere er effektiv (Wedemeyer 1997). I litteraturen er

størrelsessortering, fodringsstrategi, anvendelse af vandstrøm og justering af tæthed ofte

nævnt som metoder til at dæmpe aggression og minimere størrelsesforskelle mellem

fisk.

Størrelsessortering

I fiskeopdræt bliver bestanden ofte sorteret i to eller tre størrelsesklasser for at forbedre

vækstbetingelserne for de mindre fisk, når større konkurrerende fisk er udsorteret

(Wedemeyer 1997; Ål: Knights 1987). Det er en almindelig antagelse, at i et bassin med

blandede fiskestørrelser er stabile dominansrelationer ikke mulig således, at udsortering

af de største fisk udjævner dominanshierarkiet ved udligning af forskelle i

fiskestørrelsen (Pennel og McLean 1996). Dog mener Ellis et al. (2002) at der kun er

mindre erfaringsmæssig bevis for denne antagelse. I stedet påpeger disse forskere, at

selv om større individer starter hovedparten af aggressive handlinger, er

aggressionsniveauet generelt omvendt korreleret med størrelsesforskellen (dvs. en

mindre størrelsesforskel medfører større aggressivitet). I forsøg med atlanterhavs laks er

det vist, at tilstedeværelsen af få større fisk reducerer aggression og øger fiskenes vækst.

Et andet eksempel, der peger i denne retning, er at usorterede fjeldørreder (Salvelinus

alpinus) samlet set opnår lige så god tilvækst som størrelsessorterede grupper (Brännäs

et al. 2002). Hos små ål minimeres dannelse af dominanshierarki og aggression dog

tilsyneladende bedst ved sortering således, at ingen fisk bør blive 50% større end nogle

af de andre. Hvis ål ikke sorteres hyppigt nok er resultatet bideskader og kannibalisme,

som kan medføre betydelig dødelighed. Det anbefales, at mindre ål sorteres hver 14 dag

(Knights 1985).

Fodring

For at reducere aggression og fødekonkurrence under fodringen bør fodret fordeles

jævnt og bredt. Spredning af fodret over bassinoverfladen gør det vanskeligt for

dominante fisk at forsvare fodret ved territoriedannelse og vil reducere aggressiv adfærd

(Novotny og Pennell 1996). På den måde fordeles foderindtagelsen mere jævnt mellem

fiskene så størrelsesforskelle mellem dem udjævnes. Håndfodring er et godt eksempel

på en metode, der giver mulighed for at sprede fodret jævnt, modsat nogle typer af

foderautomater, der kun tilbyder foder i et mindre område af bassinet (Pennell og

McLean 1996) (se også kapitlet ”Fodring og miljø”).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines