denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

37

adfærd, der forårsager stress og fysiske skader, samt øget størrelsesforskelle mellem

individerne. Aggressive sammenstød mellem fisk sker ofte under eller efter fodring,

hvilket forårsager flossede finner og andre skader (Pennell og McLean 1996). Derfor

må et hovedmål ved valg af fodringsstrategi være at reducere den aggressive adfærd.

Den primære udfordring ved at fodre grupper af opdrættede fisk er, at alle fisk får

samme mængde foder, så tilvæksten bliver omtrent ens. Ud over homogene

salgsstørrelser er der også en klar fordel ved et mindre behov for sortering, hvilket

reducerer en potentiel stresspåvirkning (Novotny og Pennell 1996). Alanärä (1996)

evaluerede resultater fra en række forsøg med regnbueørred fodret via

selvfodringsautomater (fisken udløser foderet aktivt f.eks. via pendul). Sammen med

øvrig videnskabelig litteratur kan anbefalinger omkring udfodringer, der tager hensyn til

regnbueørreders trivsel og miljøforhold sammenfattes således:

Vækst: En evaluering af data for vækst og foderkvotient viser, at selvfodringsautomater

fungerer godt for opdrættede regnbueørred.

Tilvænning: Mindre grupper af regnbueørreder kræver ca. 25 dages indlæring for at

kunne bruge selvfodringsautomater korrekt, mens perioden til indlæring under storskala

opdrætsforhold synes at være af mindre betydning for fiskens evne til at anvende

systemet.

Spredning af foder: En mindre gruppe fisk (ca. 20-30%) dominerer selvudløseren og

dermed fodringsaktiviteten for hele gruppen ved at fodre sig selv og resten af gruppen.

Hvis fodret spredes over vandoverfladen og der skabes god vandstrøm, kan problemer

med ujævn foderindtagelse reduceres mellem individerne. Social dominans er af mindre

betydning i stor-skala opdræt, men det anbefales, at foderet spredes for at sikre at alle

fisk tildeles foder. Spredning af fodret vil yderligere have den effekt, at reducere

sammenstød mellem fisk under den begyndende foderaktivitet. På mindre

opdrætsanlæg, hvor der er mulighed for håndfodring kan fiskenes fodringsadfærd og

ædelyst nøje observeres, og således justere fodermængde og fodringsfrekvens efter

fiskenes ædelyst (Novotny og Pennell 1996). Håndfodring af regnbueørred har under

forsøg endvidere resulteret i bedre foderudnyttelse sammenlignet med automatfodring

(Rasmussen og Ostenfeld 2000b). Forsøg med spredning af foder ved opsætning af flere

selvfodringsautomater har vist hverken at have positiv effekt på foderindtagelse,

foderudnyttelse eller fodringsadfærd. Regnbueørreder med adgang til tre

selvfodringsautomater er observeret kun at anvende én automat ad gangen (Boujard et

al. 2002).

Udfodret mængde: Størrelsen af den udfodrede mængde har betydning for, hvor jævnt

fodret fordeles mellem individerne. Undersøgelser af den enkelte fisks foderindtagelse

blandt grupper af regnbueørreder ved forskellige udfodringsniveauer viste, at øget

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines