denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

42

Vandudskiftningsraten og udfodringen er vigtige for fiskens sundhed og anvendes ofte i

beregningen af et opdrætsanlægs maksimale kapacitet:

Bærekapacitet (metabolisk belastningstæthed)

Et højere vandflow giver mulighed for en tilsvarende

lineær stigning i fiskemængden.

Flowindeks/ Belastningsfaktor

Anvendes som ”Bærekapacitet (metabolisk belastningstæthed)”,

men tager endvidere højde for fiskens faldende

stofskifte og aktivitet med dens størrelse, som ved

”Tæthedsindeks”.

Bærekapacitet (foder)

Med stigende udfodring øges iltforbruget, der kan

reguleres ved at variere vand- og/eller ilttilførsel.

Fiskevægt (kg)

Vandflow pr. tid (l/min)

Fiskevægt (kg) Vandflow (l/min.)

Fiskelængde

(cm)

Mængde foder (kg)

Iltforbrug (mgO2

/l/min)

Der er lavet mange videnskabelige tæthedsforsøg med regnbueørred og andre laksefisk,

mens litteraturen om tætheder af ål af opdrætsrelevans synes ikke-eksisterende.

7.1 Regnbueørred

Anbefalede tætheder

Opdrætstæthed (kg/m 3 )

De tætheder som fisk opdrættes ved, er i praksis baseret på erfaring og intuition,

suppleret med vejledninger hentet fra håndbøger m.v. De vejledende tætheder for

regnbueørred spænder fra 2 til 80 kg/m 3 , afhængig af opdrætssystem og fiskestørrelse.

Opdrættere i Europa og Nord Amerika opererer typisk med tætheder mellem 15-40

kg/m 3 , med 60 kg/m 3 som værende et maksimum. Højere tætheder (>90 kg/m 3 ) er

opnået ved øget anvendelse af beluftning, iltning og/eller øget vandflow (Ellis et al.

2002).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines