denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

50

8. Vandmiljøkvalitet

Vandet skal sikre fiskenes pladsmæssige og fysiologiske behov ved tilførsel af ilt og

fjernelse af affaldsprodukter fra stofskifte. Opmærksomheden er ofte rettet mod

niveauet af ilt og ammoniak som værende vigtige vandkvalitetsparametre. En øget

anvendelse af vandrecirkulering og iltning med ren ilt, har også betydet negative

effekter med ophobning af kuldioxid og kvælstofholdige affaldsprodukter ud over

ammoniak (Ellis et al. 2002), men også partikulært suspenderet stof bør også nævnes

her.

Fisks tolerance overfor vandkemien er påvirket af mange faktorer, så det er ikke let at

angive eksakte parametre og niveauer, der i alle tilfælde giver optimal miljø- og

opdrætsforhold. Fisk kan f.eks. ofte tolerere visse ændringer i en enkelt

vandkvalitetsparameter (f.eks. iltreduktion eller temperaturstigning), men i kombination

med andre ændringer bliver den dødelig. Opvarmning af vand fremmer generelt fisks

appetit og vækst, men opvarmningen reducerer uheldigvis samtidig vandets iltindhold

og øger fiskenes iltforbrug og stofskiftehastighed. F.eks. medfører opvarmning af vand

fra 9°C til 15°C, at vandets iltindhold reduceres med ca. 13%, mens stofskifterate og

ammoniakudskillelsen i et forsøg er målt at stige med hhv. 68% og 99% hos 100 g

regnbueørred (Klontz 1993). Endvidere varierer effekten af vandkvalitet med art,

størrelse og fiskens alder, samt af fiskens tidligere oplevelse for ændringer i

vandkvalitetsparametre. F.eks. har æg, larver og unge stadier hos fisk ofte strengere

vandkvalitetskrav sammenlignet med voksne (Rowland 1992). Yderligere kan bestemte

vandparametre, herunder især total hårdhed, pH, opløst ilt og temperatur, ændre

virkningen af giftige forbindelser såsom ammoniak og metaller. På trods af de

komplekse elementer, der er involveret, eksisterer der en bred overensstemmelse

omkring nogle af de vandkvalitetsforhold, der er nødvendige for god fiskesundhed i

intensiv opdræt (Wedemeyer 1996a og 1997; Wickins 1980).

I det følgende beskrives flg. vandkvalitetsparametre, som i litteraturen påpeges at have

betydning for fiskesundhed/-velfærd:

Ilt (O2)

Temperatur

pH

Kuldioxid (CO2)

Alkalinitet

Hårdhed

Ammoniak/Ammonium (NH3/ NH4 + )

Nitrit (NO2 - )

Nitrat (NO3 - )

(fortsættes)

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines