denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

55

Fig. 3: Bedst mulig foderudnyttelse fra regnbueørred i relation til vandets iltindhold ved forskellige

temperaturer. Den stiplede linie illustrerer minimale iltniveauer for fuldt iltmættet blod ved forskellige

temperaturer. Den fuld optrukne linie viser, hvor meget ilt der er til rådighed i vandet ved 100% mætning

(BioMar foderkatalog 2000).

Gasovermætning

Gasovermætning er en situation, hvor vandets mætningsgrad med gas, dvs. vandets

totale gastryk, overstiger 100%. I fiskeopdræt er det hovedsagelig ilt og kvælstof (N2),

der under visse omstændigheder kan forårsage overmætning. Under normale forhold er

det samlede gastryk i vandet i balance med trykket af atmosfærens luftarter (ilt,

kvælstof, argon og kuldioxid) – ialt et tryk på ca. 760 mmHg ved havoverfladen. Dog

ændrer denne balance sig let i vand under forskellige naturlige eller kunstige forhold

(Wedemeyer 1996a) :

- Opiltning med ren ilt

- Kilde eller borevand overmættet med kvælstof

- Alger og vandplanters fotosyntese

- Temperaturændring hvor koldt luftmættet vand opvarmes. En tommelfingerregel

er, at for hver 1°C stigning stiger mætningsgraden med ca. 2%-point. Dvs.

opvarmning af luftmættet vand med 5°C vil resultere i overmætning på ca. 110%

- Luftlækage på sugesiden af centrifugalpumper (”falsk luft”)

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines