denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Der er dog fundet afvigelser fra ovenstående anbefalinger i forhold til fiskens

udviklingstrin og omgivelser. I undersøgelser med regnbueørred er det vist at lave

temperatur (1°C ) kan påvirke den aktive salttransport over gæller og nyrer, hvilket

reducerer fiskens evne til nødvendig saltregulering (Finstad et al. 1988). Der er

dokumenteret forholdsvis høj dødelighed hos regnbueørred omtrent i fuldstyrke

havvand (30‰) når temperaturen falder til 0ºC (Clarke et al. 1996).

60

For optimal smoltudvikling hos steelhead regnbueørred bør temperaturen i månederne

inden overførsel til havvand holdes på mellem 7 og 10ºC, men fisken kan dog tolerere

temperaturer mellem 5 og 12ºC (Groot 1996). Smoltudviklingen er næsten hæmmet

fuldstændig ved 13°C (Wedemeyer 1996a). Temperaturen i ferskvand inden

overførslen til saltvand har vist sig vigtig. Under forsøg er der fundet en højere

dødelighed ved direkte overførsel fra 8ºC ferskvand til 1ºC saltvand sammenlignet med

isotermisk overførsel fra 8 til 8ºC. I en sammenligning mellem tre forskellige

temperaturer var overlevelsen desuden bedst ved isotermisk overførsel af smolt af

regnbueørred ved 11ºC, sammenlignet med 5 og især 17ºC (Clarke et al. 1996).

Hvor hurtig vandtemperaturen kan ændres uden at overskride fysiologisk

tolerancegrænser, mangler endnu at blive belyst. I dag anbefaler de fleste opdrættere, at

fisk gradvis bør tilvænnes til varmere eller koldere vand over en periode på to eller flere

timer, hvis temperaturforskellen er >10°C (Wedemeyer 1996a).

8.3 pH

pH værdien angiver vandets surhedsgrad, hvor pH 7 er neutral, pH7 er basisk (overskud af OH - ). pH bestemmes på logaritmisk skala

således, at f.eks. pH 6 er 10 gange surere end pH 7 og 100 sange så surt som pH 8.

I vandløb og ferskvandssøer med megen plante- og algevegetation kan der på meget

solrige dage naturligt forekomme store pH-udsving pga. fotosyntesen som er

dominerende om dagen (basisk) og respiration om natten (surt).

I intensiv fiskeopdræt er vandets pH især afhængig af kuldioxid (CO2) og ammoniak

(NH3), der er affaldsstoffer fra fiskens foderomsætning. CO2 er en svag syre, der ved

opløsning i vand sænker vandets pH, hvorimod NH3 hæver pH. Det betyder, at et højt

CO2 -indhold kan reducere giftigheden af NH3 ved at holde pH nede. Især CaCO3 (dvs.

høj hårdhed og alkalinitet) øger vandets bufferkapacitet ved at minimere pH-udsving.

Hvis vandets hårdhed er lav (100 mg CaCO3/l)

kan pH variere med én eller to enheder som følge af fiskenes CO2 -produktion (Pennell

og McLean 1996 og Wedemeyer 1996a).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines