denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Fisk i saltvand oplever normalt ikke lav pH, idet saltvand har en naturlig høj

bufferkapacitet (Wedemeyer 1996a).

61

Skadevirkning

Fisk der udsættes for meget surt vand udviser uregelmæssig svømmeadfærd, snapper

efter luft i overfladen eller vil ligefrem forsøge at springe ud af vandet. For lav pH

medfører beskadigelse af gælleepitelet, hvilket konstateres ved kraftig slimudskillelse

og eventuel misfarvning og blødninger i gællevæv. Beskadigelse af gælleepitelet vil

influere på fiskenes iltoptagelse og osmoregulering (Christensen 1986). I meget surt

vand påvirkes salttransporten over gællerne (bl.a. Na + og Cl - ), hvilket fører til

osmoregulatorisk kollaps og død (Wedemeyer 1996a; McDonald og Milligan 1997).

Laksefisk synes dog ikke at lide permanente syreskader ved akut lave pH-niveauer, der

ikke straks giver dødelighed (Alabaster og Lloyd 1980). Fisk der udsættes for meget

basisk vand får ætsninger af gællerne og sår på gællelåg, ligesom huden ofte bliver

mørkere (Christensen 1986).

Vandets pH påvirker giftigheden af mange kemikalier og metalforbindelser som jern,

aluminium og kobber (Christensen 1986; Wendelaar Bonga 1997).

Tolerancer

Fisks øvre og nedre tolerancegrænse for pH varierer noget mellem forskellige arter og

livsstadier (Colt og Orwicz 1991), samt miljøforhold såsom temperatur og vandets

indhold af aluminium, kalcium og andre salte (Wedemeyer 1996a).

Af generelle anbefalinger i litteratur om pH grænseværdier er flg. fundet:

pH Optimal Min. Maks. Bemærkning Kilde

Laksefisk 6,5-8,0 Iflg. Piper et al. 1982 Barton 1996

Laksefisk 6 9 Iflg. EIFAC Braaten 1986

Ål 7,0-9,0 Wickins 1980

Ål 6,5-8,5 8,5 Mortensen 1989

Der er dog fundet afvigelser fra ovenstående anbefalinger i forhold til fiskens

udviklingstrin og omgivelser:

- Yngel af regnbueørred har under forsøg i en pH-gradient vist at foretrække en

pH 9,0 (Peterson et al. 1989)

- I en undersøgelse blev der ikke fundet vækstforskelle hos regnbueørred (18

mdr.) mellem pH 5,5-6,3 (Wickins 1980)

- I et forsøg med regnbueørred (14-23 cm) var der 50% dødelighed ved en akut

pH-stigning fra pH 8 til 9,5 indenfor 6 timer ved 17ºC, mens en omtrent

tilsvarende stigning over 5 dage ikke gav anledning til ændringer i hverken

appetit eller svømmeadfærd (Murray og Ziebell 1984)

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines