denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

62

Fisk er til en vis grad i stand til at adaptere til højere og lavere pH. I løbet af en 72

timers periode kan fisken kompensere for et større pH-fald i blodet, f.eks. pga. øget CO2

–indhold, ved optagelse af bikarbonat (HCO3 - ) fra vandet (Colt et al. 1991).

8.4 Kuldioxid (CO2)

Overfladevand indeholder naturligt en mindre mængde opløst CO2 (1-2 mg/l), der

stammer fra atmosfæren og mikrobiel nedbrydning af organisk materiale, mens CO2 -

indholdet i kilde- eller borevand kan være noget højere. I fiskeopdræt er hovedkilden til

CO2 dog oftest fiskenes stofskifte i forbindelse med foderomsætning. Som en

tommelfingerregel producerer laksefisk ca. 1,4 mg CO2 for hvert mg ilt de forbruger

(Wedemeyer 1996a). Den samlede CO2 -produktion kan således blive stor i et

opdrætsanlæg og dens høje opløselighed forårsage en kraftig ophobning af CO2, med

mindre der tages skridt mod at forhindre det. I gennemstrømsystemer bliver CO2

kontinuerligt fjernet ved vandudskiftning. I recirkulerede systemer, hvor CO2 i højere

grad ophobes, afgasses CO2 ofte ved beluftning eller over rislefilter (Wedemeyer 1996a

og Smart 1981).

I modsætning til atmosfærens ilt og kvælstof reagerer CO2 kemisk med vand og danner

en opløsning af CO2, H2CO3, og ikke giftige HCO3 - og CO3 2- ioner ved flg. ligevægt,

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H + + HCO3 - ↔ 2H + + CO3 2-

Under pH 5 eksisterer det meste af den opløste kuldioxid som CO2, mellem pH 7-9 som

ikke giftigt HCO3 - og over pH 11 som CO3 2- . Andelen af CO2 påvirkes til en vis grad

også af vandets temperatur og hårdhed. Højere temperatur øger CO2 -indholdet, mens

øget hårdhedsgrad mindsker mængden og dermed giftigheden af CO2 (Wedemeyer

1996a).

Én positiv virkning af CO2 er, at giftigheden af ammoniak (NH3), som er et meget

giftigt basisk stof, reduceres som følge af en lavere pH (Colt og Orwicz 1991) (se også

afsnittet om NH3).

Skadevirkning

Der er forskellige skadevirkninger hos opdrættede fisk som følge af forhøjet CO2. Bl.a.

kan nævnes en akut stigning i CO2, der sænker blodets pH og dets evne til at

transportere ilt til vævene (Wedemeyer 1996a). Endvidere er der kronisk dannelse af

kalkaflejringer i nyrerne (nephrocalcinosis) (Colt og Orwicz 1991), der svarer til

nyresten hos dyr (Wedemeyer 1996a). Fisk er dog i stand til at overleve og vokse på

trods af svære nyreskader (Smart et al. 1979).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines