denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

64

Akut

Kraftig forsuring af blodet, efterfulgt af CO2 -bedøvelse og død, forekommer selv i godt

iltet vand, når det opløste CO2 -niveau overstiger ca. 100 mg/l. En ofte samtidig øget

mælkesyreproduktion, som følge af øget aktivitet, forværrer tilstanden hurtigere

(Wedemeyer 1996a; Alabaster og Lloyd 1980).

8.5 Alkalinitet

Alkalinitet er et mål for den totale koncentration af opløste basiske forbindelser i vand

og angiver således vandets bufferkapacitet til at neutralisere syrer (H + -ioner).

Størsteparten af bidraget til alkalinitet kommer fra opløste bikarbonater (HCO3 - ),

carbonater (CO3 2- ) og minerale hydroxider. De fleste vandtyper med høj alkalinitet er

også alkalisk (basisk) pH>7 og har en høj koncentration af totale opløste forbindelser.

Alkalinitet kan måles ved titrering og udtrykkes som mekv/l. I mange tilfælde er der en

god sammenhæng mellem total hårdhed og alkalinitet, hvorfor alkalinitet i

opdrætssammenhæng ofte udtrykkes som hårdhed (som mg CaCO3/l) (Wedemeyer

1996a).

Gavnlige effekter

Vandets alkalinitet påvirker fiskesundheden direkte og indirekte. Alkalinitet giver en

nødvendig bufferkapacitet til at beskytte intensivt opdrættede fisk mod store pHudsving,

der ellers vil forekomme som følge af fiskenes stofskifte og omsætning af

organisk materiale (Wedemeyer 1996a). I tilfælde hvor alkaliniten er lavere end 10 mg/l

(som CaCO3), kan produktionen af CO2 fra stofskiftet reducere pH til et uacceptabelt

giftigt niveau (Colt og Orwicz 1991).Alkalinitet modvirker også høj pH og dermed

risikoen for NH3 -forgiftning. Der er desuden fundet en god korrelation mellem lav

alkalinitet og øget finneerosion (Bosakowski og Wagner 1994).

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og

udokumenterede erfaringer om grænseværdier for alkalinitet.

Alkalinitet Optimal Min. Bemærkning Kilde

Generelt >20 mg/l som CaCO3 Wedemeyer 1996a

Laksefisk 10-400 mg/l Iflg. Piper et al. 1982 Barton 1996

Laksefisk >100 mg/l

som CaCO3 som CaCO3 Klontz 1993

Ål 2-5 mekv/l

More magazines by this user
Similar magazines