denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Tolerancer

Se tabel under ”Alkalinitet”.

66

Blødt vand har et lavt indhold af Ca 2+ og andre mineraler, der er nødvendige for

fiskesundheden, men blødt vand kan tolereres, hvis fødeindtagelse er tilstrækkelig stor

(Wedemeyer 1996a), og pH ikke for lav.

Forsøg har vist, at laksefisk opdrættet i hårdt vand, ved pludselig akut udsættelse for

blødt vand er stressede, med forhøjede kortisolniveauer i flere dage og

saltbalanceforstyrrelser som kræver op til flere ugers restitution (McDonald og Milligan

1997).

8.7 Ammoniak (NH3/NH4 + )

Laksefisk fodret med tørfoder udskiller daglig 25-35 g NH3 pr. kg indtaget foder

(afhængig af proteinindtagelsen og -fordøjelighed), samt en mindre mængde urinstof,

creatin, creatinin, urinsyre og andre N-holdige affaldsprodukter (Colt og Armstrong

1981 fra Wedemeyer 1996a). Hovedparten af NH3 produceres i leveren og transporteres

herfra med blodet til gællerne, hvor det hurtigt diffunderer ud i vandet (Wedemeyer

1996a).

Når NH3 kommer i forbindelse med vand reagerer det øjeblikkeligt og danner en

ligevægtsblanding,

NH3 + H2O ↔ NH4 + + OH -

Ammoniak (NH3) er uhyre giftig for fisk, mens ammonium (NH4 + ) betragtes som

relativt ikke-giftig (Ellis et al. 2002; Wedemeyer 1996a). Under normale

opdrætsforhold vil kun lidt af den tilstedeværende totale NH3/NH4 + være på den giftige

NH3-form, medmindre vandet er meget basisk. Ved neutrale pH værdier (pH ca. 7), der

er typisk for opdræt af laksefisk, vil mindre end 1% findes som giftigt NH3. Derimod vil

fiskeopdræt med hårdt basisk vand typisk havde de alvorligste problemer med

ammoniaks giftighed (Wedemeyer 1996a). Ved pH 8,0 udgør NH3 5,5% af den totale

NH3/NH4 + -koncentration. Kuldioxid fra fiskens stofskifte er en svag syre, som

reducerer andelen af NH3. Endvidere kan en supplerende tilførsel af saltsyre (HCl)

omdanne det meste af den farlige NH3 til NH4 + ved pH-sænkning (Colt og Orwicz

1991). Ved normal pH er det ikke muligt i tilstrækkelig grad at belufte ammoniakken ud

af vandet, da det meste findes som opløst NH4 + . Derfor kræver fjernelse af ammoniak i

recirkulerede anlæg biofiltre med bakterier, der omsætter ammoniakken (se afsnittet om

nitrit). Ud over pH afhænger andelen af NH3 i forhold til total NH3/NH4 + af temperatur

og salinitet og i mindre grad af opløste stoffer og lufttrykket.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines