denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Skadevirkning

I modsætning til NH4 + har NH3 ingen ladning og diffunderer let over biologiske

membraner (Pennell og McLean 1996), hvorfor NH3 -niveauet kan stige i blodet. NH3

anses således ofte for at være mere end 100 gange giftigere for fisk i forhold til NH4 + .

Én af de primære skadevirkninger af NH3 menes at være skader på nervesystemet

(Smart 1981). Desuden hænger kronisk forhøjede NH3 -niveauer sammen med

gælleskader og anses for, at være en forløber for bakteriel gællesyge (Pennell og

McLean 1996) og en række andre sygdomme, herunder éncellede hud- og

gælleparasitter samt bakterielle (Ellis et al. 2002; Bosakowski og Wagner 1994).

67

Påvirkning med NH3 har desuden vist at reducere antallet af røde blodceller. Disse

effekter på gæller og blod kan være årsag til den forhøjede gælleventillation, der

observeres i forbindelse med ammoniakpåvirkning (Ellis et al. 2002). I et opdrætsanlæg

findes høj NH3 ofte samtidig med et reduceret iltniveau (Pennell og McLean 1996),

hvilket kan resultere i kronisk stresstilstand med et øget plasma-kortisolniveau.

Endvidere menes kronisk forhøjet NH3 at være koblet til forværring af finneerosion

(Ellis et al. 2002).

Under startfodring af yngel er der særlig risiko for forhøjede NH3 -niveauer, som følge

af en hurtig proteinnedbrydning af uspist foder. Dette medfører øget slimproduktion i

gællerne og kan forårsage bakteriel gællesyge, der er kritisk for ynglens tilstand

(Pennell og McLean 1996).

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og

udokumenterede erfaringer om grænseværdier for ammoniak/ammonium.

NH3 (mg/l) Maks. Bemærkning Kilde

Fisk generelt 0,016 Kronisk

Smart 1981

Iflg. U.S. Environmental Protection

Laksefisk 0,03

Agency 1976

Klontz 1993

Laksefisk 0,02 Wedemeyer 1997

Laksefisk 0,02 Iflg. Daily og Ecnonom 1983

Braaten 1986

0,0125 Iflg. Alaska dept fish and game 1983 -

0,025 Iflg. EIFAC

-

Ål 6 NH4 + -N Baseret på NH3-N på max. 0,05 mg/l og Heinsbroek og Kamstra

Ål >20

NH3/NH4 +

pH 7,5

Svarer til ca. 0,1 NH3 mg/l v/ pH 7,0 og

24°C

_________________________________________________________________

1995

Mortensen 1989

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines