denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

68

For anadrome laksefisk i racewaysystemer er en acceptabel koncentration på ca. 0,02-

0,03 mg NH3/l sandsynligvis det maksimale for at forhindre sundhedsproblemer. Mange

fiskeopdrættere foretrækker dog en koncentration på maksimal 0,01 mg/l (Wedemeyer

1996a).

I et længerevarende toleranceforsøg blev regnbueørred udsat for én af tre NH3 -niveauer

på 0,22, 0,11 og 0,06 mg NH3/l i et tremåneders forsøg, hvilket resulterede i en

dødelighed på hhv. 15% ved højest og 5% ved de to laveste niveauer (Alabaster og

Lloyd 1980). I andre undersøgelser, foretaget ved koncentrationer, der svarer til laveste

niveau i ovennævnte forsøg, er der dog hverken fundet påvirkninger af vækst,

foderkvotient eller appetit (Smart 1981; Wickins 1980).

Adaptation til øget NH3 -niveau er til en vis grad mulig. Ved ca. 0,12 mg NH3/l var der,

i de første to uger, en begyndende dødelighed, tab af appetit og dårlig vækst, men

fiskene blev tilsyneladende tilvænnet og voksede lige så godt i den resterende del af

forsøget, som fisk ved lavere koncentration (Smart 1981; Wickins 1980; Alabaster og

Lloyd 1980). I et andet forsøg havde unge regnbueørreder ved et højt NH3 -niveau på

0,25 mg/l i 4 uger en kraftig øget gælleventilationsfrekvens, nedsat foderindtagelse og

tilvækst. Med tiden var der en betydelig tilvænning til NH3 -forgiftningen med faldende

gælleventilationsfrekvens, selv om den forblev højere end hos kontrolfiskene.

Appetitten vendte tilbage ligesom tilvæksten kun i mindre grad var forskellig mellem

eksponerede ørreder og ikke-eksponerede kontrolfisk. Ingen ændringer kunne registres i

antallet af gællens slimceller. Den forholdsvis høje NH3 -koncentration blev i forsøget

vurderet til kun at forårsage få kroniske effekter (Lang et al. 1987).

Akut

Hos regnbueørred fodret 3 gange dagligt er der målt en stor døgnvariation i NH3udskillelsen,

op til 136-490% højere koncentration ved højest sammenlignet med

laveste koncentration, som typisk forekom lige før daggry inden fodring (Wagner et al.

1995). Laksefisk er blandt de mest følsomme overfor akut NH3 -påvirkning. I en

gennemgang af akutte giftforsøg (LC50) med regnbueørred, med måling af niveauet for

50% dødelighed efter 96 timer blev der fundet værdier på mellem 0,16 og 1,1 mg/l NH3

(Russo og Thurston 1991).

8.8 Nitrit (NO2 - )

NO2 - er et mellemprodukt i den bakterielle omsætning af ammoniak og urinstof - en

naturlig proces, der især udnyttes i recirkulerede systemer til fjernelse af N-holdige

forbindelser:

NH3/NH4 + → NO2 - → NO3 - → N2

Ammoniak/ammonium Nitrit Nitrat Kvælstof

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines