denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

69

I recirkulerede anlæg sker ophobning af NO2 - , hvis bakterierne (Nitrobakter), som

omsætter den giftige NO3 - til den langt mindre giftige nitrat, ikke findes i tilstrækkeligt

stort antal eller, hvis de af den ene eller anden årsag er hæmmet. NO2 - -koncentration vil

altid toppe i opstarten af et rengjort filter, inden niveauet igen falder til et lavere

ligevægtsniveau (Wedemeyer 1996a).

Hvor kraftig NO2 - -forgiftningen udvikler sig, er tæt koblet til vandkemien, hvor

problemer typisk opstår i opdrætsvand med udvikling af et højt NO2 - -niveau samtidig

med et lavt kloridindhold (Cl - ). Således forebygges og behandles NO2 - -forgiftning bedst

ved tilsætning af natriumklorid (NaCl) eller endnu mere effektivt kalciumklorid (CaCl2)

til anlægget. Den fysiologiske forklaring herpå er at Cl - konkurrerer med NO2 - om

samme optagelsessted over gællerne, således at yderligere NO2 - -optagelse og

methæmoglobindannelse minimeres (Wedemeyer 1996a).

Skadevirkning

NO2 - optages i fiskens blod over gællerne, hvor det oxiderer hæmoglobinets jern fra

Fe2 + til Fe3 + . Det oxiderede hæmoglobin (methæmoglobin) er ikke i stand til at binde

ilten. Således blokeres blodets ilttransport til vævene, hvilket gør NO2 - uhyre giftig for

fisk. NO2 - -forgiftning ses bl.a. ved en mørkfarvning af blodet, som en følge af det

brunfarvede methæmogobin. Ved en dødelig NO2 - -forgiftning lider fisken af iltmangel

og kvælning. Dødelighed, som følge af øget NO2 - -koncentration, stiger med faldende

Cl - -koncentration, pH, alkalinitet og opløst ilt. Nitrit giver desuden andre

sundhedsproblemer som skader på gællevæv og formodes at øge modtageligheden af

infektiøse sygdomme (Wedemeyer 1996a). Oxidationen af hæmoglobinets jern fra Fe2 +

til Fe3 + er en reversibel proces, så met-hæmoglobin kan omdannes til hæmoglobin, der

kan binde og transportere til vævene.

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og

udokumenterede erfaringer om grænseværdier for nitrit.

NO2 - (mg/l) Maks. Bemærkning Kilde

Fisk generelt 0,1 Wedemeyer 1996a

Fisk generelt 0,33 Hårdt ferskvand

Wickins 1980

3,29 Saltvand

-

Laksefisk 0,55 Klontz 1993

Laksefisk 0,1 Iflg. Daily og Ecnonom 1983 Braaten 1986

Ål 6,5 2 mg NO2-N/l Heinsbroek og Kamstra 1995

Ål >16 Mortensen 1989

Resultater fra en række akutte giftforsøg (96 timers LC50) har vist dødelige niveauer

mellem 0,62 og 1,28 mg NO2 - /l hos regnbueørred (Russo og Thurston 1991).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines