denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

70

Hos ål er der i et 96 timers LC50 forsøg målt akut giftighed ved 143,7 mg NO2 - /liter,

hvilket er højt sammenlignet med LC50 værdier hos andre fiskearter (Kamstra et al.

1996). I samme undersøgelse blev unge ål udsat for ikke dødelige NO2 - -niveauer (0, 1,

5, 10 og 20 mg/l) i et foderforsøg over 77 dage. Disse NO2 - -niveauer havde ingen

indflydelse på maksimal vækstrate eller foderudnyttelse. I begyndelsen blev der kun

målt lave koncentrationer af NO2 - i blod-plasma, hvorfor ålen anses for hurtigt at kunne

adaptere til NO2 - . Således vurderes niveauer op til 15 mg NO2 - /l, som er målt i

åleopdræt, at være af mindre betydning (Kamstra et al. 1996).

8.9 Nitrat (NO3 - )

NO3 - betragtes ofte i opdrætssammenhæng som værende ikke-giftig for fisk og bør i de

fleste tilfælde ikke udgøre et alvorligt problem i intensive opdrætsanlæg (Wedemeyer

1996a).

NO3 - er et mellemprodukt i den bakterielle omsætning af ammoniak og urinstof - en

naturlig proces, der især udnyttes i recirkulerede systemer til fjernelse af

kvælstofholdige forbindelser (se afsnit om Nitrit). Omsætningen af NO3 - foregår ved

hjælp af Nitrosomonas-bakterier, som omsætter NO3 - til frit kvælstof (N2), der kan

afgasses fra vandet.

Skadevirkning

Meget høje NO3 - -niveauer forårsager osmoregulatoriske fejl, som i princippet svarer til

et for højt salt-indhold. Endvidere er høje NO3 - -koncentrationer under æg-inkubering

fundet at forårsage negative effekter på fosterudviklingen hos laksefisk (Wedemeyer

1996a).

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og

udokumenterede erfaringer om grænseværdier for nitrat.

NO3 - (mg/l) Maks. Bemærkning Kilde

Ål 885 200 mg NO 3 - N/l Heinsbroek og Kamstra 1995

Ål >500-600 Mortensen 1989

I kortvarige forsøg (96 timers LC50) ligger dødelige niveauer for laksefisk og de fleste

andre arter mellem ca. 4,5-13 g NO3 - /l og er således på højde med dødelige

koncentrationer af almindelig køkkensalt (NaCl) (Wedemeyer 1996a). Ål er særlig

tolerante overfor NO3 - , hvilket giver mulighed for at reducere vandforbruget betydeligt i

intensive produktionsanlæg (Heinsbroek og Kamstra 1995).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines