denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

82

11. Kvalitet af opdrætsfisk

11.1 Introduktion

I forlængelse af dette projekts mål om at definere velfærdsparametre i fiskeopdræt,

fokuseres der her bl.a. på kvalitetsparametre, som er associerede med fiskevelfærd. Det

vil bl.a. sige: Hvilken indvirkning har stress på kvalitet af opdrætsfisk?

Sigtet med dette kapitel er også at beskrive effekten af faktorer, som ikke nødvendigvis

er at forbinde med fiskevelfærd. Herved afdækkes andre forhold som bidrager til et

kvalitetsmæssigt godt produkt. Dette har relevans, idet forbrugere antages at forvente, at

fisk som er opdrættet under velfærdsmæssigt gode forhold, også er af en god kvalitet.

Associationen mellem fiskevelfærd og økologisk fiskeopdræt rejser endvidere et

relevant spørgsmål om, hvilke miljømæssige fordele eller ulemper der kan være ved

opdræt under velfærdsmæssigt gode forhold. "Kvalitet" får herved en anden dimension,

hvor kvaliteten af opdrætsfisken beskrives ved den miljøbelastning som opdrættet giver

anledning til.

Begrebet "kvalitet" omfatter således mange parametre når det anvendes om opdrætsfisk.

Forbrugeren forventes at forbinde kvalitet med fiskens friskhed, smag, udseende og

lugt, mens andre - f.eks. fiskeopdrætteren - udover de nævnte parametre - også vil

associere "kvalitet" med lav sygdomsfrekvens, hurtig vækst og høj foderudnyttelse.

Regnbueørreden (Oncorhynchus mykiss) er her - ligesom indenfor andre områder af

forskning i fisk og akvakultur - især beskrevet i litteraturen om fiskekvalitet. Kapitlet

tager overvejende udgangspunkt i denne art. Litteratur som beskriver kvalitet af ål

(Anguilla anguilla) er derimod ret begrænset, og det er derfor vanskeligt at beskrive

hvorledes forskellige parametre indvirker på netop ål. Der kan dog højst sandsynligt

trækkes en række paralleller til ål fra den viden man har om kvalitet af regnbueørred og

andre benfisk.

11.2 Indvirkning af stress på fiskekvalitet

Som beskrevet tidligere i denne rapport er der en lang række faktorer som kan skabe

stress hos opdrætsfisk. Dårlig vandkvalitet med f.eks. lavt iltindhold, højt

ammoniakindhold og stort indhold af større partikler fremkalder stress som øger

sandsynligheden for sygdom hos fiskene. Stress kan f.eks. også opstå, hvis fiskene

forstyrres ofte, hvis der er større temperaturudsving i vandet eller ved etablering af

dominanshierarkier. Undersøgelser har således vist, at der er større energiomkost-

ninger for fisk ved at være placeret lavt eller højt i et hierarki end i midten af hierarkiet

(Carter et al. 2001). Generelt er stress udbredt i opdrætsmiljøer hvor forholdene varierer

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines