denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

97

I Soil må kunstigt lys ikke anvendes for at manipulere smoltificering eller kønsmodning

hos produktionsfisk. Kunstigt lys må kun benyttes til yngel og kun med henblik på at

forlænge dagen op til i alt 16 timer. Det anbefales at sørge for skygge, specielt i de unge

stadier hos fiskene og i lavvandede opdrætsanlæg. Det er forbudt at anvende

overdækkede opdrætssystemer til vækst- og slutproduktion (dvs. fast tag).

Moderfisk og afkom

Reproduktionssucces afhænger af komplicerede hormonale kontrolmekanismer og flere

miljømæssige forhold som temperatur, daglig lys-mørkecyklus, fodring, vandkvalitet og

sociale forhold. Nedsat reproduktionssucces er et fænomen, der almindeligvis hænger

sammen med stress hos fisk og andre dyr. Stress reducerer både fiskens vækst og den

energi, der investeres i afkommet. Forstyrrelse eller håndtering af moderfisk kan

påvirke tidspunktet for gydningen, accelerere eller forsinke det, og forringe kvalitet af

æg eller afkom. Hos regnbueørred har forholdsvis mild stresspåvirkning af moderfisk

under ægdannelsen ingen effekt på befrugtningssucces eller yngeloverlevelsen. Men

stress under sen ægdannelse kan dog fremskynde gydetidspunktet med enkelte uger og

give stor variation i ægstørrelse, mens kraftig stresspåvirkning yderligere medfører

forøget dødelighed blandt afkom.

I Debio skal sættefisk af laksefisk stamme fra domesticerede fisk, og det anbefales, at

der fortrinsvis benyttes stammer, som er tilpassede lokale forhold, og at avlen bør

baseres på et stort antal forældrepar for at undgå indavl, genetiske skadevirkninger og

tab af genetisk mangfoldighed. Avlsarbejdet skal fokusere på fiskenes sundhed og

miljøtilpasning, samt på god vækst med mindst mulig brug af indsatsfaktorer.

I Soil anbefales det at moderfisk udvælges efter deres tilpasning til det lokale miljø.

Strygningen skal udføres af trænet og kompetent personale og med speciel hensyn til

velfærd hos moderfiskebestanden. Strygningsmetoder bør sigte mod minimal indgriben

i dyrets naturlige gydeadfærd og minimal anvendelse af højteknologiske/ intensive

opdrætsmetoder. Det anbefales at eget avlsprogram udvikles på opdrætsanlægget.

Endvidere accepteres det at moderfisk slagtes inden strygning. Æg bør inspiceres hurtig

efter befrugtning og hyppigt derefter, for at sikre at de holder en god sundhedstilstand.

13.4 Adfærd og sociale relationer

Naturlig adfærd hos rovfisk som regnbueørred og ål kendetegnes ved konkurrence og

aggression med territoriehævdelse. Aggressiv adfærd forekommer ligeledes under

opdræt med etablering af dominanshierarkier. Dette kan være en betydelig kilde til

stress, fysiske skader på krop og finner samt foranledige andre sundhedsproblemer, især

hos mindre underordnede fisk. I løbet af kort tid opstår størrelsesforskelle i

fiskegruppen, så hierarkiet forstærkes. Regnbueørreden hører til blandt de mest

aggressive laksefisk, der er undersøgt hidtil, hvor kampe fører til finnebid, nedsat

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines