skopet22-23.pdf (1,0 MB) - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

skopet22-23.pdf (1,0 MB) - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Liv og glade dage. Børneafdelingen holder bamsefest på paradepladsen i Viborg 22. maj 2009.

Foto: Jakob Overgaard

Uge 22 - 23

28. maj

2009


Nordic Spinal Cord Society

holder kongres i Viborg

NoSCoS holder kongres i Viborg

Tinghallen i Viborg er rammen - og paraplegifunktionen på Regionshospitalet Viborg er vært, når Nordic

Spinal Cord Society (NoSCoS) holder sin 11. kongres fra onsdag den 3. til lørdag den 6. juni.

Et interdisciplinært område

“These meetings have increasingly become the forum for

professional and social interaction among interdisciplinary

healthcare professionals dedicated to the improvement

of the care of individuals with spinal cord injuries.

We welcome you from the Nordic countries, the Baltic

countries and from any other country.

The present state of the art in research and science within

important topics will be presented along with workshops

that will provide you with practical support for our daily

duties.

We will do our utmost to provide you with the latest developments

within the interdisciplinary field of spinal cord

injury as well as make sure you have a great time while

you are here”, skriver ledende overlæge Inger Lauge,

reumatologisk afdeling, i programmets forord i sin

egenskab af formand for kongressens planlægningskomité.

Trods det markante nordiske islæt foregår kongressen

på engelsk.

Lokomotiv fra Viborg

NoSCoS er et videnskabeligt selskab for nordiske behandlere

med bred interesse for forskning, behandling

og rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Selskabets kongresser arrangeres på skift mellem de

nordiske lande, og NoSCoS 2009, som er selskabets 11.

i rækken, er arrangeret i regi af det vestdanske center

for højtspecialiseret behandling af rygmarvsskade, dvs.

i samarbejde mellem Århus Universitetshospital og Regionshospitalet

Viborg. Paraplegifunktionen, som står

for den højtspecialiserede genoptræning af rygmarvs-

skadede fra hele Jylland og Fyn, har påtaget sig planlægningen

og det praktiske arbejde - i tæt samarbejde

med en videnskabelig komité med repræsentanter fra

Århus Universitetshospital, Rigshospitalet, Aalborg Universitet

og Regionshospitalet Viborg. Fra den videnskabelige

komité har blandt andre dr.med. Nanna Finnerup

fra Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Universitetshospital

ydet en stor indsats for at få kongressen på

skinner. Regionshospitalet Viborgs ledelsessekretariat

har påtaget sig opgaven som kongressekretariat. Kronprinsesse

Mary er protektor for kongressen, men hun

kunne ikke deltage i åbningsceremonien.

Programmet

Der er tilmeldt cirka 200 deltagere i kongressen.

Programmet for NoSCoS 2009 kan ses på “www.noscos2009.dk”.

Kongressens hovedemner er mandlig og

kvindelig sexualitet og fertilitet, styring af blære- og

tarmfunktion, smerter, epidemiologi og muligheder

for brug af teknik ved rehabilitering - præsenteret ved

foredrag, under workshops og på posterudstillinger.

Efter åbningsceremonien, som første næstformand i

Region Midtjyllands regionsråd, Johannes Flensted-

Jensen, står i spidsen for, er der foredrag om rygmarvsskade

- før, nu og i fremtiden ved den amerikanske

professor William Donovan, som var præsident for det

internationale Spinal Cord Society (ISCoS) fra 2004-

2008. Inden kongressen slutter officielt, holder NoSCoS

sin generalforsamling.

... Fortsættes side 3

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


NoSCoS holder kongres i Viborg • skopet holder pinseferie i uge 23

NoSCoS holder kongres i Viborg

- fortsat fra side 2

Samarbejdspartnere velkomne

På Regionshospitalet Viborg er adskillige specialer involveret

i behandlingen af paraplegifunktionens patienter.

Inger Lauge gætter derfor på, at nogle af hospitalets

ansatte kunne have interesse i at overvære et

eller flere af programmets enkeltpunkter.

skopet holder pinseferie

i uge 23. skopet er på gaden igen i uge 24 - torsdag den 11. juni.

Med venlig hilsen

redaktionen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

- Det er der mulighed for - og endda ganske gratis. Blot

vil vi gerne, at man i givet fald registrerer sig senest 3.

juni på hjemmesiden (“www.noscos2009.dk” - Vælg

Booking / Registration). Ønsker man blot at se posters

eller at deltage i en enkelt session uden forplejning,

kan man møde op uden at registrere sig, siger Inger

Lauge.

Spørgsmål kan rettes til ledende lægesekretær Roma

Brendstrup, “roma.brendstrup@Viborg.RM.dk”, lokal 2542.

3


“Så velfærdskæden ikke hopper af ...”

Fælles, prioriteret indsats for at bemande

velfærdsskuden - nu og i fremtiden

Hvordan får vi uddannet tilstrækkeligt mange unge til at sikre, at befolkningen både nu og fremover kan få

velfærdsydelser af høj kvalitet - fx inden for sundhed, undervisning, pædagogik og det sociale område?

Dette spørgsmål har de ansvarlige politikere for velfærdsområdet

været i tænkeboks sammen med de

relevante uddannelsesudbydere og personaleorganisationer

for at belyse. Resultatet er netop offentliggjort

i et fælles oplæg til en national strategi for velfærdsuddannelser.

Emnet er højaktuelt i mange grene

af velfærdsområdet, fx på hospitaler, i vuggestuer og

børnehaver, i skoler og i ældreomsorgen, hvor man allerede

nu oplever mangel på arbejdskraft.

- En forenet indsats og en fælles strategi er en forudsætning

for, at vi kan vende billedet. Derfor opfordrer vi regeringen

og Folketinget til at forholde sig konkret til risikoen

for tiltagende arbejdskraftmangel til velfærdsområderne

og bakke op om strategien, ikke bare med ord, men også

i handling, hedder det i strategi-oplæggets forord, som er

underskrevet af formanden for henholdsvis Danske Regioner,

KL, FTF og Professionshøjskolernes rektorkollegium.

Faldende søgning - stigende frafald

Strategien tager fat på den del af ubalancen, der skyldes

faldende søgning til velfærdsuddannelserne - og

stigende frafald blandt de studerende. Altså hvordan

søgningen til velfærdsuddannelserne kan stimuleres;

hvordan frafaldet kan mindskes - og hvordan kvaliteten

i uddannelserne kan øges. Strategi-oplægget er

bl.a. blevet til på baggrund af forslag og ideer på tre

temamøder for nøglepersoner på velfærdsområdet fra

hele landet. Møderækken havde hovedoverskriften “Så

velfærdskæden ikke hopper af”. Uddannelseskoordinator

for sygeplejerskeuddannelsen Lone Kolbæk fra

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup fik tildelt den

ene af Region Midtjyllands to pladser.

Forslagene - hovedoverskrifter

Den sammenhængende strategi, som blev godt modtaget

af undervisningsministeren og uddannelsesordførerne

fra Folketingets partier på en konference

den 30. april, omfatter otte anbefalinger og flere end

50 konkrete forslag inden for de tre overordnede indsatsområder.

skopet gengiver indsatsområderne og de otte anbefalinger

i det følgende.

Indsatsområde I: Vejen ind til uddannelserne

1. Synliggørelse af velfærdsuddannelser og professioner

som vej til identitet, faglighed, udfordrende

job og udviklingsmuligheder

2. Uddannelsessøgende skal have bedre mulighed for

at opnå viden om og kendskab til velfærdsuddannelserne

- og at gøre sig praktiske erfaringer med

job og studium

3. Der skal etableres nemme overgange mellem forskellige

uddannelser og ekstra fokus på merit og

realkompetencevurdering for studerende med erhvervserfaring

/ afbrudte uddannelsesforløb

Indsatsområde II: Bedre og mere praksisnære uddannelser

4. Samspillet mellem teori og praktik i uddannelserne

styrkes

5. Der skal arbejdes målrettet med redskaber, der

mindsker frafald, herunder med indsatser for bedre

studiemiljø

... Fortsættes side 5

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


“Velfærdskæden” • Næste intro og forflytningskursus for nyansatte • Lukket 5. juni

... National strategi for velfærdsuddannelserne

- fortsat fra side 4

Indsatsområde III: Høj kvalitet i uddannelserne gen-

nem en målrettet udviklingsindsats

6. Professionshøjskolernes videncenterfunktion og

udviklingsbasering opprioriteres, så omsætning af

den nyeste viden fra forskning og praksis til uddannelserne

reelt muliggøres

7. Udviklingsbaseret viden skal have en national og

anerkendt formidling

8. Formidling af ny viden sker gennem grund-, efterog

videreuddannelserne, som får høj prioritet og

foregår i samarbejde og dialog mellem de forskellige

aktører og interessenter på området

De konkrete handlingsforslag spænder vidt, bl.a.

• bedre imagepleje for at skabe respekt om og anerkendelse

af uddannelserne og professionerne;

• etablering af rollemodelkorps af studerende og

færdiguddannede;

• nye fag og studieretninger på gymnasialt niveau

rettet mod velfærdsuddannelserne;

• bedre mulighed for at afprøve faget og uddannelsen,

fx på korte intro-forløb;

• fremstød for velfærdsuddannelserne allerede i folkeskolen;

• individuel vurdering af merit-muligheder og realkompetencer;

• øget brug af færdighedslaboratorier;

• øget brug af studie-units;

• professionalisering af den kliniske vejledning;

• fleksible studieforløb fx ved hjælp af e-læring;

• mulighed for at ansætte studerende i studierelevante

job fx som undervisningsassistent;

• etablering af national webportal med forslag til

bachelorprojekter

Se strategi-oplægget på Danske Regioners hjemmeside

“www.regioner.dk” - Nyheder - 30-04-2009 Ny fælles

national strategi for velfærdsuddannelserne.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

Næste introduktion for nyansatte holdes den 2. juni

2009 fra klokken 8.00 til 15.00 i mødelokale 22, Viborg.

Herudover er der introduktion for nyansatte - alle dage

fra klokken 8.00 til 15.00 i mødelokale 22, Viborg:

• 3. august

• 1. september

• 1. oktober

Obs.: Der holdes ikke introduktion for nyansatte i juli.

Venlig hilsen HR-afdelingen, lokal 2583

Næste

forflytningskursus

Næste forflytningskursus for nyansat plejepersonale

m.fl. holdes

• onsdag den 3. juni klokken 12.30 til 15.30, og

• torsdag den 2. juli klokken 12.30 til 15.30

Husk, at kurserne nu holdes i bariatri-rummet på etage

01. Der er skiltning fra trafikcentret.

Venlig hilsen Henny Sølager, forflytningsinstruktør

Husk grundlovsdag:

• Administrationens afdelinger holder lukket

• Kantinen i Viborg er lukket om aftenen

5


Rigtig medicin til børnene

- givet på den rigtige måde

MEdiCiNiNdSaTS

på børneafdelingen

Formål:

• at nedsætte antallet af utilsigtede hændelser,

som skyldes medicineringsfejl

• at øge sygeplejerskers og social- og sundhedsassistenters

kompetencer i forhold til medicingivning

• at fokusere på administration og uddeling af

medicin

Mål med medicinindsatsen:

• børn indlagt på børneafdelingen får den rigtige

medicin på den rigtige måde

• udarbejdelse af instrukser (medicinskabsnøgler,

selvadministration, patientidentifikation

• udarbejdelse af standarder for den medicin,

sygeplejersker må give uden lægeordination

• udarbejdelse af medicinmapper med opskrifter

og tips på hvert afsnit

• højne kvaliteten af dokumentation omkring

medicin og droppleje

Medicinindsats på børneafdelingen

Utilsigtede hændelser på grund af medicineringsfejl kan næppe elimineres helt og aldeles i en travl hverdag.

Men det betyder ikke, at man lige så godt kan give op. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i

børneafdelingen er i bogstavelig forstand på stikkerne i disse dage for at blive (endnu) bedre til at håndtere

medicin i bred forstand.

Helt konkret har de medicinansvarlige sygeplejersker i

børneafdelingens fem kliniske afsnit sammen med afdelingens

kliniske sygeplejespecialist tilrettelagt et heldagskursus

med titlen “Medicinindsats”. Kurset afvikles i

alt fire gange - nok til, at alle afdelingens sygeplejersker

og social- og sundhedsassistenter kan komme med.

De har fået god hjælp til gennemførelsen af farmaceut

Linda Jeffery fra hospitalsapoteket og risikomanager

Christina Riis fra kvalitets- og forskningsafdelingen. Til

daglig samarbejder de om sagsbehandlingen, når der

indberettes utilsigtede hændelser på grund af medicineringsfejl

på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Sidste år proklamerede de, at de ville gøre fælles

front i 2009 for at højne sikkerhedskulturen omkring

medicinering.

En sygeplejerske skal være go’ til matematik ...

Rygter vil vide, at kursets første dagsordenspunkt - fire

stive timers lægemiddel-regning med Linda Jeffery

som “chef-indpisker” - har gjort nogle af deltagerne en

anelse betænkelige på forhånd. Selvsamme “tvivlere”

bedyrer dog efterfølgende, at det bestemt ikke er “noget

at regne” - og at der tilmed bliver frigjort masser af

god og relevant viden, uanset om man er ny eller gammel

i gårde. I løbet af de fire timer får deltagerne input

om enheder, styrke, dosering, procentregning, infusionshastighed

og fortynding - og bliver udfordret med

et væld af praksisnære udregningsopgaver.

I frokostpausen behøver deltagerne ikke at koncentrere

sig om enheder og dosering, med mindre de af egen

fri vilje føler sig foranlediget til at tælle kalorier. Men

så går det løs igen med foredrag af Christina Riis, som

... Fortsættes side 7

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


Medicinindsats på børneafdelingen

Et barn vejer 12 kg, og der skal gives 5 mg Codarone/kg. Udregn dosis og træk op.

Sådan lyder en af de konkrete opgaver på børneafdelingens medicinindsatskursus for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

... Rigtig medicin til børnene - givet på den rigtige

måde - fortsat fra side 6

fortæller om de utilsigtede hændelser, der konkret er

indberettet fra børneafdelingen på grund af medicineringsfejl.

Foredraget giver anledning til mange gode

diskussioner om, hvad man kan lære af fejlene, så de

ikke gentager sig.

Resten af kursusdagen er der undervisning i droppleje,

iv-medicin, iv-væsker, konkrete øvelser med brug af

dato-udløbet medicin, som hospitalsapoteket velvilligt

har lagt til side - og gennemgang af instrukser om

medicinhåndtering. Undervejs er der rig lejlighed til at

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

stille opklarende spørgsmål - og til at diskutere, hvorfor

procedurerne er, som de er.

Fælles fokus

- Vi har fået mange gode tilbagemeldinger på de første

kurser. Stemningen har været god; vi har haft mange gode

diskussioner, og der er kommet mange gode ideer, som vi

skal arbejde videre med. Selvom det er en stor investering

at sende alt plejepersonale på kursus, er jeg overbevist

om, at den forrenter sig. “Det rykker” altså, når vi sådan

kan komme ud til alle med det samme input og sikre, at

alle er opdaterede, siger en af kursets arrangører, klinisk

sygeplejespecialist Marianne Eg, børneafdelingen.

7


Recto- er

tilbage!

Redaktionen, der “tirrer, hvor andre tørrer”

Spalten for de bagkloge, der fokuserer på de mere bagvendte aspekter af vores travle kliniske hverdag.

Fra underholdningsafdelingen

Efter det succesfulde besøg af hospitalsklovnerne

i BDA tilbyder børneafdelingen

nu klovnebesøg også

i andre afdelinger.

Redaktionen erfarer, at medicinsk

afdeling har takket pænt nej.

“Vi har selv så rigeligt”, forlyder

det.

Fra hovedMEd-udvalget (HMU)

Redaktion imødeser altid med stor forventning de

spændende referater fra HMU-møderne. Senest ser vi

Recto-skopet

således, at man har haft en “drøftelse af kulturer og vaner

på hospitalet”, og at hospitalsdirektøren herunder

har understreget, at “det er vigtigt, at vi som ansatte på

hospitalet hver især finder en facon, der signalerer nærhed

i modsætning til afstand”. Drøftelsen afsluttedes

med en opfordring: “Tag temperaturen i afdelingerne”.

En sådan opfordring kan Recto-skopet naturligvis ikke

sidde overhørig. Vores udklips-medarbejder har da også

straks trukket fotoet til venstre op af hatten.

Det ser faktisk ud til at klimaet i karkirurgisk afdeling

er lidt køligt, og man misunder ikke de to herrer de

nymodens hygiejne-rigtige kortærmede kitler. Som

vores kulturmedarbejder bemærkede ser de afbildede

ud som et par, der uforskyldt har været tvangsindlagt

til at se indtil flere afsnit af “Bubber og BS”.

... Fortsættes side 9

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


Recto-skopet

Recto- - fortsat fra side 8

Imidlertid er vi i redaktionen selvsagt ikke bare kritiske

- men som altid også konstruktive. Og skal vi foreslå

kulturforbedrende tiltag i den pågældende afdeling,

vil vi simpelthen foreslå hospitalsledelsen at invitere

til et internat-seminar med overskriften “Smil igen”. Det

skal selvfølgelig være lidt wellness-præget og med en

anstændig forplejning. Vist er det dyrt sådan noget,

Fra brevkassen

Kære brevkasse,

Min afdelingssygeplejerske siger, at vi snart skal have

en ny afdeling, der skal hedde FAME.

Jeg har spurgt i portørcentralen, hvad det står for – og

de siger, at det er et bandeord. Selv synes jeg navnet

minder mig om en film fra min ungdom – noget med

dans. Kan redaktionen endnu en gang hjælpe?

“Putte”, SOSU-ass.

Kære “Putte”,

Tak for dit brev. FAME står for ”Fordelingscentral for

al Menneskelig Elendighed”. Og - tja, på en måde har

det noget med dans at gøre. Det er nemlig lidt af en

rituel regn-dans, der går som en “vild med dans”-bølge

over det ganske land specielt i politiske/administrative

miljøer. En ret omfattende kreds af politikere og

administratorer har nemlig i de seneste år været på

spændende studieture til storbyer i USA og studeret de

store fælles akutmodtagelser, som findes der. Du kender

dem sikkert også fra tv, hvor vi altid ser allehånde

medicinske fagpersoner spurte igennem korridorerne

med bårer, hvorpå der ligger ilde tilredte personer. Og

sådanne oplevelser sætter jo sine spor i beredte sind;

aftvinger respekt og genererer et naturligt behov for,

at “so ein ding müssen wir auch haben”.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

men hospitalsledelsen har tidligere vist storsind og offervilje

i sådanne henseender. Som coach på et sådant

seminar vil f.eks. en mand som Ole Henriksen (kendt

fra tv) jo være selvskrevet. Det kan ikke undgå at give

pote og resultere i kvalitet og glade, skære-klare kirurger.

Vi kan allerede se dem vende jublende tilbage: “I

love it – fantazztizk”.

Som altid er der i lægekredse tvivlere, der påpeger, at

sundhedssystemet i USA slet ikke ligner det danske

– og at vi da f.eks. heller ikke har så store byer. I USA

kommer al dårligdom usorteret blæsende lige ind fra

gaden i modsætning til her, hvor de praktiserende

læger hidtil har haft en vigtig rolle med at sende patienterne

direkte til de relevante specialafdelinger.

Men det kan selvfølgelig ikke vare ved i en fremtid –

hvor politikerne selv systematisk og uden den store

modstand gradvist lægger sundhedssektoren om til et

privatiseret USA-lignende system. Ydermere ved vi jo

alle fra dagspressen, at skønt lønnen er høj og arbejdsdagen

kort, er der ingen, der vil være praktiserende

læge – og de, der vil, er både dovne og uvidende. Så

... Fortsættes side 10

9


Recto- - fortsat fra side 9

politikerne er bare tidligt ude med en visionær løsning

af den fremtidige modtagelse af akutte patienter. Ganske

vist har vi ikke endnu uddannet speciallæger med

de kompetencer, der er ønskværdige for at bemande

sådanne FAME-afsnit. Men det må komme senere –

Og for dem, der vil vide mere -

lidt nyt fra synonym-ordbogen

Teambuilding:

Se: Hold i ryggen

Indbydelse til staff-meeting

onsdag den 3. juni 2009

Program ved hjertemedicinsk afsnit:

• Kardiologi under fremmede himmelstrøg:

Pacemakerimplantationer i Bolivia

ved overlæge Per Dahl Christensen

Recto-skopet • Staff-meeting

foreløbig har vi en dejlig stor gruppe af basis-læger,

som vi alligevel skal finde relevant beskæftigelse for.

De møder lige fra universitetet med en masse teoretisk

viden og med en umættelig appetit på at få egne

praktiske erfaringer.

Kolofonen!

Indlæg af beskeden almen interesse modtages fortsat gerne af Recto-skopets

chefredaktør, overlæge Ole Lederballe, medicinsk afdeling.

Seriøse indlæg må dog påregnes at blive omvisiteret til skopet af den uansvarlige

redaktion.

Se tidligere udgaver af Recto-skopet i skopet uge 6-7 / 2008; uge 16 / 2008;

uge 46/2008 og uge 51-52/2008.

Næste møde er planlagt til onsdag den 24. juni 2009 - information om oplægsholder følger!

På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups behandlingskvalitet som et hele.

Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud,

hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtige aktiviteter på egen afdeling.

Staff-meeting foregår klokken 8.00 til 8.45 i lokale 21-22 på Regionshospitalet Viborg.

Prag, KMA

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


HovedMED-udvalgets underudvalg (pr. 28. april 2009)

HovedMED-udvalgets underudvalg

Repræsentanter i underudvalg under HMU:

Personalepolitik-udvalget:

A-siden:

Jens A. Dalgaard, hospitalsledelsen

Christian Møller-Nielsen, hospitalsledelsen

Tove Kristensen, hospitalsledelsen

Carsten Pedersen, HR-afdelingen

B-siden:

Lene Buhl, medicinsk afdeling, Viborg

Kirsten Würcel, børneafsnit B06

Helle Balling Engelsen, organkirurgisk afsnit K11-1

Bitten Kristensen, klinisk mikrobiologisk afdeling

Efteruddannelsesudvalget:

A-siden:

Lone Sandahl, organkirurgisk afdeling

Vibeke Larsen, HR-afdelingen

Peter Larsen, serviceafdelingen

Peter Mielche, hospitalsapoteket

B-siden:

Helle Susanne B. Laursen, neurologisk afsnit N09

Elin Gundorf, anæstesi/OP, Viborg

Gitte Nielsen, centralkøkkenet

Frank Lindgaard, portør, Viborg

(Den kliniske udviklingskoordinator er født medlem)

Biblioteksudvalget:

A-siden:

Lone Kolbæk, HR-afdelingen

Jørgen Prag, klinisk mikrobiologisk afdeling

Inge Lise Hermansen, kvindeafdelingen

B-siden:

Ella Svankjær, fysioterapien, paraplegifunktionen

Anette Sørensen, medicinsk afsnit M12-3

(Bibliotekar Hanne Christensen er født medlem)

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

Pladser i eksterne udvalg og bestyrelser:

Tøjudvalget:

A-siden:

Karen Gaarn-Larsen, karkirurgisk afsnit V11-3

B-siden:

Ellen Margrethe Velborg, anæstesi, Kjellerup

Lisbeth Teigen Lund, serviceafdelingen

Kunstfonden:

A-siden:

Hanne Sønder, børneafdelingen

Fritz J. Skytte, projektafdelingen

B-siden:

Marie Henriksen, børneafsnit B16

Kirsten Laursen, økonomi- og planafdelingen

Feriefondens bestyrelse:

Gitte Nielsen, centralkøkkenet

Børnehaven Søstjernens bestyrelse:

Susanne Tylvad, patienthotellet

11


Patienthotellet informerer • Region Midtjylland “insourcer” patientbehandling

Praktisk information fra patienthotellet

Møder:

• Vi har gennem den seneste tid haft mange møder,

hvor deltagerantallet på møderne er lavere end det

tilmeldte antal. Vi gør opmærksom på, at hvis ikke

antallet er ændret senest dagen før mødet kl. 10.00,

så bliver der sendt regning ud på det bookede antal

deltagere.

• Møder kan aflyses uden beregning - op til en uge

før mødet er planlagt.

• Skal der bruges EPJ i forbindelse med møder, bedes

dette oplyst ved booking, så vi kan få oprettet

adgang til EPJ fra mødelokalet.

• Grupperum bookes samtidig med booking af mødelokale.

Brug af restauranten som grupperum er

i orden, såfremt buffeten ikke er åben, og restauranten

ikke er booket til andet formål. Vi gør opmærksom

på, at der under brugen af restaurant

som grupperum ikke kan tages særlige hensyn til

mødedeltagerne – vi kan ikke undgå støj fra produktion

i køkkenet, rengøring m.m. Opholdsstuen

på 7. etage er beregnet til hotellets gæster.

• Antallet af mødedeltagere i mødelokalerne skal

overholdes af hensyn til deltagernes sikkerhed.

Lokale 75 på 7. etage maks. 10 deltagere

Lokale 81 på 8. etage maks. 36 deltagere

Lokale 82 på 8. etage maks. 10 deltagere

Lokale 81 + 82 på 8. etage maks. 40 deltagere

Parkeringskælderen på patienthotellet:

Er fortsat ikke beregnet til ansatte på hospitalet!

Nøglekort vil i den nærmeste fremtid blive ændret, således

at der i hvert enkelt tilfælde kun gives adgang til

relevante rum og etager på hotellet.

Med venlig hilsen

Susanne Tylvad-Boesen, patienthotellet

Politisk uenighed om håndtering af

udvidet frit sygehusvalg

1. juli 2009 genindføres det udvidede frie sygehusvalg. Tre afstemninger måtte der til på regionsrådsmødet den

20. maj, før der var skabt klarhed over, hvordan Region Midtjylland takler denne udfordring. 20 rådsmedlemmer

stemte for et beslutningsforslag, som Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten - De Rød-Grønne,

Det Radikale Venstre samt Gunhild Husum (uden for parti) havde fremsat. 15 stemte imod.

To alternative beslutningsforslag fik stemmerne 15 for og 20 imod.

skopet gengiver i det følgende det beslutningsforslag, som blev vedtaget. Regionsrådets behandling af sagen er

udførligt beskrevet på regionens hjemmeside “www.RM.dk” > Om regionen > Aktuelt > Nyheder > 20-05-2009 Regionsråd

beslutter strategi for styring ved udvidet frit sygehusvalg.

“Genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg må

samlet set forventes at sætte regionens samlede økonomi

under pres. Regionen har indtil nu søgt at prioritere

de sygeste først. Med genindførelsen af det ud-

videde frie valg får borgere ret til at lade sig behandle

på private klinikker, hvis ventetiden er over en måned

... Fortsættes side 13

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


Region Midtjylland “insourcer” patientbehandling

Genindførelse af udvidet frit sygehusvalg

- fortsat fra side 12

uanset alvoren af lidelsen. Det betyder, at udgifterne

stiger, medmindre der er andre patientgrupper, der får

et ringere behandlingstilbud. Her bekymrer vi os især

for de medicinske patienter.

Det er væsentligt for regionen at fastholde princip-

perne om, at de mest syge skal behandles først. Det er

samtidig vigtigt at fastholde personalets motivation

og engagement – også inden for specialer som f.eks.

ortopædkirurgi, hvor markante dele af behandlingsindsatsen

foregår hos private klinikker.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge

det afgørende betydning, at den indgåede aftale

realiseres således, at regionernes udgifter i 2009 både

i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne

af det aftalte.

Hvis de nuværende økonomiske rammer nøje skal over-

holdes, skal behandlingsindsatsen på regionens egne

hospitaler reduceres for at kunne dække de stigende udgifter

til privathospitaler. Det skal ske, selvom der kommer

flere kræftpatienter og andre patienter, der ubetinget

har behov for behandling. Situationen er naturligvis

anderledes, hvis de økonomiske rammer øges.

Hvis der reduceres på behandlingsindsatsen på regionens

egne hospitaler, vil antallet af patienter til private

klinikker alt andet lige stige med øgede udgifter

til følge.

Uanset valget af strategi risikerer regionsrådet, at udgifterne

stiger mere end forudsat i aftalen med regeringen.

Under de givne betingelser er den bedste løsning, at

regionen vælger at optimere de økonomiske ressourcer

mest muligt i valget mellem, om patienten skal

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

behandles på eget hospital, hospital i anden region

eller på privat klinik.

Det betyder, at regionen skal øge kapaciteten til de

patientgrupper, der behandles på private klinikker. Når

det sker til lavere udgifter end det, det koster hos de

private klinikker, bliver der alt andet lige flere midler

til at behandle de mest syge.

Regionen vil derfor:

1. Under de givne betingelser i størst muligt omfang

fastholde hospitalernes prioritering af de mest syge

patienter først. Derved vælges strategi 2.

2. Regionen vil samtidig øge behandlingsaktiviteten

på de områder, hvor der sker en udsivning til private.

Forøgelsen af behandlingsaktiviteten vil ske i det omfang,

det kan ske til klart lavere omkostninger end udgifterne

til behandling hos de private klinikker.

3. Udgifterne til at øge behandlingsaktiviteten tages af

den afsatte ramme til private klinikker, idet den øgede

behandlingsaktivitet vil nedsætte behovet hos private

klinikker, og idet taksterne hos private klinikker må forventes

reduceret med 25 % i forhold til sidste år.

4. Takstpuljens størrelse revurderes i forbindelse med

økonomiaftalen for 2010 og resultatet af finansieringsudvalgets

indstilling omkring evt. regulering af regionernes

bloktilskud.

5. I første omgang bemyndiges direktionen til at

igangsætte aktiviteter svarende til et beløb på 50 mio.

kr. i 2009. Direktionen fremlægger en status senest i

september 2009 med henblik på vurdering af eventuelt

behov for at øge puljen.

6. Det forventes samtidig, at direktionen fastholder

fokus på et ordentligt arbejdsmiljø og giver regionsrådet

en tilbagemelding på eventuelle følgevirkninger

for andre patientgrupper som følge af det genindførte

udvidede frie sygehusudvalg.”

13


Afdeling for regional specialtandpleje har fået sit eget operationsafsnit i Viborg

Invitation til reception

Afdeling for regional specialtandpleje i Region Midtjylland har afsluttet indretningen af

nyt operationsafsnit til narkosebehandling.

Det vil derfor glæde afdelingen at se vore samarbejdspartnere til indvielsesreception:

Fredag den 12. juni 2009 kl. 13.30 – 15.00.

Receptionen indledes i festsalen, Søndersøparken 4, Viborg (nabobygning til specialtandplejen).

Om programmet kan vi afsløre, at det byder på musikalske indslag og et festligt causeri

om H.C. Andersen. Endelig vil vi gerne byde på rundvisning i afdelingen og lidt godt til

gane og svælg.

Med venlig hilsen

Ole Hovgaard

overtandlæge

Tilmelding senest 8. juni

på 8927 3505 eller Britta.Rasmussen@viborg.rm.dk

Se nærmere om afdelingen på www.specialtandpleje.dk

Med H.C. Andersen hos tandlæge

Causeri ved tandlæge, dr.odont. Bjarne Klausen

I 1800-tallet var sukkerforbruget stort, tandbørsten var

forbeholdt de velstående, og mulighederne for tandbehandling

var meget begrænsede. Som følge heraf var

tandsygdomme meget udbredt og tandpine noget, næsten

alle måtte lide under. H.C. Andersen har i breve, dagbøger

og eventyr beskrevet sine personlige lidelser så levende,

at vi 150 år efter stadig kan gyse med ham og prise

os lykkelige over, at vi ikke er i hans støvler...

I dagens Danmark er der stadig patienter, for hvem det er

meget svært at gå til tandlæge. Havde H.C. Andersen levet

i Region Midtjylland i dag, havde han måske fået tilbudt

behandling under narkose?

Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup

Afdeling for regional specialtandpleje

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009


Kantinemenu i uge 24 (se uge 23 på bagsiden) • Ledige job • Efterlysning

Kantinen serverer 8. - 14. juni

skop-sommer09.pmd

3.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Ledige job

Anretninger Det lune Det varme

Pasta Rustica med flute.

Torskerognssalat med

grovbrød.

Rissalat med rejer, appelsin og

grovbrød.

Kyllingefilet med bacon, ananas,

mango-karrydressing og flute.

Kyllinge-skinkemousse med

dressing og flute.

Foreller med æggesovs og

grovbrød.

Solsikkestykke med kalkun og

bacon.

Tunsalat med æg og grovbrød.

Pølsesalat med grovbrød.

Wraps med skinke, pikantost,

rød peber og iceberg.

Forårsruller med oksekød,

gulerodsråkost med ananas

og ristede græskarkerner.

Broccoli-gratin med

kryddersmør, råkost og

flute.

Pizza med skinke og salat

med rucola, cherrytomater

og peanuts.

Tortellini i fad med blandet

salat.

Marineret kyllingefilet med

gratinerede kartofler.

Gratinerede pandekager

med orientalsk fyld og

blandet salat.

Bøf med løgsovs,

bådkartofler og rødbeder.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Der blev ikke opslået nye ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup i den forløbne uge 21.

skopet holder pinseferie i uge 23. Er du på udkig efter et nyt job, kan du i den “skop-løse” uge holde øje med nye

stillingsopslag på hospitalets hjemmeside på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”.

Efterlysning

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 22 - 23, 2009

Spidskålsuppe.

Kødboller med løse ris, karrysovs og råkost.

Solbærgrød med mælk.

Minestronesuppe.

Millonbøf med kartofler og rødbeder.

Jordbærmousse.

Aspargessuppe.

Italiensk farsbrød med kartofler, skysovs og asier.

Æblegrød med mælk.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt oksekød med peberrodssovs, haricots verts og

kartofler.

Rabarberkage.

Italiensk suppe.

Stegt sejfilet med kartofler, persillesovs, citron og

råkost.

Hindbærgrød med mælk.

Kalkunschnitzel med stegte kartofler og løg, skysovs

og gulerødder.

Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere.

Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål.

Nougatis med marengs.

Vi efterlyser en sort kørestol mærket U08 bagpå.

Har du set den, hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen urologisk afsnit U08 - lokal 2880

15


Kantinemenu i uge 23 - se kantinemenu i uge 24 på side 15

Kantinen serverer 1. - 7. juni

skop-sommer09.pmd

2. 2. pinsedag

Mandag

2. pinsedag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Orientalsk salat med hønsekød,

rejer og flute.

Porre-skinketærte med råkost.

Tun med rejer, æg, asparges og

grovbrød. Pitabrød med

krydderkylling, salat, feta, ananas,

ærter, tomat, agurk og dressing.

Croissanter med hønsesalat.

Pasta Rustica med flute.

Røget ørred med æble-løgsalat

og flute.

Chilistykke med æg og rejer.

Tomattærte med skinke.

Fiskesalat med rejer, selleri og

grovbrød.

Indbagt sejfilet med

gulerodsråkost, citron og

flute.

Broccolisoufflé med

kryddersmør, råkost og

flute.

Chili con carne med ris og

blandet salat.

Sprængt kam med kartoffelgrøntsagsfad.

Lasagne med salat.

Græske oksekødsfrikadeller

med græsk-inspireret

kartoffelsalat.

Blomkålsgratin med skinke,

kryddersmør, råkost og

flute.

Bøf stroganoff med kartofler og rødbeder.

Jordbærgrød med mælk.

Karrysuppe med hønsekød.

Stegt fars med æbler, bacon, kartofler,

skysovs og asier.

Ymerfromage med saftsovs.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Isingfilet med laks, kartofler, ærter og hollandaisesovs.

Kirsebærgrød med mælk.

Tomatsuppe med nudler.

Bøf med løg, kartofler, løgsovs, karotter og rødbeder.

Orangeshake med tvebakker.

Juliennesuppe.

Frikadeller med kold kartoffelsalat og råkost.

Blommegrød med mælk.

Koteletter med kartofler, skysovs og blomkål.

Rabarbersuppe med flødeskum og kammerjunkere.

Stegt kylling med kartofler, gulerødder, skysovs og

agurkesalat.

Ferskner med cremesovs.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitaletviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Torsdag kl. 15.30 for indlæg til skopet i den følgende uge. Job-opslag skal være HR-afdelingen i hænde senest torsdag kl. 11.00.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Karl Aage Dissing (tlf.

direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@Viborg.RM.dk”). Informationsafdelingen: Nida

Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

Obs.: Aftenlukket

5. juni

More magazines by this user
Similar magazines