Datablade m. vurderinger og indstillinger her - Råstofplan 2012 ...

raastofplan.rn.dk

Datablade m. vurderinger og indstillinger her - Råstofplan 2012 ...

Bilag 1 til Råstofplan 2012

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF

GRAVEOMRÅDER

Oversigt over forslag til ændringer af graveområder

- efter 2. offentlighedsfase


Forslag til Råstofplan 2012

Behandling af områder fra høringsperiode

Område Kommune

Hellum Syd Brønderslev

Søheden Brønderslev

Vrå Brønderslev

Gærum Frederikshavn

Lønstrupvej, Nørre Harritslev Hjørring

Måstrup Mose Hjørring

Rolighed, Tårs Hjørring

Vidstrup Hjørring

Fosdal Plantage Jammerbugt

Gøttrup Rimme Jammerbugt

Gøttrup Rimme Nord Jammerbugt

Gøttrup Sø, Gøttrup By Jammerbugt

Hjortdal Jammerbugt

Hvashøj Jammerbugt

Jægerum Jammerbugt

Klim By Jammerbugt

Klim Strand Jammerbugt

Kokkedal Mark Syd Jammerbugt

Kokkedal Mark Jammerbugt

Sandmosen Jammerbugt

Stenbjerg Hul, Thorup Klitplantage Jammerbugt

Store Vildmose Jammerbugt

Vust Jammerbugt

Døstrup Mariagerfjord

Gunderup Mariagerfjord

Kjellerup Mariagerfjord

Midtbjerg Mariagerfjord

Sdr. Onsild Mariagerfjord

Tisted Mariagerfjord

Tofte Mariagerfjord

Det Gule Hus Morsø

Stærhøj Morsø

Sdr. Herreds Plantage Morsø

Sørup Syd Rebild

Øster Hornum Rebild

Blære Vesthimmerlands

Fjellerad Aalborg

Grindsted Aalborg

Melsted Aalborg

Kongerslev Aalborg

Sejlflod Aalborg

Lillevorde Aalborg


HELLUM SYD - Brønderslev Kommune


Vurdering

Region Nordjylland har foretaget en vurdering af miljøpåvirkningerne forbundet med en eventuel

råstofindvinding ved Hellum i Brønderslev Kommune.

Forslag til det nye graveområde ved Hellum er primært dækket af landbrugsarealer. Inden for området ligger

en efterbehandlet råstofgrav. Graveområdet ligger ca. 5 km fra det nærmeste Natura 2000 område. Dette

vurderes ikke at blive påvirket af en evt. råstofindvinding pga. afstanden.

Inden for graveområdet ligger enkelte arealer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er dog ikke

konkrete registreringer af arter fra området. De beskyttede arealer kan påvirkes direkte eller indirekte.

En økologisk forbindelse overlapper i mindre grad med det foreslåede graveområde. Overlappet udgør dog

kun en lille del af et større naturområde, hvorfor det vurderes, at det vil være muligt for dyr og planter at

sprede sig til trods for mulig råstofgravning i det pågældende område.

Der er registreret et beskyttet sten- og jorddige inden for graveområdet. Diget er beskyttet mod

tilstandsændringer.

Forslagsstiller har indsendt nyt forslag i 2. offentlighedsfase om udvidelse af graveområde ved Hellum Syd.

Miljøvurderingen af området er ajourført i forhold til dette.

Brønderslev Kommune har gjort indsigelse imod området indsendt i 1. offentlighedsfase grundet de

betydelige landskabsinteresser, der faktuelt er i området og som er i konflikt med kommuneplanens

udpegninger.

Derudover ønsker en nabo, at området afgrænses bedre mod øst i forhold til landskab og naturværdier.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udvidelsen af graveområdet vedtages. Indstillingen

begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke

natur- og miljøinteresser i området. En betydelig del af de natur- og miljøinteresser, der peges på i

indsigelserne berører kun det foreslåede graveområde perifert.

Samtidig er det vigtigt i den centrale og nordlige del af Vendsyssel, at sikre at de råstoffer, der faktisk findes

også kan udnyttes.


SØHEDEN PLANTAGE – Brønderslev Kommune


Vurdering

Råstofindvinding i Søheden Plantage har væsentlig påvirkning på miljøparametrene biologisk mangfoldighed

og menneskers sundhed, fordi området er udpeget som særligt værdifuldt naturområde med stor vægt på

udnyttelse til rekreative interesser. Området er ligeledes udpeget som værdifuldt landskab og som uforstyrret

landskab. I henhold til kommuneplanens retningslinier bør det så vidt muligt undgås at indvinde råstoffer i

disse områder.

Såfremt der gives tilladelse til råstofindvinding skal der tages særlig hensyn til de arter og naturtyper, der

ligger til grund for udpegningen som værdifuldt naturområde, og ved genetablering af området efter

graveperiodens ophør skal de rekreative kvaliteter gerne forbedres, og hensynet til de værdifulde landskaber

skal indbygges som vilkår i eventuelle efterbehandlingsplaner.

Råstofindvindingen og transport vil i graveperioden medføre en belastning af omgivelserne i form af støj,

støv og tung trafik.

Sammenfattende vil råstofindivinding i Søheden Plantage være til ugunst for natur og menneskers sundhed i

graveperioden, men herefter vil området kunne genetableres som rekreativt område med forbedrede

naturmæssige og rekreative kvaliteter.

En udpegning af Søheden Plantage til råstofgraveområde vil tilgodese behovet for materialer til byggeri- og

anlægsformål i regionen. Dette gælder i særlig grad behovet for betonsand, da materialerne i området er i

særklasse til dette formål.

Forekomsten af betonsand i interesseområdet vurderes til at være på ca. 0,8 mio. m3. Området vil, hvis det

udlægges kunne sikre forsyningen med betonsand i den nordlige del af Region Nordjylland i en periode på

op til 20 år frem i tiden.

Regionsrådet vedtog på mødet den 13. december 2011, at interesseområdet og det graveområde, der ligger

umiddelbart nord for interesseområdet tages ud af forslaget til Råstofplan 2012. Beslutningen sker på

baggrund af miljøvurderingen og den debat, der har været i offentligheden.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om at interesseområdet og det umiddelbart

nord for beliggende graveområde udgår af Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


VRÅ – Brønderslev Kommune


Vurdering

Forslaget til udvidelse af graveområdet ved Vrå vurderes ikke at påvirke andre interesser i området negativt.

Udvidelsen berører dog i mindre grad et særlig værdifuldt landskab, som er udpeget ved grænsen i den

sydvestlige del af området.

Indvindingen samt transporten til og fra forslaget til nyt graveområde igennem Sønder Vrå og Vrå by vil

medføre en påvirkning af lokalområdet med støj, støv og vibrationer. Det forventes dog ikke, at denne

påvirkning vil blive større end den der er i dag i forbindelse med det eksisterende graveområde.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Fjellerad fastholdes ved

den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området.


GÆRUM – Frederikshavn Kommune


Vurdering

Graveområdet var i det oprindelige forslag beliggende ca. 15 m fra nærmeste internationale

naturbeskyttelsesområde Natura 2000 område nr. 8: Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende

overdrevsområder.

Graveområdet er i kommuneplanen for Frederikshavn Kommune angivet til at være beliggende i et

værdifuldt kulturmiljø. Graveområdet er delvist beliggende i et område udpeget som geologisk

interesseområde og beskyttelsesområde.

Der er gjort massiv indsigelse fra naboer og borgere i området og i Gærum. Indsigelserne er dels begrundet i

nærheden til naboer og i de gener øget trafik og støj vil medføre, dels i forhold til de tæt ved liggende

naturværdier.

De statslige myndigheder har gjort indsigelse imod området, da der ikke i tilstrækkelig detaljeret omfang er

redegjort for at udpegningen af graveområdet ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af det

nærliggende Habitatområde 216. Administrationen har derefter udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering,

hvori det konkluderes, at nærheden til Habitatområdet ikke vil få konsekvenser.

Aalborg Stift – Stiftøvrigheden har vurderet, at Gærum kirke vil kunne blive påvirket af graveområdet. Kirken

ligger ca. 800 meter fra det foreslåede graveområde.

Firmaet Svend Aage Christiansen A/S, som er det firma, der har foreslået området udlagt har foreslået en

reduktion af området, sådan at området kun vil omfatte arealet syd for Boel Møllevej. Det er i dette område

de bedste materialer ligger, og samtidig vil det imødekomme en stor del af de indsigelser, der var til planen

på dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Gærum reduceres til at

omfatte arealet syd for Boel Møllevej. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen og de indkomne

bemærkninger primært er området nord for vejen, der er problematisk i forhold til råstofindvinding.

Dette understøttes af, at de bedste materialer faktisk findes syd for Boel Møllevej, at det kun i begrænset

omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i dette område. Samtidig er det

vigtigt i den centrale og nordlige del af Vendsyssel, at sikre at de råstoffer, der faktisk findes også kan

udnyttes, når der ikke er væsentlige landskabs- eller naturinteresser der taler imod.


LØNSTRUPVEJ – Hjørring Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sandede materialer.

Det foreslåede graveområde dækker dyrkede marker, samt et mindre skovområde. Arealet er kuperet, og et

beskyttet vandløb går langs grænsen til arealet. Vandløbet er tilløb til Liver Å, som løber øst for arealet, og er

beskyttet af en åbeskyttelseslinje. Der er et mindre overlap. Langs de nærliggende vandløb, samt i

skovområdet, kan der være værdifuldt dyre- og planteliv, som kræver særlige hensyn.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Derudover vil øget tung

trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Der er planlagt en cykelrute på Lønstrupvej.

Det vurderes, at relativt få mennesker vil påvirkes, særligt i nærområdet, Gjurup og langs de øvrige

transportveje.

Det foreslåede graveområde ligger i område med drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsopland til

vandværk. Der ligger dog private vandforsynings-boringer inden for få hundrede meter. Dele af arealet ligger

på lavbund med stor risiko for okkerudledning. Man bør være særligt opmærksom på disse forhold i en evt.

råstoftilladelse. Grundvandet ligger relativt højt i området. Der er altid en vis risiko for udledning af uønskede

stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes her at være lille.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udlægge arealet til graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Lønstrupvej fastholdes

ved den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området. Samtidig er

det vigtigt i den centrale og nordlige del af Vendsyssel, at sikre at de råstoffer, der faktisk findes også kan

udnyttes, når der ikke er væsentlige landskabs- eller naturinteresser der taler imod.


MÅSTRUP MOSE – Hjørring Kommune


Vurdering

De foreslåede gravområder ved Måstrup Mose omfatter moseområder under tilgroning, med søer/lavninger

efter tidligere tørveindvinding. Det vurderes dog, at det kan være en fordel for de konkrete arealer, at der

bliver ryddet opvækst af træer og fjernet tørv i et vist omfang.

Tørvegravning vurderes til at være en relativt lille indgriben landskabsmæssigt set og ikke berøre selve

jordbunden.

Forslagsstilleren har i 2. offentlighedsfase anmodet om, at et tredje område bliver inddraget i planlægningen.

Regionsrådet besluttede at medtage området som graveområde i Råstofplan 2012. Beslutningen

begrundedes med, at indvindingen af tørv i mosen indgår i et naturgenopretningsprojekt i samarbejde med

Hjørring Kommune

Administrationen har foreslået en retningslinje, der præciserer at indvindingen af tørv i Måstrup Mose alene

kan finde sted som en del af et naturgenopretningsprojekt.

Forslag til retningslinje:

Indstilling

For graveområderne i Måstrup Mose i Hjørring Kommune kan der alene gives tilladelse til indvinding

af tørv/sphagnum, såfremt tilladelsen gives som led i et naturgenopretningsprojekt i området.

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udvidelsen af graveområdet, samt den specifikke

retningslinje for graveområdet vedtages. Indstillingen begrundes med, at der alene gives tilladelse til

indvinding af tørv/sphagnum, såfremt tilladelsen gives som led i et naturgenopretningsprojekt i området.


ROLIGHED, TÅRS – Hjørring Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde består af dyrkede marker. Der ligger dog mindre søer, som er beskyttede efter

naturbeskyttelseslovens § 3 ind til 30 m fra det foreslåede graveområde. Endvidere grænser et mindre

skovområde op til det foreslåede graveområdes nordvestlige hjørne.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Derudover vil øget tung

trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Det vurderes, at relativt få mennesker vil blive

påvirket i nærområdet og langs de øvrige transportveje.

Det foreslåede graveområde ligger dels i område med særlige drikkevandsinteresser og dels i område med

drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsoplande til vandværker.

Der er gjort indsigelse fra naboer og borgere i området. Indsigelserne er begrundet i nærheden til naboer og

i de gener øget trafik og støj vil medføre i deres nærområde. Desuden er de landskabelige påvirkninger,

drikkevandsinteresserne og påvirkningen af naturen omtalt i indsigelserne. En del af indsigelserne

overvurderer den indvirkning indvindingen vil have på omgivelserne i form af trafik, støj og vibrationer.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at medtage området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Rolighed fastholdes ved

den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området. Samtidig er

det vigtigt i den centrale og nordlige del af Vendsyssel, at sikre at de råstoffer, der faktisk findes også kan

udnyttes, når der ikke er væsentlige landskabs- eller naturinteresser der taler imod.


VIDSTRUP – Hjørring Kommune


Vurdering

Det foreslåede gravområde ved Vidstrup omfatter græsmarker, dyrkede arealer, beskyttet overdrev samt

mindre træbevoksede arealer. Overdrev er svære at erstatte eller reetablere og Naturbeskyttelsesloven

beskytter mod tilstandsændring. Et ligeledes beskyttet vandløb grænser til det foreslåede graveområde mod

sydvest, og langs med dette findes overdrev og enge, som kan påvirkes indirekte hvis der mod forventning

sker vandstandssænkning. Et skovområde ligger grænsende til det foreslåede graveområdes vestlige side.

Der kan være værdifuldt dyre- og planteliv, som kræver særlige hensyn. Hele det foreslåede graveområde er

endvidere kortlagt som "Regionalt Naturområde" og "Særligt værdifulde naturområder".

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Derudover vil øget tung

trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter langs de mulige transportruter. Dele af de

mulige transportveje krydser cykel- og ridestier. Det vurderes, at relativt få mennesker vil påvirkes i

nærområdet og langs de øvrige transportveje.

Det foreslåede graveområde ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor

indvindingsopland til vandværk. Der ligger dog private vand-forsyningsboringer inden for få hundrede meter.

Man bør være særligt opmærksom på disse forhold i en evt. råstoftilladelse. Grundvandet ligger i ca. 7-12

meters dybde, og det kan ikke udelukkes at der vil graves under grundvandsspejlet. Der er altid en vis risiko

for udledning af uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes at være relativt lille.

Hele det foreslåede graveområde ligger inden for "Særligt værdifuldt landskab". Et beskyttet dige går langs

den sydøstlige grænse, og en gravhøjs beskyttelseslinje rækker ind på arealet mod øst. Diget kan, ud over

sin kulturhistoriske værdi, også være hjemsted for værdifuldt dyre- eller planteliv.

Regionsrådet vedtog på mødet den 13. december 2011 ikke at udlægge arealet som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012. Beslutningen begrundedes med, at området kun indeholder fyldsand, sammenholdt med

de relativt værdifulde naturinteresser, der er knyttet til området.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om ikke at udlægge arealet som

graveområde i Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


FOSDAL PLANTAGE - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde Fosdal ligger midt i Fosdal Plantage. Hjortdalvej gennemløber området.

Landskabet indenfor det foreslåede graveområde er i dag hovedsageligt opdyrket landbrugsland.

Et nærliggende Natura 2000 ligger nord for området med habitatnaturtyper og med en stor artsrigdom som

helhed.

Derudover er hele området udlagt som værdifuldt kulturmiljø (Telling - Fosdal Plantage) og som særligt

værdifuldt landskab.

Kulturmiljøarealet Fosdal-Telling-Lerup er et plantage og hedeareal beliggende på ungmoræne-landskab.

Området omfatter store del af Fosdal plantage, området omkring Lerup samt det åbne område ned omkring

Telling. Kulturmiljøarealet ved Fosdal-Telling-Lerup præges især af en mængde meget velholdte gravhøje af

anseelig størrelse.

Endvidere ligger det foreslåede graveområde både i geologisk beskyttelses- og interesseområde Lien -

Svinkløv - Bulbjerg.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen og ikke udlægger arealet som

graveområde i Råstofplan 2012, da det foreslåede graveområde ligger i et område registreret som værdifuldt

kulturmiljø.


GØTTRUP RIMME - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af fortrinsvis sten og grus.

Området ved Gøttrup Rimme har i årtider været præget af intens råstofgravning, ligesom der forsat graves i

en del af graveområdet Gøttrup Rimme.

Jammerbugt Kommune anerkender, at Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af forslaget til

Råstofplan 2012 har ønsket at Gøttrup Rimme inden næste revision af råstofplanen skal gennemgås med

henblik på afklaring af hvilke områder, der forsat er interessante om graveområde.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at fastholde graveområdet i forslag til Råstofplan

2012.

Indstilling

Det indstilles, at Regionsrådet bibeholder Gøttrup Rimme som graveområde i den endelige Råstofplan 2012.

Inden næste revision af råstofplanen afklares hvilke områder, der er efterbehandlede og derfor kan udtages.


GØTTRUP RIMME NORD - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af fortrinsvis sten og grus.

Området ved Gøttrup Rimme umiddelbart vest for Fjerritslev dækker primært dyrkede landbrugsarealer og mindre

bevoksninger. Området er til indvinding af primært grusede materialer.

Geologisk er området beliggende i et marint forland dannet siden stenalderen for ca. 8.000 år siden og

karakteriseret ved et større strandvoldssystem, der består af parallelle, lave strandvolde (rimmer), adskilt af

svage lavninger (dobber).

Området mod vest grænser op til et morænelandskab fra sidste istid. Arealet vest for Gøttrupvej markerer

overgangen mellem Littorinahavets udbredelse og morænelandskabets øer fra sidste istid.

Jammerbugt Kommune har ønsket, at området afgrænses i forhold til arealet vest for Gøttrupvej

grundet flere naturtyper der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes påpeger Jammerbugt

Kommune, at der i planlægningen bør tages hensyn til det gamle banetracé (Aalborg - Thisted banen), der går

igennem området.

DN - Jammerbugt stiller spørgsmål ved størrelsen af forekomsten i forhold til de samfundsgoder, der fås ved

reetableringen af jernbanestien, ligesom de påpeger, at råstofgravning, der forstyrrer § 3 beskyttet natur ikke bør

tillades.

Det er Jammerbugt Kommune der i en evt. råstoftilladelse sætter vilkår for hvordan jernbanen beskyttes.

Naboerne i området ønsker ikke grusindvinding grundet generne det vil medføre, ligesom de udtrykker bekymring

for banetracéet og den værdi det har for lokalbefolkningen som rekreativ sti.

To lodsejere ønsker ligeledes ikke grusindvinding på deres ejendom.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at reducere interesseområdet til kun at omfatte de

dele, hvor kortlægningen har vist, at der er råstoffer og ligeledes ikke omfatte arealet vest for Gøttrupvej. Det

reducerede interesseområde medtages som graveområde i forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder afgrænsningen som medtaget i forslaget til Råstofplan 2012.

Det vil sige, at området vest for Gøttrupvej tages ud af Råstofplan 2012, ligesom området generelt beskæres til

kun at omfatte de dele, hvor kortlægningen har vist, der er råstoffer.


GØTTRUP SØ, GØTTRUP BY - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Området består af et søareal opstået ved grusindvinding og ligger umiddelbart øst for Gøttrup by.

Grusindvindingen afsluttedes i 1980’erne og siden har der været put-and-take fiskeri.

Det foreslåede område dækkes af Gøttrup Sø og skrænterne omkring og er registreret efter naturbeskyttelseslovens

§ 3.

Søen vurderes, på trods af status som fiskesø, til at kunne være levested for bilag IV arter, samt andre

sjældne arter.

Gravens bynære beliggenhed vil medføre gener i form af øget trafik, støj og støv, ligesom der skal udvises

agtpågivenhed overfor risikoen for skader på de ejendomme, der ligger tættest på området.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen og ikke udlægger Gøttrup Sø som

graveområde i Råstofplan 2012.

Området er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og Jammerbugt Kommune har tilkendegivet ikke at ville

dispensere fra denne.


HJORTDAL - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde Hjortdal ligger mellem landsbyerne Hjortdal og Vester Svenstrup, nord for

Hjortdalvej.

Landskabet indenfor det foreslåede graveområde er i dag hovedsageligt opdyrket landbrugsland. Der findes

en fredet gravhøj indenfor området. Denne kan udover den kulturhistoriske og landskabelige værdi og

have værdi som levested for værdifuldt dyre- eller planteliv. Derudover findes tre ikke-fredede fortidsminder

nærved.

Endvidere ligger det foreslåede graveområde både i geologisk beskyttelses- og interesseområde Lien -

Svinkløv - Bulbjerg.

Et hotel ligger blot 115 meter væk og det formodes, at driften af hotellet vil påvirkes at en nærliggende

råstofindvinding.

Området ligger ca. 50 m til et nitratfølsomt indvindingsområde. Hjortdal vandværk er det nærmeste

vandværk med en boring ca. 150 m sydvest for forslaget til graveområde.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen og ikke udlægger arealet ved Hjortdal

som graveområde i Råstofplan 2012. Indstillingen begrundes med, at det foreslåede graveområde ligger

både i et geologisk beskyttelses- og interesseområde. Derudover vurderes det, at erhvervslivet i form af

nærliggende hotel vil påvirkes negativt.


HVASHØJ - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde Hvashøj ligger umiddelbart øst for Kollerup Plantage. Landskabet indenfor det

foreslåede graveområde er i dag hovedsageligt landbrugsland, dog med enkelte gravhøje.

Hele området ligger i værdifuldt kulturmiljø (Hingelbjerge). Hvashøj, en gravhøj fra oldtiden med en

stenbygget grav, ligger indenfor det foreslåede graveområde. Den er et fredet fortidsminde og har en

beskyttelseslinje, som dækker ca. halvdelen af det foreslåede graveområde.

Derudover findes to ikke-fredede fortidsminder indenfor det foreslåede graveområde i den sydøstlige del.

Kulturmiljøområdet ved Hingelbjerge udgør et bakket terræn med Hingelbjerge som det højeste punkt

beliggende i den nordlige del af Han Herred.

Store dele af området består af hedearealer og er privatfredet.

Størstedelen af forslaget ligger i et område med drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt indvindingsopland til

Fjerritslev vandværk Kollerup Klit.

Området er byzone. De nærmeste ejendomme ligger kun ca. 15 m mod syd på et areal der for nylig er

udstykket til byggegrunde. Der er bygget på otte af disse nye grunde.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger i 2. offentlighedsfase.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen og ikke udlægger arealet ved Hvashøj

som graveområde i Råstofplan 2012. Det foreslåede graveområde er registreret som værdifuldt kulturmiljø.


JÆGERUM – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Interesseområde til indvinding af sten og grus.

Det foreslåede graveområde ligger øst for Jægerum og syd for Thistedvej og består af landbrugsarealer,

delvist omgivet af levende hegn. Området mod øst grænser op til marker, registreret som ferske § 3

naturbeskyttede enge.

Det foreslåede område ligger ikke i hverken et større uforstyrret landskab, eller i et særligt værdifuldt

landskab, ligesom der ikke er kendskab til naturfredninger indenfor området.

De statslige myndigheder og Vejdirektoratet har gjort indsigelse imod området, idet området ligger på

arealer, der aktuelt indgår i Vejdirektoratets arbejde med at etablere en omfartsvej ved Brovst (Rute 11).

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at medtage området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at området udlægges som interesseområde, idet området

berører en vejinteressezone for igangværende vejplanlægning, som der vil skulle tages hensyn til.


KLIM BY – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Området er beliggende umiddelbart øst for Klim By grænsende op til Gl. Landevej og Thistedvej mod nord.

Området er bestående primært af landbrugsarealer, herunder græsningsarealer. På græsningsarealerne er der jf.

Jammerbugt Kommune formodning om beskyttet natur som overdrev.

De statslige myndigheder, Jammerbugt Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, naboer og lodsejer har gjort

indsigelse imod området, da den vestlige afgrænsning ligger tæt på Klim by samt Klim kirke. Jammerbugt

Kommune har foreslået en afgrænsning af området, så det foreslåede graveområde holder en linje på 150 meter

fra bymæssig bebyggelse i Klim by.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at medtage området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Admininstrationen indstiller overfor Regionsrådet, at det foreslåede graveområde ved Klim by, reduceres i

henhold til Jammerbugt Kommunes forslag.


KLIM STRAND – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Området består af et mindre areal beliggende mellem stranden og Havvejen.

Området ligger både i kystnærhedszone og i geologisk beskyttelsesområde. Hele det foreslåede

graveområde ligger i større uforstyrret landskab, hvor forstyrrelser jf. kommunens retningslinjer bør undgås,

samt i særligt værdifuldt landskab og der er økologiske forbindelser i området. Endelig udgør strækningen fra

Bulbjerg til Svinkløv et større, uforstyrret landskab.

Langt størstedelen af forslaget til graveområdet ved Klim Strand er registreret som beskyttet natur, enten i

form af klithede og strandeng, der strækker sig gennem hele området. Hvor der tidligere er indvundet ral,

findes gamle gravesøer.

Det foreslåede graveområde ligger desuden indenfor klitfredningslinien på 300 meter.

Det vurderes, at en indvinding af råstoffer her skal vejes op mod, at den type råstofindvinding på andre dele

af kyststrækningen i Thy og Hanherred er afviklet, og funktionsmæssigt tilsvarende materialer i dag

indvindes fra betydelige forekomster på havet.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger i 2. offentlighedsfase.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen og ikke udlægger Klim Strand som

graveområde i Råstofplan 2012.

Indstillingen begrundes med

1. De meget store naturværdier, specielt de geologiske og landskabelige interesser, der betyder, at

autenticiteten i landskabet kun kan fastholdes, hvis strandvoldsdannelserne ikke udsættes for

gennemgravning.

2. Der er gennem de sidste 20 år gjort store bestræbelser på at afvikle ralindvindingen i Thy og Hanherred.

3. Funktionsmæssigt tilsvarende materialer (klasse A sten) indvindes på Jyske Rev.


KOKKEDAL MARK – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Kortlægningsrapporten viser en væsentlig forringet råstofkvalitet og en mindre råstofmængde i den nordlige

del af graveområdet i forhold til det resterende graveområde.

Hele det foreslåede graveområde er endvidere centralt placeret i et landskab registreret som værdifuldt

kulturmiljø. Tre fredede gravhøje ligger udenfor graveområdet mod øst.

Jammerbugt Kommune foreslår den sydlige del af graveområdet udtaget.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udtage arealet som graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet fastholder beslutningen om at tage graveområdet ved Kokkedals

Mark ud af Råstofplan 2012.


KOKKEDAL MARK SYD - Jammerbugt Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde Kokkedal Mark syd ligger mellem Kokkedals Mark og Alsbjergvej, umiddelbart

syd for det eksisterende graveområde Kokkedal Mark. Landskabet indenfor Kokkedal Mark syd er i dag

relativt fladt dyrket landbrugsjord.

Hele det foreslåede graveområde er centralt placeret i et landskab registreret som værdifuldt kulturmiljø. Tre

fredede gravhøje ligger udenfor de foreslåede graveområde mod øst, men så tæt på, at forslaget til

graveområdet berøres af beskyttelseszonerne.

Endvidere ligger ca. 2/3 af det foreslåede graveområde i et område med særlige drikkevandsinteresser

(OSD).

DN-Jammerbugt udtrykker bekymring over nærheden til blandt andet kystnærhedszonen. Der opfordres til,

såfremt området ønskes udlagt, at stille krav om vidtgående hensyntagen særligt i forhold til

kystnærhedszonen, der direkte taler imod råstofudlæg.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om ikke at udlægge Kokkedals Mark Syd

som graveområde i Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


SANDMOSEN – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Sandmosen graveområde ligger i et område med store naturværdier, og er omfattet af en række

forvaltningsmæssige retningslinjer, som sigter til at beskytte eller fremme naturen og den biologiske

mangfoldighed. Arealet omfatter § 3 beskyttede naturtyper og skovbevoksede arealer, som efter al

sandsynlighed indeholder værdifulde arter af dyr og planter.

Området øst for Udholmvej ønskes forsat udlagt som regionalt graveområde jf. bemærkning fra Aalborg

Portland. Det er af strategisk betydning for Aalborg Portland, at forsyningen af sand til hvid cementproduktion i

Tranum Klitplantage sikres. Ifølge beregninger foretaget af Aalborg Portland, er der i området øst for Udholmvej

materiale til ca. 4 års produktion af hvid cement.

De statslige myndigheder har gjort indsigelse imod området, idet den sydøstlige del af graveområdet (øst for

Udholmvej) rummer væsentlige nationale naturværdier, der skal vægtes tungere end de aktuelle råstofmæssige

interesser på arealet. Det påpeges, at området er udpeget til på sigt at udvikle urørt skov og et

reetableringsprojekt er iværksat og påbegyndt.

Administrationen har udarbejdet en sammenfatning vedrørende naturforholdene i Sandmosen.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at fastholde området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at området øst for Udholmvej udtages af Råstofplan 2012 i henhold til den statslige

indsigelse for området.

Det indstilles endvidere, at de efterbehandlede områder udtages af Råstofplan 2012. Det drejer sig om et mindre

område øst for Udholmvej og nord for det område som indstilles udtaget, samt områderne syd for Rødhusvej.


STENBJERG HUL, THORUP KLITPLANTAGE –

Jammerbugt Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde ligger i Stenbjerg Hul, der er en del af Vester Thorup Klitplantage. Området er

beliggende ud til kysten, delvis indenfor klitfredningsgrænsen og består primært af plantage og hedearealer

med kalkrige moser.

Hele det viste område er kortlagt som Regionalt naturområde med økologiske forbindelser.

Området er desuden registreret som særligt værdifuldt landskab. Gennem hele området strækker sig arealer

beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Området ligger både i og nær et geologisk beskyttelses- og interesseområde (Lien-Svinkløv-Bulbjerg).

Syd for området findes et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er store forekomster af klasse A søsten in området jf. råstofkortlægning i Fjerritslev Kommune marts

1982 rapport nr. 4.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 ikke at medtage området som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om ikke at udlægge arealet som

graveområde i Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.

Indstillingen begrundes med de meget store naturværdier, specielt de geologiske og landskabelige

interesser i området, hvilket betyder, at autenticiteten i landskabet kun kan fastholdes, hvis strandvoldsdannelserne

ikke udsættes for gennemgravning.

Der har i en lang årrække været enighed om at afvikle indvinding i kystzonen både i Jammerbugt og i Vigsø

Bugt.


STORE VILDMOSE – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af tørv.

Store Vildmose huser i dag resterne af Danmarks næststørste højmose. Områdets højmosepartier er af

national betydning i kraft af, at de udgør nogle af de største sammenhængende arealer med aktiv højmose i

Danmark. Der er ligeledes store områder med nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose.

Jammerbugt Kommune bemærker, at arealerne vest for Biersted Mosevej for hovedpartens vedkommende

er vejledende registreret som beskyttet natur og mosen sætter sig forsat (pga grundvandssænkning), så de

tørvelag, der var tilstede da arealet blev udlagt som råstofområde ikke længere er tilstede.

DN – Samrådet ønsker, at råstofområdet vest for Biersted Mosevej helt udtages af planen. Ved at udtage

området gives der mulighed for at lave naturgenopretning med den hjemmehørende mosevegetation og

genetablere den nødvendige hydrologi herfor.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at bibeholde området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at graveområdet ved Store Vildmose bibeholdes i Råstofplan 2012. Inden næste

revision af råstofplanen foretages der en afklaring af, hvorvidt tykkelsen af sphagnumlaget har ændret sig

siden sidste måling i 1981.


VUST – Jammerbugt Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af fortrinsvis sten og grus.

I forslaget til Råstofplan 2012 blev retningslinje 8 i Råstofplan 2008 taget ud, idet administrationen vurderede

den strid mod kommunernes kompetence til at fastsætte vilkår i tilladelser til råstofindvinding. Efterfølgende

har det med Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 23. november 2011 vist sig, at retningslinje 8 er i

overensstemmelse med reglerne i råstofloven, og at den er bindende for kommunens administration af

råstofloven.

Retningslinje 8 i Råstofplan 2008:

For graveområdet ved Vust i Jammerbugt Kommune skal

indvindingen ske i vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts og ikke

i ferieperioder og på helligdage. Råstofindvinding må ikke ske

nærmere end 150 meter fra beboelsesbygninger. De afgravede

arealer skal være efterbehandlet, når indvindingsperioden slutter.

Der er gjort indsigelse fra naboer og borgere i området. Indsigelserne er begrundet i ønsket om igen at

medtage retningslinje 8 i Råstofplan 2012. Naboer og borgere ønsker ikke støj- og støvgener fra

råstofindvinding. Mange ejendomme i området benyttes som fritidsbolig. Området ligger i landzone og er

ikke udpeget som sommerhusområde i kommuneplanen.

Danmarks Naturfredningsforening fremfører ligeledes, at retningslinje 8 bør videreføres i den endelige

råstofplan.

Jammerbugt Kommune fremfører, at de også ønsker retningslinje 8 videreført, dog i en revideret form.

Jammerbugt Kommunes forslag til ændret retningslinje for graveområdet Vust:

For det regionale råstofområde ved Vust i Jammerbugt Kommune

må råstofindvinding, forarbejdning m.v. finde sted i perioden 1.

september til 31. maj og ikke i ferieperioder og på helligdage.

Råstofindvinding må ikke ske nærmere end 150 meter fra

beboelsesbygninger på naboejendomme. I perioden 1. juni til 31.

august og i ferieperioder må der kun foretages udlevering af

materialer fra grusgraven.

Bortset fra lagerplads skal de afgravede arealer være

efterbehandlet, når indvindingsperioden slutter.

Jammerbugt Kommune anfører, at såfremt Region Nordjylland ikke finder det hensigtsmæssigt at ændre

indholdet af retningslinjen foreslår Jammerbugt Kommune som alternativ, at graveområdet ved Vust tages

ud af Råstofplan 2012. Udnyttelse af råstofressourcen ved Vust, under en uændret retningslinje 8, er ikke

håndterbar for erhverv eller Jammerbugt Kommune som myndighed.

Naboer i området har under den supplerende høring anført, at man på det kraftigste vil protestere imod en

ændring af forslaget til retningslinje 8, som foreslået af Jammerbugt Kommune. I bemærkningerne peges der

på, at en ændring af retningslinjen er i klar strid med de saglige mindste-hensyn, der hidtil har været

gældende for området. Langt hellere ses området helt udtaget af Råstofplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet medtager retningslinje 8 som foreslået af Jammerbugt

Kommune.

Den ændrede retningslinje vil i højere grad sikre, at de værdifulde råstoffer i området faktisk bliver udnyttet,

samtidig vurderer administrationen, at retningslinjen forsat betyder, at der i graveområdet ved Vust er taget

hensyn til naboerne i en grad, som det ikke kendes fra andre graveområder i Region Nordjylland.


DØSTRUP - Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Der er tale om en eksisterende, delvis udnyttet indvinding, der ønskes videreført. Et areal ved Døstrup blev

medtaget som graveområde i Råstofplan 2008. Nord for dette areal findes igangværende og

efterbehandlede råstofgrave, herunder det her miljøvurderede forslag til udvidelse af graveområdet.

Forslaget til udvidelsen er indkommet i 2. offentlighedsfase under revisionen af råstofplanen for at

imødekomme at området ligger udenfor graveområdet. Arealet udgør ca. 7 ha og er beliggende sydøst for

Døstrup grænsende til det eksisterende graveområde Døstrup.

Mariagerfjord Kommune ønsker området udlagt som graveområde, idet området i dag har status som aktiv

grav men ligger udenfor graveområde. For at sikre, at det planlægningsmæssige grundlag er tilstede i

forbindelse med kommunens behandling af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding, anbefaler

Mariagerfjord Kommune, at den aktive del af området udpeges som graveområde i Råstofplan 2012.

Aalborg Stift bemærker, at Døstrup Kirke kun ligger 500 meter sydøst for området.

Et overdrev, en mose og flere mindre søer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven ligger grænsende til

eller nær arealet.

Indvindingen, samt transporten til og fra undersøgelsesområdet, vil medføre en påvirkning af lokalområdet

med støj, støv og vibrationer, som særligt beboere i Døstrup og langs transportvejene vil generes af. Der er i

forvejen et råstofgraveområde på naboarealerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet medtager forslaget til graveområde ved Døstrup i den endelige

Råstofplan 2012.


GUNDERUP - Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Jf. miljørapporten er de primære negative miljøpåvirkninger ved råstofindvindingen ændringen af landskabet,

herunder de kulturhistoriske interesser, der findes i fredskovsarealerne i området. Derudover vil der i mindre

omfang kunne ske en negativ påvirkning af dyrelivet i området. Påvirkningerne af det primære grundvand

samt det nærved liggende habitatområde vurderes at være uvæsentlig.

Der findes flere fredede fortidsminder af kulturhistorisk værdi indenfor undersøgelsesområdet, særligt i

Nonneholt Plantage og på den østlige side af jernbanen Mariager-Handest.

Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), samt delvis i

indvindingsoplandet til Himmelkol Vandværk, der forsyner bl.a. Mariager med drikkevand.

De to områder, der foreslås udlagt vurderes ifølge kortlægningen af råstoffer, at rumme henholdsvis ca. 12

mio. m 3 og ca. 3 mio. m 3 kvalitetsmaterialer. Sammenholdt med at der vurderes at være en restressource i

det eksisterende graveområde på ca. 3 mio. m 3 , vurderes det, at det samlede område indeholder ressourcer

til ca. 25 – 30 års indvinding med den indvindingstakt der er i dag.

Naturstyrelsen har gjort indsigelse imod området ved Gunderup, da området indeholder store arealer med

fredsskov. Naturstyrelsen har ønsket en redegørelse for det aktuelle behov af nyudlæg ved Gunderup

ligesom de har ønsket en redegørelse, der påviser tilstedeværelsen af kvalitetsmaterialer i graveområdet

Gunderup, samt behovet for materialer af høj kvalitet i Region Nordjylland.

Dette er efterkommet, ligesom der er redegjort for skovens rekreative værdi. Naturstyrelsen har

efterfølgende frafaldet indsigelsen.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at reducere interesseområdet til to områder i

henholdsvis den sydvestlige del af Nonneholt Plantage og den nordvestlige del af Kjellerup skov og medtage

områderne som graveområder i forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Det indstilles, at de to områder henholdsvis i den sydvestlige del af Nonneholt Plantage samt den nordvestlige

del af Kjellerup skov fastholdes som graveområder i Råstofplan 2012.

Med hensyn til det eksisterende graveområde fastholdes afgrænsningen i Råstofplan 2012, mens det ved

næste revision af råstofplanen i 2015 skal vurderes, om de færdigafgravede arealer kan tages ud af

råstofplanen.


KJELLERUP - Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Forslaget til udvidelse af graveområdet ved Kjellerup grænser til Natura 2000-området Kastbjerg Ådal og

ligger nær Kjellerup Sø. Lokalområdet rummer store naturværdier, bl.a. grundvandsafhængige

habitatnaturtyper, beskyttet natur og en række fredede, beskyttede og sjældne arter af dyr og planter.

Arealet grænser ligeledes op til graveområdet ved Kjellerup Skov, som er fredskov. Inden for Kjellerup findes

en beplantning af blandede træer.

Kjellerup er beliggende i et nitratfølsomt indvindingsopland til Kjellerup-Gunderup Vandværk ca. 475 m væk,

i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Grundvandet ligger ca. 15 m under terræn og er

relativt ubeskyttet.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at reducere interesseområdet til to områder i

henholdsvis den sydvestlige del af Nonneholt Plantage og den nordvestlige del af Kjellerup skov og medtage

områderne som graveområder i forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, på baggrund af den udarbejdede miljøvurdering for området, at Regionsrådet ikke

medtager Kjellerup som graveområde i den endelige Råstofplan 2012, grundet nærheden til Natura 2000området

Kastbjerg Ådal og de store naturværdier som området rummer.


MIDTBJERG - Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Forslaget til udvidelse af graveområdet ved Midtbjerg ligger umiddelbart øst for det eksisterende

graveområde ved Gunderup og vest for Randersvejen.

Forslaget til graveområdet indkom i 2. offentlighedsfase.

Det foreslåede graveområde ved Midtbjerg er beliggende i et indvindingsopland til et vandværk, i et område

med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i et nitratfølsomt indvindingsopland til vandværk.

Der er en kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 i en tidligere råstofgrav indenfor området.

Mariagerfjord Kommune anbefaler, at der ikke udlægges nye områder, hvis der ikke er et behov indenfor en

rimelig tidshorisont, ligesom de opfordrer til, at der inddrages viden om påvirkningsgraden af eksisterende

grundvandsindvinding på vandløb, søer og natur.

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at der indenfor forslaget til graveområdet findes 3-4

registrerede fortidsminder, ligesom der findes beskyttede naturtyper tæt på det foreslåede område.

Derudover bemærker DN, at en vedtagelse af det foreslåede område rykker råstofindvindingen helt tæt på

naboer langs Randersvej.

DN Samrådet i Nordjylland ønsker ikke området udlagt grundet vandindvindingsinteresserne og forekomsten

af en kortlagt jordforurening.

En nabo umiddelbart nord for området udtrykker stor bekymring for råstofindvinding så tæt på sin ejendom.

Det foreslåede område grænser op til ejendommen. Der udtrykkes ligeledes usikkerhed over mængden og

kvaliteten af råstofferne indenfor området, idet der tidligere har været forsøgt gravet på arealet.

Råstofkortlægningen som primært foretaget af Århus Amt i 1983 viser, at området med kvalitetsmaterialer

løber i et sydøst mod nordvest gående bånd i hele Gunderupområdet. Således ligger Midtbjerg umiddelbart

på kanten af dette bånd. I den nordlige del af Midtbjerg findes mere lerholdige råstoffer der mod syd skifter til

meget sandede materialer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet ikke medtager Midtbjerg som graveområde i den endelige

Råstofplan 2012 grundet de allerede store nyudlæg i Gunderupområdet.


SDR. ONSILD – Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Området er præget af åbent område med landbrug, en eksisterende råstofgrav, hegn samt områder med

relativ ny skov (plantet i 1986). Området er på ca. 100 ha., heraf foregår der i dag råstofindvinding på ca. 20

ha.

Jf. miljørapporten vil transporten medføre en væsentlig negativ indvirkning på området, idet Sønder

Ulstrupvej, der i dag benyttes som transportvej, ikke er dimensioneret til intensiv lastbiltrafik, hverken hvad

angår bredde eller oversigtsforhold. En udpegning af forslaget til graveområde bør bero på en løsning af de

trafikale problemer.

I forslaget til Råstofplan 2012 er området ved Sdr. Onsild fastholdt som interesseområde, da forholdene for

transporten til og fra området ikke er ideelle. Det er i henhold til råstofloven ikke muligt at foretage direkte

reguleringer eller forudsætte, at kommunen skal sikre alternative transportveje. Hvis der findes en fornuftig

løsning på tilkørselsforholdene, vil Regionsrådet se på sagen på ny (jf. Regionsrådsmøde den 13. december

2011).

Det har ikke været muligt for indvinder at opnå enighed med lodsejer / nabo til det foreslåede graveområde

omkring en mulig alternativ adgangsvej uden om Sdr. Onsild by. Det er ikke muligt at ekspropriere til

vejadgang. På baggrund deraf og efter en dialog med Mariagerfjord Kommune samt indvinder har

administrationen foreslået en retningslinje, hvori der alene kan gives en tilladelse til en indvinding på op til

30.000 m 3 sand, grus og sten om året samlet for alle de tilladelser, der gives i området.

Forslag til ny retningslinje:

For graveområdet ved Sdr. Onsild i Mariagerfjord Kommune kan der alene gives

tilladelse til en indvinding på op til 30.000 m 3 sand, grus og sten om året samlet for

alle de tilladelser, der gives i området.

Bliver der på et senere tidspunkt etableret en alternativ tilkørselsvej til området, der

går uden om den bymæssige bebyggelse, kan grænsen for den maksimale årlige

indvinding tages op til revision.

Udvalget for teknik og Miljø, Mariagerfjord Kommune, har på møde den 7. maj 2012 foretaget en revurdering

af adgangsforholdene ved Sdr. Onsild. Der tillades en max. råstofmængde på 50.000 m 3 pr. år og transport

af råstoffer kan foregå som hidtil af Sønder Ulstrupvej.

Indvinder har under den supplerende høring ønsket en forøgelse af den maksimale indvinding fra 30.000 m 3

til 50.000 m 3 , idet udbud og efterspørgsel i bygge og anlægsbranchen har svinget en del de senere år og

også vil svinge fremover. Således har indvinder i de sidste 5 år indvundet gennemsnitlig ca. 31.000 m 3 , men

et år kun ca. 26.000 m 3 og et andet ca. 41.000 m 3 . På baggrund af disse udsving ønsker indvinder grænsen

hævet til 50.000 m 3 .

I perioden 2000 til 2006 blev der gennemsnitligt indvundet ca. 7.000 m 3 pr. år. Således er indvindingen

steget markant med en yderligere tilladelse gældende fra 2007. Det er i den sammenhæng, at

administrationen vurderer, at den maximale indvinding bør være 30.000 m 3 .

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at bibeholde området som interesseområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller til Regionsrådet, efter dialog med Mariagerfjord Kommune og indvinder, at der i

råstofplan 2012 medtages en retningslinje, hvori det skal præciseres at Mariagerfjord Kommune i deres

vilkårsstillelse i forbindelse med en råstoftilladelse skal fastsætte en årlig indvinding på 30.000 m 3 .

Derved kan transporten til og fra graveområdet fastholdes på det nuværende niveau.


TISTED – Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Jævnfør administrationens ressourceberegning af de tilgængelige råstoffer i regionen, er råstofressourcer

med samme råstofkvalitet som ved Tisted (betonsand) knappe.

Kulturstyrelsen bemærker, at arealerne omkring de to oldtidshøje (Troldhøje) burde bevares intakte og

anbefaler derfor, at graveområdet mod syd indskrænkes.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at fastholde området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om at arealet fastholdes som graveområde i

Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


TOFTE – Mariagerfjord Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Jævnfør administrationens ressourceberegning af de tilgængelige råstoffer i regionen er råstofressourcer

med samme råstofkvalitet som ved Tofte (stabilgrus) knappe.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at fastholde området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Der er ikke indkommet bemærkninger i 2. offentlighedsfase.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om at udlægge arealet som graveområde i

Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


DET GULE HUS – Morsø Kommune


Vurdering

Der er her tale om en mindre udvidelse af et eksisterende graveområde. Regionsrådet gav 14. september

2009 samtykke til at grave udenfor det udlagte graveområde på et mindre areal nord for ”Det gule Hus”.

Arealet er som en del af moler-fabrikken og tilhørende aktiviteter en del af moler-museet, og kortlagt som

værdifuldt og beskyttelsesværdig kulturmiljø. Selve Det gule hus, som ligger på arealet er en tidligere

direktørvilla til moler-fabrikken, og har en bevaringsværdi i den høje ende af skalaen (3). En vandrerute går

gennem arealet.

Graveområdet er beliggende i et særligt geologisk interesseområde og skal dermed søges anvendt på en

sådan måde, der sikrer bevaring af området. Det foreslåede graveområde er ligeledes beliggende i et

landskabeligt beskyttelsesområde.

Det foreslåede område ligger ca. 375 m fra nærmeste Natura 2000 område, med en række

habitatnaturtyper, § 3 beskyttede arealer og marine områder, som er hjemsted for værdifuldt og beskyttet

dyre- og planteliv. Naturområderne vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af en evt. råstofindvinding,

såfremt de påkrævede tilladelser indhentes forud for indvinding.

Graveområdet er endvidere beliggende indenfor kystnærhedszonen indenfor beskyttelseszonen.

Beskyttelseszonen er en planlægningszone jf. planloven. Byggeri og anlæg samt indgreb eller ændringer i

arealanvendelsen kan kun finde sted hvis det kan ske uden at påvirke de landskabelige karakteristika,

udsigterne og de visuelle sammenhænge.

De berørte parter i området er blevet hørt i forbindelse med den supplerende høring, de blev gennemført i

juli og august 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udvidelsen af graveområdet vedtages, og det er så op til

en aftale mellem Morslands Historiske Museum og molerindvinderne hvordan gravningen skal tilrettelægges

omkring bygningerne.


STÆRHØJ – Morsø Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af moler.

Region Nordjylland har foretaget en vurdering af miljøpåvirkningerne forbundet med en eventuel

råstofindvinding ved Stærhøj i Morsø Kommune.

Rammerne for miljøvurderingen er en indledende scoping, hvor alle lovens parametre inddrages.

Forslag til graveområde ved Stærhøj er beliggende i det åbne land umiddelbart ved et eksisterende

graveområde. Det foreslåede område er et mindre område på 1,82 ha. Det foreslåede område ligger ca. 7,3

km fra nærmeste Natura 2000 område og dette vurderes ikke at blive påvirket af en evt. råstofindvinding.

Det foreslåede graveområde er beliggende i et landskabeligt beskyttelsesområde. Ændret arealanvendelse

må kun finde sted såfremt det styrker områdets karakter, tilstand m.m. Undtaget er dog områder der indgår i

den regionale råstofplan.

Graveområdet er endvidere beliggende indenfor kystnærhedszonen indenfor beskyttelseszonen.

Beskyttelseszonen er en planlægningszone jf. planloven. Byggeri og anlæg samt indgreb eller ændringer i

arealanvendelsen kan kun finde sted hvis det kan ske uden at påvirke de landskabelige karakteristika,

udsigterne og de visuelle sammenhænge.

Graveområdet er beliggende i et geologisk interesseområde og skal dermed søges anvendt på en sådan

måde, der sikrer bevaring af området.

Damolin, som råstofindvinder, har foreslået at det eksisterende graveområde udvides mod syd, for at opnå

en bedre udnyttelse af materialerne.

Der er gjort indsigelse fra 10 naboer og borgere i området. Indsigelserne er begrundet i bekymringer for

forringelse af den landskabelige værdi. I naboernes indsigelse er der lagt vægt på, at en rykning af

gravegrænsen mod syd vil forstærke det landskabelige indgreb betydeligt, idet denne udvidelse foregår på

bakkens syd skråning. Det kan derfor have afgørende indflydelse på oplevelsen, hvor langt mod syd der

graves.

De statslige myndigheder har gjort indsigelse imod området, idet konsekvenserne for kystlandskabet ved

udvidelsen af graveområdet Stærhøj ikke er beskrevet og vurderet i et omfang, der gør det muligt at vurdere

om de kystlandskabsmæssige interesser er tilgodeset i tilstrækkeligt omfang.

Administrationen har udarbejdet en uddybende gennemgang af de kystlandskabelige og øvrige

landskabelige forhold omkring Stærhøj og den foreslåede udvidelse af det eksisterende graveområde. De

statslige myndigheder har på den baggrund valgt at frafalde deres indsigelse.

I det forslag, der blev sendt ind af Morsø Kommune om udvidelse af graveområdet lå sydgrænsen for

udvidelsen ca. 75 meter fra skellet mellem matr. Nr. 12a og 2a. Damolin har siden efter nærmere studier af

geologien, fundet at den interessante del af molerforekomsten kun strækker sig ca. 30 meter syd for skellet,

og har derfor foreslået at reducere arealet til at strække sig 40 meter syd for skellet, hvilket betyder at

udvidelsen af graveområdet reduceres fra at omfatte ca. 1,8 ha til at omfatte ca. 0,6 ha.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvidelsen af graveområdet indskrænkes til at udgøre de 0,6 ha, som Damolin

har foreslået i deres seneste høringssvar. Denne indskrænkning betyder en væsentlig reduktion i indsigten

for de nærmeste naboer, som har været meget bekymret for udvidelsen.


SDR. HERREDS PLANTAGE – Morsø Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Generelt er der mange naturinteresser særligt i plantagen umiddelbart nord for det eksisterende

graveområde. Den nordlige del af plantagen er desuden udlagt som landskabeligt beskyttelsesområde.

Råstofindvinding i områderne uden for selve plantagen ventes ikke at have en væsentlig indvirkning på

andre interesser i området. Derimod vurderes råstofindvinding i plantagens nordøstlige del at have en

væsentlig negativ indvirkning, på grund af specielt natur og kulturhistoriske interesser. Store dele af

plantagen er udlagt af kulturstyrelsen som kulturarvsarealer.

Sammenfattende kan det konkluderes, at den nordlige del af Sønder Herreds Plantage indeholder flere

landskabelige, biologiske og kulturhistoriske elementer, der kan påvirkes negativt af råstofindvinding. Et par

af de indkomne forslag ligger i dette område. Regionsrådet besluttede derfor på mødet den 13. december

2011 at afvise disse områder i forslag til Råstofplan 2012, dels på grund af naturinteresserne og dels på

grund af de kulturhistoriske interesser.

De øvrige forslag ligger udenfor skovområdet. Vest for det eksisterende graveområde har kortlægningen

påvist muligheder for yderligere forekomster i Ejstrup Mark som en fortsættelse af de forekomster der er

indvundet i det eksisterende graveområde. Ligeledes har kortlægningen påvist muligheder for at der er

forekomster umiddelbart nord for plantagen ved Ovtrup samt i et større område nordøst for plantagen ved

Mollerup. I den sydlige og sydvestlige del af det sidstnævnte forslag begrænses indvindingsmulighederne

dog af kulturhistoriske interesser.

I disse tre områder vurderes det, at råstofindvinding ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på andre

interesser i området. Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at de tre områder Ejstrup

Mark, Ovtrup og Mollerup udlægges til graveområder i forslag til Råstofplan 2012.

I den anden offentlighedsfase er der yderligere kommet forslag om at udlægge et areal mere syd for Ovtrup

(Ovtrup Vest) og et areal mere vest for Mollerup. Der er ikke i den supplerende høring kommet væsentlige

indvendinger imod også at udlægge disse arealer til graveområder i Råstofplan 2012.

De områder, der foreslås udlagt vurderes ifølge kortlægningen af råstoffer, at rumme henholdsvis ca. 0,5

mio. m 3 (Ejstrup Mark) og ca. 1 mio. m3 (Ovtrup) og ca. 8 mio. m 3 (Mollerup). Sammenholdt med at der

vurderes at være en restressource i det eksisterende graveområde på ca. 2 mio. m 3 , vurderes det at det

samlede område indeholder ressourcer til ca. 30 - 40 års indvinding med den indvindingstakt der er i dag.

Indstilling

Administrationen indstiller at Regionsrådet fastholder udlægget af de tre områder Ejstrup Mark, Ovtrup og

Mollerup til graveområder ved den endelige vedtagelse af Råstofplan 2012.

Administrationen indstiller desuden, at de to områder Ovtrup Vest og Mollerup Vest, som blev foreslået i 2.

offentlighedsfase også udlægges til graveområder ved den endelige vedtagelse af Råstofplan 2012

Endelig indstiller administrationen at Regionsrådet afviser forslagene om at udvide graveområdet inde i

plantagen og umiddelbart øst for plantagen på grund af væsentlige naturinteresser og kulturhistoriske

interesser, der taler imod råstofindvinding.

Med hensyn til det eksisterende graveområde fastholdes afgrænsningen i Råstofplan 2012, men frem til

næste revision af råstofplanen skal det vurderes, om de større, færdigafgravede arealer kan tages ud af

råstofplanen.


SØRUP SYD – Rebild Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Det foreslåede graveområde ved Sørup Syd er primært dækket af landbrugsarealer. Vest for graveområdet

ligger et større område med fredskov. Nord for Sørup Syd er et eksisterende graveområde, Sørup.

En enkelt ejendom er beliggende inden for Sørup Syd området og flere er beliggende tæt ved området.

Et enkelt ikke fredet fortidsminde er beliggende inden for det foreslåede graveområde. Graveområdet ligger

delvist i et værdifuldt kulturmiljø ved Hjedsbæk Plantage.

Endvidere er cirka 2/3 af Sørup Syd beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ca.

1/3 er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). En mindre del af Sørup Syd er beliggende i

et nitratfølsomt indvindingsopland.

Rebild Kommune har ingen bemærkninger til forslaget om udlæg af området Sørup Syd.

En nabo har udtrykt bekymring omkring de landskabelige træk i området, idet området karakteriseres ved en

stor og markant bakke, der skaber to dalstrøg med tilløb til Guldbækken. Der ønskes en grave- og

efterbehandlingsplan, der tager mest mulig hensyn til bakken, samt indbefatter en landskabelig kreativ

efterbehandling af graveområdet.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at medtage området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om at udlægge arealet som graveområde i

Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


ØSTER HORNUM – Rebild Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Øster Hornum blev i 2001, på baggrund af Nordjyllands Amt råstofkortlægning, medtaget som graveområde i

Regionsplanen.

Graveområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og grænser op til et

indvindingsopland til et vandværk. I den nordlige del af graveområdet ligger grundvandsspejlet forholdsvist

højt.

Rebild Kommune ønsker fortsat, at området udtages som graveområde, grundet drikkevandsinteresser,

gravhøjen Tinghøj, der er centralt beliggende i området samt et ca. 1,6 ha stort § 3-overdrev i områdets

sydlige del. Rebild Kommune ønsker ikke tilstanden af dette område ændret.

Danmarks Naturfredningsforening, Rebild ønsker ligeledes området udtaget, idet en fremtidig

råstofindvinding vil skabe en uacceptabel trafikbelastning igennem Øster Hornum.

Guldbæk- og Øster Hornum Borgerforeninger ønsker området udtaget, grundet befolkningstætheden i

området og grundet den rekreative værdi området imellem de to landsbyer har. Et samarbejde mellem blandt

andre Rebild Kommune, Friluftsrådet og Guldbæk og Øster Hornum Borgerforeninger har ført til etableringen

af Kløverstier og Spor i Landskabet mellem de to byer.

Guldbækstien er anlagt i 2012 og går igennem den nordlige del af graveområdet.

Naboer ved den sydøstlige del af graveområdet påpeger det naturskønne landskab som findes mellem Øster

Hornum og Guldbæk, ligesom de udtrykker bekymring over den øgede trafikale belastning i området.

En lodsejer i området har givet udtryk for, at man ikke ønsker råstofindvinding på ejendommen.

I henhold til en Råstofkortlægning foretaget i 2000 findes de tykkeste forekomster i den sydlige del af

området. Med lagtykkelser fra 5 til 10 meter er det beregnet, at området i alt indeholder ca. 6 mio. m 3 sand

og grus. Heraf vil det formentlig være muligt at udnytte op til ca. 3 mio. m 3 , når der tages hensyn til

bebyggelse, veje samt fortidsminder.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at bibeholde området som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet udtager den sydlige del af graveområdet i Råstofplan 2012. Dvs.

arealet beliggende syd for Gammel Viborgvej. Den resterende del af graveområdet fastholdes.

Denne indskrænkning bevirker en større hensyntagen til de landskabelige interesser, som området syd for

Gammel Viborgvej rummer i form af kuperet terræn med mosaik af dyrkede jorder, overdrev og §3naturbeskyttede

områder.

Området nord for Gammel Viborgvej rummer ikke større landskabelige eller biologiske interesser.


BLÆRE – Vesthimmerlands Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af sand, grus og sten.

Indenfor det foreslåede graveområde ved Blære ligger to fredede fortidsminder med beskyttelseslinje.

Beskyttelseslinjer fra to andre fortidsminder rækker ind over graveområdet.

Endvidere er der registreret flere ikke fredede fortidsminder inden for området, ligesom to beskyttede sten-

og jorddiger er beliggende i den nordlige del af graveområdet.

Forslaget til graveområde ligger knap 1 km vest for Halkær Ådal, der er en del af EF-habitatområde nr. 15

(Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). Der er, indenfor forslaget til graveområdet, enkelte arealer

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Forslaget til graveområde er, for en stor dels vedkommende, beliggende i områder med særlige

drikkevandsinteresser.

Danmarks civile Hundeførerforening udtrykker bekymring ved udlæg af graveområdet, idet de er daglige

brugere på en mindre del af området, ligesom de udtrykker bekymring for den påvirkning det kan påføre

foreningens økonomi og sociale liv.

DN-Samrådet udtrykker tilfredshed med det i forslaget til Råstofplan 2012 udlagte område, der tilgodeser

Ravndal, samt ikke medtager området syd for Svenstrupvej og vest for Blærevej.

Vesthimmerlands Kommune, Natur- og Miljøafdelingen ser ligeledes positivt på, at Ravndal ikke foreslås

udlagt som graveområde, idet dette ville være helt uforeneligt med naturinteresserne i området.

I forhold til grundvandsinteresserne påpeges det, at det er kommunen, der i deres vilkårsstillelse fastsætter

vilkår, der tilgodeser grundvandet og hvorledes området reetableres.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at reducere interesseområdet med Ravndal

slugten og området umiddelbart øst for. Det resterende interesseområde blev udlagt som graveområde i

forslag til Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet vedtager forslaget til graveområde som vedtaget i forslag til

Råstofplan 2012. Dvs., at interesseområdet fra Råstofplan 2008 reduceres med slugten Ravndal og området

umiddelbart øst for, der udtages grundet de særlige naturinteresser. De resterende arealer udlægges som

graveområde i Råstofplan 2012.


FJELLERAD – Aalborg Kommune


Vurdering

De foreslåede udvidelser af graveområdet dækkes dels af dyrket mark og dels af planteskole, og der

vurderes ikke at være værdifulde naturområder i nærheden som vil blive påvirket af råstofindvinding. Dog

kan der findes fredede, sjældne eller beskyttede arter, særligt på det østlige areal, hvor der bl.a. er en ældre

træbevoksning og mulige levesteder for flere bilag IV arter. Der ligger, i den omtalte træbevoksning, en

bevarelsesværdig bygning, hvorfor denne med sine nærmeste omgivelser bør efterlades urørt. Da der ikke

forventes gravning under grundvandsspejlet, og dermed ikke forventes en vandstandssænkning, vurderes

de nærliggende vandhuller ikke at blive påvirket.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Derudover vil øget tung

trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Det vurderes dog at relativt få menneske vil

påvirkes, og disse primært af transporten. Øgningen af negative påvirkninger vurderes at være begrænset,

da der er grusgrav på naboarealet i forvejen.

Hele det foreslåede graveområde ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor

indvindingsopland til vandværk. Der ligger dog et vandværk uden kortlagt indvindingsopland i nærheden, og

man bør derfor være særligt opmærksom på disse forhold i en evt. råstoftilladelse. Der er altid en vis risiko

for udledning af uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes her at være lille.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udlægge arealet til graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udvidelsen af graveområdet ved Fjellerad fastholdes ved

den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området.


GRINDSTED – Aalborg Kommune


Vurdering

De foreslåede graveområder er dækket af dyrkede marker. Dog går Møgelkær Grøft, som er en del af Geråsystemet

langs med områderne, og der ligger et vandhul i det østlige område. Der kan være sjældne,

fredede eller beskyttede arter af dyr eller planter tilstede. Da der graves under grundvandsspejlet vil der

frilægges vandflade, og der er en lille risiko for vandstandssænkning og påvirkning af grundvandet.

Lerindvinding er dog normalt ikke en forurenende proces. Åen og vandhullet kan ligeledes påvirkes såfremt

der sker en vandstandssænkning, men risikoen vurderes at være lille. Der vil sandsynligvis blive

efterbehandlet til natur, da der vil opstå søer.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj og muligvis vibrationer. Derudover vil øget

tung trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Det vurderes dog at relativt få menneske

vil påvirkes, og disse primært af transporten. Øgningen af negative påvirkninger vurderes at være

begrænset, da der er lergrav på naboarealet i forvejen.

De foreslåede graveområder ligger i område med drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsopland til

vandværk. Der er ca. 800 m til nærmeste vandforsyningsboring. Der er altid en vis risiko for udledning af

uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes her at være relativt lille, da lerindvinding

normalt ikke er en forurenende proces.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udlægge arealet til graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Grindsted fastholdes ved

den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området.


MELSTED – Aalborg Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde ligger nær Hirtshalsmotorvejen på et lavbundsareal, og er i dag hovedsageligt

kulturenge/dyrkede marker. Dele er registreret som § 3 eng, men der er tvivl om status både inden for og

uden for registreringen, da denne er gammel. Umiddelbart nord for det foreslåede graveområde ligger en

tidligere/aktiv lergrav, hvor der er opstået søer. Det kan ikke udelukkes at disse naturarealer vil påvirkes, hvis

der mod forventning sker en vandstandssænkning, og dette bør undersøges inden en evt. råstoftilladelse

gives.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj og muligvis vibrationer. Derudover vil øget

tung trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. En rekreativ rute (cykelsti) er

sammenfaldende med dele af transportvejen. Det vurderes dog at relativt få mennesker vil påvirkes, og

disse primært af transporten

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udlægge arealet til graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Hvorupgård Borgerforening påpeger, at en fremtidig råstofindvinding vil bevirke en væsentlig øget tung trafik,

idet en del af transportvejen benyttes som skolevej for de af Hvorupgårds børn, der går i skole i Vestbjerg.

Ligeledes påpeges det, at en øget tung trafik vil påvirke de omkringliggende ejendomme negativt, som

vibrationer og sætningsskader.

Disse bemærkninger støttes yderligere af naboer og beboere langs transportvejen.

Der er ikke kendskab til interesser indenfor kulturarv eller geologi på de berørte arealer. Dog ligger en række

bygninger med middelhøj bevaringsværdi langs transportvejene, og en enkelt på samme matrikel som det

foreslåede graveområde.

Trafikstyrelsen påpeger, at arealet ligger nærmere end 13 km. fra Aalborg Lufthavn, og påpeger i den

forbindelse risikoen for ”bird-strikes”, hvis der opstår søer efter endt indvinding. Firmaet har til det peget på

muligheden for løbende at fylde lergraven op med jord tilkørt udefra.

Da området ligger indenfor indvindingsoplandet til to vandværker vil dette være i strid med

jordforureningslovens § 52 om tilførsel af rent jord til råstofgrave.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udlægget af graveområdet ved Melsted frafaldes, da efterbehandlingen af

arealet vil være uforeneligt med flysikkerheden i Aalborg Lufthavn, eller alternativt uforeneligt med den

praksis, som Region Nordjylland har med hensyn til jordforureningslovens § 52.


KONGERSLEV – Aalborg Kommune


Vurdering

Graveområde til indvinding af kalk.

Den foreslåede udvidelse af graveområdet er dækket af dyrkede marker, og selv om der er meget værdifuld

habitatnatur med høj biodiversitet i nærområdet vurderes naturområderne ikke at påvirkes negativt. Der bør

dog foretages en nærmere undersøgelse af direkte og indirekte påvirkninger af disse inden råstofindvinding

påbegyndes. Arealet ligger i en større landskabs- og naturkile og "særligt værdifuldt landbrugsområde".

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Derudover vil øget tung

trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Det vurderes dog at relativt få menneske vil

påvirkes, og disse primært af transporten. Øgningen af negative påvirkninger vurderes at være begrænset,

da der er kalkværk på stedet i forvejen. På sigt vil ændringen fra landbrugsareal til natur muligvis være en

fordel for befolkningen og naturen, men negativt for jordbrugserhvervet.

Hele det foreslåede graveområde ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men ligger

umiddelbart udenfor indvindingsopland til vandværk. Der er dog flere vandforsyningsboringer i nærheden,

man bør derfor være særligt opmærksom på disse forhold i en evt. råstoftilladelse. Der er altid en vis risiko

for udledning af uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand.

Hele graveområdet ligger i "større uforstyrret landskab", hvor forstyrrelser jf. kommunens retningslinjer bør

undgås, samt i geologisk interesseområde. En ganske lille del ligger i geologisk beskyttelsesområde.

Derudover vurderes der ikke at være kulturmæssige eller landskabsmæssige elementer at tage hensyn til

inden for det konkrete areal.

En enkelt ejendom er beliggende umiddelbart nord for den foreslåede udvidelse. Det må forventes at en

tilladelse til indvinding i området vil indeholde vilkår, som fastsætter en afstand og vilkår i øvrigt, som tager

de fornødne hensyn til ejendommen ved råstofindvinding.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at medtage forslaget om udvidelse af

graveområdet ved Kongerslev i forslag til Råstofplan 2012. Samtidig blev det besluttet at tage et areal i den

sydvestlige ende af det eksisterende graveområde ud af Råstofplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at ændringerne af graveområdet ved Kongerslev fastholdes

ved den endelige vedtagelse af råstofplanen.


SEJLFLOD – Aalborg Kommune


Vurdering

De foreslåede graveområder er dækket af dels dyrket mark, dels skove og overdrevslignende arealer. Da

området er rigt på kalk kan der f.eks. have udviklet sig værdifulde naturtyper som kalkrige overdrev på

arealerne. Disse, samt skovområderne, kan være hjemsted for fredede, sjældne eller beskyttede arter, som

er indvandret fra de nærliggende lokaliteter hvor de er observeret. Området ligger delvist i en økologisk

forbindelse og i kilen Lindenborg Åbåndet, men disse sammenhænge vurderes dog ikke at påvirkes

væsentligt af evt. råstofindvinding.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Området ligger tæt på

byzone. Derudover vil øget tung trafik udgøre en sikkerhedsrisiko, særligt for bløde trafikanter. Det vurderes

dog at relativt få menneske vil påvirkes, og disse primært af transporten.

De foreslåede graveområder ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor

indvindingsopland til vandværk. Der ligger dog et vandværk med indvindingsopland ca. 250 m syd for

området. Der bør således foretages særlige beskyttelsesforanstaltninger, og man bør være særligt

opmærksom på disse forhold i en evt. råstoftilladelse. Der er dog ca. 36-60 meter ned til grundvandet. Der er

altid en vis risiko for udledning af uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes her at

være lille.

Tofthøj, som er en stenalder rundhøj, samt i alt seks ikkefredede fortidsminder ligger inden for de foreslåede

graveområder. Sejlflod Kirke ligger bare 45 m fra området, og byggelinjen og fjernbeskyttelseslinjen rækker

ind i området. Størstedelen af det foreslåede graveområde ligger i "større uforstyrret landskab".

Området ligger på sejlflod Kridtø. Området ligger i geologisk beskyttelsesområde, og i geologisk

interesseområde, og jf. Miljøministeriet i "Værdifulde geologiske områder"og "Nationale Geologiske

Interesseområder". De geomorfologiske konturer omkring bakkeøen bør således bevares intakte.

Regionsrådet vedtog på mødet den 13. december 2011 ikke at udlægge arealet som graveområde i forslag

til Råstofplan 2012. Dette begrundedes med, de store geologiske og landskabelige interesser, der er knyttet

til området, samt de store kulturhistoriske interesser og den bynære beliggenhed. Endelig er nærheden til

Sejlflod kirke også et element der er vigtigt i begrundelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at beslutningen om ikke at udlægge arealet som

graveområde i Råstofplan 2012 fastholdes ved den endelige vedtagelse.


LILLEVORDE – Aalborg Kommune


Vurdering

Det foreslåede graveområde er dækket af skov. Skovområdet, kan være hjemsted for fredede, sjældne eller

beskyttede arter, som er indvandret fra de nærliggende lokaliteter hvor de er observeret.

Der vil være visse gener for den nære befolkning i form af støj, støv og vibrationer. Øgningen af negative

påvirkninger vurderes at være begrænset, da der er grusgrav på naboarealet i forvejen.

Det foreslåede graveområde ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor

indvindingsopland til vandværk. Der ligger dog private vandforsynings-boringer indtil 30 m fra området. Der

bør således foretages særlige beskyttelsesforanstaltninger, og man bør være særligt opmærksom på disse

forhold i en evt. råstoftilladelse. Der er dog ca. 36-60 meter ned til grundvandet. Der er altid en vis risiko for

udledning af uønskede stoffer til natur, vandløb og grundvand, men den vurderes her at være lille.

Det foreslåede graveområde ligger i "større uforstyrret landskab".

Det foreslåede graveområde ligger på Sejlflod Kridtø, som er en markant bakkeø der rejser sig fra den

omkringliggende Litorina-havbund. Det foreslåede graveområde ligger i geologisk interesseområde, og jf.

Miljøministeriet i "Værdifulde geologiske områder" og "Nationale Geologiske Interesseområder". De

geomorfologiske konturer omkring bakkeøen bør således bevares intakte. Det foreslåede område ligger

centralt på bakkeøen, og berører således ikke disse konturer.

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2011 at udlægge arealet til graveområde i forslag til

Råstofplan 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Regionsrådet, at udlægget af graveområdet ved Lillevorde fastholdes ved

den endelige vedtagelse af råstofplanen. Indstillingen begrundes med, at det i miljøvurderingen kun i

begrænset omfang er fundet at råstofindvinding vil påvirke natur- og miljøinteresser i området.

More magazines by this user
Similar magazines