UCRETE® - sikkerhed for den kemiske industri - Basf

basf.cc.dk

UCRETE® - sikkerhed for den kemiske industri - Basf

UCRETE ® - sikkerhed

for den kemiske industri

UCRETE ®


Indhold

3

4

5

6

8

10

Indledning

Temperaturbestandighed

Antistatisk gulvbelægning

Kemisk resistent gulvbelægning

Overvejelser med hensyn til konstruktion

Valg af produkt


UCRETE industrigulve

UCRETE ® Industrigulve er specielt beregnet til at opfylde

de krav, den kemiske industri stiller til gulvbelægninger for

procesområder, samt til at levere holdbare belægninger

til sekundære inddæmninger, brandvægge, sumpe og

afløbskanaler.

Takket være UCRETE ®

s bindemiddel på basis af polyure-

tanharpiks til hårdt belastede gulve opnås belægninger,

der tåler fugtighed, og som kan anvendes både indendørs

og udendørs. Belægningerne har en fremragende mod-

standsdygtighed over for en lang række kemikalier, kraftig

stødbelastning og termiske chok.

Vores kompetence bygger på mere end 40 års erfaring

inden for hele den kemiske industri. Denne ekspertise,

som vi har opnået via mange projekter kloden rundt,

danner grundlaget for vores kontinuerlige arbejde inden

for forskning og udvikling af innovative produkter for at

opfylde vores kunders krav. For at sikre et så godt resultat

som muligt påføres alle vore UCRETE ®

belægninger af

særligt uddannede specialister.

Vores UCRETE ®

produktionsfaciliteter råder over et miljø-

styringssystem, som er certificeret iht. ISO 14001, og et

kvalitetsstyringssystem, som er certificeret iht. ISO 9001.

UCRETE ®

industrigulvsystemer er testede og godkendte

iht. de relevante standarder for CE-mærkning.

Inden for den kemiske industri opfylder UCRETE ®

en

række funktioner:

• Det beskytter konstruktioner af beton og blødt stål mod

aggressive kemikalier.

• Det sørger for at opfange utilsigtet udslip/spild og

beskytter således miljøet.

• Det danner en sikker overflade til gående og kørende

trafik.

• Det hjælper med til at holde styr på uønsket statisk

elektricitet, som kan påvirke elektronisk udstyr eller

forårsage støveksplosion eller eksplosion af opløsningsmidler.

For at opfylde alle disse funktioner korrekt i overensstemmelse

med specifikationerne kræves et godt konstrueret

underlag samt en god detailplanlægning.

Med BASF har du en samarbejdspartner, der ønsker at

kende og forstå dine krav, og som vil gøre en indsats

for at finde frem til en helstøbt løsning, der passer bedst

muligt til dine behov.


Temperaturbestandighed

De enestående UCRETE ®

polyuretanharpiks systemer til

hårdt belastede gulve begynder først at blive bløde, når

temperaturen kommer op over 130 °C. I kombination med

deres høje elasticitet gør dette, at UCRETE ®

gulvene er

modstandsdygtige over for høje temperaturer og ekstreme

termiske chok. UCRETE ®

industrigulve er i stand til at

modstå hyppig og regelmæssig udledning af kogende

vand.

Det er indlysende, at omgivelser, hvor der forekommer

ekstreme termiske choksituationer, kræver et godt kon-

strueret underlag. Der skal især tages højde for de poten-

tielt store termiske bevægelser i underlaget.

Ved at forøge tykkelsen beskyttes selve vedhæftningen

mellem belægning og underlag mod de enorme kræfter,

der opstår på grund af termisk chok. UCRETE ®

tilbyder

fire forskellige specifikationer for tykkelser mellem 4 og 12

mm, passende til de fleste ekstreme omgivelser.

Mindre spild har ikke nok energi til at kunne beskadige

et UCRETE ® gulv. Således vil f.eks. en kop kaffe med en

temperatur på 95 °C ikke kunne beskadige et 4 mm-gulv.

Bemærk, at temperaturen har stor indflydelse på

kemiske stoffers reaktionsevne og aggressivitet.

Modstandsdygtigheden mod kemikalier ved høje

temperaturer bør bekræftes ved at slå op i tabellerne om

kemikalieresistens (side 6) eller ved at indhente oplysning-

er hos BASF Construction Chemicals Denmark A/S.

Specifikationer for forskellige tykkelser

mm

fuldt modstandsdygtigt over for temperaturer

op til 60 °C.

UCRETE ® RG, MF, MT, DP, HPQ (PU & EP)

6 mm

fuldt modstandsdygtigt over for temperaturer

op til 70 °C og lettere damprensning.

UCRETE ® RG, MT, DP, UD200, HPQ (PU), UD200SR

9 mm

fuldt modstandsdygtigt over for temperaturer

op til 120 °C og intensiv damprensning.

UCRETE ®

1 mm

RG, DP, UD200, TZ, HF100RT, UD200SR

fuldt modstandsdygtigt over for temperaturer

op til 130 °C og lejlighedsvist udslip op til 150 °C

samt intensiv damprensning.

UCRETE ® UD200, TZ, UD200SR


Antistatisk gulvbelægning

Uønsket statisk elektricitet

• medfører uønsket ophobning af støv

• kan give ubehag

• kan beskadige elektronisk udstyr

• kan antænde blandinger af luft og

opløsningsmiddel eller luft og støv

Overalt, hvor der anvendes eller opbevares opløsnings-

midler, er der risiko for, at der dannes eksplosive damp-

/luftblandinger. En elektrostatisk udladning kan levere

tilstrækkelig energi til at antænde en sådan blanding,

hvilket ofte medfører en eksplosion.

Tilsvarende kan der overalt, hvor der håndteres eller

opstår fint organisk pulver under forarbejdning, dannes

pulver/luftblandinger, der kan give støveksplosioner, hvis

disse antændes.

Antistatiske UCRETE ®

gulve leverer den modstands-

dygtighed mod kemikalier og opløsningsmidler, som

er nødvendig for gulve inden for procesområder eller

sekundære inddæmninger, kombineret med de egen-

skaber for statisk afledning, som er nødvendige for at

få styr på uønsket statisk elektricitet.

Antistatiske gulve fås i en række overfladeprofiler, fra

glatte gulve og terrazzogulve, beregnet til clean rooms til

strukturerede gulve, der kan anvendes i omgivelser, hvor

der forventes meget fedt, f.eks. læsseområder til tank-

skibe eller tankvogne.

Et antistatisk gulv kan kun udgøre en del af de samlede

foranstaltninger til eliminering af uønsket statisk aflad-

ning, og skal anses som en integreret del af en helstøbt

strategi, som indeholder f.eks. konstruktion og jording af

produktionsanlæg og andet udstyr samt brug af spænde-

bånd og ikke mindst korrekt tøj og fodtøj. For yderligere

vejledning henvises til British Standard BS 5958 'Code

of practice for control of undesirable static electricity'

(Regler for styring af uønsket statisk elektricitet).

Antistatiske UCRETE ® gulve virker på en sådan måde,

at de spreder den statiske elektricitet til jorden. For at

forhindre, at personale, der arbejder på arealet, bliver

opladet via induktion eller friktion, skal personalet være

elektrisk forbundet med gulvet, hvilket betyder, at de skal

bære antistatisk fodtøj.

Specifik modstand iht. EN 1081

UCRETE ®

MF AS Rg < 10 6

Ω

UCRETE ®

DP 10 AS Rg < 10 6

Ω

UCRETE ® DP 0 AS Rg < 10 6 Ω

UCRETE ®

HPQ AS Rg < 10 6

Ω

UCRETE ® TZ AS Rg < 10 6 Ω


Kemisk resistent gulvbelægning

6

Kemikalie Konc. Temp. UCRETE ®

Kemikalie Konc. Temp. UCRETE ®

% °C alle typer % °C alle typer

Acetaldehyd 100 20 R Kuldisulfid 100 20 B

Acetone 100 20 B Kulstoftetrachlorid 100 20 R

Adipinsyre Mættet 20 R Laurinsyre 100 60 R

Ammonium hydroxide Malesyre 30 20 R

(salmiakspiritus) 28 20 R Malesyreanhydrid 100 20 R

Anilin 100 20 R Metanol (træsprit) 100 20 R

Antifrostmiddel Methacrylsyre 100 20 R

(ethylenglycol) 100 20 R Methylenchlorid 100 20 B

Aqua regia Methyletnylketon 100 20 B

(kongevand) — 20 B Methylmethacrylat 100 20 R

Benzen Mineralolier 20 R R

(stenkulsnafta) 100 20 B Mineralsk terpentin — 20 R

Benzin — 20 R Motorolie — 20 R

Benzoesyre 100 20 R Myresyre 40 20 R

Benzoylchlorid 100 20 R 70 20 R

Blod — 20 R 90 20 R

Bremsevæske — 20 R 100 20 R

Brintoverilte 30 20 R Mælk — 20 R

Butanol 100 20 R Mælkesyre 5 20 R

Calciumchlorid 50 20 R 25 60 R

Calciumhypochlorit Mættet 20 R 85 20 R

Caprolactam 100 20 R 85 60 R

Caprinsyre (decansyre) 100 20 R Natriumhypochlorit 15 20 R

Chloreddikesyre 10 20 R “N, N-dimethylacetamide” 100 20 IR

50 20 B N-methylpyrollidone 100 20 IR

Chloroform 100 20 B Oliesyre 100 20 R

Chlorvand Mættet 20 R 100 80 R

Chromsyre 20 20 R Oleum — 20 B

30 20 R Paraffin — 20 R

Citronsyre 60 20 R Perchlorethylen 100 20 R

Cyclohexan 100 20 R Petroleum — 20 R

100 60 R Phenol 5 20 B

Denatureret alkohol Phenylsvovlsyre 10 20 R

(kogesprit) — 20 R Phosphorsyre 40 85 R

Diethylenglycol 100 20 R 50 20 R

Dimethylformamid 100 20 IR 85 20 R

Eddikesyre 10 85 R Picrinsyre 50 20 R

25 20 R Planteolier — 80 R

25 85 B Propylenglycol 100 20 R

40 20 R Råolie — 20 R

99(is-) 20 B Salpetersyre 5 20 R

Ethanol (sprit) 100 20 R 30 20 R

Ethylacetat (eddikeether) 100 20 B 65 20 B

Ethyleneglycol 100 20 R Saltlage (Natriumchlorid) Mættet 20 R

Fedtstoffer — 80 R Saltsyre 10 60 R

Flussyre 4 20 R 37 20 R

20 20 B Skydrol ® 500B4 — 20 R

Heptansyre 100 60 R Skydrol ®

LD4 — 20 R

Hexan 100 20 R Styren 100 20 R

Isopropylalkohol 100 20 R Svovlsyre 50 20 R

Jetbrændstof — 20 R 98 20 B

Kaustisk kali 50 20 R Terpentin — 20 R

Kaustisk soda 20 20 R Tetrahydrofuran 100 20 B

20 90 R Toluen 100 20 R

32 20 R Toluenesulfonsyre 100 20 R

50 20 R Trichloreddikesyre 100 20 B

50 60 R Vand (distilleret) — 85 R

50 90 B Vegetabilsk olie — 80 R

Kobber(II)sulfat Mættet 20 R Xylen (xylol) 100 20 R

Kresoler 100 20 B Øl — 20 R

R = resistent B = begrænset resistent IR = ikke resistent


Chemical Resistent Flooring

UCRETE ®

har en fremragende modstandsdygtighed

over for et bredt spektrum af kemikalier, inklusiv mange

organiske syrer og opløsningsmidler, som hurtigt vil

nedbryde andre typer gulvbelægninger på harpiksbasis,

herunder også andre polyuretan gulvbelægningssystemer.

Kemikalier, der i tabellen (side 6) er kendetegnet med et

'R', har kun en svag virkning på UCRETE ® , også efter at

belægningen kontinuerligt og i lang tid er dækket af mate-

rialet. UCRETE ® kan anvendes til fremstilling af belæg-

ninger i afløbsrender og sumpe på steder, hvor disse

materialer håndteres.

UCRETE ®

kan anvendes på gulve i våde procesområder

og til belægning i sekundære inddæmninger på steder,

hvor der forarbejdes kemikalier, der i tabellen er kendeteg-

net med et 'B', hvis der er etableret passende standarder

for renholdning.

Vær forsigtig, hvor ventiler og pakninger på pumper bliver

utætte. Hvis der ikke tages højde for dette, bliver lækagen

til en kontinuerlig tildækning, og der kan opstå erosion på

overfladen.

Hvis UCRETE ®

er dækket af opløsningsmidler i en peri-

ode på flere uger, kan belægningen blive blød. Den vil

dog få sin gamle konsistens tilbage, når opløsningsmidlet

fjernes og gulvet får lov til at tørre ud. I praksis vil de fleste

opløsningsmidler dog fordampe, inden de kan nå at gøre

skade.

I udendørs inddæmninger kan f.eks. klorholdige opløs-

ningsmidler blive 'fanget' under et lag regnvand, som

forhindrer fordampningen og således bevirker, at belæg-

ningen kontinuerligt er dækket af opløsningsmidlet.

Der kan forekomme udblegninger på grund af saltaflej-

ringer, urenheder i opløsningsmidler, kraftige farvestoffer

eller stærke syrer. Dette påvirker ikke UCRETE ®

s ydeevne.

Virkninger af denne type kan begrænses med forsvarlig

renholdning.

Der findes kun ganske få kemikalier, som er i stand til at

nedbryde UCRETE ®

gulvbelægninger hurtigt. Disse stoffer

er i tabellen (side 6) kendetegnet med 'IR'.


Overvejelser med hensyn til konstruktion

UCRETE ®

8

er en unik serie af harpiksprodukter, som an-

vendes i omgivelser med ekstreme forhold, hvor produkt-

erne udsættes for hårde stød, voldsom slitage, ekstremt

termisk chok og aggressive kemikalier. Det siger sig selv,

at de kun kan levere en optimal ydeevne over en lang

levetid, hvis materialet er påført et passende underlag,

som er beregnet til at kunne modstå belastningerne fra

driftsudstyret.

UCRETE ® tåler fugtighed og kan påføres direkte på

f.eks. 7 dage gammel beton. For at udelukke kontinuerlig

indtrængning af fugtighed i betonen nedefra, bør der dog

være en velfungerende damptæt membran til stede, især

hvis der arbejdes under jordoverfladen.

Lav inddæmningsvæg

UCRETE pudslag

UCRETE gulvbelægning

Ved konstruktion af udendørs sekundære inddæmninger

vil en fuldtsvejset bituthene membran ikke kun fungere

som damptæt membran, men også som afsluttende

beskyttelseslag mod omgivelserne.

UCRETE ®

kan påføres en række forskellige underlag,

herunder beton, blødt stål og murværk udført i teglsten

eller blokke.

UCRETE ® er ideelt egnet til belægning af mezzanindæk og

adgangsbroer i blødt stål i procesomgivelserne.


UCRETE ®

gulve og belægninger kræver ingen samlinger/

fuger. Det er dog nødvendigt, at alle bevægelige fuger

respekteres og fyldes ud med en passende fugemasse.

Ingen fugemasse har den samme kemiske og mekani-

ske modstandsdygtighed som UCRETE ®

. Heraf følger, at

fugerne er de svage punkter i gulvet eller belægningen.

En godt gennemtænkt konstruktion af underlaget kan be-

virke, at der ikke er brug for fuger, eller at de kan placeres

i mindre aggressive omgivelser.

Afløbskanaler og lukkede sumpe kan forsynes med en

UCRETE ® belægning, så vedhæftningsslip af harpiks-

overfladebehandlingen til rustfrit stål fjernes, som udgør

mulige udslipsveje for aggressive kemikalier. Hvis kon-

struktionen er gennemført korrekt, kan der ses bort fra

alle fuger, der som regel er forbundet med kanalerne. For

yderligere oplysninger henvises til det separate doku-

ment "Design and Preparation of Substrates for UCRETE ®

Industrial Flooring" (Planlægning og forberedelse af

underlag til UCRETE ® Industrigulve)

Fuldstændig belagt kanal

UCRETE gulvbelægning

Endvidere tilbyder vi CAD tegninger af UCRETE ®

konstruktionsdetaljer. Kontakt BASF Construction

Chemicals Denmark A/S.

UCRETE UD 00, vertikalt

forskallet, støtter gitterristen

UCRETE WR

(valgfrit)

9


Valg af produkt

UCRETE ®

10

industrigulve omfatter en række robuste gulv-

belægninger, der er fremstillet med det unikke UCRETE

bindemiddelsystem på basis af polyuretanharpiks til hårdt

belastede gulve. Ved korrekt specifikation vil UCRETE ®

sikre mange års holdbarhed selv i meget aggressive

industrielle omgivelser.

UCRETE ® industrigulve fås i en række overfladestrukturer,

fra glatte gulve og terrazzosystemer, beregnet til farma-

ceutiske clean rooms, til gulve med en stærkt struktureret

overfladeprofil, som anvendes i udendørs læsseområder

til tankskibe/tankvogne.

I meget aggressive omgivelser, som f.eks. i afløbskanaler,

inddæmninger og sumpe, bør man anvende UCRETE ®

UD

200 sammen med UCRETE ®

RG til de lodrette flader.

Det første, man skal vurdere ved valg af et passende

UCRETE ®

gulv, er, om der er mulighed for eksplosionsfare,

hvilket vil gøre et antistatisk gulvsystem nødvendigt.

Herefter skal temperaturforholdene under drift vurderes

(side 4). Dette bestemmer gulvbelægningens nødvendige

tykkelse.

På arealer, hvor der regnes med stærk mekanisk

belastning af gulvet, bør tykkere systemer foretrækkes.

Der findes en række produkter, som opfylder kravene

i forbindelse med sikkerhed samt kemisk og termisk

belastning. Her kan der vælges mellem forskellige over-

fladestrukturer, grader for skridsikkerhed og æstetiske

variationer.

De bedst egnede overfladestrukturer til de enkelte an-

vendelsesområder afhænger af typen af eventuelt spildt

materiale, typen af arbejde, der udføres i området, samt

kravene til renholdning og rengøring.

Valget mellem glatte eller strukturerede gulve i proces-

områder afhænger af, i hvilket omfang der rengøres, og

hvilken proces der vil finde sted på et vådt gulv. F.eks.:

• Hvis det drejer sig om mindre spild, og hvis det fjernes

hurtigt, f.eks. i clean rooms, vil et glat gulv være

passende.

• I procesområder, hvor operatørerne arbejder på et vådt

gulv, vil en skridsikker overflade være nødvendig.

• I inddæmmede områder, hvor der skal være adgang,

mens der i tilfælde af lækage befinder sig skadelige

kemikalier på gulvet, bør man vælge et skridsikkert

gulv, også hvis dette areal som regel er tørt.

For yderlige information kontakt venligst

BASF Construction Chemicals Denamrk A/S.


UCRETE ®

UCRETE ®

UCRETE ®

RG 4–9 mm vertikale overflader

MF 4–6 mm glat

MF AS 4–6 mm glat, antistatisk

UCRETE ® MT 4–6 mm let struktur

UCRETE ® HPQ 4–6 mm farvet kvarts

UCRETE ® HPQ AS 6 mm farvet kvarts, antistatisk

UCRETE ® DP 10 4–9 mm let struktur

UCRETE ®

UCRETE ®

DP 10 AS 6 mm let struktur, antistatisk

DP 0 4–9 mm moderat struktur

UCRETE ® DP 0 AS 6 mm moderat struktur, antistatisk

UCRETE ® DP 0 4–9 mm kraftig struktur

UCRETE ®

UCRETE ®

UCRETE ®

HF 100 RT 9 mm let struktur

UD 00 6–12 mm let struktur

UD 00 SR 6–12 mm moderat struktur

UCRETE ® TZ 9–12 mm terrazzo

UCRETE ®

Creme

UCRETE DP 30

Orange

UCRETE HF 100 RT

TZ AS 9–12 mm terrazzo, antistatisk

Grøn

UCRETE UD 200 SR

Gul

UCRETE DP 10

Grøn/brun

UCRETE MF

Grå

UCRETE DP 20 AS

Den brede vifte af UCRETE ®

gulv-

belægningssystemer gør det muligt

at skræddersy gulvet, så det opfylder

netop de krav, som dit specielle

projekt stiller til gulvet, og således at

opnå den mest økonomiske løsning.

For yderlige oplysninger kontakt

BASF Construction Chemicals

Denmark A/S.

www.basf-cc.dk

Rød

UCRETE UD 200

Alle UCRETE ® systemer kan

leveres i disse syv standardfarver.

De viste farver kan afvige fra de

faktiske produktfarver. Den fak-

tiske farve afhænger af produktet

og forholdene på byggepladsen.

UCRETE harpiks gulner under

ultraviolet lys. For yderligere oplys-

ninger og produktprøver kontakt

BASF Construction Chemicals

Denmark A/S på 73 66 30 30.

11


Intelligente løsninger fra

BASF Construction Chemicals

Uanset hvilke udfordringer du står overfor indenfor bygningskonstruktion, kan

intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals bidrage til veludførte

projekter.

Vore verdenskendte brands indeholder alle den nyeste teknologi for at sikre

den mest optimale løsning til dine udfordringer.

CONICA ® – Sportgulve

CONIDECK – Vandtætte membransystemer

EMACO ®

HECK ®

– Betonreparationssystemer

MultiTherm – Isoleringssystemer

MASTERFLOW ® – Præcisions- og understøbningsgrout

MASTERFLEX ®

– Fugemasser og fugesystemer

MASTERSEAL ® – Overfladebehandling og vandtætning

MASTERTOP ®

- Dekorative gulve og industrigulve

PCI ® – Fliseklæbere, cementafretningslag og vådrumssystemer

RAJASIL ® – Løsninger til bygningsrenovering og bevaring af kulturarv

og monumenter

UCRETE ®

– Gulvsystemer til ekstreme forhold

UCRETE ®

BASF Construction

Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

Fax: +45 73 66 30 31

www.basf-cc.dk

denmark@basf.com

02/2010

More magazines by this user
Similar magazines