Instruktioner om montering, tilslutning og brug - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Instruktioner om montering, tilslutning og brug - Hvidt & Frit

DK

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Glaskeramisk kogeplade


241922

Glaskeramisk kogeplade

Kære kunde!

Brugsanvisning

Tilslutningsanvisning

Typeskilt

Brandbeskyttelse

2

Denne kogeplade er beregnet til brug i private

husholdninger.

Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten

kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste

miljøet.

Denne brugsanvisning er beregnet til slutbrugeren. Den beskriver

apparatet og giver anvisninger til korrekt og sikker betjening.

Brugsanvisningen gælder for fl ere forskellige modeller. Derfor

fi nder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for

netop dit apparat.

Apparatet skal tilsluttes i henhold til de medfølgende anvisninger

og i henhold til alle gældende regler og standarder. Apparatet må

kun tilsluttes af en autoriseret installatør.

Typeskiltet er placeret på apparatets underside, og det

indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet.

Kogepladen kan monteres ved siden af et højere køkkenelement,

forudsat at de fornødne forholdsregler mod brandfare er taget,

og at køkkenelementet til den anden side af kogepladen ikke er

højere end den monterede kogeplade.

Vigtige advarsler .............................................................3

Beskrivelse af apparatet ................................................4

Kogezoner .......................................................................5

Kogepladens kontrolfunktioner ....................................7

Særlige advarsler og fejlmelding ................................12

Rengøring og vedligehold ...........................................14

Montering ......................................................................15

Tilslutning af apparatet til lysnettet ............................17

Tekniske specifi kationer ..............................................19


Vigtige advarsler

• Apparatet skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør.

• Hold altid børn under opsyn, når apparatet er i brug. Risiko for forbrænding og skoldning!

• Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Det

medfører brandfare, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden overvåger madlavningen.

• Brug ikke apparatet som rumopvarmning. Stil ikke tomt kogegrej på apparatet.

• Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage

ridser.

• Der må ikke tilberedes mad i kogegrej af aluminium eller plast på kogepladen. Anbring aldrig

plastgenstande eller aluminiumfolie på den glaskeramiske kogeplade.

• Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må

ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner.

• Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande, materialer eller væsker såsom rengøringsmidler

eller aerosoler under kogepladen.

• Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overfl ade. Hvis der er

synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet.

• I tilfælde af fejl på apparatet, skal du omgående afbryde det fra lysnettet og kontakte en

kvalifi ceret installatør.

• Brug ikke damprensere eller højttryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage

elektrisk stød.

• Apparatet er fremstillet til at overholde de relevante sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler dog, at

personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale evner, eller personer, som ikke har

tilstrækkelig erfaring med eller viden om apparatet, bruger apparatet, medmindre de er under

opsyn af en kvalifi ceret person. Den samme anbefaling gælder, hvis apparatet skal bruges af

mindreårige personer.

Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der

kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og

elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede

skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes

sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr

gratis kan afl everes af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller

bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens

tekniske forvaltning.

3

241922


241922

Beskrivelse af apparatet

1. Bageste venstre kogezone

2. Bageste højre kogezone

3. Forreste venstre kogezone

4. Forreste højre kogezone

5. Betjeningspanel til kogepladen

Betjeningspanel til

kogepladen

4

A ON/OFF-sensor til strømforsyningen

B On/off-sikkerhedslås og sensor til børnesikring

B1 Indikator for sikkerhedslås og børnesikring

C Sensor til timerfunktion

D Glidesensor

D1 LED-indikatorer for glidesensor

E Sensor til indstilling af alarm

F ON/OFF-sensor til den dobbelte kogezone

G Sensor til valg af kogezone

G1 LED-signal for den dobbelte kogezone.

H Effektindikator/restvarmeindikator


Kogezoner

Før du bruger apparatet

første gang

Vigtige advarsler

Effektindstilling med glidesensor

0

Mellem effekt

Fuld effekt

Rengør den glaskeramiske overfl ade med en fugtig klud

tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skrappe eller slibende

rengøringsmidler, pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da

overfl aden så kan tage skade.

• Tænd aldrig for en kogezone, hvis der ikke er kogegrej på den,

og brug aldrig kogepladen til rumopvarmning.

• Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene

og tørre, og at varmen kan overføres mellem dem, så

kogezonernes overfl ade ikke tager skade.

• Fedtstof eller olie på kogepladen kan antændes. Vær

derfor meget påpasselig, når du bruger fedt eller olie i

madlavningen (f.eks. ved pommes frites), og overvåg hele

tiden madlavningen.

• Læg ikke et fugtigt eller tildampet låg på kogezonerne, da de

kan tage skade af fugten.

• Lad ikke varmt kogegrej stå på kogezonen, mens det afkøles.

Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust.

Vigtige advarsler vedrørende den glaskeramiske kogeplade

• Den tændte kogezone når hurtigt den indstillede temperatur,

mens området omkring kogezonen forbliver forholdsvis køligt.

• Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer.

• Kogepladen modstår også stød og slag. Kogegrejet kan

sættes forholdsvis hårdt på kogepladen, uden at den tager

skade.

• Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord.

Skarpe genstande kan forårsage ridser.

• Der må ikke tilberedes mad i kogegrej af aluminium eller

plast på kogepladen. Anbring aldrig plastgenstande eller

aluminiumfolie på den glaskeramiske kogeplade.

• Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den

5

241922


241922

Kogegrej

Energispareråd

6

glaskeramiske overfl ade. Hvis der falder spidse eller

skarpe genstande ned på kogepladen, kan kogepladens

glaskeramiske overfl ade gå i stykker. Skaden kan være synlig

med det samme, eller først blive synlig et stykke tid efter

slaget. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående

afbrydes fra lysnettet.

• Hvis der spildes sukker eller sukkerholdige madvarer på den

glaskeramiske overfl ade, skal det straks fjernes.

Gode råd om kogegrej

Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en fl ad og hård bund.

• Varmeoverførslen fungerer bedst, hvis kogegrejets bund og

kogezonen har samme diameter, og hvis kogegrejet er anbragt

på midten af kogezonen.

• Hvis du vil bruger Pyrex-glasfade eller ildfaste fade på

kogepladen, skal du altid følge de anvisninger, der fulgte med

fadene.

• Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn,

indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger,

skal du starte med maksimal effekt, og derefter skrue ned for

effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger,

der fulgte med trykkogeren.

• Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i trykkogeren, da den

ellers kan tage skade. Brug ikke tomt kogegrej på kogepladen,

da det kan beskadige både kogegrejet og kogezonen.

• Visse Pyrex-glasfade har en specielt børstet bund, og

er velegnede til brug på kogeplader, hvis de passer til

kogezonens diameter. Kogegrej med en større diameter kan

revne på grund af det termiske pres.

• Hvis du bruger specielt eller ukonventionelt kogegrej, skal du

altid følge producentens anvisninger.

• Hvis du bruger kogegrej med en refl ekterende bund

(skinnende metaloverfl ade) eller kogegrej med en meget tyk

bund på en glaskeramisk kogeplade, kan tilberedningstiden

blive forlænget med op til 10 minutter. Ved tilberedning af store

mængder mad anbefales det derfor at anvende gryder med en

mørk, fl ad bund.

• Brug aldrig kogegrej af keramik på den glaskeramiske

kogeplade, da det kan ridse den.

• Kogegrejet bund og kogezonen skal have samme diameter.

Hvis kogegrejets diameter er for lille, spildes en del af varmen,

og kogezonen risikerer at tage skade.

• Brug altid et låg, når madlavningsprocessen tillader det.

• Vælg kogegrej, som passer til mængden af fødevarer, der skal

tilberedes. Hvis du tilbereder en lille mængde i en stor gryde,

går der energi til spilde.


Kogepladens kontrolfunktioner

Aktivering af kogepladen

Aktivering af kogezoner

• Mad med lang kogetid bør tilberedes i en trykkoger.

• Forskellige grøntsager og kartofl er kan koges i kun lidt vand,

hvis låget slutter tæt. Når vandet koger, skal du reducere

effekten, så temperaturen lige over kogepunktet netop holdes.

• Kogepladen er forsynet med elektroniske sensorer, der aktiveres, hvis der røres ved den

markerede overfl ade med fi ngerspidsen i mere end 1 sekund.

• Enhver berøring af sensorerne bekræftes med et lydsignal.

• Der må ikke anbringes genstande på sensoroverfl aden under tilpasningsperioden, da dette kan

medføre funktionsfejl. Hold sensoroverfl aden ren og fri for snavs.

Når kogepladen er slukket, er alle kogezoner og LED-indikatorer

også slukkede.

For at aktivere kogepladen, skal du røre ved ON/OFF-sensoren

(A) i mindst 1 sekund. Pladen er nu aktiveret, og displayet (i)

viser »0« i ti sekunder.

Den efterfølgende indstilling af effektniveau skal

foretages i løbet af 10 sekunder. Ellers deaktiveres

kogepladen automatisk igen.

Når kogepladen er tændt ved hjælp af ON/OFF-sensoren (A), kan en

af kogezonerne aktiveres inden for de næste 10 sekunder. Vælg en

kogezone ved at røre ved sensoren (G). Effektindikatoren for den valgte

kogezone (I) blinker i få sekunder.

• Indstil effektniveauet (1-18) ved at røre ved glidesensoren

(D). Ved første berøring indstilles effekten til det niveau, du

rører ved på glidesensoren. LED-indikatorerne ved siden

af glidesensoren viser det indstillede niveau. Effektniveauet

ændres, når du fl ytter fi ngeren på glidesensoren. Hvis

fi ngeren fl yttes mod højre, forøges effektniveauet, og hvis

den fl yttes mod venstre, reduceres effektniveauet. Når du

fl ytter fi ngeren fra glidesensoren, går kogezonerne i gang

på den indstillede effekt. Hvis glidesensoren først berøres

yderst til højre (effektniveau 18), aktiveres den automatiske

tilberedningsfunktion (jf. lynopvarmningsfunktion).

Ændring af kogezonens effektniveauer

• Vælg en kogezone ved at røre ved sensoren (G). Effektindikatoren for

den valgte kogezone (I) blinker og viser den valgte effektværdi.

• Effektniveauet kan ændres ved at røre ved eller lade fi ngeren glide

hen over glidesensoren.

7

241922


241922

Deaktivering af kogeplader

Deaktivering af

kogepladen

Afl åsning af

betjeningsenheden/

børnesikring

Display, der angiver

restvarme

8

• Når du fl ytter fi ngeren fra glidesensoren, startes kogezonen på det

valgte effektniveau.

• Den valgte kogezone skal være aktiveret

• Vælg en kogezone ved at røre ved sensoren (G).

Effektindikatoren blinker.

• Indstil effekten til »00« ved at røre ved glidesensoren (D).

OFF-positionen bekræftes af et kort lydsignal.

• Kogepladen deaktiveres ved at røre ved ON/OFF-sensoren (A)

til strømforsyningen. Der afgives et lydsignal, og alle indikatorer

slukkes, undtagen indikatorerne for de kogezoner, der stadig er

varme, hvor displayet viser »H« som tegn på restvarme.

• Hvis kogepladen slukkes, før maden er færdig, kan restvarmen

bruges til at lave maden færdig ved, hvorved der spares energi.

Når sikkerhedslåsesystemet aktiveres, kan kogezonerne ikke

betjenes. Systemet fungerer således som en børnesikring.

Aktivering af betjeningsenhedens lås

• Sikkerhedslåsen aktiveres ved at trykke på sensoren (B) i ca.

tre sekunder. LED-indikatoren (B1) lyser op i et par sekunder.

• Sikkerhedslåsen kan aktiveres, både når kogepladen er

slukket og under driften.

• Sikkerhedslåsen forhindrer aktiveringen af alle sensorerne,

bortset fra hovedkontakten (A) og børnesikringssensoren (B).

• Hvis du vil aktivere sensorerne, mens betjeningsenheden

er låst, lyser LED-indikatoren til børnesikringen igen i et par

sekunder, og der lyder et bip.

Deaktivering af betjeningsenhedens lås

• Låsen deaktiveres ved at trykke på sensoren (B) i tre sekunder.

Der lyder et bip. LED-indikatoren over sensoren slukkes.

Så snart der slukkes for en kogezone, eller hvis hele kogepladen

deaktiveres, viser indikatoren bogstavet »H« som en advarsel

om, at »kogezonen er varm«. Det tidsrum, som signalet vises

i, afhænger af den anvendte varmeeffekt, og af hvor længe

kogezonen har været i brug, inden den blev slukket.

Selvom symbolet »H« forsvinder, kan kogezonen i visse tilfælde

stadig være varm (ved strømsvigt eller hvis der efterlades

temperaturfølsomme genstande på kogezonen). Undgå at røre

ved kogezonen! Fare for forbrænding!


Automatisk tilberedning

Når den automatiske tilberedningsfunktion er aktiveret, er

kogepladen indstillet til maksimal effekt i en begrænset periode,

hvorefter effektniveauet sænkes, så tilberedningen kan fortsætte

(se skema). Alle kogezonerne kan indstilles til automatisk

tilberedning ved alle effektniveauer, undtagen ved indstillingen

»18«, hvor der er maksimaleffekt under hele tilberedningen.

Den automatiske tilberedningsfunktion kan aktiveres på en ledig

kogezone.

• Vælg en kogezone – effektindikatoren viser et blinkende »00«.

• Start med at berøre glidesensoren (D) yderst til højre. Displayet

viser effektniveauet »18«, og symbolet (•) signalerer, at den

automatiske tilberedningsfunktion er aktiveret.

• Den ønskede tilberedningseffekt (17..1) indstilles ved en fortsat

berøring af glidesensoren.

• Symbolet (•) vises, så længe den automatiske

tilberedningsfunktion er aktiveret.Når tiden, der er angivet i

nedenstående skema, udløber, deaktiveres funktionen, og

symbolet (•) forsvinder.

Den automatiske tilberedningsfunktion kan også på et hvilket som

helst tidspunkt deaktiveres ved at sætte effektniveauet til »0«.

Effektniveau

Maksimal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

effekttid

(i sekunder)

60 80 120 165 200 250 280 320 360 410 200 80 100 160 160 160 165

Automatisk lyntilberedning er egnet til ...

• Fødevarer, der er kolde ved begyndelsen af tilberedningen,

og som opvarmes hurtigt ved høj effekt, hvorefter de får

lov at passe sig selv ved lavere varmeeffekt (for eksempel

tilberedning af gryderetter).

Automatisk lyntilberedning er ikke egnet til ...

• Stegning eller småkogning af mad, hvor det er nødvendigt at

vende maden jævnligt, røre i maden eller tilsætte vand.

Friturestegning eller bagværk med meget væske.

• Fødevarer, der tilberedes over længere tid i trykkoger.

9

241922


241922

Dobbelt kogezone

Begrænset

anvendelsestid

Aktivering

• Den dobbelte kogezone aktiveres ved at røre ved sensoren (F)

(effektindikatoren 1-18 blinker). Signallampen (H1) ved siden

af sensoren lyser.

• Effektniveauet vælges for begge cirkler samtidig.

Deaktivering

• Vælg en kogezone (effektindikatoren 1-18 blinker).

• Den dobbelte kogezone deaktiveres ved atter at røre ved

sensoren (F).

For at øge sikkerheden under brug er kogepladen forsynet med et

tidsbegrænsningssystem, som begrænser anvendelsestiden for hver

enkelt kogezone. Den tid en kogezone kan anvendes beregnes ud fra

det sidst valgte effektniveau for den pågældende kogezone.

Hvis tilberedningsniveauet ikke ændres over en vis periode, deaktiveres

kogezonen automatisk efter et vist tidsrum, alt afhængig af det indstillede

effektniveau (jo højere tilberedningseffekt, jo kortere anvendelsestid) – se

nedenstående skema.

Tilberedningseffekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maksimal

tilberedningstid

10 10 8 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Timerfunktion

10

Aktivering af timerfunktion

Timerfunktionen gør tilberedningen nemmere, idet den gør det

muligt at forudindstille den tid, en kogezone skal være tændt.

• Vælg den kogezone, hvor timerfunktionen skal aktiveres

– effektniveauet blinker. Effektniveauet skal forudindstilles, før

timeren kan anvendes (se afsnittet »Aktivering af kogezoner«).

• Aktiver timerfunktionen ved at røre ved ON/OFFtimersensoren

(C). Displayet viser en prik i det øverste venstre

hjørne, og symbolet »ti« blinker.

• Den ønskede tilberedningstid indstilles på mellem 1 og

99 minutter ved at røre ved gildesensoren (D). Ved første

berøring indstilles tilberedningstiden i henhold til den del af

glidesensoren, du berører. LED-indikatorerne ved siden af

glidesensoren viser den indstillede tid. Når du fl ytter fi ngeren

på glidesensoren, ændres tilberedningstiden i intervaller på

ti minutter. Hvis du holder fi ngeren et stykke tid på et sted på

glidesensoren, skifter den til fi nindstilling, og der lyder et bip.

Den præcise tilberedningstid kan indstilles ved at lade fi ngeren

glide langs hele glidesensoren. Hvis fi ngeren fl yttes mod

højre, øges tilberedningstiden, og hvis den fl yttes mod venstre,

reduceres tilberedningstiden i intervaller på et minut.


• Timeren går i gang få sekunder efter, at fi ngeren er fjernet

igen. Indikatoren viser det valgte effektniveau, og symbolet (•)

foran tallet signalerer, at timerfunktionen er aktiveret.

• Under tilberedningen vises symbolet »ti« med få sekunders

mellemrum på indikatoren.

Anvendelsestiden kan indstilles særskilt for hver

enkelt kogezone.

Ændring af den indstillede tilberedningstid

• Tilberedningstiden kan ændres på et hvilket som helst

tidspunkt under madlavningen.

• Vælg en kogezone - det forudindstillede effektniveau blinker.

• Rør ved timersensoren (C) - indikatoren viser »ti«, og den

resterende tilberedningstid vises i blink.

• Når fi ngeren fl yttes langs hele glidesensoren, ændres

tilberedningstiden i intervaller på et minut.

• Når du fl ytter fi ngeren fra glidesensoren, går kogezonerne i

gang ved den indstillede tilberedningstid.

Kontrol af den resterende tilberedningstid

- Vælg kogezone, og hold timersensoren nede.

- Den resterende tilberedningstid vises på indikatoren i få sekunder.

Deaktivering af timerfunktion

Under nedtællingen viser effektindikatoren for den relevante

kogezone med få sekunders mellemrum symbolet »ti« ..

Når den forudindstillede tid er udløbet, lyder der et »bip«,

og kogezonen slukkes. Sluk for alarmen ved at trykke på

timersensoren (C) eller advarselssensoren (E). Ellers vil alarmen

slukke automatisk efter udløb af en bestemt tidsperiode.

Hvis timerfunktionen skal deaktiveres, før den indstillede tid

er gået:

• Vælg en kogezone – det forudindstillede effektniveau blinker.

• Rør ved timersensoren (C) – indikatoren viser »ti«, og den

resterende tilberedningstid vises i blink.

• Hvis du trykker yderst til venstre på glidesensoren i to

sekunder , deaktiveres timeren og den indstillede tid. Der

står “ti” i displayet. Tidsindstillingen kan også ændres i

intervaller på et minut ved at lade fi ngeren glide langs hele

glidesensoren.

• Det oplyste punkt til venstre i displayet slukkes, og timeren

deaktiveres.

11

241922


241922

Alarm

Særlige advarsler og fejlmelding

• Alarmen betjenes og indstilles på samme måde som timeren,

bortset fra at du her skal røre ved alarmsensoren (E).

• Alarmen kan indstilles individuelt for alle kogezonerne, selvom

tilberedningseffekten er indstillet på “00”.

• Timer-funktionen og alarmen kan ikke anvendes på samme tid

på samme kogezone. Den indstilling, der sidst blev foretaget,

anvendes.

• Når alarmen er indstillet, oplyses punktet til venstre for

displayet med effektniveauet ikke, og “to” blinker i displayet.

• Når den indstillede tid er gået, lyder alarmen, men der slukkes

ikke for kogezonen.

I løbet af garantiperioden må reparationer kun foretages hos servicecentre, der er godkendt

af Gorenje.

Før reparationen påbegyndes skal du sikre dig, at apparatet er afbrudt fra lysnettet ved enten at fjerne

sikringen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Uautoriserede indgreb i apparatet kan medføre elektrisk stød eller kortslutning, og du må derfor

ikke forsøge selv at reparere apparatet. Overlad alle reparationsopgaver til en autoriseret installatør

eller et autoriseret servicecenter.

Hvis der er tale om mindre fejl eller problemer med apparatets funktion, skal du følge de nedenstående

anvisninger og se, om du selv kan afhjælpe problemet.

Vigtigt

12

Hvis du rekvirerer en servicetekniker under garantiperioden, vil

det være for egen regning, hvis det vises sig, at fejlen skyldes

forkert brug. Gem denne brugsanvisning et sted, hvor du nemt

kan fi nde den igen. Hvis du overdrager apparatet til en anden,

skal du lade brugsanvisningen følge med.

Ved at følge det nedenstående skema kan du afhjælpe nogle

almindeligt kendte problemer odpravljanjem motenj.

• Hvis alle kogezoner viser effektniveauet »0«, deaktiveres

kogepladen efter 10 sekunder.

• Hvis en hvilken som helst af sensorerne aktiveres i mere end ti

sekunder, deaktiveres kogepladen, der afgives et lydsignal, og

indikatoren viser et blinkende »F0«.

• Hvis meddelelserne “F1”, “F2”, “F3” eller “F4” blinker ved

sensorerne, er der en fejl i apparatets elektronik.

• Hvis en kogezone automatisk slukker i løbet af madlavningen

og et ’F5’ tegn blinker, betyder det, at kogezonen blev over

ophedet og har slukket automatisk pga. sikkerhed. Grunden


til over ophedet kogezonen kunne være upassende brug eller

positionering af gryder på visse kogezoner.

Kogezonen bliver genaktiveret efter at have afkølet.

• Hvis fl ere af sensorerne er dækket af en genstand, eller der er

spildt væske på sensorens overfl ade, deaktiveres kogepladen

automatisk efter et vist tidsrum.

• Hvis sensorerne ikke reagerer, eller hvis fejlmeddelelser ikke

forsvinder, skal du afbryde apparatet fra lysnettet i nogle få

minutter (afbryd relæet eller fjern sikringen). Slut derefter

strømmen til igen, og tænd for apparatet på tænd/sluksensoren.

Hvis problemet fortsat fi ndes, efter at du har gennemgået

skemaet, skal du kontakte en autoriseret installatør. Garantien

dækker ikke fejl som skyldes forkert tilslutning eller brug

af apparatet. I sådanne tilfælde må brugeren selv dække

reparationsomkostningen.

13

241922


241922

Rengøring og vedligehold

Rengøring

14

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Den glaskeramiske kogeplade skal rengøres efter hver brug,

når den er kølet af. I modsat fald kan selv de mindste pletter, der

er tilbage efter tilberedning, brænde ind i kogepladens overfl ade

ved den efterfølgende brug. Brug særlige rengøringsmidler,

der er fremstillet til at skabe en beskyttende fi lm over

overfl aden, til den daglige vedligeholdelse af den glaskeramiske

kogeplade. Tør støv og andre partikler af kogegrejets bund og

af kogepladen før hver brug, da de ellers kan ridse overfl aden

(fi gur 1). Forsigtig: ståluld, skuresvampe og skuremidler kan

ridse kogepladens overfl ade. Den glaskeramiske overfl ade kan

også blive beskadiget af skrappe aerosoler eller uegnede eller

ikke tilstrækkeligt blandede fl ydende kemikalier (fi gur 1 og 2).

Afmærkninger og lignende på kogepladen kan blive slidt af,

hvid du bruger skrappe rengøringsmidler på kogezonerne, eller

hvis du bruger kogegrej, hvor bunden er slidt eller i beskadiget.

Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud. Derefter skal

overfl aden tørres af (fi gur 3). Vandpletter fjernes med en mild

eddikeopløsning, men aftør ikke rammen med det (kun visse

modeller), da den kan miste sin glød. Brug aldrig skrappe

sprays eller kalkfjerner (fi gur 3). Sværere pletter fjernes

med særlige rengøringsmidler og redskaber til rengøring af

glaskeramiske kogeplader. Når du bruger sådanne produkter,

skal du følge produktets brugsanvisning. Sørg for, at alle rester

af rengøringsmidler fjernes helt, da de ellers kan skade den

glaskeramiske kogeplade, når kogezonerne varmes op

(fi gur 3).

Vanskelige og brændte pletter fjernes med en speciel

glaskeramisk skraber. Pas på, at du ikke skærer dig på

skraberen. Sukker og sukkerholdige fødevarer kan beskadige

den glaskeramiske kogeplade permanent (fi gur 5), så resterne

af sukkeret og sukkerholdige fødevarer skal straks skrabes

af den glaskeramiske kogeplade, også selv om kogezonerne

stadig er varme (fi gur 4). Misfarvning af den glaskeramiske

kogeplade har ingen indvirkning på dens drift og stabilitet. De

opstår oftest som følge af fastbrændte madrester eller som

følge af brug af kogegrej med aluminium- og kobberbund, og

sådanne misfarvninger er temmelig svære at fjerne. Advarsel:

Alle beskrevne skader er hovedsageligt æstetiske og har ingen

direkte indvirkning på apparatets drift. Sådanne skader dækkes

ikke af garantien.


Montering

Vigtige advarsler

• Kogepladen skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør.

• Laminat eller andre belægninger på den bordplade, som kogepladen skal monteres i, skal

være behandlet med varmebestandig lim (100 °C), da bordpladens overfl ade ellers kan blive

deformeret eller misfarvet.

• Kogepladen er beregnet til indbygning i et køkkenelement med en bredde på mindst 600 mm.

• Når kogepladen er monteret, skal de to beslag forrest være let tilgængelige nedefra.

• Overskabe skal være placeret, så de ikke er i vejen, når kogepladen bruges.

• Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til

emhætten. Minimumsafstanden er 650 mm.

• Afstanden mellem kogepladens kant og et tilstødende højere køkkenelement skal være mindst

40 mm.

• Du må gerne opsætte pynteplader og lignende af massivt træ ved kogepladens bagside, hvis du

overholder de minimumsafstande, som er vist på monteringstegningerne.

• Mindsteafstanden mellem kogepladen og den bageste væg er angivet på

monteringstegningerne.

Installere skumpakning

Før du monterer apparatet i udskæringen i køkkenbordpladen,

skal den medfølgende skumpakning limes på undersiden af

den glaskeramiske kogeplade (se fi guren ovenfor). Monter ikke

apparatet uden skumpakningen!

Pakningen skal monteres på følgende måde:

- Tag den beskyttende fi lm af pakningen.

- Lim pakningen på undersiden af glasset, cirka 2-3 mm fra

kanten som illustreret. Pakningen skal limes på glaskanten

hele vejen rundt og må ikke overlappe i hjørnerne.

- Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, når

du limer pakningen på.

BEMÆRK

På nogle apparater er pakningen monteret fra fabrikken.

15

241922


241922

Udskæringsmål til

bordpladen

16

*(…) – SVK7… - 750 mm

• Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på

30-50 mm.

• Køkkenelementet under kogepladen bør ikke være udstyret

med en skuffe. Hvis køkkenelementet fungerer som en

vandret adskillelse, skal der være mindst 60 mm frirum mellem

kogepladen og køkkenelementet. Der skal være luft mellem

kogepladen og fl aden på køkkenelementet, og pladsen må

ikke bruges til opbevaring.

• Bagsiden af køkkenelementet skal have en åbning med en

højde på mindst 175 mm i hele køkkenelementets bredde.

• Der må kun monteres EVP4, EVP2...-ovne med blæserkøling i

køkkenelementet under kogepladen.

Monteringsprocedure

• Bordpladen skal monteres, så den er i vater.

• Snitfl aden ved udskæringen skal beskyttes forsvarligt.

• Skru (4x - SVK6…600 mm; 6x - SVK7…750 mm;)

medfølgende beslag fast til kogepladens venstre og højre side

og til udskæringen i bordpladen med de medfølgende skruer.

• Slut kogepladen til el (læs afsnittene om tilslutning til lysnettet).

• Sænk kogepladen ned i udskæringen, og pres den fast

oppefra.

• For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer

længere end 6,5 mm.


Tilslutning af apparatet til lysnettet

• Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør.

• Det elektriske sikkerhedssystem skal opfylde de gældende bestemmelser.

• Du kan komme til terminalerne ved at åbne dækslerne over dem eller ved at tage dem af.

• Før du slutter apparatet til, skal du kontrollere, at spændingen i hjemmets lysnet svarer til den

spænding, som er angivet på apparatets typeskilt.

• Typeskiltet er placeret på apparatets underside, og det indeholder grundlæggende oplysninger

om apparatet.

• Elledningerne skal være forsynet med en kredsløbsafbryder, så apparatet kan isoleres fra

strømforsyningen i alle poler, med en afstand mellem terminalerne på mindst 3 mm. En sådan

afbryder kan f.eks. være en sikring eller et fejlstrømsrelæ.

• Tilslutningsmetoden vælges ud fra de aktuelle tilslutningssmuligheder mht. strøm og sikringer.

• Kogepladen kan monteres ved siden af et højere køkkenelement, forudsat at de fornødne

forholdsregler mod brandfare er taget, og at køkkenelementet til den anden side af kogepladen

ikke er højere end den monterede kogeplade.

• Elledninger og terminaler skal afskærmes, så det ikke er muligt at komme i direkte kontakt med

dem.

BEMÆRK VENLIGST!

• Afbryd strømmen, før du foretager ændringer af den elektriske installation. Apparatet skal

tilsluttes i henhold til det relevante diagram og i overensstemmelse med lysnettets spænding.

Jordforbindelsen (PE) skal tilsluttes den terminal, der er mærket med jordsymbolet .

• Elledningen skal føres gennem klemmen, så den ikke kan trækkes ud, hvis der ved et uheld

bliver trukket i den.

• Når kogepladen er sluttet til, skal du tænde for alle kogezoner i cirka 3 minutter for at se, at de

fungerer korrekt.

17

241922


241922

Tilslutningsdiagram:

18

• Forkert tilslutning kan medføre skader på dele af kogepladen.

Sådanne skader er ikke dækket af garantien.

• Før du slutter apparatet til, skal du kontrollere, at spændingen

i hjemmets lysnet svarer til den spænding, som er angivet på

apparatets typeskilt. Tilslutningsspændingen (230 V gennem

N) skal efterprøves af en autoriseret installatør ved hjælp af

passende måleudstyr.

• Elledningen skal føres på en måde, så den ikke rører ved

apparatets bagvæg, da denne bliver meget varm under brug.

BEMÆRK:

Terminalerne er fra fabrikken monteret på deres respektive

pladser. Skruerne i terminalerne er åbne, så de ikke skal løsnes

yderligere. Når du spænder skruerne, kan du muligvis høre et

svagt klik. Skru skruerne helt fast.

Du kan bruge følgende til tilslutningen:

• Gummiledning af typen H05 RR-F 4×1,5 med grøn/gul

jordledning.

• PVC-isoleret ledning af typen H05 VV-F 4x1,5 med grøn/gul

jordledning, eller andre tilsvarende eller bedre ledninger.


Tekniske specifi kationer

Typeskilt

A Serienummer

B Kode

C Model

D Type

E Varemærke

F Teknisk information

G Opfyldelse af standarder / symboler

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE

SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING PÅ

BETJENINGEN AF ENHEDEN.

19

241922


SVK_SS 241922/dk (01-10)

More magazines by this user
Similar magazines